Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 29/2018

Usnesení 1783/29/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2018-02, př. 2.


Usnesení 1784/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-29-2018-03, př. 1, RK-29-2018-03, př. 2, RK-29-2018-03, př. 3, RK-29-2018-03, př. 4, RK-29-2018-03, př. 5 a RK-29-2018-03, př. 6;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „ Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-29-2018-03, př. 7;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „ Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina “ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku dodávky „ Analýza a nasazení systému pro řízení privilegovaných a systémových účtů v prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina “ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1785/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2018-04, př. 1, RK-29-2018-04, př. 2 a RK-29-2018-04, př. 3.


Usnesení 1786/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím individuální dotace a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2018-05, př. 1 a RK-29-2018-05, př. 2.


Usnesení 1787/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2018-06, př. 1.


Usnesení 1788/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-29-2018-07, př. 1, RK-29-2018-07, př. 2;
 • o zařazení žadatelů do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli.


Usnesení 1789/29/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 4 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených osobních nákladů.


Usnesení 1790/29/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2018 o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 22 857 384,60 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu (ÚZ  107517969) ve výši 21 587 529,90 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 269 854,70 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 22 857 384,60 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“.


Usnesení 1791/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se záměrem projektu Podpora partnerství ve prospěch paliativní péče v ČR, který bude předložen v rámci 5. ročníku programu Spolu až do konce Nadačního fondu AVAST;

bere na vědomí

informaci o připravovaných projektech zřizovaných nemocnic, které jsou připravovány a budou předloženy v rámci 5. ročníku programu Spolu až do konce Nadačního fondu AVAST.


Usnesení 1792/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky "Automobily účelové – vozidla pro kontrolu silniční dopravy“ nabídku účastníka  HAGEMANN a.s., IČO  26826925, se sídlem Hradní 27/37 Slezská Ostrava 71000;

ukládá

Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1793/29/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dle materiálu RK-29-2018-12, př. 1.


Usnesení 1794/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-29-2018-13, př. 2.


Usnesení 1795/29/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu RK-29-2018-14, př. 1.


Usnesení 1796/29/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2017 a plán pro rok 2018, dle materiálu RK-29-2018-15, př. 1.


Usnesení 1797/29/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2018-16, př. 2;

schvaluje ukládá

odboru sociálních věcí podání všech dokumentů, včetně dalších povinných příloh, vyžadovaných poskytovatelem dotace.


Usnesení 1798/29/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1799/29/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů II/360 Oslavička - Rudíkov; II/349 Svatoslav - Čechtín a II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů II/360 Oslavička - Rudíkov; II/349 Svatoslav - Čechtín a II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1800/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se zadáním veřejných zakázek „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“ s odloženou účinností dle žádosti v materiálu RK-29-2018-18, př. 1;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace odeslat písemnou výzvu k převzetí staveniště na akce „III/03810 Havlíčkův Brod – ul. Mírová, úsek č. 3“ a „III/34731 Světlá nad Sázavou, ul. V Polích“, až po schválení rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019.


Usnesení 1801/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-29-2018-19, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-29-2018-19, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-29-2018-19, př. 1.


Usnesení 1802/29/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-29-2018-20, př. 1.


Usnesení 1803/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2018-21, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-29-2018-21, př. 1.


Usnesení 1804/29/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1805/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2018-23, př. 1upr1 a RK-29-2018-23, př. 2.


Usnesení 1806/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díl "a" o výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "a" o výměře 557 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/2 a díl "c" o výměře 507 m2, oddělený z pozemku par. č. 3911/4 dle geometrického plánu č. 4967-246/2018 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 1807/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu RK-29-2018-25, př. 2.

rozhoduje

uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s. dohodu o zániku smlouvy o zřízení služebnosti OM 361/2018 v k. ú. Salačova Lhota dle materiálnu RK-29-2018-25, př. 1;


Usnesení 1808/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 1 (pavilon 7)“ dle materiálu RK-29-2018-26, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-29-2018-26, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-29-2018-26, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit žádost dle materiálu RK-29-2018-26, př. 1 do 100. výzvy OPŽP.


Usnesení 1809/29/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-29-2018-27, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-29-2018-27, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „Úspory energií – Nemocnice Jihlava“ dle materiálů RK-29-2018-27, př. 1 a RK-29-2018-27, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1810/29/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2018-28, př. 7, RK-29-2018-28, př. 8 a RK-29-2018-28, př. 9.


Usnesení 1811/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s výměnou stávajícího zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01953.0073 za podmínky instalace nového zdroje tepla, který bude splňovat podmínky čl. 3 odst. 2. písm. b) Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 01/17 ze dne 10. 1. 2017 a jeho pořizovací hodnota musí být nejméně 83 835 Kč včetně DPH.


Usnesení 1812/29/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1813/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-29-2018-31, př. 1 a RK-29-2018-31, př. 2.


Usnesení 1814/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2018-32, př. 1.


Usnesení 1815/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2018-33, př. 1.


Usnesení 1816/29/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2018-34, př. 1.


Usnesení 1817/29/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 - Střední školy o částku 30 250  Kč a § 3133 - Dětské domovy o částku 9  680 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 39  930 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470 o částku 30 250 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb dle materiálu RK-29-2018-35;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Dětskému domovu, Jemnice, Třešňová 748, IČO 60418516 o částku 9  680 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zajištěním sloučení spisových služeb dle materiálu RK-29-2018-35.


Usnesení 1818/29/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 54 481 629 Kč dle materiálu RK-29-2018-36;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-29-2018-36, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-29-2018-36, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-29-2018-36, př. 2.


Usnesení 1819/29/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3125 – Střediska praktického vyučování a školní hospodářství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků (ÚZ 29331) ve výši 78 900 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, IČO 00072583 o účelovou dotaci na Podporu účasti v režimech jakosti Q CZ v zájmu zlepšení tržních příležitostí a dosažení přidané hodnoty u mléka a mléčných výrobků ve výši 78 900 Kč.


Usnesení 1820/29/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 11 600 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-29-2018-38, př. 1;

rozhoduje


Usnesení 1821/29/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 390 471,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504, o částku 390 471,20 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-29-2018-39.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz