Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 29/2019

Usnesení 1644/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 4 - „IT VYBAVENÍ PRO NEMOCNICE KRAJE VYSOČINA A ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU KRAJE VYSOČINA 2019“ dle materiálu RK-29-2019-02, př. 1.


Usnesení 1645/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

poskytnout finanční příspěvek v rámci Výzvy „Specifické IT vybavení organizace 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2019-03, př. 1.


Usnesení 1646/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 110 727 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 110 727 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • změnu závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací zřizovaných krajem na krytí výdajů spojených s financováním projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost“ dle materiálu RK-29-2019-04, př. 2.


Usnesení 1647/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 250 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 000 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu „WiFi síť“ v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“.


Usnesení 1648/29/2019/RK

Rada kraje
ukládá

Řediteli Nemocnice Jihlava provést výše uvedená opatření a předložit je ke kontrole odboru zdravotnictví a odboru informatiky KrÚ.


Usnesení 1649/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 490,50 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 463,25 Kč a státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 27,25 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 490,50 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ dle materiálu RK-29-2019-07, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 27 882 756,00 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 26 333 714,00 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 1 549 042,00 Kč) s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací druhé etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 27 882 756,00 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ dle materiálu RK-29-2019-07, př. 1.


Usnesení 1650/29/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina č. 4/2019 dle materiálu RK-29-2019-08, př. 1.


Usnesení 1651/29/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 4/2019 dle materiálu RK-29-2019-09, př. 1.


Usnesení 1652/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 235 234 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 235 234 Kč s určením pro Projektovou PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-29-2019-10, př. 13;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 235 234 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-29-2019-10, př. 13;

ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-29-2019-10, př. 13 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí


Usnesení 1653/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 16 214,93 Kč (ÚZ 110117051) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina - Waldviertel – Mühlviertel“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, o částku 16 214,93 Kč určenou na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“.


Usnesení 1654/29/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 1655/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_19_009 dle materiálů RK-29-2019-13, př. 1 a RK-29-2019-13, př. 2.


Usnesení 1656/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství organizacím:
  • Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 100 000 Kč na podporu projektu Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi;
  • Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 50 000 Kč na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2019;
  • TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Otmarova 82/3, Jejkov, 674 01 Třebíč, ve výši 150 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“;
  • JIMEDIS, spolek, IČO 04331702, se sídlem Pávov 11, 586 01 Jihlava, ve výši 150 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“;
  • Centrum pro rodinu Vysočina, z.s., IČO  22858202, se sídlem Jihlava, Chlumova 1436/3, ve výši 150 000 Kč na podporu projektu "Rodiny dnes";
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-29-2019-14, př. 6, RK-29-2019-14, př. 7, RK-29-2019-14, př. 8, RK-29-2019-14, př. 9 a RK-29-2019-14, př. 10.


Usnesení 1657/29/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2019-15, př. 1.


Usnesení 1658/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 972 002 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 972 002 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 972 002 Kč na dofinancování mzdových nákladů včetně zákonných odvodů pro pracovníky školních družin dle materiálu RK-29-2019-16.


Usnesení 1659/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 v celkové výši 319 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizaci zřizované krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 dle tabulky 1 materiálu RK-29-2019-17, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-29-2019-17, př. 1.


Usnesení 1660/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na proplacení nákladů (včetně mzdových) souvisejících se zapojením do Vysočina ZETOR Show v celkové výši 83 500 Kč dle materiálu RK-29-2019-18, př. 1.


Usnesení 1661/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-29-2019-19, př. 1;
 • monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-29-2019-19, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-29-2019-19, př. 3 a RK-29-2019-19, př. 6.


Usnesení 1662/29/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-29-2019-20, př. 2.


Usnesení 1663/29/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/128 Salačova Lhota - obchvat dle materiálu RK-29-2019-21, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2019-21, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1664/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" se statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu RK-29-2019-22, př. 1.


Usnesení 1665/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 Sociální věci novou akci "Domov důchodců Proseč u Pošné - havárie, oprava zdi";
 • podat k Ministerstvu kultury ČR žádost o zrušení prohlášení věci za kulturní památku pro areál zámku č. p. 1 Proseč u Pošné evidované pod rejstříkovým číslem 26040/3-3265.


Usnesení 1666/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zařadit tyto nové akce  do rozpočtu kraje pro rok 2019 - kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví: 

 • Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce energocentra;
 • Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy hlavní budovy;
 • Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce výtahů GYNPOR;
 • Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce tepelných zdrojů;
 • Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce dezinfekce infekčních vod.


Usnesení 1667/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 40N15/51, uzavřené mezi Krajem Vysočina a vlastníkem, kterým je Česká republika, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 v rámci majetkoprávní přípravy stavby „III/3518 Měřín – most ev. č. 3518-1“ v rozsahu dle materiálu RK-29-2019-25, př. 1.


Usnesení 1668/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými  za podmínek dle materiálu RK-29-2019-26, př. 1.


Usnesení 1669/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr převést darem pozemek stavební parcela číslo 243 o výměře 490 m2 v k. ú. Termesivy, oddělený geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout převést darem pozemek stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy o výměře 490 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • vyhradit si ve smyslu § 37 zákona č. 129/200 Sb., o krajích, v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;
 • uzavřít smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti mezi městem Havlíčkův Brod, na straně povinného a Krajem Vysočina, na straně oprávněného, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod.


Usnesení 1670/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 4. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností Zlínstav a.s. na straně zhotovitele na akci Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV dle materiálu RK-29-2019-28, př. 1.


Usnesení 1671/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • dopracovat projektovou dokumentaci splňující požadavky 61. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020;
 • na základě dopracované projektové dokumentace předložit projektovou žádost „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ do 61. výzvy OPŽP;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina dopracovat projektovou žádost „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“ a předložit ji do 61. výzvy OPŽP.


Usnesení 1672/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-29-2019-30, př. 5 a RK-29-2019-30, př. 6.


Usnesení 1673/29/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2019-31, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz