Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 29/2020

Usnesení 1769/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 200 000 Kč při současném zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 200 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Modernizace hlasového řešení záložního dispečinku ZZS" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Rozšíření infrastruktury pro virtualizaci serverů a SAN" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 400 000 Kč u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Videokonference KSUSV" v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".


Usnesení 1770/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a kapitálových výdajů spočívající ve snížení § 3636 - Územní rozvoj o částku 1 483 828 Kč při současném zvýšení § 6172 - Činnost regionální správy o částku 1 483 828 Kč za účelem dofinancování nákupu licencí SonicWALL a obnovu a nákup switchů;

souhlasí

s využitm prostředků na § 3636 - Územní rozvoj (ÚZ 00999) v hodnotě 2 435 866 Kč na posílení sítě ROWANet.


Usnesení 1771/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

žádosti o prominutí termínů dotačního titulu nevyhovět. 


Usnesení 1772/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-29-2020-05, př. 1;
 • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálu RK-29-2020-05, př. 2.


Usnesení 1773/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-29-2020-06, př. 1 a RK-29-2020-06, př. 2.


Usnesení 1774/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-29-2020-07, př. 1.


Usnesení 1775/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 4 015 000 Kč při současném zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikovaná rezerva ve výši 4 015 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace o částku 4 015 000 Kč, která je kompenzována příspěvkem na provoz od Jihočeského kraje určeným na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje.


Usnesení 1776/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zdravotnictví, § 3549 – Ostatní speciální zdravotnická péče poskytovateli zdravotních služeb Klinická onkologie Třebíč, s.r.o., Třebíč, Obránců míru 491/51, IČO 292 99 667 ve výši 59 395 Kč na provoz okresního pracoviště Národního onkologického registru;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-29-2020-10, př. 3;

schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 240 605 Kč, a to pro: 

 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO 00179540 o částku 60 690 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090638 o částku 63 335 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČO 00511951 o částku 40 810 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČO 00842001 o částku 75 770 Kč, 

s určením na zajištění provozu pracovišť Národního onkologického registru včetně vybavení pracovišť a pokrytí mzdových nákladů.


Usnesení 1777/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 156 029,49 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 5 156 029,49 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-29-2020-11, př. 1.


Usnesení 1778/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví: 

 • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny;
 • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a  to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 10 000 000 Kč dle materiálu RK-29-2020-08, př. 2;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.


Usnesení 1779/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 500 000 Kč za účelem nákupu SW + HW řešení pro zabezpečení přístupu k počítačům a aplikacím pro zaměstnance nemocnice;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz na nákup SW + HW včetně příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.


Usnesení 1780/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 7 480 Kč (ÚZ 35019);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 7 480 Kč, 

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-29-2020-13, př. 1.


Usnesení 1781/29/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – srpen 2020 dle materiálu RK-29-2020-14, př. 1.


Usnesení 1782/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat dle materiálu RK-29-2020-15, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Společnost "SHP+SHB - Velké Meziříčí", Vedoucí společník: Stráský, Hustý a partneři s.r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO 18827527; Společník: SHB, akciová společnost, Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČO 25324365, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2020-15, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1783/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/128 Lukavec - obchvat dle materiálu RK-29-2020-16, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-29-2020-16, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1784/29/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1785/29/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-29-2020-18, př. 1.


Usnesení 1786/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury finanční dary ve výši 30 000 Kč autorovi a 30 000 Kč nakladateli knihy, která byla vyhodnocena odbornou porotou soutěže "O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu" vyhlášené v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě jako nejkrásnější kniha Vysočiny, a které bude udělena Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny, dle materiálů RK-29-2020-19, př. 1 a RK-29-2020-19, př. 2.


Usnesení 1787/29/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 77 603,91 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1788/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3311 – Divadelní činnost) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva kultury ve výši 4 200 000 Kč určenou pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu v rámci programu „Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ (ÚZ 34352);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 4 200 000 Kč určenou na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2020“.


Usnesení 1789/29/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-29-2020-22;

rozhoduje

zahájit přípravu žádosti projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic".


Usnesení 1790/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-23, př. 1.


Usnesení 1791/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ a „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III – AMO“, krytého Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019 a č. SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020, ve znění změny ze dne 15. 5. 2020, 9. 6. 2020, 21. 7. 2020 a 9. 9. 2020 na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech č. 5/19 žadatelům uvedeným v materiálu RK-29-2020-24, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-29-2020-24, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva v domácnostech žadatelům uvedeným v materiálu RK-29-2020-24, př. 2.


Usnesení 1792/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-25, př. 5;
 • s uzavřením kupních smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-29-2020-25, př. 6 a RK-29-2020-25, př. 7.


Usnesení 1793/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1794/29/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam potenciálních projektů Regionálního akčního plánu 2021-2027 uvedených v materiálu RK-29-2020-27, př. 1.


Usnesení 1795/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ o částku 30 460 Kč.


Usnesení 1796/29/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-29-2020-29, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení, související s vrácením finančních prostředků ve výši 63 176,35 Kč Ministerstvu životního prostředí dle materiálu RK-29-2020-29, př. 1.


Usnesení 1797/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Projektová dokumentace – úspory energií 2020“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-29-2020-30, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-30, př. 2upr1.


Usnesení 1798/29/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1799/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 

 • převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-32, př. 1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1800/29/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1801/29/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o zániku předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina zapsaného na pozemcích par. č. 160/3, par. č. 1275/16, par. č. 1275/33 a par. č. 1286/3 v k. ú. a obci Bohdalec, vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 v k. ú. a obci Bohdalec pro obec  Bohdalec.


Usnesení 1802/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky dle materiálu RK-29-2020-36, př. 1 v k. ú. a obci Jezdovice zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu RK-29-2020-36, př. 1 zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 v k. ú. a obci Jezdovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice.


Usnesení 1803/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • přiznat Povodí Moravy, s.p. finanční náhradu - peněžité plnění ve výši 85 600 Kč za znehodnocení části vodních děl v souvislosti s realizací stavby " II/353 Nové Veselí - obchvat" dle znaleckého posudku č. 2883-25-20 ze dne 24. 8. 2020 a dále uhradit tomuto státnímu podniku náklady ve výši 7 700 Kč spojené s vypracováním znaleckého posudku;
 • uzavřít s Povodím Moravy, s.p. Smlouvu o náhradě za trvalé znehodnocení části vodního díla (hmotného majetku) dle materiálu RK-29-2020-37, př. 1.


Usnesení 1804/29/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • úplatně nabýt díly pozemků včetně součástí a příslušenství zaměřené geometrickým plánem č. 613-51/2020 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálu RK-29-2020-38, př. 1;
 • nabýt darem díl "a" o výměře 16 m2 oddělený z pozemku par. č. 1106/5 dle geometrického plánu č. 613-51/2020 v k. ú. a obci Úsobí z vlastnictví obce Úsobí do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1805/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2020-39, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-29-2020-39, př. 1.


Usnesení 1806/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Domov pro seniory Třebíč, M. Curieových - rekonstrukce pokojů a VZT" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-29-2020-35, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-29-2020-35, př. 2.


Usnesení 1807/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 1808/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2175/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 tak, že v materiálu RK-37-2019-56, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 6 nahrazuje materiálem RK-29-2020-41, př. 1.


Usnesení 1809/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemky par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEPOD, spol. s.r.o., Podolí 320, 675 26 Želetava za kupní cenu 125 Kč/m2.


Usnesení 1810/29/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" bezúplatným převodem pozemek par. č. 1356/22 ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v katastrálním území Želiv z vlastnictví České republiky - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1811/29/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 1812/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-29-2020-45, př. 1 a RK-29-2020-45, př. 2.


Usnesení 1813/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0545/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 tak, že v materiálu RK-09-2019-36, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 8 nahrazuje materiálem RK-29-2020-46, př. 1.


Usnesení 1814/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 708 90013, na straně budoucího povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, na straně investora, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro akci "II/349 Otín - most- ev.č. 349-003" dle materiálu RK-29-2020-47, př. 1.


Usnesení 1815/29/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1816/29/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1817/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 66 566 770,92 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“.


Usnesení 1818/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2 307 032,43 Kč určenou na realizaci projektu „Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina“.


Usnesení 1819/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4324 – Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 798 696 Kč (ÚZ 13307) určenou pro příspěvkové organizace zřizované krajem provozující zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 54 000 Kč;
 • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 327 816 Kč;
 • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 416 880 Kč;

o příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.


Usnesení 1820/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč - Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizaci IČ 71184538 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 7;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvkové organizaci IČ 71184562 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 8;
 • čerpání fondu investic Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci IČ 71184520 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 9;
 • čerpání fondu investic a aktualizovaný plán oprav Domovu Nové Syrovice, příspěvkové organizaci IČ 71184597 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 10;
 • čerpání fondu investic Domovu Háj, příspěvkové organizaci IČ 60128054 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 11;
 • čerpání fondu investic Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci IČ 71184473 dle materiálu RK-29-2020-53, př. 12;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 450 000 Kč s určením pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 450 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 450 000 Kč na nákup automobilu.


Usnesení 1821/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 14 928,30 Kč dle materiálu RK-29-2020-54, př. 1.


Usnesení 1822/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

nabýt movité věci na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-55, př. 1.


Usnesení 1823/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vybrat dodavatele EXBYDO s.r.o., IČO: 62497791, sídlo: Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov, k  uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou - 1. Část – dodávka nábytku";
 • vybrat dodavatele PROFIL NÁBYTEK, a.s., IČO: 48202118, sídlo: Hradská 280, 396 01 Humpolec, k uzavření smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku "Dodávka nábytku a sedacího nábytku Transformace Kamélie Křižanov II. – Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou - 2. Část – dodávka sedacího nábytku";

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výběr obou dodavatelů všem účastníkům zadávacího řízení uvedené veřejné zakázky a provést úkony nutné k uzavření obou smluv.


Usnesení 1824/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

investiční plány příspěvkových organizací na rok 2020 dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které nahrazují schválené investiční plány na rok 2020 ve znění jejich průběžně odsouhlasených změn;

souhlasí

s realizací vyjmenovaných investičních akcí dle materiálu RK-29-2020-57, př. 1, které je nutné nebo vhodné realizovat bez dalšího odkladu do konce roku 2020, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK


Usnesení 1825/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-58, př. 1.


Usnesení 1826/29/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-29-2020-59, př. 1.


Usnesení 1827/29/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-29-2020-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-29-2020-60, př. 2.


Usnesení 1828/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3125 - Střediska praktického vyučování a školní hospodářství o částku 3 661 025 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 3 661 025 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 o částku 3 661 025 Kč na spolufinancování projektu "Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy".


Usnesení 1829/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ dětským domovům zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů spojených s prací psychologa v dětských domovech v kalendářním roce 2020 dle materiálu RK-29-2020-62, př. 1.


Usnesení 1830/29/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 - Dětské domovy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ v celkové výši 7 037 026 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ v roce dle tabulky 1 materiálu RK-29-2020-63, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ právnickým osobám vykonávajícím činnost dětských domovů a dětských domovů se školou dle materiálu RK-29-2020-63, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz