Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 30/2018

Usnesení 1823/30/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2019 dle materiálů RK-30-2018-02, př. 1 a RK-30-2018-02, př. 2.


Usnesení 1824/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-30-2018-03, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2018-03, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-30-2018-03, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 1825/30/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu RK-30-2018-04;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2019.


Usnesení 1826/30/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-30-2018-05, př. 1 a RK-30-2018-05, př. 2.


Usnesení 1827/30/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2018-06, př. 1 a RK-30-2018-06, př. 2.


Usnesení 1828/30/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2018-07, př. 1.


Usnesení 1829/30/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího majetku do vlastnictví kraje:

 • Automat vyvolávací – Classic E. O. S. typ 5270/100, inv. č. 004-000-050-292, r. v. 2003, pořizovací cena 116 567 Kč, zůstatková cena 34 161 Kč;
 • Elektrokoagulace Valleylab Force 2-8PCH, inv. č. 004-000-051-003, r. v. 2001, pořizovací cena 169 451 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Elektrokoagulace Valleylab Force 2-8PCH, inv. č. 004-000-051-002, r. v. 2001, pořizovací cena 169 450 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Kazety a folie k vyvolávacímu automatu, inv. č. 004-000-051-276, r. v. 2005, pořizovací cena 101 682 Kč, zůstatková cena 29 820 Kč;
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Automat vyvolávací – Classic E. O. S. typ 5270/100, inv. č. 004-000-050-292, r. v. 2003, pořizovací cena 116 567 Kč, zůstatková cena 34 161 Kč;
 • Elektrokoagulace Valleylab Force 2-8PCH, inv. č. 004-000-051-003, r. v. 2001, pořizovací cena 169 451 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Elektrokoagulace Valleylab Force 2-8PCH, inv. č. 004-000-051-002, r. v. 2001, pořizovací cena 169 450 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Kazety a folie k vyvolávacímu automatu, inv. č. 004-000-051-276, r. v. 2005, pořizovací cena 101 682 Kč, zůstatková cena 29 820 Kč.


Usnesení 1830/30/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Světlo operační stojanové - 12019, r. v. 1994, i. č. 001-000-000-400, PC 20 376,- Kč; ZC  0,- Kč;
 • Monitor Visicon – MO11, r. v. 2003, i. č. 001-000-000-035, PC 369 653,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1990, i. č. 001-000-000-329, PC 70 301,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1991, i. č. 001-000-000-326, PC 70 300,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1990, inventární číslo (dále jen i. č.) 001-000-000-327, pořizovací cena (dále jen PC) 70 301,- Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 0,- Kč;
 • Laser terapeutický přenosný BTL-2000, r. v. 2000, i. č. 001-000-001-049, PC 57 981,- Kč, ZC 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

 • Světlo operační stojanové - 12019, r. v. 1994, i. č. 001-000-000-400, PC 20 376,- Kč; ZC 0,- Kč;
 • Monitor Visicon – MO11, r. v. 2003, i. č. 001-000-000-035, PC 369 653,- Kč, ZC 1,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1990, i. č. 001-000-000-329, PC 70 301,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1991, i. č. 001-000-000-326, PC 70 300,- Kč, ZC 0,- Kč;
 • Monitor EKG – VSM 3, r. v. 1990, inventární číslo (dále jen i. č.) 001-000-000-327, pořizovací cena (dále jen PC) 70 301,- Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 0,- Kč;
 • Laser terapeutický přenosný BTL-2000, r. v. 2000, i. č. 001-000-001-049, PC 57 981,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 1831/30/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o umístění zařízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2018-10, př. 2.


Usnesení 1832/30/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících podnikání pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2018-11, př. 1.


Usnesení 1833/30/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 –  Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 000 000 Kč při současném zvýšení § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 1 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 400 000 Kč za účelem zajištění provozování protialkoholní záchytné služby pro území kraje v měsících listopad a prosinec 2018.


Usnesení 1834/30/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením majetku uvedeného v materiálu RK-30-2018-13, př. 3 Nemocnice Nové Město na Moravě a s následným převodem tohoto majetku na Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-13, př. 1 a Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-13, př. 2.


Usnesení 1835/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu RK-30-2018-14, př. 1.


Usnesení 1836/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce určené ke krytí celkových (investičních) výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-30-2018-15, př. 2.


Usnesení 1837/30/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-16, př. 3.


Usnesení 1838/30/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1839/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit:

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 1 mil. Kč, určenou na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetřovatelské péče;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 mil. Kč; 

rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:

 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-18, př.  5;
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-18, př.  6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-30-2018-18, př.  5 a  RK-30-2018-18, př. 6.


Usnesení 1840/30/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 644 272,31 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 576 454,17 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 67 818,14 Kč) určenou pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 644 272,31 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Krok do života - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“.


Usnesení 1841/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-20, př. 1.


Usnesení 1842/30/2018/RK
Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podání projektové žádosti „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.“ dle materiálu RK-30-2018-21, př. 1, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č. 005;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů RK-30-2018-21, př. 2, RK-30-2018-21, př. 3RK-30-2018-21, př. 4 a RK-30-2018-21, př. 5.


Usnesení 1843/30/2018/RK
Rada kraje
ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí nákladů spojených s realizací projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu RK-30-2018-22, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 8 572 853 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu RK-30-2018-22, př. 3.


Usnesení 1844/30/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací zařadit akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace „Expozice Hradu Kámen“ dle materiálu RK-30-2018-23, př. 2 a dále akci „Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Hrad Kámen, rekonstrukce elektroinstalace, stavební úpravy“ dle materiálu RK-30-2018-23, př. 3 do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zařadit do rozpočtu kapitoly Kultura v roce 2019 pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci finanční částku vzešlou z realizovaného výběrového řízení na pořízení projektové dokumentace k novým expozicím Hradu Kámen.


Usnesení 1845/30/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-30-2018-24, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout o bezúplatném zřízení služebnosti na pozemcích v  rozsahu, za podmínek a na dobu dle materiálu RK-30-2018-24, př. 3;
 • rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu materiálu RK-30-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a.s. se sídlem Lipnice 20, Český Rudolec, IČO 499 69 111 a zřídit bezúplatnou služebnost ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného ze služebnosti na pozemcích dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu RK-30-2018-24, př. 3;
 • schválit dodatek č.xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-30-2018-24, př. 2.


Usnesení 1846/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem podíl ve výši id. ½ pozemku par. č. 589/9 v k. ú. Petráveč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1847/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2018-26, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1848/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2018-27, př. 1 z vlastnictví společnosti  České dráhy a.s. do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 18 192 Kč.


Usnesení 1849/30/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1850/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2018-29, př. 1 od vlastníků, aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy,  za cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 1851/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-30, př. 1;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-30, př. 2;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-30, př. 3;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-30-2018-30, př. 4.


Usnesení 1852/30/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2018-31, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-30-2018-31, př. 1;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování části pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany, zastavěnou chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o  budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1118/1 v  k. ú. Rouchovany, zastavěnou chodníky, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 1853/30/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-30-2018-32, př. 1.


Usnesení 1854/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-30-2018-33, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1855/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem díl "a" o výměře 973 m2 oddělený z pozemku par. č. 675 v k. ú. Valeč u  Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč
 • nabýt darem díl "g" o výměře 606 m2 oddělený z pozemku par. č. 137/2, díl "j" o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 138, díl "h" o výměře 24 m2 oddělený z pozemku par. č. 139/1, díl "f" o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 666/7 a díl "i" o výměře 41 m2 oddělený z pozemku par. č. 669/1 v k. ú Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina

vše dle geometrického plánu č. 624-117/2017.


Usnesení 1856/30/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1857/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit:

 • pořadí zájemců dle výsledku výběrového řízení na určení pořadí dle materiálu RK-30-2018-36, př. 3 na prodej pozemku par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a  Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu RK-30-2018-36, př. 6;

rozhodnout:

 1. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti 7S Pebble Two, s.r.o., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03976726, za kupní cenu 15 900 000 Kč;
 2. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) Magdalény Průchové, Wolkerova č.p. 1738/14, 586 01 Jihlava, za kupní cenu 15 800 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 1; 
 3. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 3 výsledku výběrového řízení) společnosti Home Money s.r.o., se sídlem Arbesovo náměstí 314/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 02823250, za kupní cenu 15 400 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 2; 
 4. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 4 výsledku výběrového řízení) Karlovi Olišarovi, Hálkova 2929/18, 586 01 Jihlava, za kupní cenu 13 800 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 3; 
 5. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 5 výsledku výběrového řízení) společnosti TERRADOS s.r.o., se sídlem Kollárova 5481/1a, 586 01 Jihlava, IČO 28305817, za kupní cenu 12 200 000 Kč, a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 4;
rozhoduje

uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-30-2018-36, př. 5.


Usnesení 1858/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu hmotných nemovitých věcí v rozsahu materiálu RK-30-2018-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu RK-30-2018-37, př. 2.

V případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne o převodu hmotných nemovitých věcí do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje

 • rozhodnout o převodu hmotných nemovitých věcí v rozsahu materiálu RK-30-2018-37, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti INVESTATE Gama s.r.o., IČO  07100540, se sídlem Preslova 307/73, Pisárky, 602 00  Brno za kupní cenu 25 000 000 Kč za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu RK-30-2018-37, př. 3.


Usnesení 1859/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 88 300 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“.


Usnesení 1860/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 43,2 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v  materiálu RK-30-2018-39, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.


Usnesení 1861/30/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál i přílohy č. 1 - 6 jsou neveřejné z důvodů ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1862/30/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1863/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu RK-30-2018-42, př. 1.


Usnesení 1864/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu RK-30-2018-43, př. 1.


Usnesení 1865/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, dle materiálu RK-30-2018-44, př. 1.
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-30-2018-44, př. 2.


Usnesení 1866/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02508.0001 dle materiálu RK-30-2018-45, př. 2.


Usnesení 1867/30/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) o částku 180 000 Kč při současném zvýšení § 3121 - Gymnázia o částku 180 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" příspěvkové organizaci Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512, o  částku 180 000 Kč na spolufinancování projektu „Maturitu zvládneme“;
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 793 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na předfinancování projektu „Maturitu zvládneme“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1868/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ na realizaci dalších aktivit projektu ve výši max. 10 000 000 Kč.


Usnesení 1869/30/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o  částku 1 853 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 853 650 Kč určenou na poskytnutí dotací;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu RK-30-2018-48, př. 4;
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 1 551 270 Kč určenou na poskytnutí dotací;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 1;
 • rozhodnout vyhradit si právo rozhodnout o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu RK-30-2018-48, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu RK-30-2018-48, př. 5.


Usnesení 1870/30/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2019;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2018-49, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz