Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 30/2019

Usnesení 1675/30/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 3/2019 dle materiálu RK-30-2019-03, př. 1.


Usnesení 1676/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 190 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 190 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 190 000 Kč společnosti ProfesionálníVideo s.r.o., Slavíkova 27/1555, 120 00 Praha 2, IČO: 49196201 ve výši 190 000 Kč na realizaci akce "Zakletá princezna" dle materiálu RK-30-2019-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-30-2019-04, př. 2.


Usnesení 1677/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2019-05, př. 1.


Usnesení 1678/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčeného žadatele pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-30-2019-06, př. 1;
 • o zařazení žadatele do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelem.


Usnesení 1679/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 500 000 Kč, při současném snížení § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 100 000 Kč;  

za účelem podpory konziliárních paliativních týmů ve sběru dat v projektu ELFis, zaměstnanců, kteří se nad rámec svých běžných pracovních povinností zapojili do screeningového zjišťování v dubnu letošního roku a na zajištění potřebného základního odborného literárního zázemí v oblasti paliativní péče.


Usnesení 1680/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5167 - Služby školení a vzdělávání o částku 50 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 50 000 Kč u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, s určením na krytí nákladů spojených s pořádáním Pelhřimovského chirurgického dne 2019;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předložit prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina žádost o poskytnutí příspěvku na provoz, a to nejpozději do 30. 11. 2019.


Usnesení 1681/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ v celkové výši 2 320 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 630 000 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 060 000 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 630 000 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Podpora specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním školence dle materiálu RK-30-2019-09, př. 1.


Usnesení 1682/30/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-30-2019-10, př. 2.


Usnesení 1683/30/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Důvodem neveřejnosti je ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).


Usnesení 1684/30/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1685/30/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

ukončení projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ realizovaný Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-30-2019-13, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 769 938 Kč odpovídající vlastnímu podílu skutečných nákladů projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 769 938 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 769 938 Kč s určením na pokrytí vlastního podílu organizace na spolufinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ dle materiálu RK-30-2019-13, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 769 938 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1686/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3317 - Výstavní činnosti v kultuře spolku SE.S.TA z.s., se sídlem Pod kaštany 246/8, 160 00 Praha 6, IČO: 26537516, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-30-2019-14, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-30-2019-14, př. 2.


Usnesení 1687/30/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2018 dle materiálu RK-30-2019-15, př. 1.


Usnesení 1688/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02545.0020 dle materiálu RK-30-2019-16, př. 3.


Usnesení 1689/30/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1690/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-30-2019-19, př. 1

ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina řídit se podmínkami Smlouvy o centralizovaném zadávání dle materiálu RK-30-2019-19, př. 1.


Usnesení 1691/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 980 131,16 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.


Usnesení 1692/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 441 380,14 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V “.


Usnesení 1693/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

čerpání fondu investic Domovu pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizaci, IČ 71184465 dle materiálu RK-30-2019-22, př. 1.


Usnesení 1694/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2019 dle materiálů RK-30-2019-23, př. 1, RK-30-2019-23, př. 2, RK-30-2019-23, př. 3, RK-30-2019-23, př. 4 a RK-30-2019-23, př. 5.


Usnesení 1695/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením souboru 16 ks počítačů + monitorů, inventární číslo MS-z-123-1 až 16, rok pořízení 2008, pořizovací cena 238 952 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42 dle materiálu RK-30-2019-24.


Usnesení 1696/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením plynového konvektomatu FAGOR, inventární číslo DHM 121, rok pořízení 2000, pořizovací cena 315 570 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední odbornou školou zemědělsko-technickou Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-30-2019-25.


Usnesení 1697/30/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-30-2019-26, př. 1.


Usnesení 1698/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Postupové soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu RK-30-2019-27, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu RK-30-2019-27, př. 2.


Usnesení 1699/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uhradit České republice - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových náhradu za bezdůvodné obohacení - za užívání pozemku par. č. 3249/1 v k.ú. Jihlava ve výši 35 134 Kč.


Usnesení 1700/30/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit pořadí zájemců dle výsledku výběrového řízení na určení pořadí dle materiálu RK-30-2019-29, př. 4;
 • rozhodnout:
  • úplatně převést pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti EK Partners, s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04599624 za kupní cenu 7 800 000 Kč;
  • v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností EK Partners, s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina, úplatně převést pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) společnosti 7 Stones Investments, a.s., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03816451 za kupní cenu 7 750 000 Kč;

rozhoduje

uzavřít s vítězem výběrového řízení dohodu o sankci za zmaření výběrového řízení dle materiálu RK-30-2019-29, př. 6.


Usnesení 1701/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 23/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 v k.ú. a obci Ujčov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č.  23/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 v k.ú. a obci Ujčov  firmě DŘEVOSPOL - výroba násad, s. r. o., Ujčov 44, PSČ 592 62, IČ 449 63 998 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, tedy 14 940 Kč a úhradu nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 800 Kč. 


Usnesení 1702/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zvýšit kupní cenu pozemků uvedených v materiálu RK-30-2019-31, př. 1 vykupovaných dle usnesení 0383/05/2017/ZK v k.ú. Popice u Jihlavy z částky 100 Kč/m2 na částku 180 Kč/m2..


Usnesení 1703/30/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2616/4 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1704/30/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-30-2019-33, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů RK-30-2019-33, př. 2 a RK-30-2019-33, př. 3.


Usnesení 1705/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice v rozsahu dle materiálu RK-30-2019-34, př. 1 na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu dle materiálu RK-30-2019-34, př. 1  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu RK-30-2019-34, př. 2 z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu RK-30-2019-34, př. 3 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v KN ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 1706/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-30-2019-36, př. 1.


Usnesení 1707/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-30-2019-37, př. 1 a RK-30-2019-37, př. 2.


Usnesení 1708/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „MagNet“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 13 051,60 Kč (504,02 €).


Usnesení 1709/30/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v Závěrečné zprávě o realizaci dle materiálu RK-30-2019-39, př. 1 a v Závěrečné žádosti o platbu dle materiálu RK-30-2019-39, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-30-2019-39, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Závěrečnou zprávu o realizaci a Závěrečnou žádost o platbu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ dle materiálů RK-30-2019-39, př. 1, RK-30-2019-39, př. 2 a RK-30-2019-39, př. 3 Řídícímu orgánu OPŽP.


Usnesení 1710/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2019-40, př. 3.


Usnesení 1711/30/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody o ukončení Smluv o poskytnutí dotace dle materiálu RK-30-2019-41, př. 3.


Usnesení 1712/30/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

vzít zpět projektové žádosti „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Na skaličce“, „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Pahorek u Vržanova“ a „Obnova krátkostébelných trávníků v PP Prosenka“ podané do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí na základě usnesení č. 1201/20/2019/RK;  

rozhoduje

předložit projektové žádosti dle materiálů RK-30-2019-42, př. 1, RK-30-2019-42, př. 2 a RK-30-2019-42, př. 3 do 130. výzvy Operačního programu Životní prostředí.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz