Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 31/2018

Usnesení 1872/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2018-05, př. 1.


Usnesení 1873/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2018-06, př. 1.


Usnesení 1874/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2018-07, př. 1.


Usnesení 1875/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3569 – Ostatní správa ve zdravotnictví jinde nezařazená o částku 110 tis. Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 110 tis. Kč na pokrytí zvýšených výdajů na odměny za členství odborníků v nezávislé odborné komisi pro možnost prošetření stížností dle zákona o zdravotních službách.


Usnesení 1876/31/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 6/2018 dle materiálu RK-31-2018-09, př. 1.


Usnesení 1877/31/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1878/31/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

ukončení smlouvy o poskytování služeb promotýmu ze dne 6. 4. 2012 v souladu s čl. VII. odst. 4 viz materiál RK-31-2018-79, př. 1;

ukládá

Odboru sekretariátu hejtmana učinit příslušné kroky k vypsání výběrového řízení na poskytování služeb promotýmu.


Usnesení 1879/31/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2018.


Usnesení 1880/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečení provozu informačního systému registru smluv dle materiálu RK-31-2018-02, př. 1.


Usnesení 1881/31/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2018 dle materiálu RK-31-2018-04, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy související se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2018 dle materiálů RK-31-2018-04, př. 2, RK-31-2018-04, př. 3, RK-31-2018-04, př. 4, RK-31-2018-04, př. 5 a RK-31-2018-04, př. 6;

bere na vědomí

realizaci vzdělávacího kurzu Autonomní vozidlo dle materiálu RK-31-2018-04, př. 7.

schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dary ve výši 130 000 Kč a 1950 USD  (41 517,45 Kč při pevném kurzu 21,291 Kč) na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2018 dle materiálů RK-31-2018-04, př. 2, RK-31-2018-04, př. 3, RK-31-2018-04, př. 4, RK-31-2018-04, př. 5, RK-31-2018-04, př. 6 a materiálu RK-31-2018-04;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizace, IČO 00511951 o částku 28 900 Kč za účelem pořízení letenek v souladu s materiálem RK-31-2018-04;
  • Střední průmyslové škole a Středního odborného učiliště Pelhřimov, příspěvkové organizace, IČO 14450470 o částku 14 450 Kč za účelem pořízení letenky v souladu s materiálem RK-31-2018-04

na výdaje spojené se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2018  dle materiálu RK-31-2018-04;


Usnesení 1882/31/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 dle materiálu
  RK-31-2018-12, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období
  od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 dle materiálu RK-31-2018-12, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v  období od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 a informaci o skutečně uhrazených cenách dle  materiálu RK-31-2018-12, př. 3.


Usnesení 1883/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 29 437 Kč při současném zvýšení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 29 437 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 29  437  Kč ve vazbě na změny v  administraci projektů dle přílohy RK-31-2018-13, př. 7;
bere na vědomí

objednávky služeb dle materiálů RK-31-2018-13, př. 1, RK-31-2018-13, př. 2, RK-31-2018-13, př. 3, RK-31-2018-13, př. 4, RK-31-2018-13, př. 5, RK-31-2018-13, př. 6 a to podle rozpisu uvedeném v materiálu RK-31-2018-13, př. 7;

ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví,  ředitelům Gymnázia Třebíč a  Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě po  ukončení činností dle materiálů RK-31-2018-13, př. 1, RK-31-2018-13, př. 2, RK-31-2018-13, př. 3, RK-31-2018-13, př. 4, RK-31-2018-13, př. 5, RK-31-2018-13, př. 6 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit přeplatek příspěvku na  provoz poskytnutý v roce 2018 na administraci projektu „Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání“ ve výši 42 901 Kč na účet kraje v  souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálů RK-31-2018-13, př. 5 a RK-31-2018-13, př. 6.


Usnesení 1884/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vyhlásit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 dle materiálu RK-31-2018-14, př. 1;

ukládá

řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina:

 • zajistit realizaci potřebných kroků vedoucích k prezentaci vyhlášení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2018 mezi organizacemi soukromého a veřejného sektoru působícími na území Kraje Vysočina;
 • zajistit sběr podaných přihlášek a vyplněných dotazníků a jejich předání externím certifikovaným hodnotitelům.


Usnesení 1885/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění úklidových služeb“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-31-2018-15, př. 1;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění úklidových služeb“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-31-2018-15, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Zajištění úklidových služeb“ jsou zaměstnanci Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Oddělení hospodářské správy a Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku služby „Zajištění úklidových služeb“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem.


Usnesení 1886/31/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
ochrana osobních údajů


Usnesení 1887/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-31-2018-17, př. 1;

ukládá

odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit žádost o změnu Centru pro regionální rozvoj ČR.


Usnesení 1888/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“, č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001630“ o celkovou částku 17 855 957,56 Kč poskytnutou MMR v rámci žádosti o platbu za II. etapu realizace projektu.


Usnesení 1889/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2021 pro vozidlo Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě starší 10 let – Ford Tourneo Connect registrační značky 3J3 8827.


Usnesení 1890/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2018-20, př. 1, a to na dobu neurčitou.


Usnesení 1891/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-31-2018-21, př. 1.


Usnesení 1892/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o výpůjčce dle materiálů RK-31-2018-22, př. 1; RK-31-2018-22, př. 2 a RK-31-2018-22, př. 3.


Usnesení 1893/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků a smluv o výpůjčce dle materiálů RK-31-2018-23, př. 1; RK-31-2018-23, př. 3; RK-31-2018-23, př. 5; RK-31-2018-23, př. 7 a RK-31-2018-23, př. 8.


Usnesení 1894/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatků a smluv o výpůjčce dle materiálů RK-31-2018-24, př. 2; RK-31-2018-24, př. 3; RK-31-2018-24, př. 5 a RK-31-2018-24, př. 6.


Usnesení 1895/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 o účelovou dotaci z IROP ve výši 18 597 924,55 Kč;

 • převod přijaté dotace ve výši 18 597 924,55 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Velké Meziříčí – most ev. č. 602-028 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 1896/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku „I II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-31-2018-26, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-31-2018-26, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-31-2018-26, př. 1.


Usnesení 1897/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci II/360 Třebíč - Střítež do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 1898/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2018-28, př. 1.


Usnesení 1899/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2020 pro vozidla uvedená v materiálu RK-31-2018-29, př. 1.


Usnesení 1900/31/2018/RK
Rada kraje
svěřuje

Krajskému úřadu Kraje Vysočina rozhodování o uzavírání nájemních smluv na akce realizované v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“.


Usnesení 1901/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

závěrečnou zprávu o realizaci projektu a žádost o platbu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II.“ dle materiálů RK-31-2018-31, př. 1 a RK-31-2018-31, př. 2; 

ukládá

odboru sociálních věcí předložit materiály RK-31-2018-31, př. 1 a RK-31-2018-31, př. 2 řídícímu orgánu na MPSV ČR.


Usnesení 1902/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel o zařazení akce Podpora komunitních služeb v Třešti dle materiálu RK-31-2018-32, př. 1 do stavu zařazená akce v zásobníku akcí k budoucí realizaci;

souhlasí

s uzavřením Smlouvy o partnerství mezi Domovem Kamélie Křižanov, p. o. a Statutárním městem Jihlava dle materiálu RK-31-2018-32, př. 2;

ukládá

Domovu Kamélie Křižanov, p. o. podat projektovou žádost do výzvy č. 49 OPZ;

bere na vědomí

informaci o dofinancování spoluúčasti organizace na projektu z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím rozpočtového opatření spočívajícího v navýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace ve výši 5 % z celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu po vydání závěrečného právního aktu projektu, ve kterém budou vyčísleny celkové skutečné náklady projektu, včetně jejich rozdělení na jednotlivé zdroje financování.


Usnesení 1903/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zamítnout žádost o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2018-33, př. 1 spolku Jimedis, z. s. Jihlava, Pávov 11, IČ: 04331702.


Usnesení 1904/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 19 319,05 Kč dle materiálu RK-31-2018-34, př. 1.


Usnesení 1905/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Mateřskému centru Andílci, z. s., se sídlem 1. máje 610, 675 55 Hrotovice, IČ: 27013570 ve výši 20 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2018-35, př. 2.


Usnesení 1906/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s bezúplatným převodem nepotřebného majetku Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace:

 • pojízdná zvedací židle, inventární číslo 022500094, rok pořízení 2002, pořizovací cena 144 969 Kč, zůstatková cena 1 Kč, Domovu ve Věži, příspěvkové organizaci, IČ 60128089, Věž č. 1, PSČ 582 56;
 • pračka C 8 Primus, inventární číslo 022400186, rok pořízení 2011, pořizovací cena 113 628 Kč, zůstatková cena 44 664 Kč, Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, IČ 00511676 U Elektrárny 1965, 393 01 Pelhřimov.


Usnesení 1907/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • osobní automobil Renault Grand Scénic, inventární číslo: 02277, rok pořízení 2007, rok první registrace vozidla 2005, pořizovací cena 355 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč a nabídnutím k odprodeji ostatním zájemcům, případně s likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • automatická pračka FS16, inventární číslo 02282, rok pořízení 2010, pořizovací cena 200 250 Kč, zůstatková cena 0 Kč a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 1908/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4350 - Domovy pro seniory, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 800 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova při současném snížení § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 1 800 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele "Investiční příspěvek" u Domova pro seniory Třebíč Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace o částku 1 800 000 Kč na nákup elektrických polohovacích lůžek;
 • použití fondu investic pro rok 2018 u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace dle materiálu RK-31-2018-38, př. 2.


Usnesení 1909/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 563  446,12 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 504 136,00 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 59  310,12 Kč) určenou pro Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 563  446,12 Kč u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, na financování projektu „Podpora uživatelů v inkluzi do společnosti po zahájení komunitní formy pobytových služeb“.


Usnesení 1910/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

žádost o platbu projektu „Učit se společně, růst individuálně“, dle materiálu RK-31-2018-40, př. 1upr1;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV.


Usnesení 1911/31/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-31-2018-41, př. 1 a RK-31-2018-41, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 632 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-31-2018-41, př. 1;

 • rozhodnout schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-31-2018-41, př. 2;

 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu RK-31-2018-41, př. 3.


Usnesení 1912/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Deklarace o spolupráci v projektu „Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků“ dle materiálu RK-31-2018-42, př. 1.


Usnesení 1913/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-31-2018-43, př. 1 a smlouvy o umístění veřejné telekomunikační sítě dle materiálu RK-31-2018-43, př. 3.


Usnesení 1914/31/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1915/31/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

odstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti OM 866/2016 uzavřené dne 17. 10. 2016 mezi Krajem Vysočina a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro akci "11010-062345, RVDSL1608_M_J_JITL124_OK".


Usnesení 1916/31/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1917/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-47, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 ze dne 28. 3. 2018 z pozemku KN p. č. 94/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-47, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN p. č. 94/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 137/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN par. č. 137/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví obce Zubří do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1918/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Hněvkovice u Humpolce v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-48, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo  323-1822/2017, PGP-1173/2017-304  ze dne 18. 12. 2017 z pozemků KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Hněvkovice u Humpolce v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-48, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo  323-1822/2017, PGP-1173/2017-304  ze dne 18.12.2017 z pozemků KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec.


Usnesení 1919/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 8 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-31-2018-49, př. 1.


Usnesení 1920/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Krasoňov v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-50, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 z pozemku KN par. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v k. ú. Krasoňov  v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-50, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 z pozemku KN par. č. 899/1 v  k. ú. Krasoňov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Humpolec.


Usnesení 1921/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit záměr darování, v rámci stavby "II/405 Brtnice", nově vybudované dešťové kanalizace v úseku od vyústění do řeky Brtnice po šachtu č. 9 (v zaměření skutečného provedení stavby – SO 301 Odvodnění komunikace II/405) v délce cca 328 m, v celkové hodnotě 2.446.742,25 Kč vč. DPH, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice.


Usnesení 1922/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít nájemní smlouvu se Státním pozemkovým úřadem IČO 01312774 v rozsahu, za podmínek, na dobu a za cenu dle materiálu RK-31-2018-52, př. 1.


Usnesení 1923/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2018-53, př. 1 a RK-31-2018-53, př. 2.


Usnesení 1924/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku KN par. č. 1656/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Libkova Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek KN par. č. 1656/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Libkova Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda.


Usnesení 1925/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2018-55, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-31-2018-55, př. 1.


Usnesení 1926/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1323/20/2018/RK ze dne 17. 7. 2018 tak, že v materiálu RK-20-2018-78, př. 2 se žádost pod pořadovým číslem 24 nahrazuje materiálem RK-31-2018-56, př. 1.


Usnesení 1927/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v k. ú. Dolní Bobrová do vlastnictví Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-57, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu a za podmínek dle Smlouvy o  bezúplatném převodu dle materiálu RK-31-2018-57, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-31-2018-57, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno dle Darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2018-57, př. 2.


Usnesení 1928/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, odděleného geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, oddělený geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň.


Usnesení 1929/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-31-2018-59, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka Pastiglia společnost pro obnovu památek, s.r.o., Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČO  039 29 388  jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Muzeum Vysočiny Pelhřimov – stavební a restaurátorské úpravy kaple Panny Marie Bolestné“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 1930/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a slaboproudých rozvodů“ dle Zprávy o  hodnocení nabídek dle materiálu RK-31-2018-60, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Domov pro seniory Třebíč, Koutkova-Kubešova – rekonstrukce stavebních konstrukcí, silnoproudých a  slaboproudých rozvodů“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 1931/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

se stavbou "Příjezd ze silnice III/11244 do lomu Nemojov pro nákladní automobily" realizovanou na pozemcích par.č. 288/7, par.č. 287/2 a par.č. 529 v  k.ú. Radňov u Rynárce;

rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků a společností Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov na straně stavebníka - investora nepojmenovanou smlouvu, která stavebníkovi - investorovi umožní realizovat stavbu "Příjezd ze silnice III/11244 do lomu Nemojov pro nákladní automobily" mimo jiné na pozemcích par. č. 288/7, par. č. 287/2 a par .č. 529 v k. ú. Radňov u Rynárce;
 • zveřejnit záměr prodeje části pozemků par. č. 288/7, par. č. 287/2 a par. č. 529 v k. ú. Radňov u Rynárce;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného a společností Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov na straně budoucího povinného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby odvodnění na pozemcích par. č. 288/1, par. č. 288/2 a par. č.287/1 v k. ú. Radňov u  Rynárce;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí smlouvě kupní na části pozemků par. č. 288/7, par. č. 287/2 a par. č. 529 v k. ú. Radňov u Rynárce v rozsahu zastavění stavbou "Příjezd ze silnice III/11244 do lomu Nemojov pro nákladní automobily" ve výměrách stanovených geometrickým plánem po realizaci stavby za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 1932/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí


Usnesení 1933/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálů RK-31-2018-63, př. 1.


Usnesení 1934/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-31-2018-64, př. 1.


Usnesení 1935/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-31-2018-65, př. 1.

souhlasí

s výpůjčkou pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;


Usnesení 1936/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu "SPŠ HB – st. úpravy" o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj jako Řídícího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4 541 311,30 Kč;


Usnesení 1937/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 – Gymnázia o částku 61 000 Kč, § 3122 – Střední odborné školy o částku 151 000 Kč a § 3127 - Střední školy o částku 357 000  Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 569 000 Kč dle materiálu RK-31-2018-67, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám zřizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-31-2018-67, př. 1 na pokrytí odpisů movitého majetku vyplývajících z realizace projektů IROP dokončených v letošním roce.


Usnesení 1938/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 108 336,40 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 460 747,20 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 456 970,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 026 054,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 108 336,40 Kč;
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 460 747,20 Kč;
  • Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671 o částku 456 970,80 Kč 

         na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu
         Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2018-68.


Usnesení 1939/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-31-2018-69, př. 1;
 • monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku“ dle materiálu RK-31-2018-69, př. 4.
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2018-69, př. 3 a RK-31-2018-69, př. 6.


Usnesení 1940/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 24 016 Kč spolku WU-SHU PELHŘIMOV - SDRUŽENÍ BOJOVÝCH UMĚNÍ, z.s., se sídlem Družstevní 1230, 393 01 Pelhřimov, IČO: 22866001, na účast na MS v bojovém umění;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2018-70, př. 1.


Usnesení 1941/31/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s vyřazením dataprojektoru 3M Digital Media Systém 810, inventární číslo 40/07, rok pořízení 2007, pořizovací cena 130 406,10 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • s vyřazením dataprojektoru 3M Digital Media Systém 810, inventární číslo 5/07, rok pořízení 2007, pořizovací cena 130 406,10 Kč, zůstatková cena 1 Kč,

a jejich likvidací způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-31-2018-72.


Usnesení 1942/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 75 916,40 Kč (2 959 €).


Usnesení 1943/31/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2018-74, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-31-2018-74, př. 2;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Rozvoj podnikatelů 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2018-74, př. 3.


Usnesení 1944/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Rovné příležitosti“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 64 537,06 Kč.


Usnesení 1945/31/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace o projektech „Výroba a zpracování vápna v okolí Žďáru nad Sázavou“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 3., „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 4 a „Josef Dobiáš (1888 – 1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 5 a způsobu případného spolufinancování dle informací uvedených v materiálu RK-31-2018-76;

souhlasí

se zapojením:

 • Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu „Areál těžby stříbra 13. století Havírna u Štěpánova nad Svratkou – průzkum, dokumentace, prezentace a ochrana“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 4.;
 • Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace se sídlem Masarykovo náměstí 12, Pelhřimov, IČO: 00071307 do projektu „Josef Dobiáš (1888 – 1972) Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“, „Josef Dobiáš (1888 – 1972). Mezinárodně uznávaný historik starověku a regionálních dějin“, dle materiálu RK-31-2018-76, př. 5.


Usnesení 1946/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2018-77, př. 3, RK-31-2018-77, př. 4 a RK-31-2018-77, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2018-77, př. 1.


Usnesení 1947/31/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Životní prostředí spočívající ve zvýšení § 3741 – Ochrana druhů a stanovišť o částku 70 000 Kč a § 3742 - Chráněné části přírody o částku 100 000 Kč při současném snížení § 3799 – Ostatní ekologické záležitosti o částku 170 000 Kč určenou na péči o  zvláště chráněná území a evropsky významné lokality.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz