Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 31/2019

Usnesení 1714/31/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-31-2019-35, př. 1.


Usnesení 1715/31/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s prodejem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.2029, za podmínek uvedených v materiálu RK-31-2019-36, př. 2.


Usnesení 1716/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02714.0628 dle materiálu RK-31-2019-37, př. 2.


Usnesení 1717/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 475 906 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 376 874 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 99 032 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 60 837 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění zabezpečení sítě a její rozšíření na GYOA Pelhřimov" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost"; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 99 032 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění zabezpečení sítě a její rozšíření na GYOA Pelhřimov" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 207 037 Kč u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "WIFI Helenín" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 109 000 Kč u Základní školy a Praktické školy U Trojice 2104, Havlíčkův Brod na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečná síť ZŠ a PŠ U Trojice 2104, Havlíčkův Brod" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".


Usnesení 1718/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o částku 121 000 Kč na realizaci služeb souvisejících s partnerskou smlouvu dle materiálu RK-31-2019-03, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 121 000 Kč.

rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu RK-31-2019-03, př. 1;


Usnesení 1719/31/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2019 dle materiálu RK-31-2019-04, př. 1;

rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy související se Znalostní cestou na Tchaj-wan 2019 dle materiálů RK-31-2019-04, př. 2, RK-31-2019-04, př. 3, RK-31-2019-04, př. 4, RK-31-2019-04, př. 5 a RK-31-2019-04, př. 6;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3636 - Územní rozvoj, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční dary v celkové výši 153 000 Kč na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2019 dle materiálů RK-31-2019-04, př. 1, RK-31-2019-04, př. 2, RK-31-2019-04, př. 3, RK-31-2019-04, př. 4, RK-31-2019-04, př. 5, RK-31-2019-04, př. 6;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj o  částku 100 000 Kč na realizaci Znalostní cesty na Tchaj-wan 2019 dle materiálu RK-31-2019-04, př. 1 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §  6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o  částku 100 000 Kč.


Usnesení 1720/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci se zájmovým sdružením právnických osob CESNET dle materiálu RK-31-2019-05, př. 1.


Usnesení 1721/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

text vzorové Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS obsažené v materiálu RK-31-2019-06, př. 1;

svěřuje

hejtmanovi kraje rozhodovat uzavírat Smlouvy o přístupu ke komunikační infrastruktuře eMeDocS podle vzorové smlouvy dle materiálu RK-31-2019-06 s jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb.


Usnesení 1722/31/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

seznam kulturních, sportovních a společenských akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2020 dle materiálu RK-31-2019-07, př. 1.


Usnesení 1723/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu RK-31-2019-08, př. 1.


Usnesení 1724/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 794 635 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-31-2019-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-09, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 794 635 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 794 635 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 1725/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-10, př. 3.


Usnesení 1726/31/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu RK-31-2019-11,

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2020.


Usnesení 1727/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019 dle materiálu RK-31-2019-12, př. 1.


Usnesení 1728/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 16 214,93 Kč v souvislosti se čtvrtou splátkou části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1729/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Telč, IČO: 00286745, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč ve výši 1 629 826 Kč;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2019-14, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 629 826 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 629 826 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1730/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 17 395,53 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1731/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451– Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 12 755,02 Kč v souvislosti se čtvrtou  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1732/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu RK-31-2019-17, př. 1.


Usnesení 1733/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO:  70892822, dle materiálu RK-31-2019-18, př. 1.


Usnesení 1734/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s. dle materiálu RK-31-2019-19, př. 1.


Usnesení 1735/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o mlčenlivosti při výměně důvěrných informací o komponentě MAP SAM s firmou ODP-software, spol. s r. o., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČO 61683809, dle materiálu RK-31-2019-20, př. 1.


Usnesení 1736/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít „Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu RK-31-2019-21, př. 1.


Usnesení 1737/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" se statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu RK-31-2019-22, př. 1.


Usnesení 1738/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o výběru dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ a. s., IČO 25945408 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 1" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 1;
 • o výběru dopravce BDS-BUS, s.r.o., IČO 25302078 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 2" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 2;
 • o výběru dopravce BK BUS, s.r.o., IČO 25542141 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 3" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 3;
 • o výběru dopravce COMETT PLUS, spol. s r.o., IČO 60071397 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 4" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 4;
 • o výběru dopravce ČAD Blansko a. s.  k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 5" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 5;
 • o výběru dopravce ČSAD Benešov s. r. o., IČO 60193441 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 6" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 6;
 • o výběru dopravce ČSAD Jindřichův Hradec s. r. o., IČO 60071109 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 7" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 7;
 • o výběru dopravce ČSAD Tišnov, spol. s r. o., IČO 46905952 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 8" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 8;
 • o výběru dopravce Jaromír Herna, Nový Rychnov 101, IČO 46651969 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 10" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 10;
 • o výběru dopravce ICOM transport a. s., IČO 46346040 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 11" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 11;
 • o výběru dopravce Oldřich Řezanina, Koněšín 33, IČO 44950993 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 12" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 12;
 • o výběru dopravce Štefl-tour Dačice s. r. o., IČO 07224605 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 13" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 13;
 • o výběru dopravce Tourbus, a. s., IČO 48533076 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 14" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 14;
 • o výběru dopravce TRADO-BUS, s. r. o., IČO 25503316 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 15" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 15;
 • o výběru dopravce TREDOS, spol. s r. o., IČO 26244136 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 16" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 16;
 • o výběru dopravce Václav Seifert, Vortová 104, IČO 40100294 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 17" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 17;
 • o výběru dopravce ZDAR, a. s., IČO 46965815 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 18" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 18;
 • o výběru dopravce Zlatovánek spol. s r. o., IČO 15036278 k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 19" dle materiálu RK-31-2019-23, př. 19;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na veřejné zakázky "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina pro přechodné období od roku 2019 - Výběrová oblast 1 - 8 a 10 - 19" účastníkům zadávacího řízení a zajistit úkony nutné k uzavření smluv.


Usnesení 1739/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2019-24, př. 1.


Usnesení 1740/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par.č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu RK-31-2019-25, př. 2.


Usnesení 1741/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 

 • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na část opevnění koryt vodních toků v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-31-2019-26, př. 1;
 • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na zatrubnění koryta vodního toku v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-31-2019-26, př. 2.


Usnesení 1742/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0513/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015.


Usnesení 1743/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0556/07/2017-ZK tak, že materiál ZK-07-2017-28, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-31-2019-28, př. 2.


Usnesení 1744/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-69, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-31-2019-29, př. 2.


Usnesení 1745/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu RK-31-2019-31, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu RK-31-2019-31, př. 2.


Usnesení 1746/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu RK-31-2019-32, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 1747/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2019-33, př. 1 a RK-31-2019-33, př. 2.


Usnesení 1748/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

projektové řešení akce "Nemocnice Třebíč - Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů"  dle materiálů RK-31-2019-30, RK-31-2019-30, př. 5, RK-31-2019-30, př. 6, RK-31-2019-30, př. 7, RK-31-2019-30, př. 8;

ukládá

Krajskému úřadu Kraje Vysočina předložit radě kraje návrh na zahájení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Nemocnice Třebíč – Přístavba a rekonstrukce pavilonu operačních sálů“.


Usnesení 1749/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“ v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek dle materiálu RK-31-2019-34, př. 1;

rozhoduje

vybrat společnost OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO: 46342796 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Jihlava – Rekonstrukce stravovacího provozu a energocentra“;

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1750/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2019-38, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2019-38, př. 2.


Usnesení 1751/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o zařazení sociální služby a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2019-39, př. 1 po dobu realizace projektů, nejdéle do 30. 6. 2022;
 • schválit stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu RK-31-2019-39, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
 • uložit odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu RK-31-2019-39, př. 1.


Usnesení 1752/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 541 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 541 000 Kč dle materiálů RK-31-2019-40, př. 1 a RK-31-2019-40, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 541 000 Kč dle materiálu RK-31-2019-40, př. 1 a RK-31-2019-40, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti se změnami ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-31-2019-40, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti s vratkami dotací z důvodu zapojení vybraných sociálních služeb od 1. 10. 2019 do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. dle materiálu RK-31-2019-40, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu RK-31-2019-40, př. 5;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením o částku 25 000 000 Kč,
  § 4350 - Domovy pro seniory o částku 12 820 000 Kč a § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 38 000 000 Kč na dokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby.


Usnesení 1753/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-41, př. 2.


Usnesení 1754/31/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2019-42, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2019-42, př. 7;
 • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2019-42, př. 4.


Usnesení 1755/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji dle materiálu RK-31-2019-43, př. 1.


Usnesení 1756/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-31-2019-44, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2019-44, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2019-44, př. 2.


Usnesení 1757/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání) o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 800 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkové organizaci, IČO 75140349, o částku 800 000 Kč na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2019-45.


Usnesení 1758/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 374 732 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 5 601 295 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 3 773 716 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 9 749 743 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 1 541 595 Kč; 
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 1 741 975 Kč;
  • Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov, IČO 14450470
   o částku 2 282 440 Kč;
  • Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466 o částku 1 202 943 Kč;
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 1 114 782 Kč;
  • Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČO 67009425 o částku 1 491 276 Kč;
  • Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612 o částku 374 732 Kč  

 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-31-2019-46.


Usnesení 1759/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 10 708 010 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-31-2019-47, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-47, př. 2;


Usnesení 1760/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2019-48, př. 2.


Usnesení 1761/31/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2019-49, př. 3, RK-31-2019-49, př. 4 a RK-31-2019-49, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2019-49, př. 1 do 130. výzvy OPŽP.


Usnesení 1762/31/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014 dle materiálu RK-31-2019-50, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz