Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 31/2020

Usnesení 1892/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ ve výši 3 850 055,52 Kč (ÚZ 35025) s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, a Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 1 592 765,90 Kč;
  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 2 257 289,62 Kč,

určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vyplácení odměn zaměstnancům poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID-19“ dle materiálu RK-31-2020-02, př. 1.


Usnesení 1893/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3529 – Ostatní ústavní péče) rozpočtu kraje o finanční prostředky poskytnuté Jihočeským krajem na základě Smlouvy o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz ve výši 365 000 Kč s určením pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 365 000 Kč určenou na zajištění péče o nezletilé děti z Jihočeského kraje za měsíc září.


Usnesení 1894/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 869 005 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 210 045 Kč,
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 425 500 Kč,
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 813 750 Kč,
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 419 710 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-31-2020-04, př. 1.


Usnesení 1895/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-31-2020-05, př. 1.


Usnesení 1896/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-06, př. 1.


Usnesení 1897/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-07, př. 1, RK-31-2020-07, př. 2 a RK-31-2020-07, př. 3.


Usnesení 1898/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných darů a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-08, př. 1, RK-31-2020-08, př. 2 a RK-31-2020-08, př. 3.


Usnesení 1899/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcných a peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-31-2020-09, př. 1, RK-31-2020-09, př. 2, RK-31-2020-09, př. 3, RK-31-2020-09, př. 4, RK-31-2020-09, př. 5, RK-31-2020-09, př. 6 a RK-31-2020-09, př. 7.


Usnesení 1900/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-10, př. 2.


Usnesení 1901/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 1902/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-31-2020-12, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-31-2020-12, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 1903/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Sirotčí 63/4, Třebíč, IČO: 66610699 o částku 39 000 Kč z důvodu neúčasti na soutěži Gastrofestival Nitra 2020.


Usnesení 1904/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-14, př. 3.


Usnesení 1905/31/2020/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 0861/16/2020/RK v části týkající se poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Konfederaci politických vězňů České republiky, Revoluční 1403/28, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 00417581.


Usnesení 1906/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 1;

schvaluje

schválit změnu investičního plánu a tvorbu a použití Fondu investic Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-16, př. 3.

souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12. 2015 ve znění pozdějších dodatků, dle materiálu RK-31-2020-16, př. 2;


Usnesení 1907/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2020 u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálu RK-31-2020-17, př. 2;

stanoví

u Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:


Usnesení 1908/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 14 817 950 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 234 400 Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 583 550 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 10 234 400 Kč a „Investiční příspěvek“ o částku 4 583 550 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením vnitřního vybavení nové budovy knihovny;

stanoví

u Krajské knihovny Vysočiny jako závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020:


Usnesení 1909/31/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o realizaci „Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025“ za rok 2019 dle materiálu RK-31-2020-19, př. 1.


Usnesení 1910/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování investičního záměru na akci „Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava“ včetně stanovení předpokládaných nákladů stavby dodavateli PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov za nabídnutou cenu 343 000 Kč bez DPH.


Usnesení 1911/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího povinného a společností E.ON Distribuce a.s. na straně budoucího oprávněného smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu ,,M. Budějovice - parc. 776, Šiková: NN kabel" a pozemek par. č. 4185/2 v k.ú. Moravské Budějovice s podmínkou, že se budoucí oprávněný zaručuje, že vedení bude uloženo v hloubce nejméně 120 cm pod stávajícím terénem a pokud dojde k poškození vedení, které by danou podmínku dostatečné hloubky uložení v silničním tělese nesplňovalo, nebo by chráničky byly uloženy v rozporu s projektovou dokumentací, ponese náklady na odstranění škody v plném rozsahu budoucí oprávněný a budoucí povinný se odpovědnosti za takto vzniklou škodu zprostí a budoucí oprávněný ze služebnosti se dále zaváže, že na své náklady provede nezbytné práce nutné k přeložení trasy stavby, pokud tato nutnost bude vyvolána investiční akcí budoucího povinného ze služebnosti.


Usnesení 1912/31/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1913/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2293/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1914/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-31-2020-24, př. 1.


Usnesení 1915/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0212/03/2020/RK tak, že v materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 se pozemek s číslem pořadí 34 nahrazuje materiálem RK-31-2020-25, př. 1.


Usnesení 1916/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit novou akci s názvem "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství;
 • zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Havárie vodovodu a kanalizace" dodavateli VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01Třebíč, IČO: 25595946 za nabídnutou cenu 199 440,75 Kč bez DPH dle nabídky dle materiálu RK-31-2020-26, př. 2.


Usnesení 1917/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2020-27, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-31-2020-27, př. 1.


Usnesení 1918/31/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1919/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením SMLOUVY O NÁJMU POZEMKŮ PRO INSTALACI A PROVOZ DOBÍJECÍCH STANIC PRO ELEKTROMOBILY dle materiálu RK-31-2020-29, př. 1.


Usnesení 1920/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-31-2020-30, př. 1 a RK-31-2020-30, př. 2.


Usnesení 1921/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E" v souladu se Zprávou o hodnocení nabídek elektronickou aukcí dle materiálu RK-31-2020-31, př. 2;

rozhoduje

vybrat Společnost „Sdružení Podzimek, Metrostav, OHL ŽS“, se sídlem Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, skládající se dle Společenské smlouvy č. 01/2020 uzavřené dne 27. 8. 2020 z Podzimek a synové, s.r.o., Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, IČO 469 78 194, Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, IČO 000 14 915 a OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 463 42 796 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku s názvem "Krajský úřad Kraje Vysočina - Budova E";

ukládá

Odboru majetkovému Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 1922/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566/B1/2020 za podmínek v ní uvedených, která je přílohou RK-31-2020-32, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 5 956 785 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566/B1/2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 5 956 785 Kč určenou na financování akce "II/360 Oslavička - hranice okresu" v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“.


Usnesení 1923/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku v množství dle materiálu RK-31-2020-33, př. 1 za ceny dle usnesení č. 2195/35/2018/RK ze dne 4. 12. 2018.


Usnesení 1924/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-34, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-34, př. 1.


Usnesení 1925/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/1281 Košetice - Vyklantice, PD formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-35, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/1281 Košetice - Vyklantice, PD dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených zadávací dokumentací, dle materiálu RK-31-2020-35, př. 1.


Usnesení 1926/31/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Jedná se o předžalobní výzvu dopravce na Kraj Vysočina a pravděpodobně bude předmětem následujících sporů s dopravcem


Usnesení 1927/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00, dle materiálu RK-31-2020-37, př. 1.


Usnesení 1928/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/602 Jihlava – JV obchvat dle materiálu RK-31-2020-70, př. 1RK-31-2020-70, př. 2;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČO 24204005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-31-2020-70, př. 1RK-31-2020-70, př. 2;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

ruší

usnesení č. 1751/28/2020/RK ze dne 22. 9. 2020;


Usnesení 1929/31/2020/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům dětských domovů zřizovaných Krajem Vysočina podle materiálu RK-31-2020-38, př. 1.


Usnesení 1930/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít grantovou dohodu dle materiálu RK-31-2020-39, př. 1 za účelem realizace projektu "Education for Sustainable Development".


Usnesení 1931/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-31-2020-40, př. 1.


Usnesení 1932/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s úpravou použití fondu investic Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na rok 2020 dle materiálu RK-31-2020-41, př. 1;
 • s použitím prostředků fondu investic a realizací vyjmenované investiční akce dle materiálu RK-31-2020-41, kterou je z uvedených důvodů nutno realizovat bez zbytečného odkladu, i při aktuálním pozastavení realizace všech investičních akcí uloženém usnesením rady kraje č. 0885/16/2020/RK.


Usnesení 1933/31/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 1A, 1B, 4A, 4C, 4B, 4D, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 3A, 8A, 8B;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 2A, 2B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-31-2020-42, př. 1 kódy 3A, 8A, 8B na příslušný správní orgán.


Usnesení 1934/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Badatelská centra pro přírodní vědy“ dle materiálu RK-31-2020-43, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2020-43, př. 3.


Usnesení 1935/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2020-44, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • rozhodnout poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 3;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-31-2020-44, př. 6;
 • rozhodnout neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-44, př. 4.


Usnesení 1936/31/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 1937/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 64 792 514 Kč dle materiálu RK-31-2020-46;
 • zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-31-2020-46, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-31-2020-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-31-2020-46, př. 2.


Usnesení 1938/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a běžných výdajů spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 638 975 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 638 975 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení běžných výdajů, § 3133 – Dětské domovy o částku 101 208 Kč a § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 503 792 Kč při současném snížení kapitálových výdajů, § 3121 – Gymnázia o částku 484 000 Kč a § 3127 – Střední školy o částku 121 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 740 183 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období leden až srpen 2020, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů;
 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“:
  • Gymnáziu Jihlava, IČO 60545984 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, IČO 62540009 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČO 60126621 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435 o částku 121 000 Kč;
  • Gymnáziu Žďár nad Sázavou, IČO 48895407 o částku 121 000 Kč;

na dofinancování přístrojového vybavení Badatelských center pro přírodní vědy z důvodu nepořízení vybavení.


Usnesení 1939/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 11 790 203,71 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.


Usnesení 1940/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 3 460 745,32 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“.


Usnesení 1941/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 95 000 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.


Usnesení 1942/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 532 321,03 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 1 371 024,08 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 161 296,95 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

  „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj";

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 1 532 321,03 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Na cestě" - Podpora procesu transformace Domova Háj".


Usnesení 1943/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 26 386 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 26 386 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov o částku 26 386 Kč o vratku příspěvku na podporu přechodu na vysílací standard DVB-T2.


Usnesení 1944/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na projekt „Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi“ dle materiálu RK-31-2020-53, př. 1.


Usnesení 1945/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-31-2020-54, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 2 projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí předložit tento materiál včetně požadovaných příloh řídícímu orgánu na MPSV;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu dle materiálu RK-31-2020-54, př. 3 u projektu „Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina“.


Usnesení 1946/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-55, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-31-2020-55, př. 2.


Usnesení 1947/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

1. Žádost o změnu projektu „Transformace Domova Háj IV.“ dle materiálu RK-31-2020-56;

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.


Usnesení 1948/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

9. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-31-2020-57;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 9. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 1949/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 275 788 Kč.


Usnesení 1950/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1951/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-31-2020-60, př. 3.


Usnesení 1952/31/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-31-2020-61, př. 2.


Usnesení 1953/31/2020/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál a příloha č. 1 jsou neveřejné, neboť jejich zveřejnění by mohlo způsobit závažné komplikace u veřejnosti (neodůvodněné hromadné jednání jednotlivců v neprospěch veřejného zájmu či obecného prospěchu).


Usnesení 1954/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-31-2020-63, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-31-2020-63, př. 2.


Usnesení 1955/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D285000002 na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ dle materiálu RK-31-2020-64, př. 1.


Usnesení 1956/31/2020/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02727.0014 dle materiálu RK-31-2020-65, př. 2.


Usnesení 1957/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

pověřit zaměstnance Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doc. RNDr. Ivetu Fryšovou, Ph. D. a Mgr. Jaroslava Zejdu k otevírání nabídek podaných v rámci procesu zadávání veřejných zakázek.


Usnesení 1958/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník II“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-31-2020-67, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-31-2020-67, př. 2.


Usnesení 1959/31/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-31-2020-68, př. 3, RK-31-2020-68, př. 4 a RK-31-2020-68, př. 5;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálu RK-31-2020-68, př. 1 do 139. výzvy OPŽP.


Usnesení 1960/31/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0051 dle materiálu RK-31-2020-69, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz