Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 32/2018

Usnesení 1949/32/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-32-2018-02, př. 1.


Usnesení 1950/32/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti organizace „Spolek pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s.“ (zkráceně BISON, z. s.) dle materiálu RK-32-2018-03, př. 1.


Usnesení 1951/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s Rozhodnutím o vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení dle materiálu RK-32-2018-04, př. 3;

rozhoduje

vybrat jako nejvýhodnější nabídku veřejné zakázky Nemocniční informační systém pro nemocnice Kraje Vysočina nabídku účastníka STAPRO s.  r. o., IČO 13583531;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení, Odboru informatiky a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy.


Usnesení 1952/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 349 209,31 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.


Usnesení 1953/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3529 – Ostatní ústavní péče, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 1 067 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 067 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 1 067 000 Kč za účelem úhrady ztrátového hospodaření roku 2018.


Usnesení 1954/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • snížení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 2 214 585,80 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 2 214 585,80 Kč.


Usnesení 1955/32/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 22 857 384,60 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1956/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s vítězným uchazečem pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2018-09, př. 1.


Usnesení 1957/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2018-10, př. 1.


Usnesení 1958/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2018-11, př. 1.


Usnesení 1959/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2018-12, př. 1.


Usnesení 1960/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím věcného a peněžního účelového daru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-32-2018-13, př. 1 a RK-32-2018-13, př. 2.


Usnesení 1961/32/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

splnění všech podmínek u dotčených žadatelů pro poskytnutí stipendia ve výši 30 tis. Kč pro každého stipendistu uvedeného v materiálu RK-32-2018-14, př. 1 pro akademický rok 2018/2019.


Usnesení 1962/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1963/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-32-2018-16, př. 1 a RK-32-2018-16, př. 2.


Usnesení 1964/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor podle podmínek stanovených v materiálu RK-32-2018-17, př. 2.


Usnesení 1965/32/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

uzavření smluv o spolupráci mezi sociálními zařízeními:

 • Domov Jeřabina v Pelhřimově, domov pro osoby s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením (Kraj Vysočina) a Komunální zařízení Sociální rehabilitační centrum pro osoby se zdravotním postižením v Tjačivu (Zakarpatská oblast Ukrajiny);
 • Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (Kraj Vysočina) a Komunální ústav Mukačevský psychoneurologický internát (Zakarpatská oblast Ukrajiny);

dle materiálů RK-32-2018-18, RK-32-2018-18, př. 1, RK-32-2018-18, př. 2.


Usnesení 1966/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a  společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 - Ostatní činnosti j.n. o částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a  shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci společnosti BIO ILLUSION, s.r.o., Jabloňová 2929/30, Praha 10 – Záběhlice, PSČ 106 00, IČ: 62908049 ve výši 100 000 Kč na výdaje spojené s realizací akce Celovečerní film „Muž, který stál v cestě“ dle materiálu RK-32-2018-19, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2018-19, př. 2.


Usnesení 1967/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2018 u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2018-20, př. 1;

stanoví

u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:


Usnesení 1968/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

úpravu použití fondu investic a aktualizovaný plán oprav u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu RK-32-2018-21, př. 2;

stanoví

u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

 • celkový objem použití fondu investic
 • jmenovitý seznam akcí plánu oprav dle materiálu RK-32-2018-21, př. 2.


Usnesení 1969/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

úpravu použití fondu investic a aktualizovaný plán oprav u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2018-22, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018:

 • celkový objem použití fondu investic
 • jmenovitý seznam akcí plánu oprav dle materiálu RK-32-2018-22, př. 2.


Usnesení 1970/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek upravených materiálem RK-32-2018-23, př. 1 - Rozhodnutí o  poskytnutí dotace (změna).


Usnesení 1971/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02381.0044 dle materiálu RK-32-2018-24, př. 3;

doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02381.0039 dle materiálu RK-32-2018-24, př. 4.


Usnesení 1972/32/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
ochrana osobních údajů


Usnesení 1973/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu sbírkových předmětů ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálu RK-32-2018-26, př. 1.


Usnesení 1974/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2018-27, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin dle materiálů RK-32-2018-27, př. 3, RK-32-2018-27, př. 4, RK-32-2018-27, př. 5, RK-32-2018-27, př. 6, RK-32-2018-27, př. 7.


Usnesení 1975/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, „Modernizace systému centralizované ochrany Policie ČR“, dle materiálu RK-32-2018-28, př.  1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace připravit neprodleně pro zařazenou akci „Modernizace systému centralizované ochrany Policie ČR“ projektovou žádost.


Usnesení 1976/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/360 Střítež - Štěpánovice“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-32-2018-29, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2018-29, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/360 Střítež - Štěpánovice“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-32-2018-29, př. 1.


Usnesení 1977/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „II/353 Velký Beranov - obchvat“ formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-32-2018-30, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2018-30, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky „II/353 Velký Beranov - obchvat“ dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-32-2018-30, př. 1.


Usnesení 1978/32/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-32-2018-31, př. 1;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.


Usnesení 1979/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

přípravu žádostí o poskytnutí podpory projektů:

 • II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.;
 • II/353 Stáj - Zhoř, 1. stavba; II/128 Salačova Lhota - obchvat;
 • II/353 Velký Beranov - obchvat;
 • II/360 Střítež - Štěpánovice

do Integrovaného regionálního operačního programu;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství připravit žádosti o poskytnutí podpory projektů:

 • II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část III.;
 • II/353 Stáj - Zhoř, 1. stavba; II/128 Salačova Lhota - obchvat;
 • II/353 Velký Beranov - obchvat;
 • II/360 Střítež - Štěpánovice

do Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1980/32/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace obsažené v materiálech RK-32-2018-33, př. 1; RK-32-2018-33, př. 2; RK-32-2018-33, př. 3; RK-32-2018-33, př. 4; RK-32-2018-33, př. 5 a RK-32-2018-33, př. 6;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-32-2018-33, př. 1; RK-32-2018-33, př. 2; RK-32-2018-33, př. 3; RK-32-2018-33, př. 4; RK-32-2018-33, př. 5 a RK-32-2018-33, př. 6.


Usnesení 1981/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

vyřazení, zařazení, úpravu názvů a staničení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-32-2018-34, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-32-2018-34, př. 3.


Usnesení 1982/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

změnu plánu investic č.2 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2018 dle materiálu RK-32-2018-35, př. 1;

bere na vědomí

aktualizované znění finančního plánu KSÚSV na rok 2018, dle materiálu RK-32-2018-35, př. 2.


Usnesení 1983/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové části rozpočtu kraje (§ 3127 Střední školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 36 000 Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 36 000 Kč (ÚZ 00304);
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení §  3121 – Gymnázia o částku 462 000Kč a § 3127 - Střední školy o částku 508 000  Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 970 000 Kč (ÚZ 00304 o částku 18 930 Kč a ÚZ 00000 o částku 951 070 Kč);
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“, „Investiční příspěvek“ a „Odvod z fondu investic“ školám zřizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-32-2018-36, př. 1 na pokrytí výše uvedených nákladů.


Usnesení 1984/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Bádáme společně“ o účelovou dotaci v celkové výši 1 898 413,74 Kč (74 331 EUR) za účelem financování výdajů spojených s realizací projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ č. dohody: 2018-1-CZ01-KA201-048113;

schvaluje

převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 51 399 EUR.


Usnesení 1985/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (§ 3121 - Gymnázia, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 100 000 Kč při současném snížení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 - Gymnázia o částku 100 000 Kč;
 • snížení závazných ukazatelů „Odvod z fondu investic“ o částku 100 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 100 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 z důvodu snížení odpisů z nemovitého majetku o stejnou částku 100 000 Kč.


Usnesení 1986/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 96 354,63 Kč a položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o částku 5 597 669,97 Kč) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) o účelovou dotaci z MMR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 5 694 024,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 96 354,63 Kč a závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 5 597 669,97 Kč Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 na financování způsobilých výdajů projektu realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.


Usnesení 1987/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Podpora organizace a  ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 v celkové výši 570 352 Kč dle materiálu RK-32-2018-40, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám, které zřizuje kraj o poskytnuté účelové prostředky na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 dle materiálu RK-32-2018-40, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 dle materiálu RK-32-2018-40, př. 1.


Usnesení 1988/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 604 281,00 Kč, § 3121 – Gymnázia ve výši 164 904,00 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 2 184 346,40 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 2 953 531,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 394 291,20 Kč; 
  • Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466 o částku 164 904,00 Kč;
  • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 1 094 773,60 Kč;
  • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 695 281,60 Kč;
  • Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO  70837228 o částku 604 281,00 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-32-2018-41.


Usnesení 1989/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 49 489 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2018 dle materiálu RK-32-2018-42, př. 1.


Usnesení 1990/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

u Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků školní jídelny do výše 316 100 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 113 796 Kč dle materiálu RK-32-2018-43.


Usnesení 1991/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s použitím prostředků na provoz u Dětského domova, Telč, Štěpnická 111, IČO 48461881, na pokrytí mzdových výdajů na proplacení čerpání dovolené po ukončení mateřské dovolené pracovnice organizace do výše 102 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 37 000 Kč.


Usnesení 1992/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • maringotky MV 9-012, inventární číslo 6-446-1, rok pořízení 1988, pořizovací cena 100 590 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Hotelovou školou Světlá a Střední odbornou školou řemesel Velké Meziříčí dle materiálu RK-32-2018-45;
 • automobilu Ford Transit Kombi/V FSFY, inventární číslo DHM9000429, rok pořízení 2004, pořizovací cena 646 218 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-32-2018-45.


Usnesení 1993/32/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označeným v materiálu RK-32-2018-46, př. 1 kódy 5A, 5B, 7A, 8A, 8B, 8C, 8D;

souhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2018-46, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A;

nesouhlasí

se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-32-2018-46, př. 1 kódy 4B, 6A, 6B;

ukládá

OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem označené v materiálu RK-32-2018-46, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 4A, na příslušný správní orgán.


Usnesení 1994/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, dle materiálu RK-32-2018-47, př. 1.


Usnesení 1995/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-32-2018-48, př. 1, RK-32-2018-48, př. 2 a RK-32-2018-48, př. 3.


Usnesení 1996/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2021 pro vozidlo Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace Kia Ceed, RZ 3J5 9252, VIN U5YFF24129L142731, stav km k 5. 11. 2018 - 80 605 km, datum první registrace – 4. 11. 2008


Usnesení 1997/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních služeb a  politiky zaměstnanosti, spolku Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 70856478 ve výši 50 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu RK-32-2018-50, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-32-2018-50, př. 2.


Usnesení 1998/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 596 573,54 Kč dle materiálu RK-32-2018-51, př. 1.


Usnesení 1999/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Domovem Háj, příspěvkovou organizací, na straně vypůjčitele dle materiálu RK-32-2018-52, př. 1.


Usnesení 2000/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Nové Město na Moravě – Rekonstrukce vstupního pavilonu – projektová dokumentace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle §  53 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-32-2018-79, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle materiálu RK-32-2018-79, př. 4.


Usnesení 2001/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vybrat dodavatele OBERMEYER HELIKA, a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, IČO  601 94 294 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Nemocnice Pelhřimov – Pavilon dětského, gyn.-por. a neuro. oddělení – projektová dokumentace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 2002/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku  „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“ dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-32-2018-53, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka ESTING GROUP spol. s r.o., Okrajová 1335, 674 01 Třebíč, IČO 292 32 864 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“;

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.


Usnesení 2003/32/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2004/32/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2005/32/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně vlastníka pozemku a Krajem Vysočina, na straně investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 16 m2 de materiálu RK-32-2018-56, př. 1.


Usnesení 2006/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vypovědět Střeleckému spolku HOSTINKY se sídlem Žižkova 1874/87, Jihlava, IČO 634 38 852 nájemní smlouvu ze dne 25.10. 2017 k částem pozemků par. č. 1513/10 a par. č. 1514/2 o  celkové výměře 430 m2, oba v k.ú. Velký Beranov, v rozsahu dle materiálu RK-32-2018-57, př.  1.  


Usnesení 2007/32/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky par. č. 2354/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č. 2354/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2354/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina, dle smlouvy dle materiálu RK-32-2018-58, př. 1.


Usnesení 2008/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebním záměrem na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2018-59, př. 1;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investora provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina  dle materiálu RK-32-2018-59, př. 1.


Usnesení 2009/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2018-60, př. 1 a RK-32-2018-60, př. 2.


Usnesení 2010/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • zařadit novou akci "Nemocnice Pelhřimov - havárie areálového vodovodu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví;
 • s ohledem na akutní potřebu rychlého odstranění havárie zadat stavební práce na odstranění havárie včetně uvedení areálové pozemní komunikace do sjízdného stavu formou přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu.


Usnesení 2011/32/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2012/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka pozemků  par. č. 6004 - ost. plocha, silnice v k. ú. Jihlava a par. č. 50/11 - ost. plocha, silnice v k. ú. Pančava a společností SILSTAP, silniční stavební práce, s.r.o., Kosovská 5275/16a, Jihlava, IČ: 25334611 úplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti zřízení a provozování přípojky NN pro areál firmy SILSTAP Jihlava-Pančava, kterou budou dotčeny výše uvedené pozemky.


Usnesení 2013/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

realizovat v areálu Nemocnice Třebíč přístavbu stávajícího koridoru mezi budovami K a G s  vodorovnou podlahou a výtahu u pavilonu G překonávajícím rozdílné úrovně podlaží mezi budovami K a G a zařadit práce a dodávky na přístavbu stávajícího spojovacího koridoru mezi budovami K a G a výtahu u budovy G do připravovaného  dodatku  ke smlouvě o dílo na akci „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“.


Usnesení 2014/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat projektovou žádost projektu s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)“ dle materiálu RK-32-2018-65, př. 1;

schvaluje

znění pověření dle materiálu RK-32-2018-65, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-32-2018-65, př. 3, RK-32-2018-65, př. 4 a RK-32-2018-65, př. 5;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina žádost dle materiálu RK-32-2018-65, př. 1 předložit do 100. výzvy OPŽP.


Usnesení 2015/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 108 545 Kč (4 250 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 3 400 €.


Usnesení 2016/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina II“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace ve výši 337 081,78 Kč.


Usnesení 2017/32/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 288 439,95 Kč (50 239,02 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 39 499,72 €.


Usnesení 2018/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02105.0105 dle materiálu RK-32-2018-69, př. 2.


Usnesení 2019/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02105.0106 dle materiálu RK-32-2018-70, př. 2.


Usnesení 2020/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02105.0079 dle materiálu RK-32-2018-71, př. 2.


Usnesení 2021/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-32-2018-72, př. 3.


Usnesení 2022/32/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-32-2018-73, př. 4 a RK-32-2018-73, př. 5;

 • s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které dojde k výměně zdroje tepla, a to za podmínek uvedených v materiálu RK-32-2018-73, př. 6.


Usnesení 2023/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-32-2018-74, př. 1.


Usnesení 2024/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-32-2018-75, př. 1.


Usnesení 2025/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit přípravu projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ dle materiálu RK-32-2018-76, př. 1, v případě, že zastupitelstvo kraje schválí převod finančních prostředků na přípravu projektu;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřade Kraje Vysočina ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina v případě schválení finančních prostředků zastupitelstvem kraje zahájit přípravu projektu „Revitalizační zásahy nad rybníkem U  Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“ dle materiálu RK-32-2018-76, př. 1, připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení radě kraje;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 100  000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu těchto projektů.


Usnesení 2026/32/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálech RK-32-2018-77, př. 1, RK-32-2018-77, př. 2 a RK-32-2018-77, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz