Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 32/2020

Usnesení 1962/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 – Územní rozvoj, o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení kapitálových výdajů o částku 445 730 Kč při současném snížení běžných výdajů o částku 445 730 Kč na financování výdajů souvisejících s realizací zakázky „Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví – portál pro uživatele“.


Usnesení 1963/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 249 700 Kč při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 68 597 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 181 103 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 100 000 Kč u Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42 na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Tiskový plotr“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 55 267 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Rozšíření SW Gordic (verze SQL)“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 81 103 Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Nákup plotru a modernizace vnitřní sítě MVJ“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 13 330 Kč u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Nákup plotru a modernizace vnitřní sítě MVJ“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020 II.".


Usnesení 1964/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít kupní smlouvy s osobami uvedenými v materiálu RK-32-2020-04, př. 1 na základě vzorové kupní smlouvy dle materiálu RK-32-2020-04, př. 2.


Usnesení 1965/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-32-2020-05, př. 1, RK-32-2020-05, př. 2, RK-32-2020-05, př. 3, RK-32-2020-05, př. 4, RK-32-2020-05, př. 5.


Usnesení 1966/32/2020/RK

Rada kraje
vyhlašuje

soutěž CoVyaIT?;

schvaluje

propozice soutěže CoVyaIT? uvedené v popisu problému k tomuto materiálu;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům soutěže CoVyaIT? na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-35, př. 1.


Usnesení 1967/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2020-06, př. 1.


Usnesení 1968/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2020-07, př. 1.


Usnesení 1969/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-32-2020-08, př. 1 a RK-32-2020-08, př. 2.


Usnesení 1970/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

realizaci investičních akcí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-09, př. 1.


Usnesení 1971/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-32-2020-10, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 140 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 140 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 140 000 Kč, s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 1972/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 1973/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s podáním žádosti o nadační příspěvek a následně s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-32-2020-36, př. 1.


Usnesení 1974/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19 (nákup ochranných obleků);
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 1975/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve  zvýšení kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 78 000 Kč při současném snížení kapitoly Sociální věci § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p. o." o částku 78 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 78 000 Kč  na realizaci výdajů spojených s administrací projektu "Analýza procesů při sloučení organizací Domov Kopretina Černovice, p.o. a Domov Lidmaň, p.o.";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 27 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV "z kapitoly Evropské projekty;

ukládá

uložit odboru analýz a podpory řízení, odboru zdravotnictví, odboru sociálních věcí po ukončení činností dle materiálů RK-32-2020-12, př. 1  a RK-32-2020-12, př. 2 předložit zprávy o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů;

bere na vědomí

dodatek č. 1 k objednávce služeb projektu "Administrace VZ pro projekt Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV" dle materiálu RK-32-2020-12, př. 1.


Usnesení 1976/32/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

 • informaci o veřejných zakázkách Kraje Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 1;
 • informaci o veřejných zakázkách příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s předpokládanou hodnotou přesahující 200 000 Kč bez DPH zadaných v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách zadaných v rámci dynamických nákupních systémů v období od 1. 4. 2020 do 30. 9. 2020 dle materiálu RK-32-2020-13, př. 3;
 • informaci o průběhu realizace nákupů prostřednictvím Nákupního portálu Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2020-13, př. 4.


Usnesení 1977/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 610 000 Kč na krytí zvýšených výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje.


Usnesení 1978/32/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden –  září 2020 dle materiálu RK-32-2020-15, př. 1.


Usnesení 1979/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, dle materiálu RK-32-2020-16, př. 1.


Usnesení 1980/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu sbírkových předmětů, dle materiálu RK-32-2020-17, př. 1.


Usnesení 1981/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02752.0081 dle materiálu RK-32-2020-18, př. 3.


Usnesení 1982/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021“, dle materiálu RK-32-2020-19, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2021“ projektovou žádost.


Usnesení 1983/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položky 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 24 308,36 Kč (ÚZ 110117051) určenou pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 24 308,36 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“.


Usnesení 1984/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci investičního plánu a použití fondu investic na rok 2020 u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě dle materiálu RK-32-2020-21, př. 2;

stanoví

u Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020: 


Usnesení 1985/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/353 Velký Beranov - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 270 457 666,73 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/128 Salačova Lhota - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 19 883 838,69 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 Oslavička - Rudíkov o účelovou dotaci z IROP ve výši 40 709 494,10 Kč.


Usnesení 1986/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu č. 566/B2/2020 za podmínek v ní uvedených, která je přílohou RK-32-2020-24, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4113 – Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice) rozpočtu kraje o finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 956 762 Kč (ÚZ 91252) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic, příspěvkovou organizaci dle Smlouvy č. 566/B2/2020;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 2 956 762 Kč určenou na financování akce "II/406 - křiž. II/602 – Kostelec" v rámci výzvy „Bezpečnost silnic II. a III. třídy“.


Usnesení 1987/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-32-2020-25, př. 1 a RK-32-2020-25, př. 2.


Usnesení 1988/32/2020/RK

Rada kraje
ukládá

odboru majetkovému a odboru školství, mládeže a sportu pokračovat v realizaci akce "OA a HŠ Havlíčkův Brod – Gastrostudio" za podmínky spolufinancování ze strany školy dle materiálu RK-32-2020-26.  


Usnesení 1989/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s vyřazením sestavy výukového mini NC soustruhu, inventarizační číslo 0980191, rok pořízení 1993, pořizovací cena 227 406 Kč, zůstatková cena 0 Kč způsobem navrženým Střední průmyslovou školou a Středním odborným učilištěm Pelhřimov.


Usnesení 1990/32/2020/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2020-28, př. 1.


Usnesení 1991/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 -  Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) o peněžní prostředky z  MŠMT na ocenění Evropské jazykové školy Label 2020 ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-32-2020-29;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Základní škole a Praktické škole, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, IČO 70838593, o ocenění Evropské jazykové ceny Label 2020 ve výši 200 000 Kč.


Usnesení 1992/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.


Usnesení 1993/32/2020/RK

Rada kraje
schvaluje

změny v projektu popsané v materiálu RK-32-2020-31, které budou součástí Žádosti o změnu č. 7;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.


Usnesení 1994/32/2020/RK

Rada kraje
bere na vědomí

průběžné vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina na období 2016-2020 dle materiálu RK-32-2020-32, př. 1.  


Usnesení 1995/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu dle materiálu RK-32-2020-33, př. 1.


Usnesení 1996/32/2020/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-32-2020-34, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz