Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 35/2018

Usnesení 2166/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 29 088 992,60 Kč určenou na financování projektu "Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016".


Usnesení 2167/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi společností DELON mode s.r.o. IČO 64511049 na straně povinného ze služebností a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající ve zřízení a provozování stavby na pozemku a s tím souvisejícím právem vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem údržby a provádění oprav stavby na pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 661-6444/2015 Jihlava, ze dne 20. 4. 2015 dle materiálu RK-35-2018-03, př. 1 za úplatu 8750 Kč bez DPH.


Usnesení 2168/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Smlouvy o nájmu pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2018-04, př. 1.


Usnesení 2169/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku do vlastnictví kraje:

 • Výrobník na kávu a čaj Bonamat B 10, r. v. 2002, inventární číslo (dále jen i. č.) 005-000-001-227, pořizovací cena (dále jen PC) 131 699,- Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 0,- Kč;
 • Odstředivka laboratorní Janetzki – T 62.1, r. v. 1988, i. č. 005-000-000-672, PC 19 597,- Kč, ZC 0,- Kč;
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:

 • Výrobník na kávu a čaj Bonamat B 10, r. v. 2002, inventární číslo (dále jen i. č.) 005-000-001-227, pořizovací cena (dále jen PC) 131 699,- Kč, zůstatková cena (dále jen ZC) 0,- Kč;
 • Odstředivka laboratorní Janetzki – T 62.1, r. v. 1988, i. č. 005-000-000-672, PC 19 597,- Kč, ZC 0,- Kč.


Usnesení 2170/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-06, př. 1, RK-35-2018-06, př. 2, RK-35-2018-06, př. 3 a RK-35-2018-06, př. 4.


Usnesení 2171/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-07, př. 1 a RK-35-2018-07, př. 2.


Usnesení 2172/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2018-08, př. 1.


Usnesení 2173/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-09, př. 1, RK-35-2018-09, př. 2, RK-35-2018-09, př. 3 a RK-35-2018-09, př. 4;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 580 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 580 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 580 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 2174/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-10, př. 1, RK-35-2018-10, př. 2 a RK-35-2018-10, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 860 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 860 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 860 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 2175/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2018-11, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100  000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100  000  Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 2176/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-35-2018-12, př. 1 a RK-35-2018-12, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 170  000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 170 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 170  000  Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 2177/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení stipendia pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-35-2018-13, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 16  000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 16 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o částku 16  000  Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením 2. části stipendia.


Usnesení 2178/35/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému a činnosti skupiny pověřené jeho koordinací dle materiálu RK-35-2018-14, př.  1.


Usnesení 2179/35/2018/RK
Rada kraje
jmenuje

členy hodnotící komise pro vyhodnocení 11. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“:

 • Milena Kalvachová – Ministerstvo zdravotnictví ČR;
 • Michala Malát – Johnson & Johnson, s. r. o.;
 • Martina Šochmanová – Česká asociace sester, o. s.;
 • Soňa Měrtlová – Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví;
 • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic;
 • Vladimír Novotný – náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví;
 • David Marx – Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.


Usnesení 2180/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč společnosti SKI SNOWPARK a. s., Malá 153, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 26933977, na pronájem systému panoramatické kamery do televizní sítě ČR dle materiálu RK-35-2018-16, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-35-2018-16, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 2143 - Cestovní ruch o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 2181/35/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • odvolat Ladislava Meda z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2018;
 • zvolit Leopolda Bambulu do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina s účinností od 1. 1. 2019.


Usnesení 2182/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-35-2018-18, př. 1.


Usnesení 2183/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise rozpočtové, pro zaměstnanost a podnikání Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-35-2018-19, př. 1.


Usnesení 2184/35/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

Zápis č. 2/2018 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2018-20, př. 1;

rozhoduje ukládá


Usnesení 2185/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

návrh realizace koncepčního řešení sdílených „in house“ služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálů RK-35-2018-21, př. 2 a RK-35-2018-21, př. 3;

ukládá
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, a řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s odborem analýz a podpory řízení a dle potřeby s dalšími útvary krajského úřadu zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina včetně realizace pilotních ověření dle materiálů RK-35-2018-21, př. 2 a RK-35-2018-21, př. 3;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, předložení souhrnné zprávy o  stavu realizace, průběžném vyhodnocení a případné korekce postupu zavedení vybraných sdílených služeb pro příspěvkové organizace kraje za I. pololetí roku 2019.


Usnesení 2186/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3311 – Divadelní činnost, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Kultura, §  3311 – Divadelní činnost, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o částku 1 100 000 Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 100 000 Kč v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření v letošním roce;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace o částku 1 100 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
 • aktualizovaný finanční plán u Horáckého divadla, příspěvkové organizace, na rok 2018 dle materiálu RK-35-2018-22, př. 2;

stanoví

u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2018:

ukládá
 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 1 100 000 Kč;
 • řediteli Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 1 100 000 Kč nejpozději do 10. 12. 2018.


Usnesení 2187/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce dle materiálu RK-35-2018-23, př. 2.


Usnesení 2188/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za II. pololetí 2018 v celkové výši 3 387 843,35 Kč dle materiálů RK-35-2018-24, př. 1 a RK-35-2018-24, př.  2;
 • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2018 u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-35-2018-24, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-35-2018-24, př. 3;
 • změnu plánu investic na rok 2018 dle materiálu RK-35-2018-24, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.


Usnesení 2189/35/2018/RK
Rada kraje
pověřuje

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018;

ukládá

Krajskému úřadu Kraje Vysočina, Odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2019 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2018 do 31. 12. 2018.


Usnesení 2190/35/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  celkovou částku 105 941 009,28 Kč v souvislosti s přijatými splátkami poskytnutých zápůjček od:

 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (ORG 352220), na předfinancování projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ ve výši 50 472 299,60 Kč;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (ORG 352230), na předfinancování projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ ve výši 21 908 574,62  Kč;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 352240), na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ ve výši 33 538 637,28 Kč;
 • Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 331570), na předfinancování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ ve výši 21 497,78 Kč a  převedení těchto finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2191/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající v celkovém zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 172 310 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 172 310 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 272 310 Kč ve vazbě na změny v  administraci projektů dle přílohy RK-35-2018-27, př. 14;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč z důvodu změny zdrojů financování projektu dle materiálu RK-35-2018-27, př. 14;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (položka 5336) na rok 2018 pro  Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099" z kapitoly Evropské projekty;
bere na vědomí ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení a ředitelce Domov Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace po  ukončení činností dle materiálů RK-35-2018-27, př. 1, RK-35-2018-27, př. 2 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatky Příspěvku na  provoz poskytnutého v roce 2018 z  kapitoly Analýzy a podpora řízení u projektů:
  • Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupen laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů ve  výši 2 600 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-35-2018-27, př. 3;
  • Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava ve výši 92 220 Kč na účet kraje v  souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-35-2018-27, př. 7 a RK-35-2018-27, př. 8;
  • Modernizace výuky technických oborů ve výši 19 500 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle materiálu RK-35-2018-27, př. 9 a RK-35-2018-27, př. 10;
  • "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008099" ve výši 100 000 Kč z důvodu změny zdrojů financování

na účet kraje v termínu nejpozději do 10. 12. 2018.


Usnesení 2192/35/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

vyhodnocení dynamických nákupních systémů Kraje Vysočina realizovaných v roce 2018 dle  materiálu RK-35-2018-28, př. 1;

ukládá
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, mapovat nákupy kancelářského materiálu a hygienických a čistících potřeb realizovaných krajským úřadem a příspěvkovými organizacemi, vytvořit katalog nakupovaného zboží a zjistit hodnotu skutečně nakupovaného množství uvedených komodit příspěvkovými organizacemi tak, aby spotřeba odpovídala stavu zaúčtovanému v účetnictví příspěvkových organizací a  kraje;
 • příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina a Krajskému úřadu Kraje Vysočina povinnost průběžně zasílat Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci doklady o  realizovaných nákupech kancelářského materiálu a čistících a  hygienických potřeb s přehledem konkrétních položek v  elektronické podobě (objednávky / faktury / dodací listy);
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit veřejnou zakázku na rámcovou smlouvu pro široké spektrum položek, které budou Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace od roku 2020 povinně objednávat prostřednictvím „e-shopu“ SW Společné nákupy, implementovaného v rámci projektu "Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2016" a předložit ji radě kraje k projednání do 31.  10. 2019;
 • Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina do 31. 10. 2019 předložit radě kraje k  projednání Smlouvu o společném postupu zadavatelů, která bude od  1. 1. 2020 vymezovat práva a  povinnosti Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací ve vztahu k nákupu kancelářského materiálu a čistících a  hygienických potřeb od 1. 1. 2020;
rozhoduje

neotvírat pro rok 2019 nový dynamický nákupní systém pro nákup kancelářského materiálu a  čistících a  hygienických potřeb.


Usnesení 2193/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí stavby "II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje" pro stavební objekt:


Usnesení 2194/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602 dle materiálu RK-35-2018-30, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00, Praha 9, IČO 26177005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek v souladu s materiálem RK-35-2018-30, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 2195/35/2018/RK
Rada kraje
stanoví

následující ceny pro odprodej použitých dlažebních kostek:

 • Použití dlažebních kostek v rámci rekonstrukce silnice ve vlastnictví Kraje Vysočina – 1 tuna za 400 Kč;
 • Prodej dlažebních kostek obcím - 1 tuna za 1 200 Kč;
 • Prodej dlažebních kostek vlastníkům či správcům pro obnovu kulturních památek na území Kraje Vysočina zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR - 1 tuna za 1 200 Kč;
 • Prodej dlažebních kostek na prodej dle žádostí (nemá zájem ani obec ani KSÚSV) – 1 tuna za 1 800 Kč.


Usnesení 2196/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část o účelovou dotaci z IROP ve výši 47 837 948,16 Kč,-;
 • převod přijaté dotace ve výši 47 837 948,16 Kč ze zvláštního účtu projektu II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 2197/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. st. 126 o výměře 14 m2 v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. st. 126 o výměře 14 m2 v k. ú. Veselá u Častrova a obci Veselá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Veselá.


Usnesení 2198/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 6404/2 o  výměře 300 m2, par. č. 6406 o výměře 16 m2, par. č. 3813/11 o výměře 31 m2, par. č. 3813/10 o výměře 35 m2, par. č.  638 o výměře 801 m2 a par. č. 3906 o  výměře 986 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • převést darem pozemky par. č. 6404/2 o výměře 300 m2, par. č. 6406 o  výměře 16 m2, par. č. 3813/11 o  výměře 31 m2, par. č. 3813/10 o výměře 35 m2, par. č.  638 o výměře 801 m2 a par. č. 3906 o výměře 986 m2 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5622/2 o výměře 953 m2, zaměřený geometrickým plánem č. 4965-434/2018 z pozemků par. č. 5622/2, díl "d", par. č. 2804/3 díl "c" a par. č. 2797/3 díl "b" z vlastnictví Města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 2199/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků par. č. 7408/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2 a par. č. 7408/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2, oddělených GP č. 2324-8177/2017 z  pozemku par. č. 7408/1 v k. ú. Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 7408/5 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 57 m2 a par. č. 7408/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 21 m2, oddělených GP č. 2324-8177/2017 z pozemku par. č. 7408/1 v k. ú. Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.


Usnesení 2200/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

vypovědět Správě městských lesů Jihlava, s.r.o. se sídlem Rantířovská 4003/5, Jihlava, IČO 607 32 105 pachtovní smlouvu ze dne 23. 5. 2018 ke všem ve smlouvě uvedeným lesním pozemkům v k.ú. Velký Beranov a v k.ú. Henčov v rozsahu dle materiálu RK-35-2018-36, př. 1.


Usnesení 2201/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 4559/5 o výměře 460 m2, oddělený geometrickým plánem č. 228-265/2017 z pozemku par. č. 4559/2 v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 4559/5 o výměře 460 m2, oddělený geometrickým plánem č. 228-265/2017 z pozemku par. č. 4559/2 v k.ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.


Usnesení 2202/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

v souladu s usnesením 0512/06/2014/ZK zvýšit kupní cenu u pozemků uvedených v materiálech RK-35-2018-38, př. 1 a RK-35-2018-38, př. 2 vykupovaných podle usnesení 0120/02/2016/ZK z  50 Kč/m2 na 100 Kč/m2.


Usnesení 2203/35/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2204/35/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Jihlava most ev. č. 405-001“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu RK-35-2018-42, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 2205/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2018-43, př. 1 a RK-35-2018-43, př. 2.


Usnesení 2206/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit novou akci s názvem "Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce energocentra" do rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví.


Usnesení 2207/35/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2208/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí


Usnesení 2209/35/2018/RK
Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-35-2018-45, př. 1.


Usnesení 2210/35/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2018-46, př. 1.


Usnesení 2211/35/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2018-47, př. 1.


Usnesení 2212/35/2018/RK
Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2018-48, př. 1.


Usnesení 2213/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkové organizace za odvětví sociální péče v celkové výši 187 243,05 Kč dle materiálu RK-35-2018-49, př. 1.


Usnesení 2214/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 203 745,60 Kč dle materiálu RK-35-2018-50, př. 1.


Usnesení 2215/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 581 117,90 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 519 947,60 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 61 170,30 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu

  „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 581 117,90 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „"Jsme tu s vámi" podpora služby komunitního typu vzniklé po transformaci Domova Háj, p.o.“.


Usnesení 2216/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

 • organizaci TREMEDIAS, spolek, IČO 22731946, se sídlem Tomáše Bati 1069, Borovina, 674 01 Třebíč, ve výši 200 000 Kč na podporu projektu „Posilujeme zodpovědnost rodin na Vysočině II“ dle materiálu RK-35-2018-52, př. 3;
 • organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno – Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, ve výši 100  000 Kč na podporu projektu Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi dle materiálu RK-35-2018-52, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-35-2018-52, př. 3 a RK-35-2018-52, př. 4.


Usnesení 2217/35/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2018-53, př. 1.


Usnesení 2218/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-35-2018-54, př. 1;

ukládá

odboru sociálních věcí podat Oznámení o změně v projektu dle materiálu RK-35-2018-54, př. 1 dle podmínek Integrovaného operačního programu.


Usnesení 2219/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít s poskytovateli sociálních služeb zařazenými v Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 0528/04/2018/ZK smlouvu o pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle vzoru uvedeného v materiálu RK-35-2018-55, př. 1.


Usnesení 2220/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • aktualizovaný rozpočet (plán výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-35-2018-56, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-35-2018-56, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-35-2018-56, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-35-2018-56, př. 2;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2018:

  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-35-2018-56, př. 1;

   závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-35-2018-56, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;

 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:

 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-35-2018-56, př. 2 na účet kraje v termínu do 11. 12. 2018.


Usnesení 2221/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŽP na revitalizaci stromového porostu (ÚZ 15091) ve výši 34 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817 o účelovou dotaci ve výši 34 000 Kč na revitalizaci stromového porostu na pracovišti Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod.


Usnesení 2222/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-35-2018-58, př. 1.


Usnesení 2223/35/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit.


Usnesení 2224/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-35-2018-60, př. 1.


Usnesení 2225/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-35-2018-61, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-35-2018-61, př. 3.


Usnesení 2226/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením konvektomatu JUNO 1217, inventární číslo 69/2, rok pořízení 2002, pořizovací cena 279 854 Kč, zůstatková cena 50 854 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem Jemnice, Třešňová 748 dle materiálu RK-35-2018-62.


Usnesení 2227/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením konvektomatu LAINOX, inventární číslo 022-10/24, rok pořízení 2005, pořizovací cena 199 151,80 Kč, zůstatková cena 69 697,80 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Humpolec, Libická 928 dle materiálu RK-35-2018-63.


Usnesení 2228/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Multimediálního vybavení učebny č. 3, inventární číslo IVT C 20, rok pořízení 2002, pořizovací cena 204 443 Kč, zůstatková cena 31 496 Kč a jeho likvidací způsobem navrženým Gymnáziem Chotěboř dle materiálu RK-35-2018-64.


Usnesení 2229/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2018-65, př. 1.


Usnesení 2230/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2018-66, př. 1.


Usnesení 2231/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2018-67, př. 1.


Usnesení 2232/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2018 dle materiálů RK-35-2018-68, př. 1, RK-35-2018-68, př. 2 a RK-35-2018-68, př. 3.


Usnesení 2233/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

uzavření Podlicenčních smluv dle materiálu RK-35-2018-69, př. 1 s organizacemi dle materiálu RK-35-2018-69, př. 2.


Usnesení 2234/35/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

anketu Sportovec Kraje Vysočina 2018;

pověřuje

OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;

pověřuje

OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.


Usnesení 2235/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • Smažící pánve, pořízené v roce 1998, Inventární číslo ZP 49, pořizovací cena 104 161 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • Elektrického konvektomatu ACPC pořízeného v roce 2000, inventární číslo BO 11, pořizovací cena 386 436 Kč a zůstatková cena 1 Kč;
 • Interaktivní tabule + hlasování pořízené v roce 2006, inventární číslo ZP 74, pořizovací cena 104 220 Kč a zůstatková cena 1 Kč;
 • Serveru HP ProLiant ML350 pořízeného v roce 2006, inventární číslo ZP 76, pořizovací cena 113 500 Kč a zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-35-2018-71.


Usnesení 2236/35/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2018-72, př. 1.


Usnesení 2237/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 - Střední školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 1 700 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 1 700 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 „Odvod z fondu investic“ o částku 1 700 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 7 700 000 Kč na pořízení vybavení nové budovy školy;
ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje nejpozději do 11. 12. 2018.


Usnesení 2238/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 - Střední odborné školy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 42 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy o částku 42 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 „Odvod z fondu investic“ o částku 42 000 Kč a „Příspěvek na provoz“ o částku 42 000 Kč na pokrytí zvýšených odpisů z nemovitého majetku;
ukládá

ředitelce Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119 provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje nejpozději do 11. 12. 2018.


Usnesení 2239/35/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

1. ročník soutěžní přehlídky „Lego Robot“;

schvaluje

propozice soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-35-2018-75, př. 1;


Usnesení 2240/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace:


Usnesení 2241/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o zařazení projektového záměru Look 2 the neighbor do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu RK-35-2018-77, př. 1.


Usnesení 2242/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, ve výši 315 572 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 267 139 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-35-2018-78, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence základních škol 2018“, v celkové výši 315 572 Kč školám uvedeným v materiálu RK-35-2018-78, př. 1.


Usnesení 2243/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3121 – Gymnázia ve výši 162 840,80 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 584 795,60 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání v celkové výši 747 636,40 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť, IČO 48461636 o částku 465 353,60 Kč; 
  • České zemědělské akademii v Humpolci, střední škole, IČO 62540050 o částku 119 442,00 Kč;
  • Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 o částku 162 840,80 Kč

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-35-2018-79.


Usnesení 2244/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-35-2018-80, př. 5 a RK-35-2018-80, př. 6.


Usnesení 2245/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií - Nemocnice Jihlava“ o částku 2 510 791,79 Kč.


Usnesení 2246/35/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

jmenuje
 • Ing. Martina Kuklu, náměstka pro oblast ekonomiky a majetku politikem pro energetiku dle materiálů RK-35-2018-82, př. 1 a RK-35-2018-82, př. 2, tj. k systému managementu hospodaření s energií;
 • Mgr. Pavla Pacala, náměstka pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování politikem pro Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina 2017 - 2042.


Usnesení 2247/35/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Evropské projekty, rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ na realizaci akcí v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnostech č.  13/17 žadatelům uvedeným v materiálu RK-35-2018-83, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli o dotaci dle materiálu RK-35-2018-83, př. 3;
 • neposkytnout dotaci na výměnu kotlů na pevná paliva v domácnosti žadatele uvedeného v  materiálu RK-35-2018-83, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz