Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 35/2019

Usnesení 1948/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem dle materiálu RK-35-2019-02, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí jednat o snížení počtu lůžek ZDVOP v Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, pro pokrytí potřeb Kraje Vysočina.


Usnesení 1949/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu RK-35-2019-03, př. 3.


Usnesení 1950/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 34 466 487 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1951/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“ ve výši 55 000 Kč (ÚZ 35021) původně určené pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 55 000 Kč původně určenou na realizaci dílčích projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“, dle materiálu RK-35-2019-05, př. 2.


Usnesení 1952/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu RK-35-2019-06, př. 2.


Usnesení 1953/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PREVENCE KRIMINALITY 2020“ dle materiálu RK-35-2019-07, př. 1.


Usnesení 1954/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit s účinností od 1. 1. 2020 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.


Usnesení 1955/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu RK-35-2019-09, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu RK-35-2019-09, př. 2.


Usnesení 1956/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-35-2019-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2019-10, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 1957/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary dle materiálu RK-35-2019-11, př. 3 a v souladu s materiály RK-35-2019-11, př. 1 a RK-35-2019-11, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3529 –Ostatní ústavní péče o celkovou částku 12 000 Kč při současném snížení § 6113 -Zastupitelstva krajů o částku 12 000 Kč.


Usnesení 1958/35/2019/RK

Rada kraje
vydává

Nařízení Kraje Vysočina č. 5/2019, kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina, dle materiálu RK-35-2019-12, př. 1.


Usnesení 1959/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2019-13, př. 2.


Usnesení 1960/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-14, př. 2

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na roky 2020 – 2022 (plán nákladů a výnosů) dle materiálu RK-35-2019-14, př. 4;

bere na vědomí

 • "Podmínky realizace sdílených činností pro příspěvkové organizace se zaměřením na vnitřní řídící kontrolní systém v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina" dle materiálů RK-35-2019-14, př. 1 a RK-35-2019-14, př. 3;
 • ostatní části střednědobého plánu Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na roky 2020 - 2022 dle materiálu RK-35-2019-14, př. 4;
 • návrh Smlouvy o zajištění bezpečnosti informací a Smlouvy o zpracování osobních údajů dle materiálu RK-35-2019-14, př. 5.


Usnesení 1961/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí ČR ve výši 526 522,06 Kč určenou na financování projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“.


Usnesení 1962/35/2019/RK

Rada kraje
stanoví

 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 (§ 6172) ve výši 235 841 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 12 953 tis. Kč;

ukládá

vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2020 v termínu do 31. 3. 2020;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit
  • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 v celkové výši a členění dle materiálu RK-35-2019-16, př. 1 – Rozpočet kraje 2020;
  • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2020 materiálu RK-35-2019-16, př. 1 (Rozpočet kraje 2020, část D);
  • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Evropské projekty;
  • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2020;
  • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2019 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2020;
 • svěřit radě kraje provádění:
  • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
  • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
  • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
  • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.


Usnesení 1963/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019 dle materiálu RK-35-2019-17, př. 1.


Usnesení 1964/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o celkovou částku 120 588 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu RK-35-2019-18, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019, části daňové příjmy o částku 250 000 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 1965/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UNESCO 2020" dle materiálu RK-35-2019-19, př. 1.


Usnesení 1966/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Postupové přehlídky v kultuře 2020“ dle materiálu RK-35-2019-20, př. 1.


Usnesení 1967/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 dle materiálu RK-35-2019-21, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 1968/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:
 • vyhlásit Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ dle materiálu RK-35-2019-22, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 1969/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program "PAMÁTKY 2020" dle materiálu RK-35-2019-23, př. 1.


Usnesení 1970/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 dle materiálu RK-35-2019-24, př. 1.


Usnesení 1971/35/2019/RK

Rada kraje
ruší

zadávací řízení na veřejnou zakázku "Zajištění úklidových služeb" dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle materiálu RK-35-2019-25, př. 4.


Usnesení 1972/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-35-2019-26, př. 1 ve výši max. 50 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 1973/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina v celkové výši max. 8 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 1974/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ dle materiálu RK-35-2019-28, př. 1.


Usnesení 1975/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ dle materiálu RK-35-2019-29, př. 1.


Usnesení 1976/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-30, př. 1.


Usnesení 1977/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ dle materiálu RK-35-2019-31, př. 1.


Usnesení 1978/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-32, př. 1;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-32, př. 2.


Usnesení 1979/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit platnost Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2019-33, př. 1.


Usnesení 1980/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022 dle materiálu RK-35-2019-34, př. 1.


Usnesení 1981/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit:
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
  • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
  • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1;
 • uložit ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu RK-35-2019-35, př. 1 na účet kraje v termínu do 11. 12. 2019.


Usnesení 1982/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu RK-35-2019-36, př. 2 a RK-35-2019-36, př. 4;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2019-36, př. 3 a RK-35-2019-36, př. 5;


Usnesení 1983/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol. s r.o. dle materiálu RK-35-2019-37, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol. s r.o. dle materiálu RK-35-2019-37, př. 1.


Usnesení 1984/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu RK-35-2019-38, př. 1.


Usnesení 1985/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2292 – Dopravní obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 7 000 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní dopravy při současném snížení výdajů o částku 7 000 000 Kč z prostředků na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy;
 • zrušit:
  • usnesení č. 0046/01/2019/ZK ze dne 29. 01. 2019;

  •  usnesení č. 0752/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018;

 • stanovit základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2019:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 388 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km,

  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 332 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm.


Usnesení 1986/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Pacov dle materiálu RK-35-2019-40, př. 1.


Usnesení 1987/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513 dle materiálu RK-35-2019-41, př. 1.


Usnesení 1988/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020:

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km,
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 1989/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu:

 • II/353 Nové Veselí - obchvat o účelovou dotaci z IROP ve výši 60 775 729,62 Kč;
 • II/130 Golčův Jeníkov - křiž. s D1, úsek č. 1, část II. o účelovou dotaci z IROP ve výši 20 093 955,70.


Usnesení 1990/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2019-44, př. 1.


Usnesení 1991/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem část pozemku par. č. 475/3 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava, dle GP č. 374-106/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 475/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1992/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-35-2019-46, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.


Usnesení 1993/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 1822/32/2019/RK ze dne 29.10.2019 v části doporučení zastupitelstvu kraje tak, že text:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 2;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky,  veřejné osvětlení a stavbu parkoviště pro podélné stání v rozsahu dle materiálu RK-32-2019-58, př. 6 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-32-2019-58, př. 4
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu RK-32-2019-58, př. 3;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky a stavba parkoviště pro podélné stání vyjmuty z hospodaření dle materiálu RK-32-2019-58, př. 5

se nahrazuje textem:

Rada kraje

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • rozhodnout nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu ev.č. 345-005 v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-47, př. 1 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2019-47, př. 2;
 • rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky a  veřejné osvětlení v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-47, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu RK-35-2019-47, př. 4
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu RK-35-2019-47, př. 5;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky vyjmuty z hospodaření dle materiálu RK-35-2019-47, př. 6.


Usnesení 1994/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně dárce a obcí Želiv na straně obdarovaného ze dne 10. 6. 2019 dle materiálu RK-35-2019-48, př. 1;
 • schválit dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2019-48, př. 2.


Usnesení 1995/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-49, př. 1.


Usnesení 1996/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-35-2019-50, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina z vlastnictví obce Radkov;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-35-2019-50, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radkov;
 • nabýt pozemek dle materiálu RK-35-2019-50, př. 3 z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

rozhoduje

 • zveřejnit záměr darování pozemků do vlastnictví obce Radkov v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-50, př. 2;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného a Českou republikou – Povodím Moravy, s.p. smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-35-2019-50, př. 4 za cenu dle interních podmínek tohoto státního podniku;


Usnesení 1997/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů RK-35-2019-51, př. 1 a RK-35-2019-51, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů RK-35-2019-51, př. 1 a RK-35-2019-51, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.


Usnesení 1998/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 012 12 774, pozemky uvedené v materiálu RK-35-2019-53, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 1999/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2019-54, př. 1 a RK-35-2019-54, př. 2.


Usnesení 2000/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031, včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice o výměře 1 239 m2, oddělený GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k.ú. Pejškov, obec Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov.


Usnesení 2001/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-35-2019-52, př. 1.


Usnesení 2002/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0536/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že text: „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 62,1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 44,1 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.“


Usnesení 2003/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Muzeum Vysočiny Pelhřimov - Návštěvnické centrum Hradu Kámen" formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-35-2019-82, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-35-2019-82, př. 2.


Usnesení 2004/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0388/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019 tak, že text: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby." se nahrazuje textem: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 28 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 5,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby."


Usnesení 2005/35/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2006/35/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru školství, mládeže a sportu postupovat při zajištění výchovné péče a volnočasových aktivit pro děti v dětských odděleních nemocnic dle Varianty B materiálu RK-35-2019-58;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2019-58, př. 1.


Usnesení 2007/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 - Střední odborné školy o částku 639 200 Kč při současném snížení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 639 200 Kč;

 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 604184460, o částku 639 200 Kč na spolufinancování projektu „Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení“;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 7 352 000 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, na předfinancování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2008/35/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3114 – Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 243 436 Kč a § 3127 – Střední školy ve výši 1 171 531 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 1 414 967 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČO 70836329 o částku 243 436 Kč;
  • Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, IČO 60126698 o částku 1 171 531 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-35-2019-60.


Usnesení 2009/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“ dle materiálu RK-35-2019-61, př. 1.


Usnesení 2010/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020“ dle materiálu RK-35-2019-62, př. 1.


Usnesení 2011/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „SPORTOVIŠTĚ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-63, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 2012/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020“ dle materiálu RK-35-2019-64, př. 1.


Usnesení 2013/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-65, př. 1.


Usnesení 2014/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ dle materiálu RK-35-2019-66, př. 1.


Usnesení 2015/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Sportujeme a volný čas 2020“ dle materiálu RK-35-2019-67, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 2016/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ dle materiálu RK-35-2019-68, př. 1.


Usnesení 2017/35/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-35-2019-69, př. 3;
 • s pronájmem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR02270.2381 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.


Usnesení 2018/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-35-2019-70, př. 5 a RK-35-2019-70, př. 6.


Usnesení 2019/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-35-2019-71, př. 1;
 • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu RK-35-2019-71, př. 1.


Usnesení 2020/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020“ dle materiálu RK-35-2019-72, př. 1.


Usnesení 2021/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ dle materiálu RK-35-2019-73, př. 1.


Usnesení 2022/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-35-2019-74, př. 1 a RK-35-2019-74, př. 2.


Usnesení 2023/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů RK-35-2019-75, př. 1 a RK-35-2019-75, př. 2.


Usnesení 2024/35/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dary z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 – Vnitřní obchod v celkové výši 150 000 Kč fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-35-2019-76, př. 2 dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-35-2019-76, př. 1.


Usnesení 2025/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu RK-35-2019-77, př. 3.


Usnesení 2026/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2019-78, př. 1.


Usnesení 2027/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • rozhodnout o převodu finančních prostředků ve výši 21 871 990 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu RK-35-2019-79, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-35-2019-79, př. 2.


Usnesení 2028/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ dle materiálu RK-35-2019-80, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.


Usnesení 2029/35/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • vyhlásit Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ dle materiálu RK-35-2019-81, př. 1;
 • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz