Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 36/2018

Usnesení 2249/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o výběru účastníka zadávacího řízení GALdeRON s.r.o., IČ 26767325, se sídlem Praha 5, Kraslická 949/11, PSČ 15300, k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Technologické centrum Kraje Vysočina 2016 – metadatový editor“;

ukládá

Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky účastníkům zadávacího řízení, zahájit jednání s vybraným dodavatelem o uzavření smluv k plnění veřejné zakázky a zajistit uzavření smlouvy.


Usnesení 2250/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, § 3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od krajů v celkové výši 300 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2018.


Usnesení 2251/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet č. 21/18 dle materiálu RK-36-2018-04, př. 1.


Usnesení 2252/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 3 smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-36-2018-05, př. 1.


Usnesení 2253/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu RK-36-2018-06, př. 1.


Usnesení 2254/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02438.0086 dle materiálu RK-36-2018-07, př. 2.


Usnesení 2255/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

nevyhovět žádosti dle materiálu RK-36-2018-08, př. 1.


Usnesení 2256/36/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-36-2018-09, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2018-09, př. 1.


Usnesení 2257/36/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 8/2018 dle materiálu RK-36-2018-10, př. 1.


Usnesení 2258/36/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o výjezdním zasedání Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina č. 4/2018 dle materiálu RK-36-2018-11, př. 1.


Usnesení 2259/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

poskytnout dar ve výši 100 000 Kč, Radku Jarošovi, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 12705004, dle materiálu RK-36-2018-12, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, sportovní a společenské akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o  částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 100 000 Kč dle materiálů RK-36-2018-12, RK-36-2018-12, př. 1, RK-36-2018-12, př. 2.


Usnesení 2260/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-13, př. 1.


Usnesení 2261/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-14, př. 1.


Usnesení 2262/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-15, př. 1.


Usnesení 2263/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-16, př. 1.


Usnesení 2264/36/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-17, př. 1.


Usnesení 2265/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu RK-36-2018-18, př. 1.


Usnesení 2266/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2018-19, př. 1, RK-36-2018-19, př. 2, RK-36-2018-19, př. 3, RK-36-2018-19, př. 4 a RK-36-2018-19, př. 5.


Usnesení 2267/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2018-20, př. 1 a RK-36-2018-20, př. 2.


Usnesení 2268/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2018-21, př. 1 a RK-36-2018-21, př. 2.


Usnesení 2269/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2018-22, př. 1.


Usnesení 2270/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2018-23, př. 1.


Usnesení 2271/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2018-24, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 300 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 300 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 2272/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2018-25, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 100 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 100 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 100 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 2273/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí náhrady  nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2018-26, př. 1 a RK-36-2018-26, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 180 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 180 000 Kč s určením pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, o částku 180 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 2274/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 200 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o  částku 200 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 200 000 Kč za účelem úhrady nákladů vzniklých únikem vody.


Usnesení 2275/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 925 000 Kč při současném snížení § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o tuto částku;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 762 850 Kč za účelem úhrady nákladů souvisejících s pořízením vybavení pro mobilní paliativní péči;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 162 150 Kč za účelem úhrady nákladů souvisejících s pořízením vybavení pro mobilní paliativní péči;
ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz, určené na pořízení vybavení pro mobilní paliativní péči včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů.


Usnesení 2276/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s otevřením nového oddělení biomedicínského inženýrství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizace, které bude mít vliv na snižování nákladů zejména v oblastech bezpečnostně technické kontroly a revizí zdravotnické techniky;

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 1 040 490 Kč a ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 459 510 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 040 490 Kč za účelem úhrady výdajů určených na dovybavení oddělení biomedicínského inženýrství;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 459 510 Kč za účelem úhrady výdajů určených na dovybavení oddělení biomedicínského inženýrství;
ukládá
 • řediteli Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, připravit podklady a postupy pro využívání nových kapacit oddělení biomedicínského inženýrství ostatními nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina;
 • řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku a příspěvku na provoz na dovybavení oddělení biomedicínského inženýrství včetně přiložených kopií příslušných daňových dokladů;
 • ředitelům ostatních nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina využívat nových kapacit oddělení biomedicínského inženýrství.


Usnesení 2277/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 595 874 Kč (ÚZ 35015 ve výši 458 379 Kč a ÚZ 35019 ve výši 137 495 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 463 774 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 57 601 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 31 749 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 42 750 Kč
   určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 376 407 Kč původně určené pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 807 Kč (ÚZ 35019)
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 370 600 Kč (ÚZ 35015)
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 807 Kč (ÚZ 35019)
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 370 600 Kč (ÚZ 35015)

   původně určené v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 2278/36/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informaci o připravovaných projektech Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě a Nemocnice Třebíč, které jsou připraveny a budou předloženy v rámci výzvy dotačního Dotační program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví;

schvaluje


Usnesení 2279/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a následnou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:

 • Dodávkový automobil Volkswagen Transporter 1J7 7750, inv. č. 004-000-151-437, r. v. 2001, pořizovací cena 706 887,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Sanitní vozidlo Ford Transit 3J9 1670, inv. č. 004-000-050-046, r. v. 2009, pořizovací cena 904 633,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.


Usnesení 2280/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje


Usnesení 2281/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o finanční podpoře dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 10/2018 ze dne 6. 11. 2018 žadatelům dle materiálu RK-36-2018-34, př. 1.


Usnesení 2282/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s přesunem termínu plnění úkolu č. 4 - příprava na zavedení automatizace a elektronizace logistiky SZM a léků - ve spolupráci s OZ navržení a vytvoření systémového řešení pro efektivní správu pozitivního listu SZM nemocnice, sestavení a aktualizace pozitivního listu, verifikace atributů zařazených položek a jejich propojení s konfigurační aplikací. Příprava nemocnic na dodržení evropské tzv. protipadělkové směrnice 2011/62/EU v oblasti léčivých přípravků – k 30. 6. 2019.


Usnesení 2283/36/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku zdravotnictví dle materiálů RK-36-2018-36, př. 1, RK-36-2018-36, př. 2, RK-36-2018-36, př. 3RK-36-2018-36, př. 4, RK-36-2018-36, př. 5, RK-36-2018-36, př. 6, RK-36-2018-36, př. 7RK-36-2018-36, př. 8.


Usnesení 2284/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2285/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2286/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2287/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 150 800 Kč z důvodu změny administrace projektu "Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice" dle materiálu RK-36-2018-40, př. 5;
 • vizi Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve znění uvedeném v  materiálu RK-36-2018-40;
bere na vědomí ukládá
 • odboru analýz a podpory řízení a řediteli Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s  právem státní jazykové zkoušky Jihlava po  ukončení činností dle materiálů RK-36-2018-40, př. 1, RK-36-2018-40, př. 2, předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektu;
 • Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatek příspěvku na  provoz poskytnutý z kapitoly Analýzy a  podpora řízení  v roce 2018 na administraci projektu "Modernizace a rozšíření expozic Muzea řemesel Moravské Budějovice" ve  výši 150  800 Kč v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu dle  materiálu RK-36-2018-40, př. 5 na účet kraje v termínu nejpozději do 20. 12. 2018;


Usnesení 2288/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

převod částky 200 000 tis. Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina a rozpočtové opatření související s tímto převodem.


Usnesení 2289/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-36-2018-42, př. 1.


Usnesení 2290/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
 • u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2018
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a  přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.


Usnesení 2291/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-36-2018-44, př. 1.


Usnesení 2292/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch sdružení Rozvoj Třebíčska,  IČO: 70942790 se sídlem Masarykovo náměstí 116/6, Vnitřní Město, 674  01 Třebíč, ve výši 120 000 Kč dle materiálu RK-36-2018-46, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2018-46, př. 2.


Usnesení 2293/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Městem Třebíč, Římskokatolickou farností Třebíč – zámek a Židovskou obcí Brno dle materiálu RK-36-2018-45, př. 2.


Usnesení 2294/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR,  ÚZ 110117051) o účelovou neinvestiční dotaci ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 30 802,54 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položky 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 30 802,54 Kč (státní podíl - ÚZ 110117051) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 30 802,54 Kč na realizaci projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“.


Usnesení 2295/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě o částku 50 000 Kč určenou na akvizici díla Antonína Kašpara „Výkřik“ dle materiálu RK-36-2018-48, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, ÚZ 34502) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva kultury ČR určenou pro Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě z „Akvizičního fondu“ na akvizici díla Antonína Kašpara „Výkřik“ ve výši 50 000 Kč;
 • změnu plánu investic u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s povinností dodržet účelovost poskytnuté státní dotace dle materiálu RK-36-2018-48, př. 1.


Usnesení 2296/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku dle materiálu RK-36-2018-49, př. 1 za cenu dle nejvyšší předložené nabídky a v případě nezájmu s jeho likvidací.


Usnesení 2297/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zařadit jmenovitou akci Letiště Jihlava – dostavba zpevněné dráhy do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.


Usnesení 2298/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
jedná se o obchodní nabídku dopravce České dráhy, a. s.


Usnesení 2299/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/130 Golčův Jeníkov – křiž. s D1, úsek č. 1, část II. dle materiálu RK-36-2018-52, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00  Praha 8, IČO 00014915, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-36-2018-52, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 2300/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o  zadávání veřejných zakázek, v souladu s výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-36-2018-53, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-53, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-36-2018-53, př. 1.


Usnesení 2301/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-36-2018-54, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-54, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky Technický dozor stavebníka 02-2018, dopravní stavby dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených výzvou k podání nabídek, dle materiálu RK-36-2018-54, př. 1.


Usnesení 2302/36/2018/RK
Rada kraje
vyhlašuje

anketu Učitel Vysočiny 2019;

pověřuje

OŠMS k zajištění organizační a finanční stránky ankety;

pověřuje

OŠMS a OSH organizací slavnostního předávání ocenění nejlepším učitelkám/učitelům;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.


Usnesení 2303/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělení statutu Krajských center talentované mládeže dle materiálu RK-36-2018-56, př. 1.


Usnesení 2304/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 pro vozidlo Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov starší 10 let – Škoda Octavia registrační značky 3J9 1174.


Usnesení 2305/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2018-58, př. 1.


Usnesení 2306/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-36-2018-59, př. 1.


Usnesení 2307/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-36-2018-60, př. 1.


Usnesení 2308/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením osobního automobilu Škoda Forman 135, inventární číslo 6-300034, rok pořízení 1994, pořizovací cena 241 507 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední odbornou školou Nové Město na Moravě dle materiálu RK-36-2018-61.


Usnesení 2309/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Mrazící skříně W70LTV, která je součástí souboru - stoje a zařízení kuchyně, inventární číslo MS-z-104-1/93, pořízena v roce 2002, pořizovací cena 136 469 Kč, zůstatková cena 23 881 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín, Hálkova 42, dle materiálu RK-36-2018-62.


Usnesení 2310/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením devítimístného osobního automobilu Ford Transit, inventární číslo 022-10/26, rok pořízení 2008, pořizovací cena 873 420 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Humpolec, Libická 928, dle materiálu RK-36-2018-63.


Usnesení 2311/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením Myčky nádobí Winterhalter GS 502, inventární číslo DHM 069, rok pořízení 2000, pořizovací cena 241 346 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-36-2018-64.


Usnesení 2312/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením:

 • 17 ks počítačů z počítačové třídy – část souboru, inventární číslo 20200005, rok pořízení 2003, pořizovací cena 334 743, 60 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
 • Serveru počítače pro Liant – část souboru, inventární číslo 9-20, rok pořízení 2005, pořizovací cena 55 000 Kč, zůstatková cena 0 Kč.


Usnesení 2313/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • snížení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 49 000 Kč a snížení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 531 000 Kč Střední škole stavební Třebíč, IČO 60418451 z důvodu nedočerpání prostředků na stanovený účel - vybavení stravovacího provozu;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427 o částku 580 000 Kč na pokrytí mzdových prostředků a zákonných odvodů včetně FKSP;
souhlasí

s použitím prostředků na provoz u škol zřizovaných Krajem Vysočina na pokrytí mzdových výdajů a zákonných odvodů včetně FKSP až do výše uvedené v materiálu RK-36-2018-66, př. 1.


Usnesení 2314/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 117 752 Kč dle materiálu RK-36-2018-67, př. 2.


Usnesení 2315/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.


Usnesení 2316/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na realizaci projektu „Gastroakademie“ v celkové výši 46 516 Kč dle materiálu RK-36-2018-69, př. 1.


Usnesení 2317/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MZe na nákup nákladního automobilu ve výši 1 619 343 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy IČO 62540050 o účelovou dotaci ve výši 1 619 343 Kč na nákup  nákladního automobilu.


Usnesení 2318/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, UZ 33166) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018 v celkové výši 34 273 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3146 – Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče, UZ 33069) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 v celkové výši 347 698 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, UZ 33155) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na Dotace pro soukromé školy a školská zařízení v celkové výši 697 149 Kč dle materiálu
  RK-36-2018-71, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Pedagogicko-psychologické poradně a  Speciálně pedagogickému centru Vysočina, IČO 70832510, o vrácené účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2018 v celkové výši 347 698 Kč.


Usnesení 2319/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 1 409 853 Kč dle materiálu RK-36-2018-72;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-36-2018-72, př. 1;
doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-36-2018-72, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a  školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-36-2018-72, př. 2.


Usnesení 2320/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám dle materiálu RK-36-2018-73, př. 1 na podporu monitorování žáků a žákyň středních škol.


Usnesení 2321/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3127 – Střední školy o částku 490 000 Kč a § 3122 - Střední odborné školy o částklu 200 000 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 690 000 Kč (ÚZ 00304);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 o částku 250 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárie kanalizace dle materiálu RK-36-2018-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Akademii – Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou, IČO 15060977 o částku 40 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí na Mezinárodním sympoziu broušení skla 2018 a na Bienále 2018 dle materiálu RK-36-2018-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 92 000 Kč na zajištění IT službou a stravovací systém dle materiálu RK-36-2018-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460 o částku 108 000 Kč na nákup docházkového systému dle materiálu RK-36-2018-74;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377 o částku 200 000 Kč na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstraněním havárie sprch na domově mládeže dle materiálu RK-36-2018-74.


Usnesení 2322/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 - Dětské domovy o částku 674 085 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 674 085 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 674 085 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období srpen - prosinec 2018, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů.


Usnesení 2323/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2324/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 31. 12. 2021 pro vozidlo Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace Škoda Octavia, RZ 3J7 3290, VIN TMBDX21U198853516, stav km 56 000 km, datum první registrace – 1. 1. 2009.


Usnesení 2325/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s vyřazením nepotřebného majetku:

 • automatická sušička T 6251, inventární číslo: HIM022/65, rok pořízení 1997, pořizovací cena 144 974,28 Kč, zůstatková cena 0 Kč
 • automatická sušička T 6251, inventární číslo: HIM022/66, rok pořízení 1997, pořizovací cena 144 974,28 Kč, zůstatková cena 0 Kč
 • automatická pračka W5101, inventární číslo HIM022/64, rok pořízení 1997, pořizovací cena 267 972,46 Kč, zůstatková cena 0 Kč

a likvidací nepotřebného majetku provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Usnesení 2326/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál a přílohy jsou trvale neveřejné z důvodu ochrany osobních údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod a důvěrných informací podle § 276 odst. 3 zákoníku práce.


Usnesení 2327/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 697 361,22 Kč dle materiálu RK-36-2018-80, př. 1.


Usnesení 2328/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

dodatky k pověřením pro služby zařazené do projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ dle materiálu RK-36-2018-81, př. 1.


Usnesení 2329/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2018-82, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a  nočních stolků" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-36-2018-82, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka pečovatelských lůžek, matrací a nočních stolků“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-36-2018-82, př. 1.


Usnesení 2330/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" formou zjednodušeného podlimitního řízení v  souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-36-2018-83, př. 1;

jmenuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky "Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod" hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-36-2018-83, př. 2;

stanoví

že osobami oprávněnými otevřít nabídky a provádět další elektronické úkony v rámci veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ jsou zaměstnanci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku dodávky „Dodávka nábytku pro Domov pro seniory Havlíčkův Brod“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky a  v termínech stanovených zákonem, dle materiálu RK-36-2018-83, př. 1.


Usnesení 2331/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozdělení „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-36-2018-84, př. 1;
 • aktualizované finanční plány některých příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2018 dle materiálu RK-36-2018-84, př. 2;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usneseními rady kraje č. 1665/29/2017/RK a č. 0169/04/2018/RK, včetně změn v max. částce finanční podpory u vybraných sociálních služeb a úpravy poskytování veřejné podpory pro služby v přípravě a realizace transformace dle materiálu RK-36-2018-84, př. 3.


Usnesení 2332/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 903 023,79 Kč určenou na realizaci projektu „Učit se společně, růst individuálně“.


Usnesení 2333/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 149 198,40 Kč určenou na realizaci projektu "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".


Usnesení 2334/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:

- Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci o částku 70 680 Kč;

- Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice na Lipou, příspěvkovou organizaci

              o částku 600 840 Kč;

- Dětský domov Nová Ves u Chotěboře, příspěvkovou organizaci o částku 467 400 Kč;

- Dětský domov Telč o částku 256 120 Kč

o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, vyplacený v průběhu 2. pololetí roku 2018 dle materiálu RK-36-2018-87, př. 1.


Usnesení 2335/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o státní účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 41 858,90 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 37 452,70 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 4 406,20 Kč) určenou pro Domov ve Zboží, příspěvkovou organizaci, na projekt „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“, který realizoval Domov ve Zboží, příspěvková organizace;

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem za účelem dofinancování finanční spoluúčasti Domova ve Zboží, příspěvkové organizace na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Podpora částečné transformace v Domově ve Zboží, p.o.“ ve výši 102 861,77 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova ve Zboží, příspěvkové organizace o celkovou částku 144 720,67 Kč, z toho:

  • částka 41 858,90 Kč na financování projektu „Podpora částečné transformace v  Domově ve Zboží, p.o.“ přijatá od Ministerstva práce a sociálních věcí;

  • částka 102 861,77 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace výše uvedeném ukončeném projektu z rozpočtu kraje.

bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „Podpora částečné transformace v  Domově ve Zboží, p.o.“, která je obsahem materiálu RK-36-2018-88, př. 1;


Usnesení 2336/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem za účelem dofinancování finanční spoluúčasti Domova Háj, příspěvkové organizace, na způsobilých nákladech ukončeného projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ ve výši 71 689,05 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 71 689,05 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“.

bere na vědomí

Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“, která je obsahem materiálu RK-36-2018-89, př. 1, včetně vrácení přeplatku ve výši 139,54 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 124,85 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 14,69 Kč) na účet poskytovatele dotace;


Usnesení 2337/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 8 435 997,35 Kč na dofinancování akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.


Usnesení 2338/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle podmínek stanovených v materiálu RK-36-2018-91, př. 2.


Usnesení 2339/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 293/12 o výměře 540 m2 oddělený geometrickým plánem č. 605-17/2018 z pozemku par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 293/12 o výměře 540 m2 oddělený geometrickým plánem č. 605-17/2018 z pozemku par. č. 293/1 v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlavy.


Usnesení 2340/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č.  1482/2 o výměře 12 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2514-108/2018 z pozemku par. č. 1482 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1482/2 o výměře 12 m2, oddělený  geometrickým plánem č. 2514-108/2018 z pozemku par. č. 1482 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.


Usnesení 2341/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 582/8 o  výměře 4172 m2, odděleného geometrickým plánem č. 253-135/2014 z pozemku par. č. 582/1 v k. ú. a obci Petráveč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví í města Velké Meziříčí; 

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 582/8 o výměře 4172 m2, oddělený geometrickým plánem č. 253-135/2014 z pozemku par. č. 582/1 v k. ú. a obci Petráveč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.


Usnesení 2342/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování dílu "a" odděleného geometrickým plánem č. 62-53/2018 z pozemku par.  č. 340 v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem díl "a" o výměře 116 m2, oddělený geometrickým plánem č. 62-53/2018 z pozemku par. č. 340 v k. ú. Leština u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov.


Usnesení 2343/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2344/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice nově vybudovanou dešťovou kanalizaci v úseku od vyústění do řeky Brtnice po šachtu č. 9 (v zaměření skutečného provedení stavby – SO 301 Odvodnění komunikace II/405) v délce cca 328 m, v celkové hodnotě 2 446 742,25 Kč vč. DPH.


Usnesení 2345/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2346/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2347/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/37 Osová Bítýška, obchvat dle materiálu RK-36-2018-101, př. 3.


Usnesení 2348/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2018-102, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2018-102, př. 1.


Usnesení 2349/36/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 3753/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Kraje Vysočina dle Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu RK-36-2018-103, př. 1.


Usnesení 2350/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, jako budoucím povinným a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko, Žižkova 1867/93, 586 01 Jihlava, IČO 484 60 915, jako budoucím oprávněným, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  na částech pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 894/2, par. č. 1456/27, par. č. 895/14, par. č. 1456/44, par. č. 1081/2, par. č. 1075/2, par. č. 1070/3, par. č. 1043/2, par. č. 1037/2 a par. č.  1423/2, všechny v k.ú. Velký Beranov, bezúplatně a na dobu fyzické a právní existence stavby vodovodu za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav vodovodu a s tím souvisejícího práva vstupu oprávněného či jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem prohlídky, údržby a  opravy stavby. 


Usnesení 2351/36/2018/RK
Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o nájmu dle materiálů RK-36-2018-105, př. 1RK-36-2018-105, př. 2, RK-36-2018-105, př. 3, RK-36-2018-105, př. 4 a smlouvy o umístění zařízení dle materiálu RK-36-2018-105, př. 5.


Usnesení 2352/36/2018/RK
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizaci akce "II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat" dle materiálu RK-36-2018-106, př. 1.


Usnesení 2353/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 – Nusle, na straně investora dohody o podmínkách odstranění dřevin rostoucích mimo les dle materiálů RK-36-2018-107, př. 1, RK-36-2018-107, př. 2 a RK-36-2018-107, př. 3.


Usnesení 2354/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2018-108, př. 1 a RK-36-2018-108, př. 2.


Usnesení 2355/36/2018/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2356/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Domov pro seniory Třebíč, M.  Curieových – rekonstrukce strojovny VZT a koupelen“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-36-2018-109, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-36-2018-109, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-109, př. 3.


Usnesení 2357/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Gymnázium a SOŠ Moravské Budějovice – rekonstrukce oken a podlah“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-36-2018-110, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-36-2018-110, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-110, př. 3.


Usnesení 2358/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M4 - Sociální věci o částku 2 000 000 Kč při současném snížení přílohy M2 - Zdravotnictví o částku 2  000 000 Kč na realizaci akcí zařazených do přílohy M4 - Sociální věci.


Usnesení 2359/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 – Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M3 – Kultura) rozpočtu kraje o investiční dotaci od města Havlíčkův Brod ve výši 5 661 609 Kč na realizaci akce Krajská knihovna Vysočiny – budova KKV.


Usnesení 2360/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi:

 • Krajem Vysočina, na straně budoucího povinného a společností GasNet, s.r.o. Klíšská  940/96, 400 01 Ústní nad Labem, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti úplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a  provozovat na služebném pozemku par. č. 3939/1 v k.ú. Jihlava plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami provozováním a odstraněním plynárenského zařízení;
 • Krajem Vysočina, na straně stavebníka, statutárním městem Jihlava, na straně budoucího povinného ze služebnosti a společností GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96, 400 01 Ústní nad Labem, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti úplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat na služebných pozemcích par. č. 3779/71 a par. č. 5970 v k.ú. Jihlava plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami provozováním a odstraněním plynárenského zařízení.


Usnesení 2361/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávání veřejné zakázky na „Nemocnice Pelhřimov – rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace“ formou otevřeného řízení dle § 56/1 ZZVZ;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-36-2018-114, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-36-2018-114, př. 2.


Usnesení 2362/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálu RK-36-2018-115, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“.


Usnesení 2363/36/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-36-2018-116, př. 1 a RK-36-2018-116, př. 2

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2018-116, př. 1.


Usnesení 2364/36/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o průběhu projektu č. 5 dle materiálu RK-36-2018-117, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o průběhu projektu č. 5 orgánu kontroly 1. stupně.


Usnesení 2365/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2018-118, př. 3.


Usnesení 2366/36/2018/RK
Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené ve Zjednodušené žádosti o platbu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II“ dle materiálu RK-36-2018-119, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2018-119, př. 1.


Usnesení 2367/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálů RK-36-2018-120, př. 8, RK-36-2018-120, př. 9, RK-36-2018-120, př. 10 a RK-36-2018-120, př. 11.


Usnesení 2368/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 6 491,25 Kč (250 €);
 • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 166 €.


Usnesení 2369/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Asanační opatření na území PR Na Podlesích“ o částku 197 505,07 Kč.


Usnesení 2370/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“ o přijaté finanční prostředky z  Ministerstva životního prostředí ve výši 10 755 240,71 Kč.


Usnesení 2371/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 6409  – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 2 100 Kč při současném snížení § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 2 100 Kč určenou na úhradu pokuty a  nákladů řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.


Usnesení 2372/36/2018/RK
Rada kraje
rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za změněných podmínek uvedených v materiálech RK-36-2018-125, př. 1 a  RK-36-2018-125, př. 2.


Usnesení 2373/36/2018/RK
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3727 – Předcházení vzniku odpadů, položka 2321 – Přijaté neinvestiční dary) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3727 - Předcházení vzniku odpadů) rozpočtu kraje o finanční dar od společnosti ASEKOL a.s. ve výši 100 000 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz