Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení rady kraje 36/2019

Usnesení 2031/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 313 693 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 149 693  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 164 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Specifické IT vybavení organizace 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 149 693 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Specifické IT vybavení" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 112 000 Kč u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Velkoformátové tiskové řešení" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 52 000 Kč u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Nákup multifunkční tiskárny A3" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019".


Usnesení 2032/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 202 066 Kč při současném zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 202 066 Kč na realizaci projektu v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  202 066 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření Wifi v NHB" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".


Usnesení 2033/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 529 219 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 76 199 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 453 020 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  120 000 Kč u Krajské knihovny Vysočina na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění a zabezpečení dostupnosti serverů" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 133 020 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 26 199 Kč u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zvýšení propustnosti sítě SOŠ a SOU Třešť" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 200 000 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 50 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Obměna databázového (SQL) serveru" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".


Usnesení 2034/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve zvýšení části kapitálové výdaje o částku 562 650 Kč při současném snížení části běžné výdaje o částku 562 650 Kč na úpravu systému souvisejícím s projektem eMeDocS.


Usnesení 2035/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se stanoví bezpečnostní politika Kraje Vysočina v oblasti systému řízení bezpečnosti informací  dle materiálu RK-36-2019-06, př. 1;

bere na vědomí

informaci o výsledku penetračních testů vybraných informačních systémů Kraje Vysočina.


Usnesení 2036/36/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2037/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Dobročinný fond ViZa dle materiálu RK-36-2019-08, př. 1, v celkové hodnotě 61 000 Kč.


Usnesení 2038/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar 12. sonet W. Shakespeara s grafikou malíře Emanuela Ranného s účinností k okamžiku předání daru hejtmanem kraje ambasadorovi TECO panu Joey Wang;

ukládá

hejtmanovi kraje předat věcný dar dle materiálu RK-36-2019-09.


Usnesení 2039/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

jedenáctý ročník soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10;

schvaluje

harmonogram jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10;

rozhoduje

financovat výdaje se zajištěním jedenáctého ročníku soutěže „Poznej Vysočinu“ dle materiálu RK-36-2019-10.


Usnesení 2040/36/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

aktivity zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období od ledna 2019 do listopadu 2019.


Usnesení 2041/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-12, př. 1.


Usnesení 2042/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • o splnění všech podmínek u dotčených žadatelek pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-36-2019-13, př. 1, RK-36-2019-13, př. 2;                              
 • o zařazení žadatelek do stipendijního programu;
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle materiálů RK-36-2019-13, př. 3, RK-36-2019-13, př. 4.


Usnesení 2043/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborového příspěvku pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-14, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 300 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.


Usnesení 2044/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-15, př. 1, RK-36-2019-15, př. 2, RK-36-2019-15, př. 3, RK-36-2019-15, př. 4, RK-36-2019-15, př. 5, RK-36-2019-15, př. 6RK-36-2019-15, př. 7;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 1 990 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 990 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 210 000 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 180 000 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 600 000 Kč

 s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.


Usnesení 2045/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 230 085 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517016) ve výši 217 302,50 Kč a  státní podíl (ÚZ 107117015) ve výši 12 782,50 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 230 085 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ dle materiálu RK-36-2019-16, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 6356 – Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o  účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 16 772 778,90 Kč (podíl ze strukturálního fondu EU (ÚZ 107517969) ve výši 15 840 957,85 Kč a státní podíl (ÚZ 107117968) ve výši 931 821,05 Kč) s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 16 772 778,90 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ dle materiálu RK-36-2019-16, př. 1.


Usnesení 2046/36/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 2047/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv a smlouvy o poskytnutí dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálů  RK-36-2019-18, př. 1, RK-36-2019-18, př. 2, RK-36-2019-18, př. 3, RK-36-2019-18, př. 4, RK-36-2019-18, př. 5, RK-36-2019-18, př. 6, RK-36-2019-18, př. 7 a RK-36-2019-18, př. 8.


Usnesení 2048/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního účelového daru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-19, př. 1.


Usnesení 2049/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-20, př. 1 a RK-36-2019-20, př. 2.


Usnesení 2050/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-36-2019-21, př. 1 a RK-36-2019-21, př. 2.


Usnesení 2051/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru pro Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-36-2019-22, př. 1.


Usnesení 2052/36/2019/RK

Rada kraje
jmenuje

členy hodnotící komise pro vyhodnocení 12. ročníku celostátní soutěže „Bezpečná nemocnice“: 

 • Milena Kalvachová – Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Michala Malát – Johnson & Johnson, s. r. o.
 • Martina Šochmanová – Česká asociace sester, o. s.
 • Soňa Měrtlová – Krajský úřad Kraje Vysočina; vedoucí odboru zdravotnictví
 • Tomáš Fiala - Asociace českých a moravských nemocnic
 • Vladimír Novotný – náměstek hejtmana Kraje Vysočina, radní pro oblast zdravotnictví
 • David Marx – Spojená akreditační komise ČR, o. p. s.


Usnesení 2053/36/2019/RK

Rada kraje
stanoví

maximální výši platby nemocnicím zřizovaným Krajem Vysočina na zajištění zubní lékařské pohotovosti v částce 550 Kč/hod.;

ukládá

ředitelům zřizovaných nemocnic uzavřít smluvní vztah s maximální platbou na pokrytí dostupnosti zubní lékařské pohotovostní služby ve výši 550 Kč/hod., která bude hrazena poskytovatelům v oboru zubní lékařství od 1. 1. 2020.


Usnesení 2054/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje vyhlásit Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICÉ PÉČE 2020 dle materiálu RK-36-2019-25, př. 1.


Usnesení 2055/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 395 038 Kč (ÚZ 35019); 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u: 
 •    Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 75 040 Kč
 •    Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 22 780 Kč
 •    Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 38 048 Kč
 •    Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 165 000 Kč
 •    Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 94 170 Kč

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta; 

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 19 095 Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 19 095 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.


Usnesení 2056/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 215 052,34 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 2057/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením čtyř dodatků ke smlouvám o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-27, př. 1RK-36-2019-27, př. 3, RK-36-2019-27, př. 5 a RK-36-2019-27, př. 7 a smlouvy o výpůjčce movitých věcí dle materiálu RK-36-2019-27, př. 9.


Usnesení 2058/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením sedmi smluv o výpůjčce dle materiálů RK-36-2019-28, př. 1RK-36-2019-28, př. 2, RK-36-2019-28, př. 3, RK-36-2019-28, př. 4RK-36-2019-28, př. 5, RK-36-2019-28, př. 6RK-36-2019-28, př. 7.


Usnesení 2059/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

podat žádost o změnu projektu „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“ dle materiálu RK-36-2019-29, př. 2.


Usnesení 2060/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 500 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  500 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč na dokrytí nákladů spojených s výzkumnou činností, výstavní činností a obnovou výpočetní techniky;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč, z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;

stanoví

u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci ve výši 500 000 Kč;
 • řediteli Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 500 000 Kč nejpozději do 5. 12. 2019.


Usnesení 2061/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2143 – Cestovní ruch, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací) o částku 640 000 Kč a výdajů (kapitola Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, položka 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím) o částku  640 000 Kč rozpočtu kraje s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč na dokrytí nákladů, které organizace použila na předfinancování a spolufinancování projektů „Hudba nezná hranice“ a „Činnost Vysočina Film Office v roce 2019“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 640 000 Kč z důvodu přebytku zdrojů ve fondu investic;
 • aktualizaci plánu oprav a čerpání fondu investic na rok 2019 u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace;

stanoví

u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

 • odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Vysočině Tourism, příspěvkové organizaci ve výši 640 000 Kč;
 • řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje ve výši 640 000 Kč nejpozději do 5. 12. 2019.


Usnesení 2062/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

aktualizaci použití fondu investic na rok 2019 u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-36-2019-32, př. 2;

stanoví

u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 


Usnesení 2063/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

souhlasí

 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;

stanoví

u příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2019: 

 • celkový objem použití fondu investic;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic; 

zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu provádět dílčí úpravy a  přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic.


Usnesení 2064/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02718.0001 dle materiálu RK-36-2019-88, př. 2.


Usnesení 2065/36/2019/RK

Rada kraje
pověřuje

odbor ekonomický rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019;

ukládá

odboru ekonomickému předložit radě kraje v měsíci lednu 2020 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019.


Usnesení 2066/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s přidělením platební karty členům zastupitelstva kraje a zaměstnancům kraje uvedeným v části návrh řešení tohoto materiálu RK-36-2019-35.


Usnesení 2067/36/2019/RK

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-36, př. 1.


Usnesení 2068/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s bezúplatným převodem Hydromasážní vany PRIMO, rok pořízení 2002, pořizovací cena 331 486 Kč, zůstatková cena ve výši 1 Kč, Domovu ve Zboží, příspěvkové organizaci, Zboží 1, 58291 Světlá nad Sázavou, IČO 60128097.


Usnesení 2069/36/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí podat projektovou žádost "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost do výzvy 03_15_007.


Usnesení 2070/36/2019/RK

Rada kraje
ukládá

odboru sociálních věcí předložení projektové žádosti "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" v rámci Operačního programu Zaměstnanost k výzvě č.  03_15_007.


Usnesení 2071/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

1. Žádost o změnu projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ dle materiálu RK-36-2019-40

ukládá

odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14.


Usnesení 2072/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

5. Žádost o změnu v projektu „Transformace Domova Háj II.“ dle materiálu RK-36-2019-41;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 5. Žádosti o změnu prostřednictvím systému ISKP14+.


Usnesení 2073/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

Výzvu k podávání žádostí o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-42, př. 1.


Usnesení 2074/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položky 6351 – Investiční transfer zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 300 000 Kč s určením pro Domov Kamélie Křižanov při současném snížení § 4357 – Domovy se zdravotním postižením a  domovy se zvláštním režimem, položky 6901 – Rezervy kapitálových výdajů o částku 300 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 300 000 Kč na nákup pětimístného osobního automobilu pro přepravu klientů a zaměstnanců;

stanoví

u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace jako závazný ukazatel aktualizovaného finančního plánu na rok 2019: 

ukládá

ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 16. 12. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na Odbor sociálních věcí žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na nákup pětimístného osobního automobilu včetně přiložených kopií příslušných dokladů a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.


Usnesení 2075/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje: 

 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-36-2019-44, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, 4350 Domovy pro seniory společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., IČO: 08169306, ve výši 1 973 000 Kč na financování sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-44, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-36-2019-44, př. 2.


Usnesení 2076/36/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-36-2019-45, př. 1.


Usnesení 2077/36/2019/RK

Rada kraje
stanoví

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelek a ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálu RK-36-2019-46, př. 4.


Usnesení 2078/36/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2079/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3133 – Dětské domovy o částku 520 654 Kč při současném snížení § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 520 654 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3133 – Dětské domovy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) o částku 33 710 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3133 – Dětské domovy) o částku 33 710 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 554 364 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 k pokrytí nákladů souvisejících s provozem ZDVOP za období červenec-prosinec 2019, které není dětský domov schopen pokrýt z jiných zdrojů (520 654 Kč) a k pokrytí zvýšených účetních odpisů nemovitého majetku (33 710 Kč);
 • zvýšení závazného ukazatele "Odvod z fondu investic" o částku 33 710 Kč Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 z důvodu navýšení účetních odpisů nemovitého majetku;

ukládá

odvod z fondu investic do rozpočtu kraje Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1, IČO 70155861 ve výši 33 710 Kč.


Usnesení 2080/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ středním školám v celkové výši 408 312 Kč na podporu monitorování kvality vzdělávání žáků a žákyň středních škol dle materiálu RK-36-2019-49, př. 1.


Usnesení 2081/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 11 936 244 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
  • Gymnáziu, Střední odborné škole a Vyšší odborné škole Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 o částku 1 518 283 Kč; 
  • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992 o částku 4 156 791 Kč;
  • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699 o částku 2 452 189 Kč;
  • Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 o částku 3 808 981 Kč 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-36-2019-50.


Usnesení 2082/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051) ve výši 109 498,22 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 109 498,22 Kč na realizaci projektu „BIG“ – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu (ÚZ 110117051).


Usnesení 2083/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 226 720 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-36-2019-52, př. 1;

doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč školám uvedeným v materiálu RK-36-2019-52, př. 1.


Usnesení 2084/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu mzdových nákladů souvisejících s mimoškolní činností a vedením kroužků se zaměřením na přírodní a technické obory v celkové výši 190 240 Kč dle materiálu RK-36-2019-53, př. 2.


Usnesení 2085/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ školám na úhradu nákladů (vč. mzdových) souvisejících s realizací projektu „Gastroakademie" v celkové výši 300 297 Kč dle materiálu RK-36-2019-54, př. 1.


Usnesení 2086/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, o částku 580 000 Kč na realizaci aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“.


Usnesení 2087/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

monitorovací zprávu projektu „Od myšlenky k výrobku 2“ dle materiálu RK-36-2019-56, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-56, př. 3.


Usnesení 2088/36/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2089/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

2. ročník soutěžní přehlídky „Lego Robot“;

schvaluje

propozice soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 1;

bere na vědomí

informaci o nákladech 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 2;

rozhoduje

poskytnout věcné dary účastníkům 2. ročníku soutěžní přehlídky „Lego Robot“ dle materiálu RK-36-2019-58, př. 3.


Usnesení 2090/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Sportovec Kraje Vysočina 2019;

pověřuje

 • OSH a OŠMS organizací slavnostního galavečera;
 • OŠMS k zajištění organizační stránky zahájení a vyhodnocení ankety;

ukládá

OŠMS předložit radě kraje návrh na jmenování členů hodnotící komise.


Usnesení 2091/36/2019/RK

Rada kraje
vyhlašuje

anketu Učitel Vysočiny 2020;

pověřuje

 • OŠMS k zajištění organizační a finanční stránky ankety;
 • OŠMS a OSH organizací slavnostního předávání ocenění učitelkám/učitelům;

jmenuje

hodnotící komisi ankety Učitel Vysočiny 2020 ve složení: 

 • radní pro školství Kraje Vysočina – Ing. Jana Fialová, MBA – předsedkyně komise
 • náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina – Ing. Jana Fischerová, CSc.
 • předsedkyně VVVZ Zastupitelstva Kraje Vysočina – Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová
 • zástupce ČŠI – PaedDr. Jaroslava Rybová
 • zástupce Krajské rady Unie školských asociací ČR – CZESHA – Mgr. Jiří Forman
 • zástupce Asociace ředitelů gymnázií ČR – Mgr. Vlastimil Čepelák
 • zástupce Vysočina Education – Mgr. Roman Křivánek.


Usnesení 2092/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

o zahájení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Domov Ždírec - pracoviště Jihlava“ a jejím průběhu dle zadávacích podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-61, př. 1;

jmenuje

k posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek hodnotící komisi dle materiálu RK-36-2019-61, př. 2.


Usnesení 2093/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně oprávněného, Povodím Vltavy, s. p., se sídlem Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5, IČ 708 89 953, oprávněným hospodařit s majetkem státu, na straně povinného a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ 00090 450 jako investorem, smlouvu o zřízení služebnosti dle smlouvy dle materiálu RK-36-2019-62, př. 1, po realizaci stavební akce „III/3814 Mírovka – most ev. č. 3814-1“ za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 13 340 Kč +21 % DPH.


Usnesení 2094/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků par. č. 4261/1 a par. č. 4261/57, dle geometrických plánů č. 2672-604/2015 a č. 2689-124/2015, vše v k. ú. Moravské Budějovice, mezi Krajem Vysočina, jako povinným z věcného břemene a firmou Gasnet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, dle materiálu RK-36-2019-63, př. 1.


Usnesení 2095/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2, "v" o  výměře 411 m2, oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví  města Velké Meziříčí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout: 

 • převést darem díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2, "v" o  výměře 411 m2, oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem díl "k+m" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 2804/6, díl "n+p" o výměře 46 m2 oddělený z pozemku par. č. 2804/3, díl "ch" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 189 a díl "j" o  výměře 108 m2 oddělený z pozemku par. č. 199 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 2096/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře 356 m2 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro  Ředitelství silnic a dálnic ČR;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést úplatně pozemky  par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře 356 m2 v  k .ú. a obcí Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Jaromíra Hose - znalcem z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 47 872,- Kč.


Usnesení 2097/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-66, př. 1;
 • uzavřít nepojmenované smlouvy dle ust. § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve spojení s ustanoveními §§ 110 a 184a  zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, opravňující investory provést stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-36-2019-66, př. 1.


Usnesení 2098/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Dušejov, v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov;
 • uzavřít s obcí Dušejov na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti, smlouvu o zřízení služebnosti užívání částí pozemků KN par. č. 1379 a par. č. 1389, v rozsahu dle geometrického plánu č. 441-30/2018;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu RK-36-2019-67, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dušejov.


Usnesení 2099/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-36-2019-68, př. 1 a RK-36-2019-68, př. 2.


Usnesení 2100/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o výměře 23 m2  odděleného GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č.  815/10 v k.ú. Trhonice a dále pozemku par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 odděleného GP č. 291,598-86/2019 z pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem  pozemek par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o  výměře 23 m2  oddělený GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č. 815/10 v k. ú. Trhonice a dále pozemek par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělený GP č. 291,598-86/2019 z  pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov.


Usnesení 2101/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně osoby vyvolávající přeložku plynárenského zařízení a  společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících dle materiálu RK-36-2019-70, př. 1.


Usnesení 2102/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením smluv o  výpůjčce na užívání nemovitého majetku dle materiálů RK-36-2019-71, př. 1, RK-36-2019-71, př. 2, RK-36-2019-71, př. 3, RK-36-2019-71, př. 4, RK-36-2019-71, př. 5, RK-36-2019-71, př. 6 a RK-36-2019-71, př. 7.


Usnesení 2103/36/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 2104/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 o účelovou dotaci z IROP ve výši 63 405 799,79 Kč; 

 • převod přijaté dotace ve výši 63 405 799,79 Kč ze zvláštního účtu projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.


Usnesení 2105/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

převod konečných zůstatků na zvláštních účtech Projektů v celkové výši 214 798,35 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2019 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektů a s tím související rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty: 

 • II/405 Brtnice: konečný zůstatek ve výši 6 843,59 Kč
 • II/405 Příseka - obchvat: konečný zůstatek ve výši 94 297,45 Kč
 • II/129 Březina – most ev. č. 129-003: konečný zůstatek ve výši 84 832,98 Kč
 • II/405 Zašovice - Okříšky: konečný zůstatek ve výši 28 824,33 Kč.


Usnesení 2106/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby s Jindřichohradeckými místními drahami, a. s. dle materiálu RK-36-2019-75, př. 1.


Usnesení 2107/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-36-2019-76, př. 2;

bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-36-2019-76, př. 3.


Usnesení 2108/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Dohody o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy" dle materiálu RK-36-2019-77, př. 1


Usnesení 2109/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/360 Oslavička - Rudíkov dle materiálu RK-36-2019-78, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení dodavatele Společnost Oslavička – Rudíkov, vedoucí člen společnosti: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČO 46342796, člen společnosti: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno, IČO 41601645, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-36-2019-78, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.


Usnesení 2110/36/2019/RK

Rada kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-36-2019-79, př. 1.


Usnesení 2111/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura – Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 68 827,88 Kč (2 692,27 €).


Usnesení 2112/36/2019/RK

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 17 170,22 Kč (671,63 €).


Usnesení 2113/36/2019/RK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Materiál je neveřejný z důvodů ochrany jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona (skutečnosti podléhající neveřejnému režimu).


Usnesení 2114/36/2019/RK

Rada kraje
souhlasí

 • s uzavřením darovacích smluv na nemovitosti, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálech RK-36-2019-83, př. 4 a RK-36-2019-83, př. 6;
 • s uzavřením kupní smlouvy na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle podmínek uvedených v materiálu RK-36-2019-83, př. 5.


Usnesení 2115/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2019-84, př. 3.


Usnesení 2116/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje pro Sdružení místních samospráv České republiky, z.s., se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČO 75130165, ve výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Krajský manažer SMS ČR, z.s.“, dle materiálu RK-36-2019-85, př. 1


Usnesení 2117/36/2019/RK

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-36-2019-87, př. 1.


Usnesení 2118/36/2019/RK

Rada kraje
rozhoduje

přihlásit Kraj Vysočina do soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019 v kategorii NOVOSTAVBY – pasivní dům, a to s novostavbou objektu dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě dle materiálu RK-36-2019-89, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-36-2019-89, př. 3;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu  Kraje Vysočina odeslat elektronickou přihlášku soutěže ÚSPORNÝ DŮM 2019  dle materiálu RK-36-2019-89, př. 1.


Usnesení 2119/36/2019/RK

Rada kraje
ruší

usnesení č. 2025/35/2019/RK;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu RK-36-2019-86, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz