Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 01/2018

Usnesení 0187/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2017 dle materiálu

  ZK-01-2018-02, př. 1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2018-02, př. 1.


Usnesení 0188/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0189/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017 dle materiálu

ZK-01-2018-04, př. 1.


Usnesení 0190/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z  kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2018-05, př. 2.


Usnesení 0191/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-01-2018-06, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 600 000 Kč.


Usnesení 0192/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2018 dle materiálu ZK-01-2018-07, př. 1.


Usnesení 0193/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši 210 tis. Kč;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.


Usnesení 0194/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 247 444 514 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, na kapitolu Sociální věci a na kapitolu Kultura na poskytnutí zápůjček příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Statutárnímu městu Jihlava, IČO 00286010 ve výši 5 000 000 Kč na rozvoj jihlavského sportu dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2018-09, př. 3.


Usnesení 0195/01/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0196/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 647/15 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 15 m2 oddělený dle
GP 888-66/2017 z pozemku par. č. 647/1 v k. ú. a obci Hamry nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hamry nad Sázavou;

schvaluje

dodatek č. 1656 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-11, př. 1.


Usnesení 0197/01/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0198/01/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0199/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít směnnou smlouvu mezi Krajem Vysočina a Vladimírou Polickou a JUDr. Marianem Polickým jejímž obsahem bude směna pozemku par. č. 663/58 orná půda o výměře 836  mv k.ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 714/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře  11 m2 a pozemky nově oddělené dle GP č. 561-146/2014  par. č. 663/59, orná půda o výměře 349 m2 a dle GP č.  614-111/2017 par. č. 662/9 orná půda o výměře 476 m2 ve spoluvlastnictví Vladimíry Polické a  JUDr. Mariana Polického, vše v k.ú. Valeč u Hrotovic a obci Valeč; 
 • změnit usnesení 0394/05/2015/ZK ve znění usnesení 0393/05/2017/ZK tak, že materiál

  ZK-05-2017-58, př. 1upr1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2018-14, př. 1.


Usnesení 0200/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky par. č. 516/4 o výměře 738 m2 a par. č. 516/6 o výměře 290 m2  v k. ú. Řípov a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
 • nabýt darem pozemek par. č. 41/4 o výměře 441 m2 v k. ú Řípov a obci Třebíč a pozemek par. č. 1989/5 o výměře 1054 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 5985-39261/2016 z pozemku par. č. 1989/1 v k.ú. Třebíč a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1658 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-15, př. 2;
 • dodatek č. 1659 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-15, př. 3.


Usnesení 0201/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít s vlastníky pozemků aktuálně vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv smlouvy o smlouvách budoucích kupních na pozemky a jejich části v rozsahu trvalých záborů a  za podmínek a cenu dle materiálu ZK-01-2018-16, př. 1.


Usnesení 0202/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 739/4 o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem č. 301-14/2017 z pozemku par. č. 739 v k. ú. a obci Černá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
 • uzavřít mezi obcí Černá na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti spočívající v provozování a  údržbě kanalizace na pozemku par. č. 739/4 v k. ú. a obci Černá a to bezúplatně;
 • nabýt darem pozemky par. č. 4/4 o výměře 1 m2, par. č. 4/6 o výměře 1 m2 a pozemek par. č.  717/13 o výměře 13 m2, oddělený geometrickým plánem 298-100/2016 z pozemku par. č.  717/5 v k. ú. a obci Černá, pozemek par. č. 139/14 o výměře 28 m2, oddělený geometrickým plánem 78-20001/2015 z pozemků par. č. 139/2, díl „l“ a par. č. 565/3, díl „k“ a pozemek par. č. 542/5 o výměře 3512 m2, zaměřený uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 542/5 v k. ú. Milíkov a obci Černá z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje

dodatek č. 1660 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2018-17, př. 1;

dodatek č. 1661 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2018-17, př. 2.

si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích v platném znění pravomoc rozhodnout o  uzavření smlouvy mezi obcí Černá na straně povinného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně oprávněnéhoo zřízení služebnosti spočívající v provozování a údržbě kanalizace na pozemku par. č. 739/4 v k. ú. a obci Černá;


Usnesení 0203/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 3788/6- ost. plocha, silnice o výměře 21 m2 v k. ú. Nové Město na Moravě a pozemek par. č. 570/3 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 83 m2 v k. ú. Pohledec oddělený GP č. 399-24/2017 z pozemku par. č. 570/1 v k. ú. Pohledec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

schvaluje

dodatek č. 1662 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-18, př. 1.


Usnesení 0204/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velký Beranov na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle materiálu

ZK-01-2018-19, př. 1.


Usnesení 0205/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0041/01/2013/ZK ze dne 19. 2. 2013 tak, že text:

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem díl „c“ o výměře 36 m2, který se slučuje do nově utvořeného pozemku par. č. 1758/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2 a nově utvořený pozemek par. č. st. 195 – zastavěná plocha o výměře 1 m2, vše oddělené dle geometrického plánu č. 237-5637/2011 z pozemku par. č. 1758/1, vše v k. ú. a obci Bransouze z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze“,

se nahrazuje textem:

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje:

 • převést darem pozemky - díly „e+b“ o celkové výměře 29 m2, které vznikly z původního pozemku par. č. 1758/1 a slučují se do pozemku par. č. 1758/8, vše v k. ú. Bransouze, dle GP č. 300-165/2017 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bransouze;
 • nabýt darem pozemek – díl “c“ o výměře 1 m2, který vznikl z původního pozemku par. č.  1568/2 a slučuje se do pozemku par. č. 1758/1 v k. ú. Bransouze, dle GP č. 300-165/2017 z vlastnictví obce Bransouze do vlastnictví Kraje Vysočina“;
schvaluje

dodatek č. 1663 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-20, př. 1.


Usnesení 0206/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek v rozsahu, za podmínek a za cenu dle materiálu ZK-01-2018-21, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy. 


Usnesení 0207/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem díl "b" o výměře 53 m2, oddělený z pozemku par. č. 2227 geometrickým plánem č.  349-25/2017 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova a obci Dobrá Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda;

schvaluje

dodatek č. 1664 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-22, př. 1.


Usnesení 0208/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1585/10 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 155 m2 a  par. č. 1585/11 - ostatní plocha, zeleň o výměře 209 m2, vzniklé dle geometrického plánu č.  1057-17/2016 z pozemku par. č. 1585 v k. ú. a obci Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

schvaluje

dodatek č. 1665 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-23, př. 1.


Usnesení 0209/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1666 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-24, př. 1.


Usnesení 0210/01/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace. Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0211/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 368/10 o výměře 11 m2 a par. č. 368/11 o výměře 66 m2 oddělené dle geometrického plánu č. 537-31/2017 z pozemku par. č. 368/2 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;

schvaluje

dodatek č. 1667 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-26, př. 1.


Usnesení 0212/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem díl  „b“ o výměře 254 m2, oddělený z pozemku par. č. 4579/1 v k.ú. a obci Třešť dle GP č. 1920-54/2016 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešt;

schvaluje

dodatek č. 1668 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-27, př. 1.


Usnesení 0213/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemek par. č.1087 ostatní plocha, silnice o výměře 4756 m2 v k.ú. Praskolesy u  Mrákotína a obci Mrákotín za dohodnutou kupní cenu   475 600  Kč od vlastníků uvedených v  katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1669 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-28, př. 2.


Usnesení 0214/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Hradec u Ledče nad Sázavou a v k. ú. Ledeč nad Sázavou v rozsahu, za kupní cenu a podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-01-2018-29, př. 1 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“;
 • bezúplatně nabýt pozemek v k. ú. Ledeč nad Sázavou dle smlouvy o bezúplatném převodu hmotných nemovitých věcí dle materiálu ZK-01-2018-29, př. 2 z vlastnictví České republiky – právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy ČR a. s. do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část II“.


Usnesení 0215/01/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0216/01/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0217/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0444/05/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0589/08/2016/ZK, ve znění usnesení č. 0391/05/2017/ZK, ve znění usnesení č. 0492/06/2017/ZK tak, že do materiálu ZK-05-2016-65, př. 1 se vkládá text "pozemky ve vlastnictví obce Rančířov v rozsahu dle materiálu ZK-06-2017-59, př. 1 budou nabyty z vlastnictví obce Rančířov  do vlastnictví Kraje Vysočina úplatně za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2".


Usnesení 0218/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně dle GP č. 2994-41/2016 nově vzniklý pozemek par.  č. 280/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 369 m2 v k.ú. Nové Město na Moravě z  vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 776 750 Kč + DPH ve výši 373 117,50 Kč.


Usnesení 0219/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. a obci Velké Meziříčí dle materiálu ZK-01-2018-34, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

dodatek č. 1670 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-34, př. 2.


Usnesení 0220/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-01-2018-36, př. 1 oddělené geometrickým plánem č. 347-116/2017 z pozemku par. č. 837/1  a oddělené geometrickým plánem

č. 346-99/2017 z pozemku par. č. 760/1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;

schvaluje
 • dodatek č. 1671 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-36, př. 2;
 • dodatek č. 1672 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-36, př. 3.


Usnesení 0221/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky par. č. 47/32 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 546 m2 a par. č. 47/33 - ost. plocha, zeleň o výměře 130 m2 oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemky par. č. 47/30 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 212 m2, par. č. 47/31 - ost. plocha, zeleň o výměře 33 m2, oddělené GP č. 1922-298/2016 z pozemku par. č. 47/1 a dále pozemek par. č. 47/34 - ost. plocha, zeleň o výměře 218 m2 oddělený dle téhož GP z  pozemku par. č. 47/14 v k. ú. Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 20 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2018-37, př. 1;
 • dodatek č. 21 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2018-37, př. 2.


Usnesení 0222/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu

ZK-01-2018-38, př. 1.


Usnesení 0223/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést nemovitosti dle materiálu ZK-01-2018-35, př. 2, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti B.R.A. Technology, IČO 02337100, se sídlem Studánková 514, Újezd, 149 00 Praha 4, za kupní cenu 18 150 000 Kč.


Usnesení 0224/01/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0225/01/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0226/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-01-2018-40, př. 1.


Usnesení 0227/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2017 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na realizaci jmenovitých akcí dle materiálu ZK-01-2018-41, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 150 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-01-2018-41, př. 2.


Usnesení 0228/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“:


Usnesení 0229/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 214310) o částku 390 062 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
 • navýšení závazku kraje o částku 336 543,35 Kč za účelem dokrytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, na projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ z rozpočtu kraje (tj. závazek celkem ve výši 1 063 148,70 Kč odpovídající vlastním zdrojům organizace na financování projektu dle Změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 20. 12. 2017).


Usnesení 0230/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př. 2;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-01-2018-44, př. 3.


Usnesení 0231/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

 •  poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 35 627 202 Kč z účtu projektu "Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V" dle materiálu ZK-01-2018-45, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2021 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2018-45, př. 2;
 • zařadit kapacitu 9 klientů sociální rehabilitace poskytovatele INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2021;
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů na financování projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt V“ v celkové výši max. 10 000 000 Kč s tím, že tyto prostředky budou čerpány průběžně dle aktuální potřeby projektu;
 • dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“ dle materiálu ZK-01-2018-45, př. 3.


Usnesení 0232/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

doplnění projektu „Nákup automobilů pro ambulantní služby v rámci procesu transformace“ do projektů, pro jejichž přípravu a realizaci bylo schváleno předfinancování převodem finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 10 000 000 Kč usnesením č. 0557/06/2015/ZK a ve výši 45 000 000 Kč usnesením č.  0259/03/2016/ZK.


Usnesení 0233/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u  kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 442 312  000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2018-77, př. 2 a ZK-01-2018-77, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2018-77, př. 4.


Usnesení 0234/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2018-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2018-46, př. 2.


Usnesení 0235/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání dle materiálu ZK-01-2018-48, př. 1.


Usnesení 0236/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina spolufinancovat projekt „Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy“ organizace Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, do výše 4 300 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Krytý průjezdný silážní žlab, naskladňovací technika a aplikátor kejdy“.


Usnesení 0237/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt C4PE organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, do výše 5 995 544 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr C4PE;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt C4PE organizace Střední průmyslová škola Třebíč do výše 3 200 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr C4PE.


Usnesení 0238/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat a spolufinancovat projekt CODES organizace Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, do výše 4 857 978 Kč (z toho spolufinancování do výše 857 978 Kč) za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr CODES.


Usnesení 0239/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 1 370 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-01-2018-52, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2018.


Usnesení 0240/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost těmto organizacím:
  •  Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO  75070961 ve výši 470 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v házené;
  • SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 43378480 ve výši 250 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v lyžování;
  • DUKLE Jihlava – mládež, z.s., se sídlem Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava, IČO 70802769 ve výši 1 000 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v ledním hokeji;
  • Krajskému centru talentované mládeže VOLEJBAL VYSOČINA, z.s., se sídlem Pavlovova 2672/14, 586 01 Jihlava, IČO 22729275 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve volejbalu;
  • Krajskému centru talentované mládeže, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč IČO 05197392 ve výši 600 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v tenisu;
  • Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 58601 Jihlava, IČO 63438216 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání;
  • Basketbalovému klubu Jihlava z.s., se sídlem Evžena Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava, IČO 62797972 ve výši 230 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže v basketbalu;
  • HB Ostrov, z.s., se sídlem Žižkova 3329, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 26570068 ve výši 202 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve stolním tenisu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu  ZK-01-2018-47, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO 22908951 ve výši 1 500 000 Kč na projekt Krajského centra talentované mládeže ve fotbale.


Usnesení 0241/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 170 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0242/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu ZK-01-2018-54, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2018-54, př. 2.


Usnesení 0243/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Územní plánování, § 3635 - Územní plánování v celkové výši 1 830 250 Kč na pomoc při pořizování územního plánu dle materiálu ZK-01-2018-55, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2018-55, př. 2.


Usnesení 0244/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ01946.0020 dle materiálu ZK-01-2018-56, př. 3.


Usnesení 0245/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

vyhlásit Výzvu č. 4/2018 – zemědělské akce k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021 č. 17/14 ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu ZK-01-2018-57, př. 1;

bere na vědomí

hodnotitelskou komisi ve složení dle materiálu ZK-01-2018-57, př. 2.


Usnesení 0246/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci managementového sanačního opatření „Sedimentační tůně v PR Havranka“ a právu provést stavbu dle materiálu ZK-01-2018-58, př. 1.


Usnesení 0247/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-01-2018-59, př. 2.


Usnesení 0248/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-60, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 58 000 tis. Kč z disponibilních prostředků z roku 2017 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2018. 


Usnesení 0249/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „NAŠE ŠKOLA 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-61, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“ ve složení:

ČSSD – Jaroslava Váchová (PE);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Radek Pátek (ZR);

ODS – Alena Kukrechtová (PE); Helena Hinková (JI);

KSČM – Brož Ladislav (PE); Nevoral Marek (TR);

SPV - Zdeňka Marková (ZR); Zdeněk Rajdlík (PE);

ANO 2011 - Bohumila Kobrlová (PE); Mgr. Michaela Šinkorová (ZR);

SPD+SPO – Jindřiška Doleželová (JI); Milan Mokrý (ZR);
 • Alenu Vidlákovou (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“;
 • garantem grantového programu „NAŠE ŠKOLA 2018“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0250/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Bezpečná silnice 2018“ dle materiálu  ZK-01-2018-62, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ ve složení:

ČSSD – Pavel Štefan (ZR); Karel Vybíral (JI);

KDU-ČSL – Josef Mach (ZR); Adam Lukšů (JI);

ODS – Rostislav Kostka (PE); Pavel Pavlok (JI);

KSČM – Eva Dlouhá (HB);

SPV - Karel Štefl (PE); Martin Malina (PE);

ANO 2011 – Květoslav Šafránek (ZR); Magdalena Skořepová (JI);

SPD+SPO – Ctibor Čepička (JI); Miroslav Bašta;
 • Milana Plodíka (HB, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „Bezpečná silnice 2018“;
 • garantem grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Markétu Majdičovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0251/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Informační a komunikační technologie 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-63, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“  ve složení:

ČSSD Radim Technik (ZR); Miroslav Říšský (PE);

KDU-ČSL – Milan Lempera (ZR);

ODS – Martina Bártová (TR); Vladimír Brtník (JI);

KSČM – Ondrušek Roman (PE); Josef Jordán (JI);

SPV - Ondřej Hedbávný (TR); Martin Mrkos (ZR);

ANO 2011 – Ladislav Kobrle (PE); Jiří Šinkora (ZR);

SPD+SPO – Michal Suchý ml. (JI); Vojtěch Veleba (TR);
 • Davida Jarolímka (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“;
 • garantem grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0252/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Infrastruktura ICT 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-64, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Infrastruktura ICT 2018“ ve složení:

ČSSD – Karel Kuttelwascher (ZR); Miroslav Kružík (JI);

KDU-ČSL – Štěpán Komárek (JI); Jaromír Kalina (JI);

ODS – Radek Sedlák (PE);

KSČM – Lenka Vytiskova (PE); Josef Číž (TR);

SPV - Evžen Zámek (JI); Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 – Richard Šebl (PE); Milan Novák (ZR);

SPD+SPO – Michal Suchý ml. (JI); Vojtěch Veleba (TR);
 • Otu Bence (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „Infrastruktura ICT 2018“;
 • garantem grantového programu „Infrastruktura ICT 2018“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0253/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-65, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ ve složení:

ČSSD – Bohumil Novák (JI); Miroslava Pucandlová (PE);

KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR); Petr Piáček (JI);

ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Rostislav Novák (TR);

KSČM – Ladislav Nováček (PE); Jaroslav Jirků (JI);

SPV - Jiří Hodinka (PE); Eva Požárová (JI);

ANO 2011 – Marek Hurda (JI);

SPD+SPO – Ctibor Čepička (JI); Miroslav Bašta (TR);
 • Jiřího Svobodu (PE, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“;
 • garantem grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0254/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-66, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“ ve složení:

ČSSD – Antonín Daněk (PE); Marie Kružíková (JI);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Vladislav Hynk (JI);

ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Petr Adam (HB);

KSČM – Pavel Hodáč (PE); Milan Ustohal (TR);

SPV - Tomáš Kocour (PE);

ANO 2011 – Ivana Čepičková (JI); Monika Duffková (PE);

SPD+SPO – Jindřiška Doleželová (JI); Jan Veleba (ZR);
 • Petra Novotného (TR, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“;
 • garantem grantového programu „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0255/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Jednorázové akce 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-67, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Jednorázové akce 2018“ ve složení:

ČSSD – Dagmar Nejedlá (ZR); Bohumil Kovanda (PE);

KDU-ČSL – Jaroslav Hrubý (TR); Miroslav Vrbka (TR);

ODS – Zdeněk Jirků (PE); Zdenka Švaříčková (JI);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Karel Dvořák (HB);

SPV - Jan Burda (TR); Josef Březka (ZR);

ANO 2011 – Jaroslav Drahoš (JI); Alois Pindjak (JI);

SPD+SPO – Miroslav Bašta (TR);
 • Ctibora Čepičku (JI, SPD+SPO) předsedou řídicího výboru grantového programu „Jednorázové akce 2018“;
 • garantem grantového programu „Jednorázové akce 2018“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Čermákovou s právem hlasovacím a Mgr. Marii Kacetlovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0256/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Sportujeme 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-68, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Sportujeme 2018“ ve složení:

ČSSD – Vladimír Dobal (PE);

KDU-ČSL – Petr Žák (TR); Ondřej Pavlas (HB);

ODS – Petr Sameš (TR); Pavel Hejtmánek (HB);

KSČM – Kateřina Zemanová (PE); Martin Limon (ZR);

SPV - Jindřich Skočdopole (JI); Zdeněk Tůma (HB);

ANO 2011 – Radek Procházka (PE); Luboš Bartůněk (ZR);

SPD+SPO – Josef Matula (JI); Bohumil Trávník (ZR);
 • Iva Přibyla (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Sportujeme 2018“;
 • garantem grantového programu „Sportujeme 2018“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0257/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Sportoviště 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-69, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Sportoviště 2018“ ve složení:

ČSSD – Milan Stránský (HB); Josef Bojanovský (PE);

KDU-ČSL – Pavel Pípal (PE); Josef Herbrych (TR);

ODS – Petr Staněk (ZR); Zdeněk Hopian (TR);

KSČM – Martin Limon (ZR);

SPV - Vladimír Švec (JI); Hana Žáková (TR);

ANO 2011 – Radek Popelka (JI); Vlastimil Forst (ZR);

SPD+SPO – Josef Matula (JI); Bohumil Trávník (ZR);
 • Pavla Františka Daňka (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „Sportoviště 2018“;
 • garantem grantového programu „Sportoviště 2018“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0258/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Čistá voda 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-70, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Čistá voda 2018“ ve složení:

ČSSD – Zdeněk Vraspír (ZR); Martin Hyský (JI);

KDU-ČSL – Josef Kalčík (JI);

ODS – Stanislav Jirků (JI); Ivo Rohovský (ZR);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Jaroslav Kolařík (JI);

SPV - Bohumír Nikl (HB); Zdeněk Jirsa (JI);

ANO 2011 – Václav Křivánek (PE); Josef Kott (PE);

SPD+SPO – Iva Švehlíková (JI); Jan Veleba (ZR);
 • Janu Houškovou (PE, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu „Čistá voda 2018“;
 • garantem grantového programu „Čistá voda 2018“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Martina Drápelu s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0259/01/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ dle materiálu ZK-01-2018-71, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ ve složení:

ČSSD – Pavla Kučerová (ZR); Jaroslav Bártl (JI);

KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR); Čeněk Jůzl (HB);

ODS – Bohuslava Jílková (JI);

KSČM – Helena Vrzalova (JI); Milan Plodík (HB);

SPV - Pavlína Zábranská (JI); Pavlína Buršíková (TR);

ANO 2011 – Ludmila Řezníčková (ZR); Rostislav Habán (JI);

SPD+SPO – Iva Švehlíková (JI); Milan Mokrý (ZR);
 • Pavla Vencovského (JI, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“;
 • garantem grantového programu „EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2018“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Ivetu Křivánkovou s právem poradním;

souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0260/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-72, př. 1.


Usnesení 0261/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-73, př. 1.


Usnesení 0262/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-01-2018-74, př. 1.


Usnesení 0263/01/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zápisy o provedení kontroly č. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-01-2018-75, př. 1, ZK-01-2018-75, př. 2, ZK-01-2018-75, př. 3, ZK-01-2018-75, př. 4, ZK-01-2018-75, př. 5.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz