Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 01/2020

Usnesení 0003/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2019 dle materiálu ZK-01-2020-02, př. 1upr1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2020-02, př. 1upr1.


Usnesení 0004/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu. 


Usnesení 0005/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o poskytnutí dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2020-04, př. 1.


Usnesení 0006/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2020-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0007/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2019 dle materiálu ZK-01-2020-06, př. 1.


Usnesení 0008/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2019, dle materiálu ZK-01-2020-07, př. 1.


Usnesení 0009/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 5 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci o částku 5 500 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce Obnova centrálního chladicího systému pro chirurgický pavilon.


Usnesení 0010/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o uzavření Smlouvy o finanční podpoře a darovací smlouvy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 dle materiálu ZK-01-2020-09, př. 1.


Usnesení 0011/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o finanční podpoře dle materiálu ZK-01-2020-10, př. 2 a darovací smlouvy dle materiálu ZK-01-2020-10, př. 3.


Usnesení 0012/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2019 v celkové výši 371 500 831,41 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 3 540 000 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost Českému svazu biatlonu, z.s., IČO 00539180 ve výši 5 000 000 Kč na realizaci akce „IBU World Cup Biathlon – Světový pohár v biatlonu, NMNM“  dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 2;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost SPORTOVNÍMU KLUBU NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., IČO 43378480 ve výši 3 000 000 Kč na realizaci akce „FIS Světový pohár v běžeckém lyžování, Nové Město na Moravě / Zlatá lyže Českomoravské vrchoviny 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-11, př. 3.


Usnesení 0013/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0216/03/2014/ZK ze dne 13.5.2014 ve znění usnesení 0488/06/2014/ZK ze dne 18.11.2014 tak, že materiál ZK-03-2014-24, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-12, př. 1.


Usnesení 0014/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-01-2020-13, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0015/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-14, př. 1;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radostín nad Oslavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se obec Radostín nad Oslavou zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-14, př. 2 do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0016/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 5811/1 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Jihlava v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 7411-110/2018 z pozemku KN par. č. 4371/10 v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1965 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 4;
 • dodatek č. 1966 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-15, př. 5.


Usnesení 0017/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem díly "r+s+t" o výměře 473 m2, "d+e" o výměře 129 m2 , "v" o  výměře 411 m2, oddělené z pozemku par. č. 2804/1 a díl "w" o výměře 9 m2, oddělený z pozemku par. č. 2804/7 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem díl "k+m" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 2804/6, díl "n+p" o výměře 46 m2 oddělený z pozemku par. č. 2804/3, díl "ch" o výměře 6 m2 oddělený z pozemku 189 a díl "j" o  výměře 108 m2 oddělený z pozemku par. č. 199 podle geometrického plánu č. 5122-294/2019 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1967 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-16, př. 1;
 • dodatek č. 1968 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-16, př. 2.


Usnesení 0018/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Dušejov v rozsahu dle materiálu ZK-01-2020-17, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 441-30/2018 z pozemku KN par. č. 1389 v k. ú. Dušejov, obec Dušejov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dušejov;

schvaluje

dodatek č. 1969 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-17, př. 3.


Usnesení 0019/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem  pozemek par. č. 815/18 - ost. plocha, silnice o  výměře 23 m2  oddělený GP č. 292-86/2019 z pozemku par. č. 815/10 v k. ú. Trhonice a dále pozemek par. č. 847/9 - ost. plocha, silnice o výměře 9 m2 oddělený GP č. 291,598-86/2019 z  pozemku par. č. 847/2 v k.ú. Trhonice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Jimramov;

schvaluje

dodatek č. 1970 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-18, př. 1.


Usnesení 0020/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1971 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-19, př. 1.

rozhoduje

převést úplatně pozemky  par. č. 136/14 - ost. plocha, silnice o výměře 18 m2 a par. č. 2735/11 - ost. plocha, silnice o výměře 356 m2 v  k. ú. a obcí Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu  pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za dohodnutou kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Jaromíra Hose - znalcem z oboru ekonomiky, odvětví ceny a odhady nemovitostí ve výši 47 872 Kč;


Usnesení 0021/01/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0022/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0290/04/2011/ZK tak, že materiál ZK-04-2011-23, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-21, př. 2.


Usnesení 0023/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1973 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-23, př. 1.


Usnesení 0024/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 34 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-01-2020-24, př. 1.


Usnesení 0025/01/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0026/01/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0027/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 498/2 o výměře 15 m2 oddělený geometrickým plánem č. 205-1196/2018 z pozemku par. č. 498 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1974 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-27, př. 1.


Usnesení 0028/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

pravomoc rozhodnout  převést pozemní komunikace - ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 a úsek vyřazené silnice III/36065;

rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazenou silnici III/02325 v rozsahu staničení km 0,000- 1,882 v celé délce 1 882 m, včetně součástí a příslušenství a pozemky touto pozemní komunikací zastavěné par. č.  974/6 – orná půda o výměře 110 m2, par. č. 1030/10 – lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 – ost. plocha, ost. komunikace o  výměře 22 693 m2, vše v k. ú. Ptáčov a dále pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36065 v rozsahu staničení 0,000 - 1,334 m v délce 1 334 m,  včetně součástí a  příslušenství a pozemky touto pozemní komunikací zastavěné par. č. 532/42 – ost. plocha, silnice o výměře 11 148 m2 a geometrickým plánem č. 328-46501/2019 nově oddělený pozemek par. č. 530/55 – ost. plocha silnice o výměře 2 197 m2 v k. ú. Slavice;

schvaluje

dodatek č. 1975 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-28, př. 1.


Usnesení 0029/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2020-29, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0030/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1976 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2020-30, př. 1.


Usnesení 0031/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0297/04/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-04-2019-23, př. 1 se mění navrhovaná kupní cena ze 100 Kč/m2 na 125 Kč/m2.


Usnesení 0032/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 9.  stavba“  v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-01-2020-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0033/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0199/01/2018/ZK ze dne 6.2.2018 tak, že materiál  ZK-01-2018-14, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-22, př. 1.


Usnesení 0034/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2020-33, př. 1.


Usnesení 0035/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 4 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-01-2020-35, př. 1.


Usnesení 0036/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu ZK-01-2020-34, př. 1.


Usnesení 0037/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velké Meziříčí a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-01-2020-36, př. 1.


Usnesení 0038/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-01-2020-38, př. 1.


Usnesení 0039/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov dle materiálu ZK-01-2020-40, př. 1.


Usnesení 0040/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Uhelná Příbram dle materiálu ZK-01-2020-41, př. 1.


Usnesení 0041/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 50 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě na realizaci akcí dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 1;
 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 100 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3 a materiálu ZK-01-2020-37, př. 4
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 82 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí přílohy D1 část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 18 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu ZK-01-2020-37, př. 4.


Usnesení 0042/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0514/04/2018/ZK tak, že materiál ZK-04-2018-57, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-01-2020-39, př. 2.


Usnesení 0043/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 1 032 620 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček poskytnutých Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektů „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ (739 460 Kč) a „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole" (293 160 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0044/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2020-43, př. 2;

rozhoduje

udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" dle materiálů ZK-01-2020-43, př. 3ZK-01-2020-43, př. 4.


Usnesení 0045/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
uděluje

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 30. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.


Usnesení 0046/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-45, př. 2.


Usnesení 0047/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy na nemovitost, u které byla provedena stavební obnova (ZZ01938.0072) za předpokladu, že nabyvatel bude zavázán k dodržení podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-46, př. 1.


Usnesení 0048/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zařadit sociální službu sociální rehabilitace organizace Medou z.s., IČO 03718981 do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina po dobu realizace projektu z Operačního programu Zaměstnanost s podmínkou, že služba nebude jakkoliv finančně podporována z rozpočtu kraje.


Usnesení 0049/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 280 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2020-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-48, př. 2.


Usnesení 0050/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje

rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 512 089 821 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2020-74, př. 2 a ZK-01-2020-74, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2020-74, př. 4;
 • změnit usnesení č. 0533/07/2019/ZK tak, že materiál ZK-07-2019-60, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-01-2020-74, př. 5.


Usnesení 0051/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Excelence základních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, v celkové výši 423 120 Kč školám uvedeným v materiálu ZK-01-2020-49, př. 1.


Usnesení 0052/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2020-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2020-50, př. 2.


Usnesení 0053/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s partnery projektu uvedenými v materiálu ZK-01-2020-51, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-01-2020-51, př. 2 a se změněnými rozpočty jako přílohami uvedenými v materiálu ZK-01-2020-51, př. 3.


Usnesení 0054/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu EduSTEM, organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-01-2020-52, př. 2;

schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu DigiMe;
 • převod finančních prostředků ve výši 7 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 000 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu EduSTEM.


Usnesení 0055/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-53, př. 1.


Usnesení 0056/01/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0057/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 14 672 480 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK-01-2020-55, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2020-55, př. 2.


Usnesení 0058/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 9,93 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu uvedeného v materiálu ZK-01-2020-56, př. 1.


Usnesení 0059/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 115,7 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-01-2020-57, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.


Usnesení 0060/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina III“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0061/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-59, př. 3.


Usnesení 0062/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na kofinancování projektu s názvem „Euroregion Dunaj–Vltava“ dle materiálu ZK-01-2020-60, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2020-60, př. 2.


Usnesení 0063/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

pořídit zkráceným postupem návrh Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ŘSD ČR. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu ZK-01-2020-61, př. 1;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajistit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.


Usnesení 0064/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" dle materiálu ZK-01-2020-62, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020" ve složení:

ČSSD - Radim Technik (ZR); 

KDU-ČSL – David Jarolímek (JI); Milan Lempera (ZR); 

ODS – Petr Sameš (TR); Radek Sedlák (PE); 

KSČM – Roman Ondrušek (PE); Josef Jordán (JI); 

SPV – Zdeněk Souček (TR); Jiří Antonů (JI); 

ANO 2011 - Ladislav Kobrle (PE); Jiří Šinkora (ZR); 

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Michal Suchý ml. (JI); 

 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2020“;
 • garantem Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIkAČNÍ TECHNOLOGIE 2020“ odbor informatiky a zástupce garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Kláru Jirákovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0065/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-63, př. 1.


Usnesení 0066/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-64, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Památkově chráněná území 2020“ ve složení: 

ČSSD - Marie Kružíková (JI); Vladimír Malý (TR);

KDU-ČSL – Jan Kasal (PE); Marie Dudíková (TR);

ODS – Jaroslav Huňáček (JI); Rostislav Novák (TR);

KSČM – Monika Jordánová (JI);

SPV – Miloň Slabý (TR); Marie Černá (TR);

ANO 2011 – Jaromír Munia (HB); Ivana Čepičková (JI);

SPD + SPO - František Zítka (ZR); Romana Vyhnanovská (JI);

 • Lenku Vytiskovou (PE, KSČM) předsedkyní řídicího výboru Programu „Památkově chráněná území 2020“, garantem Programu „Památkově chráněná území 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupcem garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0067/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Bezpečná silnice 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-65, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu "Bezpečná silnice 2020" ve složení:

ČSSD - Zdeněk Šikula (ZR); Vladimír Černý (TR);

KDU-ČSL – Petr Piáček (JI);

ODS – Petr Staněk (ZR); Veronika Vošická Buráňová (HB);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Marek Řezáč (JI);

SPV – Bohumír Nikl (HB); Milan Kunst (PE);

ANO 2011 - Vlastimil Forst (ZR); Marie Jarošová (PE);

SPD + SPO - Petr Prchal (JI); Ctibor Čepička (JI);

 • Aleše Kratinu (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu "Bezpečná silnice 2020";
 • garantem Programu "Bezpečná silnice 2020" odbor dopravy a silničního hospodářství a zástupce garanta Radka Žižku s právem hlasovacím a Mirku Vaňkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0068/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2020" dle materiálu ZK-01-2020-66, př. 1.


Usnesení 0069/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-67, př. 1.


Usnesení 0070/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „NAŠE ŠKOLA 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-68, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „NAŠE ŠKOLA 2020“ ve složení: 

ČSSD - Jana Nováková Hotařová (JI); Bohuslav Kůrka (HB);

KDU-ČSL – František Němec (HB); Radek Pátek (ZR);

ODS – Olga Fialová (HB);

KSČM – Marek Nevoral (TR); Ladislav Brož (PE);

SPV – Eva Požárová (JI); Věra Bartuňková (TR);

ANO 2011 - Bohumila Kobrlová (PE);- Jaroslav Drahoš (JI);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Iva Švehlíková (JI); 

 • Alenu Kukrechtovou (PE, ODS) předsedkyní řídicího výboru Programu „NAŠE ŠKOLA 2020“; 
 • garantem Programu „NAŠE ŠKOLA 2020“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0071/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 dle materiálu ZK-01-2020-69, př. 1.


Usnesení 0072/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ dle materiálu ZK-01-2020-70, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ ve složení:

ČSSD - Karel Pačiska (ZR); Vít Šimon, ml. (HB);

KDU-ČSL – Jan Matějů (PE); Josef Herbrych (TR);

ODS – Ivo Rohovský (ZR); Josef Nedvěd (JI);

KSČM – Hana Hodáčová (PE); Jan Zimmermann (HB);

SPV – Zdeněk Jirsa (JI); Ivan Kuželka (HB);

ANO 2011 – Marek Holoubek (HB);

SPD + SPO - Petr Bašta (TR); Ctibor Čepička (JI);

 • Ludmilu Řezníčkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru Programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“,
 • garantem Programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0073/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-71, př. 1.


Usnesení 0074/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-72, př. 1.


Usnesení 0075/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-73, př. 1.


Usnesení 0076/01/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-01-2020-75, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz