Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 01/2021

Usnesení 0003/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2020 dle materiálu ZK-01-2021-02, př. 1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2021-02, př. 1.


Usnesení 0004/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0005/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o poskytnutí dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-01-2021-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-01-2021-04, př. 1.


Usnesení 0006/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020 dle materiálu ZK-01-2021-05, př. 1.


Usnesení 0007/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-06, př. 2.


Usnesení 0008/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 ve výši 6 000 000 Kč dle materiálu ZK-01-2021-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2021-07, př. 3.


Usnesení 0009/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Obci Šlapanov, IČO 00268348 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-01-2021-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2021-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0010/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-01-2021-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0011/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu ZK-01-2021-10, př. 1.


Usnesení 0012/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Jednací řád výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2021-11, př. 1.


Usnesení 0013/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o poskytnutí finančních prostředků žadatelce dle materiálů ZK-01-2021-12, př. 1 a ZK-01-2021-12, př. 2.


Usnesení 0014/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ dle materiálu ZK-01-2021-13, př. 5;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 21 623 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 21 623 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;

ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava“.


Usnesení 0015/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

souhlasí

s realizací plánovaného projektu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ předkládaného do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;

schvaluje

 • projektový záměr Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-14, př. 2;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Zavádění špičkových technologií – modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR“ v celkové výši 67 604 493 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci, předložit zřizovateli prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina v dostatečném časovém předstihu informaci o termínu čerpání finančních prostředků (splatnosti závazků), tak, aby bylo možné projednat v příslušných orgánech kraje rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.


Usnesení 0016/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • záměr poskytnout prostředky na spolufinancování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"" ve výši 214,2 tis. Kč;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu "„Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina" ve výši max. 800 tis. Kč.


Usnesení 0017/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2111 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 4;
 • Dodatek č. 2112 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-16, př. 5.


Usnesení 0018/01/2021/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0019/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 1572/90 - ost. plocha, silnice o výměře 70 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu 100 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 2113 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle  materiálu ZK-01-2021-18, př. 1.


Usnesení 0020/01/2021/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0021/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0022/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 132/95 – orná půda o výměře 990 m2 v k. ú. Ústí u Humpolce a obci Ústí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0023/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;

schvaluje

Dodatek č. 2115 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-22, př. 3.


Usnesení 0024/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-23, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;

schvaluje

Dodatek č. 2116 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-23, př. 2.


Usnesení 0025/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě;

schvaluje

Dodatek č. 2117 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-24, př. 3.


Usnesení 0026/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 1;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 2;

schvaluje

 • Dodatek č. 2118 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 3;
 • Dodatek č. 2119 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-01-2021-25, př. 4.


Usnesení 0027/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání silnice II/150 bezúplatným převodem pozemky par. č.  410/89 ostatní plocha, silnice o výměře 2948 m2 a par. č. 410/90 ostatní plocha, silnice o  výměře 538 m2 v katastrálním území Leštinka u Světlé nad Sázavou z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0028/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-27, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemek par. č. 113/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2  v k. ú. Moudrov z vlastnictví obce Obrataň, se sídlem Obrataň 204, 394 12 Obrataň, IČ: 002 48 746, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0029/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2021-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0030/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 23 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, dle materiálu ZK-01-2021-30, př. 1.


Usnesení 0031/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 20 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-01-2021-31, př. 1.


Usnesení 0032/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního přípravy stavby "II/405 Zašovice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-01-2021-29, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0033/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části nespotřebovaných finančních prostředků Kraje Vysočina z roku 2020 v celkové výši 538 862 545,92 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-32, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-01-2021-32, př. 1;
 • převod finančních prostředků ve výši 5 851 890,11 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina – splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací zřizovaných krajem.


Usnesení 0034/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 320 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „ON THE ROAD“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0035/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-01-2021-34, př. 1.


Usnesení 0036/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice dle materiálu ZK-01-2021-35, př. 1.


Usnesení 0037/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2021-36, př. 1.


Usnesení 0038/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

trvá

na rozpracování varianty SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav,  dle materiálů ZK-01-2021-37, př. 1, ZK-01-2021-37, př. 2, ZK-01-2021-37, př. 3;

žádá

Vládu ČR a její poradní orgány, aby variantu SK4 trasování VRT Praha – Brno – Břeclav řešila.


Usnesení 0039/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 3 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-01-2021-38, př. 1.


Usnesení 0040/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 570 667,74 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0041/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-01-2021-40, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 2 589 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 589 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-01-2021-40, př. 3.


Usnesení 0042/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina" dle materiálu ZK-01-2021-41, př. 1.


Usnesení 0043/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje

rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 555 140 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-01-2021-42, př. 5 a ZK-01-2021-42, př. 6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2021-42, př. 7.


Usnesení 0044/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-01-2021-43, př. 1 ve výši max. 30 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0045/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-44, př. 6.


Usnesení 0046/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-01-2021-45, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-01-2021-45, př. 2.


Usnesení 0047/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu se Střední průmyslovou školou Třebíč dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-01-2021-46, př. 1.


Usnesení 0048/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši max. 12 600 000 Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2 900 000 Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 0049/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, které zřizují obce, v celkové výši 931 827 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 1 materiálu ZK-01-2021-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-01-2021-50, př. 2.


Usnesení 0050/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu ZK-01-2021-51, př. 1.


Usnesení 0051/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
odvolává

z funkce delegáta členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Mgr. Otu Bence;

jmenuje

delegátem členské schůze Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., RNDr. Jana Břížďalu;

odvolává

z funkce člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Milana Plodíka;

jmenuje

za člena kontrolní komise Spolku pro budování a implementaci sdílených open source nástrojů, z. s., Ing. Martina Kuklu.


Usnesení 0052/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zprávu o finančních příspěvcích poskytnutých na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina, včetně přehledu o realizovaných projektech v rámci každé vyhlášené Výzvy v roce 2020, dle materiálu ZK-01-2021-53, př. 1.


Usnesení 0053/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-54, př. 2.


Usnesení 0054/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 630 000 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Pelhřimov - pavilon dětského, gynekologicko-porodnického a neurologického oddělení“.


Usnesení 0055/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-56, př. 2.


Usnesení 0056/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z. s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Společně pro neziskovky v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-01-2021-57, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-01-2021-57, př. 2.


Usnesení 0057/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 ve výši 1 500 000 Kč na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině v roce 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-01-2021-58, př. 3.


Usnesení 0058/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o řešení námitek dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 2;

bere na vědomí

zohlednění připomínek dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 1 – str. 48 – 51;

vydává

Aktualizaci č. 8 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, formou opatření obecné povahy, dle materiálu ZK-01-2021-59, př. 1;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.


Usnesení 0059/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-60, př. 1.


Usnesení 0060/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-61, př. 1.


Usnesení 0061/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-66, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu "UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021" ve složení:

Mgr. Antonín Veselý (Oblastní umělecká rada ZUŠ Kraje Vysočina)

Mgr. et Mgr. Bohumila Kobrlová (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina; členka zastupitelstva)

Radek Pátek (Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina)

PaedDr. Jaroslav Ptáček (Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4)

Mgr. Roman Křivánek (Vysočina Education);

 • Mgr. Antonína Veselého předsedou řídicího výboru Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členkou zastupitelstva Mgr. et Mgr. Bohumilou Kobrlovou, která je členkou řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0062/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-67, př. 1.


Usnesení 0063/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „MATEŘSKÁ CENTRA 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-69, př. 1.


Usnesení 0064/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-70, př. 1.


Usnesení 0065/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UNESCO 2021" dle materiálu ZK-01-2021-71, př. 1.


Usnesení 0066/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2021" dle materiálu ZK-01-2021-72, př. 1.


Usnesení 0067/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-75, př. 1.

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2021“ ve složení:

Lumír Bártů – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí;

Monika Havelková – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí;

Petr Horký – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor školství;

Jiří Kafka – Krajský úřad Kraje Vysočina – odbor sociálních věcí;

Dana Čírtková – Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina;

Milada Karásková – Probační a mediační služba ČR;

Jan Frenc – Městská policie Jihlava;

 • Lumíra Bártů předsedou řídicího výboru Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2021“,

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0068/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-76, př. 1.


Usnesení 0069/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ODPADY 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-62, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „ODPADY 2021“ ve složení:

ČSSD - Zdeněk Ryšavý (TR);

KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR);

ODS+STO – Zdeněk Tatíček (ZR);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR);

STAN+SNK ED – Marie Černá (TR);

ANO - Rostislav Habán (JI);

Piráti – Zdeňka Lišková (PE);

 • Zdeňka Ryšavého (ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „ODPADY 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0070/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021" dle materiálu ZK-01-2021-64, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „INORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021“ ve složení:

ČSSD - Aleš Urban (JI);

KDU-ČSL – Štěpán Komárek (JI);

ODS+STO – Jaroslav Ptáček (ZR);

KSČM – Miloslav Vrzal (JI);

STAN+SNK ED – Jiří Antonů (JI);

ANO - Ladislav Kobrle (PE);

Piráti – Pavel Knežik (PE);

 • Jaroslava Ptáčka (ODS+STO) předsedou řídicího výboru Programu „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0071/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPORTOVIŠTĚ 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-65, př. 1;

jmenuje

• řídicí výbor Programu „SPORTOVIŠTĚ 2021“ ve složení:

ČSSD - Dagmar Nejedlá (ZR);

KDU-ČSL – Magda Vaňková (JI);

ODS+STO – Petr Staněk (ZR);

KSČM – Ladislav Brož (PE);

STAN+SNK ED – Bohumír Nikl (HB);

ANO - Otto Vopěnka (HB);

Piráti – Vojtěch Prchal (JI);

• Ladislava Brože (KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „SPORTOVIŠTĚ 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0072/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Bezpečná silnice 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-68, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu "Bezpečná silnice 2021" ve složení:

ČSSD - Tomáš Škaryd (HB);

KDU-ČSL – Petr Piáček (JI);

ODS+STO – Veronika Vošická Buráňová (HB);

KSČM – Marek Nevoral (TR);

STAN+SNK ED – Milan Kunst (PE);

ANO - Jiří Navrkal (TR);

Piráti – Ondřej Tůma (JI);

 • Milana Kunsta (STAN+SNK ED) předsedou řídicího výboru Programu "Bezpečná silnice 2021";

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0073/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 dle materiálu ZK-01-2021-73, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021 ve složení:

ČSSD - Marie Kružíková (JI);

KDU-ČSL – Eva Krejzlová (ZR);

ODS+STO – Luboš Pavlíček (JI);

KSČM – Jaroslav Píša (JI);

STAN+SNK ED – Eva Požárová (JI);

ANO - Jana Nagyová (JI);

Piráti – Martin Kříž (TR);

 • Janu Nagyovou (ANO) předsedkyní řídicího výboru Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2021;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0074/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-74, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“ ve složení:

ČSSD – Jaromír Pařík (PE);

KDU-ČSL – Pavla Krejzlová (ZR);

ODS+STO – Bohuslava Krpálková (JI);

KSČM – Marek Řezáč (JI);

STAN+SNK ED – Jan Burda (TR);

ANO - Zdeněk Kenovský (TR);

Piráti – Jan Kerber (HB);

 • Jana Kerbera (Piráti) předsedou řídicího výboru Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0075/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ dle materiálu ZK-01-2021-63, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2021“ ve složení:

ČSSD - Josef Komínek (ZR);

KDU-ČSL – Martin Mastný (TR);

ODS+STO – Miroslav Kotlas (HB)

KSČM – Hana Hodáčová (PE);

STAN+SNK ED – Zdeněk Jirsa (JI);

ANO - Radek Zlesák (ZR);

Piráti – Blanka Lednická (HB);

 • Martina Mastného (KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0076/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-77, př. 1.


Usnesení 0077/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-78, př. 1.


Usnesení 0078/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-79, př. 1.


Usnesení 0079/01/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-01-2021-80, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz