Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 02/2019

Usnesení 0078/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0079/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0080/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje

cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina osobnostem dle materiálu ZK-02-2019-04, př. 1


Usnesení 0081/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit "Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost" za rok 2018 dle materiálu ZK-02-2019-05, př. 2.


Usnesení 0082/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2019-06, př. 3.


Usnesení 0083/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část neinvestiční dotaci pro SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 200 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-07, př. 2.


Usnesení 0084/02/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
V případě hodnocení veřejné zakázky elektronickou aukcí je rozhodnutí o zadání zakázky neveřejné z důvodu, že po oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům běží lhůta 15ti dnů na podání námitek proti průběhu elektronické aukce a rozhodnutí o zadání veřejné zakázky. Do uplynutí této lhůty nemusí být rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky konečné a elektronická aukce by mohla být opakovaná. Po uplynutí této lhůty lze materiál zveřejnit. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně. Jména členů komisí/osob kontrolujících (hodnotících) veřejnou zakázku jsou neveřejná z důvodu ochrany osobních údajů a z důvodu zachování nestrannosti těchto osob. Jména se nezveřejňují ani následně.


Usnesení 0085/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-72, př. 2.


Usnesení 0086/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na zajištění aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s názvem „Euroregion Dunaj – Vltava“ dle materiálu ZK-02-2019-73, př. 2.
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-73, př. 2.


Usnesení 0087/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Krajské hospodářské komoře Kraje Vysočina, z.s. se sídlem Benešova 1256/13, 586 01 Jihlava, IČO: 70843252 na realizaci projektu „Síť asistenčních center k problematice Průmysl 4.0 na Vysočině“ ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-74, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-74, př. 3.


Usnesení 0088/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu;
 • spolufinancování projektu maximálně ve výši dle materiálu ZK-02-2019-75, př. 3;
bere na vědomí

rizika uvedená v materiálu ZK-02-2019-75, př. 3.


Usnesení 0089/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ dle materiálu ZK-02-2019-09, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 1 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování akce „Mobiliář pro výdejnu léčiv“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb.


Usnesení 0090/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2018 dle materiálu ZK-02-2019-10, př. 1.


Usnesení 0091/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2018 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-11, př. 1upr1.


Usnesení 0092/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0093/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemek par. č. 2342/13 o výměře 75 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2342/14 o výměře 69 m2 oddělený z par. č. 2342/1, pozemek par. č. 2414/10 o výměře 1025 m2 oddělený z par. č. 2414/2, všechny dle geometrického plánu č. 4007-117/2018, pozemek par. č. 2355/2 o výměře 967 m2 oddělený z par. č. 2355, pozemek par. č. 2388/4 o výměře 1305 m2 oddělený z par. č. 2388/1, pozemek par. č. 2420/2 o výměře 60 m2 oddělený z par. č. 2420, pozemek par. č. 2421/6 o výměře 7066 m2 oddělený z par. č. 2421/6, pozemek par. č. 2421/72 o výměře 515 m2 oddělený z par. č. 2421/6, všechny dle geometrického plánu č. 4006-117/2018, vše v katastrálním území Humpolec z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemek par. č. 2421/74 o výměře 962 m2 oddělený z par. č.  2421/2 a pozemek par. č. 2421/75 o výměře 89 m2 oddělený z par. č. 2421/2, oba dle geometrického plánu č. 4007-117/2018 v katastrálním území Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje

Dodatek č. 1821 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-13, př. 1.


Usnesení 0094/02/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0095/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1822 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-15, př. 1.


Usnesení 0096/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0294/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 tak, že materiál ZK-04-2017-62, př. 2, se nahrazuje materiálem ZK-02-2019-16, př. 1.


Usnesení 0097/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-02-2019-17, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/130 Golčův Jeníkov – křižovatka s D1, úsek č. 1, část III.


Usnesení 0098/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. st. 44 o výměře 8 m2 a par. č. st. 45 o výměře 1 m2, oddělené geometrickým plánem č. 104-660/2018 z pozemku par. č. 364 v k. ú. Opatovice u Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

schvaluje

Dodatek č. 1823 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-18, př. 1.


Usnesení 0099/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1136/17 o výměře 2 m2 a par. č. 1136/20 o výměře 70 m2, oddělené geometrickým plánem č. 186-78/2018 z pozemku par. č. 1136/3 v k. ú. Nové Dvory u Kamenné a obci Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;

schvaluje

Dodatek č. 1824 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-19, př. 1.


Usnesení 0100/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č.  2099/10 o  výměře 249 m2, par. č.  2099/11 o výměře  189 m2 a par. č. 2136/5 o výměře 1197 m2 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Praha 6, Řepy, PSČ 163 00 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-02-2019-20, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 1825 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-20, př. 2.


Usnesení 0101/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-02-2019-21, př. 1 z vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-02-2019-21, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, IČO 002 90 629;
schvaluje

dodatek č. 1826 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-21, př. 3.


Usnesení 0102/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Křižanov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést darem část tělesa pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a  příslušenstvím a pozemek KN par. č. 419/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 118 m2, v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov a městys Křižanov se zaváže  tuto část pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím  a pozemek KN par. č. 419/15 přijmout do svého vlastnictví.

si vyhrazuje

v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - silnice č.  III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;


Usnesení 0103/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 5256/2 o výměře 16 m2 v k. ú Petrůvky, oddělený geometrickým plánem číslo 282-198/2018, PGP-1731/2018-710  z pozemku KN par. č. 5256 v k. ú. a obci Petrůvky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrůvky;

schvaluje

Dodatek č. 1827 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-23, př. 2.


Usnesení 0104/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 3462/33, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 4894-269/2018, PGP-1308/2018-304 z pozemku KN par. č. 3462/1 v k. ú. a obci Pelhřimov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

Dodatek č. 1828 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-24, př. 2.


Usnesení 0105/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Úprava autobusové zastávky  Rouchovany“ převést darem část pozemku KN par. č. 1115/1 v  k. ú. Rouchovany a  obci Rouchovany, zastavěnou upravenou autobusovou zastávkou, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0106/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“ převést darem část pozemku KN par. č. 3 v  k. ú. a obci Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěnou upravenou návsí a  chodníky, do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě a  obec Nová Ves u  Nového Města na Moravě se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0107/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 28 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, dle materiálu ZK-02-2019-27, př. 1
 • Dodatek č. 32 Zřizovací listiny Školního statku Humpolec, Dusilov 384, dle materiálu ZK-02-2019-27, př. 2.


Usnesení 0108/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-28, př. 2.


Usnesení 0109/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1829 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-29, př. 1.


Usnesení 0110/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2019-30, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0111/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Rouchovany souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku par. č. 1529/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 63 m2 v k. ú. Heřmanice u  Rouchovan a obci Rouchovany ve prospěch Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-31, př.  1.


Usnesení 0112/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/36037 v rozsahu km 1,530 - 1,972, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;

schvaluje

Dodatek č. 1830 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-02-2019-32, př. 1.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/36037 v rozsahu km 1,530 - 1,972, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věcov;


Usnesení 0113/02/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0114/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1831 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-35, př. 1.


Usnesení 0115/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 355/05/2010/ZK tak, že se text:

 • "Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky par. č. 552/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 552/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 602 m2, par. č. 552/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 552/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2, par. č. 552/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 44 m2, par. č. 552/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, par. č. 571/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 530 m2 a par. č. 571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci Lesonice, dle geometrického plánu č. 218-7503/2009 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice"

se nahrazuje textem:

 • "Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice pozemky par. č.  552/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, par. č. 552/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 462 m2, par. č. 552/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2, par. č. 552/26 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2, par. č. 552/28 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2, par. č. 552/29 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, par. č. 571/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 418 m2 a par. č. 571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 90 m2, vše v k. ú. a obci Lesonice"
schvaluje

Dodatek č. 1832 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-36, př. 2.


Usnesení 0116/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2019-37, př. 1 z vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0117/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-34, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-34, př. 2.


Usnesení 0118/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/360, II/354 Nové Město na Moravě - okružní křižovatka" dle materiálu ZK-02-2019-38, př. 1.


Usnesení 0119/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2018 v celkové výši 150 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice na pokrytí zvýšených nákladů Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace spojených s údržbou silnic v zimním období 2018/2019, na opravy silnic po zimní sezoně a na realizaci investičních akcí mostů;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 50 000 000 Kč, z toho:
  • na pokrytí zvýšených nákladů na údržbu silnic II. a III. třídy Kraje Vysočina v zimním období 2018/2019, částka 20 000 000 Kč;
  • na zajištění oprav po zimě dle seznamu ZK-02-2019-39, př. 2, částka 30 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 100 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-02-2019-39, př. 4;
 • převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty, na zvláštní účty určené na financování projektů „II/406 Dvorce - Telč, 1 stavba“- a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.


Usnesení 0120/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 370 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-40, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-40, př. 2.


Usnesení 0121/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-41, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-02-2019-41, př. 2.


Usnesení 0122/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

závazek Kraje Vysočina na zabezpečení finančního krytí veřejných zakázek Krajské knihovny Vysočiny na vnitřní vybavení nové budovy knihovny, a to formou poskytnutí mimořádných finančních prostředků z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Kultura pro rok 2020 Krajské knihovně Vysočiny ve výši do 28 400 000 Kč.


Usnesení 0123/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 29. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.


Usnesení 0124/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 – Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem o částku 12  000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12  000 000 Kč na vybavení rekonstruovaného objektu Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2019-44, př. 1.


Usnesení 0125/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-45, př. 4;


Usnesení 0126/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2019 dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 3;

- Městu Pehřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2019, dle materiálu ZK-02-2019-46, př. 4;


Usnesení 0127/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 3 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina ze dne 12. 5. 2015 č. 06/15 dle materiálu ZK-02-2019-47, př. 1.


Usnesení 0128/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2019“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-48, př. 2.


Usnesení 0129/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Specifická primární prevence rizikového chování ve školách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-50, př. 3.


Usnesení 0130/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-51, př. 3.


Usnesení 0131/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2019-52, př. 1.


Usnesení 0132/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Provozování domácí hospicové péče 2019“ subjektům, na projekt a ve výši 14 995 000 Kč dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-49, př. 2.


Usnesení 0133/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 400 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-53, př. 1.


Usnesení 0134/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-54, př. 1.


Usnesení 0135/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-55, př. 1.


Usnesení 0136/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-02-2019-56, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-02-2019-56, př. 2.


Usnesení 0137/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 3 551 520 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 3 433 860 Kč na rok 2019 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.


Usnesení 0138/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-58, př. 1.


Usnesení 0139/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-02-2019-59, př. 1.


Usnesení 0140/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-02-2019-60, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-02-2019-60, př. 2.


Usnesení 0141/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019 v Libereckém kraji dle materiálu ZK-02-2019-61, př. 1.


Usnesení 0142/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2017/2018 a kalendářní rok 2018 dle materiálu ZK-02-2019-62, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2019-62, př. 2.


Usnesení 0143/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Fotbalovému klubu mládeže VYSOČINA JIHLAVA, z.s. se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 22908951 na projekt Klubová akademie FKM VYSOČINA JIHLAVA dle materiálu ZK-02-2019-63, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-63, př. 1.


Usnesení 0144/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 109 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 109 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;

rozhoduje

poskytnout dary obcím v celkové výši 11 109 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu ZK-02-2019-64, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2019-64, př. 3.


Usnesení 0145/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu ZK-02-2019-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2019-65, př. 1.


Usnesení 0146/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;
 • poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961 dle materiálu ZK-02-2019-66, př. 1.


Usnesení 0147/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0148/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-67, př. 3.


Usnesení 0149/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-68, př. 3.


Usnesení 0150/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ01942.0018 dle materiálu ZK-02-2019-69, př. 3.


Usnesení 0151/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura dle materiálů ZK-02-2019-70, př. 1, ZK-02-2019-70, př. 2 a ZK-02-2019-70, př. 3;

rozhoduje

o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura dle materiálů ZK-02-2019-70, př. 1, ZK-02-2019-70, př. 2 a ZK-02-2019-70, př. 3.


Usnesení 0152/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2019-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2019-71, př. 2.


Usnesení 0153/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-76, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ ve složení:

ČSSD - Dagmar Nejedlá (ZR), Vladimír Černý (TR);

KDU-ČSL – Pavel Janoušek (ZR); Jana Houšková (PE);

ODS – Václav Klátil (PE);

KSČM – Josef Zahradníček (TR); Jaroslav Píša (JI);

SPV – Pavel Pacal (TR); Zdeněk Navrátil (ZR);

ANO 2011 - Ivana Čepičková (JI); František Smažil (ZR);

SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Miroslav Bašta (TR);

 • Josefa Nedvěda (JI, ODS) předsedou řídicího výboru Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“,
 • garantem Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2019“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0154/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-77, př. 1.


Usnesení 0155/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-78, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ ve složení:

ČSSD - Antonín Daněk (PE), Marie Kružíková (JI);  

KDU-ČSL – Kateřina Slavětínská (JI); Jaroslav Hrubý (TR);

ODS – Olga Fialová (HB); Josef Jelínek (ZR);

KSČM – Monika Jordánová (JI); Lenka Vytisková (PE);

SPV – Lenka Mikletičová (JI); Eva Požárová (JI);

ANO 2011 - Ivana Michálková (TR);

SPD + SPO - Michal Suchý ml. (JI); Petr Bašta (TR);

 • Evu Šimečkovou (ZR, ANO 2011) předsedkyní řídicího výboru Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“;
 • garantem Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2019“ odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0156/02/2019/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ dle materiálu ZK-02-2019-79, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ ve složení:

ČSSD - Pavla Kučerová (ZR), Petr Běhunek (JI);  

KDU-ČSL – Pavla Krejzlová (ZR); Pavel Pípal (PE);
ODS – Hana Fexová (JI); Jiří Hormandl (PE);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Milan Plodík (HB);

SPV - Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 - Pavel Franěk (TR); Jaroslav Drahoš (JI);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); František Zítka (ZR);

 • Zdeňku Markovou (ZR, SPV) předsedkyní řídicího výboru Programu „INVESTUJME V  SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“,
 • garantem Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2019“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz