Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 02/2020

Usnesení 0079/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 5;
 • neposkytnout dotaci z programu Prevence kriminality 2020 žadatelům, na projekty a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-04, př. 4.


Usnesení 0080/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-05, př. 1.


Usnesení 0081/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 4 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-06, př. 3.


Usnesení 0082/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar obci Rohozná, Rohozná 113, 588 44 Rohozná, IČ: 00286516, ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5269 – Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 500 000 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 0083/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-08, př. 2.


Usnesení 0084/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Pavlov v celkové výši 2 368 291 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-02-2020-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2020-09, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 368 291 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 368 291 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0085/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-02-2020-10, př. 3.


Usnesení 0086/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit „Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za rok 2019 dle materiálu ZK-02-2020-11, př. 2.


Usnesení 0087/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 50 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 50 000 000 Kč na opatření v souvislosti s pandemií koronaviru;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 0088/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2020 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 40 107 503,48 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a  o částku 8 175 016,79 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení těchto částek do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0089/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2019 dle materiálu ZK-02-2020-13, př. 1.


Usnesení 0090/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojit část disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2019 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., IČO 26217350 ve výši 800 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 2;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, IČO 75070961 ve výši 1 000 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 3;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví Městu Žďár nad Sázavou, IČO 00295841 ve výši 1 500 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 4;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5511 – Požární ochrana – profesionální část České republice – Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČO 70885184 ve výši 5 400 000 Kč na realizaci projektu „Zajištění uskladnění odpovídajícího množství pohonných hmot pro složky IZS a vybrané subjekty zřizované orgány státní správy a samosprávy. Pohonné hmoty pro vyhlášené krizové stavy související s dlouhotrvajícími výpadky elektrické energie na území Kraje Vysočina“ dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 5;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 5;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, IČO 00404454 ve výši 795 200 Kč na vybudování zimní expozice brodivých ptáků a bahňáků dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-14, př. 6.


Usnesení 0091/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v k. ú. Perknov, Hurtova Lhota a Modlíkov u Přibyslavi v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-15, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv za cenu 125 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 1977 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-15, př. 2.


Usnesení 0092/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky z vlastnictví města Havlíčkův Brod v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-16, př. 1 v k. ú. Perknov a Březinka u Havlíčkova Brodu;

schvaluje

Dodatek č. 1978 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-16, př. 5.


Usnesení 0093/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Herálec na Moravě a obci Herálec v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-17, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Herálec na Moravě a obci Herálec v rozsahu materiálu ZK-02-2020-17, př. 2 z vlastnictví obce Herálec do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1979 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-17, př. 4;
 • Dodatek č. 1980 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-17, př. 5.


Usnesení 0094/02/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0095/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba" v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-02-2020-19, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0096/02/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0097/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemky par. č. 3392/3 o výměře 771 m2 a par. č. 1467/18 o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEMAD s. r. o., se sídlem Podolí 320, 675 26 Želetava, za kupní cenu ve výši 67 110 Kč. Kupující dále uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 1 800 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 1983 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-21, př. 1.


Usnesení 0098/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2020-22, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0099/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2444/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku dle materiálu ZK-02-2020-23, př. 1.


Usnesení 0100/02/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0101/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích pravomoc uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby vodovodu na pozemcích par. č. 2273/15, par. č. 2273/16, par. č. 876/6 a par. č. 875/12 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 2430-863/2019 a zřízení služebnosti umístění a provozování stavby kanalizace na pozemku par. č. 875/3 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 podle geometrického plánu č.  2430-863/2019, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou;

rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti umístění a provozování stavby vodovodu na pozemcích par. č. 2273/15, par. č. 2273/16, par. č. 876/6 a par. č. 875/12 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 2430-863/2019 a zřízení služebnosti umístění a provozování stavby kanalizace na pozemku par. č. 875/3 ve prospěch pozemku par. č. st. 2463, jehož součástí je budova čp. 1342 podle geometrického plánu č. 2430-863/2019, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou;
 • převést darem pozemek par. č. 875/12 o výměře 27 m2, oddělený z pozemku par. č. 875/1, pozemek par. č. 876/6 o výměře 7 m2, oddělený z pozemku par. č. 876/3 a pozemek par. č. 876/7 o výměře 2 m2, oddělený z pozemku par. č. 876/2 dle geometrického plánu č. 2430-863/2019, vše v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemek par. č. 875/9 o výměře 100 m2, oddělený z pozemku par. č. 875/3 podle geometrického plánu č. 2430-863/2019 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-02-2020-26, př. 2;
 • Dodatek č. 29 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-26, př. 3.


Usnesení 0102/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/13018 a budoucí darovací smlouvy na nabytí místní komunikace v k.ú. a obci Kožlí;

rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Kožlí, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/13018 postavené na částech pozemků dle materiálu ZK-02-2020-27, př. 1 včetně součástí a příslušenství a dílů pozemků dle materiálu ZK-02-2020-27, př. 1 oddělených dle geometrického plánu č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi obcí Kožlí, jako budoucím dárcem a Krajem Vysočina, jako budoucím obdarovaným na přijetí části místní komunikace postavené na částech pozemků dle materiálu ZK-02-2020-27, př. 2 včetně součástí a příslušenství a dílů pozemků dle materiálu ZK-02-2020-27, př. 2 oddělených dle geometrického plánu č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí.


Usnesení 0103/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 1985 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-28, př. 1;
 • Dodatek č. 1986 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-28, př. 2.


Usnesení 0104/02/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0105/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 984/13, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 316 m2 v k. ú. a obec Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.


Usnesení 0106/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-31, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 7595-38/2019 z pozemků par. č. 2409, par. č. 2410/1, par. č. 2420 v k. ú. Jihlava, z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1988 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-31, př. 3.


Usnesení 0107/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Brtnice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-32, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1331-45952/2019 z pozemku KN par. č. 2094/1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;

schvaluje

Dodatek č. 1989 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-32, př. 3.


Usnesení 0108/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 1558/1 v k. ú. Okrouhlička v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlička;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po vyhotovení geometrického plánu převést darem část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1, do vlastnictví obce Okrouhlička a obec Okrouhlička se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví;

schvaluje

Dodatek č. 1990 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 4.


Usnesení 0109/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova ve Zboží, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-34, př. 1.


Usnesení 0110/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2020-35, př. 1.


Usnesení 0111/02/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0112/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-37, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 753-84/2019 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;

schvaluje

Dodatek č. 1992 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-37, př. 3.


Usnesení 0113/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést nemovitostí v obci a k.ú. Třešť, a to pozemku par.č. 446/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č.p. 1448, pozemku par.č. 446/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 202 m2, jehož součástí je jiná stavba čp. 1459, pozemku par.č. 446/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2, pozemku p.č. 446/7 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 84 m2, stavby, jiné stavby bez čp/če postavené na pozemcích par. č. 446/7 a 446/8 včetně všech součástí a příslušenství, stavby kovové kolny umístěné na pozemku par.č. 446/5 a stavby ocelového skladu umístěného na pozemku par.č. 446/2, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť za kupní cenu ve výši 3 200 000 Kč vč. DPH dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-02-2020-38, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť, dle materiálu ZK-02-2020-38, př. 2.


Usnesení 0114/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-02-2020-39, př. 1 a ZK-02-2020-39, př. 2 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0115/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0192/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019 tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu 9 375 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu obvyklou" 

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za celkovou kupní cenu 8 960 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu zjištěnou dle cenového předpisu (cena úřední)".


Usnesení 0116/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 085 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-02-2020-41, př. 2, ZK-02-2020-41, př. 3, ZK-02-2020-41, př. 4, ZK-02-2020-41, př. 5, ZK-02-2020-41, př. 6, ZK-02-2020-41, př. 7ZK-02-2020-41, př. 8;

schvaluje

 • Dodatek č. 1993 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 9;
 • Dodatek č. 1994 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 10;
 • Dodatek č. 1995 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 11;
 • Dodatek č. 1996 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 12;
 • Dodatek č. 1997 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 13;
 • Dodatek č. 1998 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 14;
 • Dodatek č. 1999 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2020-41, př. 15.


Usnesení 0117/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření budoucí smlouvy darovací na převod pozemních komunikací vybudovaných v rámci stavby „II/405 Brtnice obchvat“, a to úseku silnice II/405 ve staničení km 11,655 –  km 12,680, tj. úseku od křižovatky silnic II/403 a II/405 v centru města Brtnice, po napojení na připravovaný obchvat Brtnice, včetně všech součástí a příslušenství a nově vybudované stavební objekty SO 104 Napojení Brtnice - 2 v km 3,470, SO 110 Chodník pro pěší, SO 151 Úprava napojení účelové komunikace v km 3,540-3,750, SO 203 Podchod pro pěší v km 2,560;

rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Brtnice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na pozemky par. č. 675/23, par. č. 675/24, par. č. 677/2, par. č. 677/3, par. č. 678/17, par. č. 2063/63, par. č. 2063/64, par. č. 2095/9, par. č. 2096/2, par. č. 2253/19, par. č. 2253/20, par. č. 695/54, par. č. 695/55, par. č. 2094/1, par. č. 2094/3, par. č. 2094/5, par. č. 2095/8 v katastrálním území Brtnice, dále úsek silnice II/405 ve staničení km 11,655 –  km 12,680, tj. úsek od křižovatky silnic II/403 a II/405 v centru města Brtnice, po napojení na připravovaný obchvat Brtnice, včetně všech součástí a příslušenství a nově vybudované stavební objekty SO 104 Napojení Brtnice - 2 v km 3,470, SO 110 Chodník pro pěší, SO 151 Úprava napojení účelové komunikace v km 3,540-3,750, SO 203 Podchod pro pěší v km 2,560, vybudované v rámci stavby „II/405 Brtnice obchvat“, podle materiálu ZK-02-2020-43, př. 1.


Usnesení 0118/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout peněžitý dar městysu Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, IČ: 00295451, ve výši 300 000 Kč  jako příspěvek kraje na výdaje městyse související se zajištěním pitné vody pro obyvatele bytových domů č.p. 206 a č.p. 207 Sněžné;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 300 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 300 000 Kč na poskytnutí peněžitého daru.


Usnesení 0119/02/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0120/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02735.0001 dle materiálu ZK-02-2020-44, př. 2.


Usnesení 0121/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2020, a to do výše 180 mil. Kč;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2 přednostně z prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020.

schvaluje

 • zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2019 ve výši 60 000 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice  s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí nákladů spojených s realizací akcí dle materiálů ZK-02-2020-45, př. 3 a ZK-02-2020-45, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 50 000 000 Kč na zajištění souvislých oprav silnic přílohy D1 část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na kamerový systém a autorizované měření nafty dle materiálu ZK-02-2020-45, př. 4;


Usnesení 0122/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Světlá nad Sázavou - přeložka silnice" dle materiálu ZK-02-2020-46, př. 1.


Usnesení 0123/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ s  Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-02-2020-47, př. 1.


Usnesení 0124/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s žadatelem dle materiálu ZK-02-2020-48, př. 2.


Usnesení 0125/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o připravovaném dotačním programu ministerstvem dopravy na boj proti COVID-19.


Usnesení 0126/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ jednotlivým subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-49, př. 2.


Usnesení 0127/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-50, př. 2.


Usnesení 0128/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-51, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-51, př. 5.


Usnesení 0129/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „DOBROVOLNICVÍ 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-52, př. 2.


Usnesení 0130/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4344 – Sociální rehabilitace o částku 1 600 000 Kč při současném snížení § 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 600 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci Vrátka, z.s., IČO: 22681841, ve výši 1 600 000 Kč dle materiálu ZK-02-2020-54, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2020-54, př. 2.


Usnesení 0131/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zařadit navýšenou kapacitu 2 lůžka sociální služby chráněné bydlení poskytovatele VOR Jihlava, z. ú. do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;
 • před společným projednáním s požadavky podanými v roce 2020 nezařadit sociální služby a požadavky na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-55, př. 1;
 • zařadit zamítnuté návrhy na nové služby a navýšení kapacit uvedené v materiálu ZK-02-2020-55, př. 1 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na rok 2021 bez nutnosti podání nové samostatné žádosti v případě původního rozsahu žádosti dle materiálu ZK-02-2020-55, př. 1.


Usnesení 0132/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina ve výši 5 % celkových nákladů projektu, tj. max. 1 772 460,52 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0133/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2018/2019 a kalendářní rok 2019 dle materiálu ZK-02-2020-56, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2020-56, př. 2.


Usnesení 0134/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-02-2020-57, př. 1;

bere na vědomí

 • úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-02-2020-57, př. 1;
 • opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2020 dle materiálu ZK-02-2020-57, př. 1.


Usnesení 0135/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-58, př. 2.


Usnesení 0136/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci programu Sportoviště 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-59, př. 2.


Usnesení 0137/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč spolku SLIBY – CHYBY, z.s., se sídlem U Hřbitova 910/1, 586 01 Jihlava, IČO: 22844325;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-60, př. 1.


Usnesení 0138/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 ve výši 500 000 Kč na projekt Tréninkové centrum mládeže Házená Vysočina dle materiálu ZK-02-2020-61, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-61, př. 1.


Usnesení 0139/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 22 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 22 000 Kč na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání;

rozhoduje

poskytnout dary obcím v celkové výši 11 222 000 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu ZK-02-2020-62, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2020-62, př. 3.


Usnesení 0140/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

záměr převést část vzdělávací činnosti Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326, která probíhá na pracovišti Humpolec, Husova 391, na Město Humpolec dle materiálu ZK-02-2020-63.


Usnesení 0141/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít: 

 • dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství s partnerem z Francie - Lycée Hugues Libergier dle materiálu ZK-02-2020-65, př. 3;
 • dodatek č. 2 Smlouvy o partnerství s partnerem z Rakouska - Land Niederösterreich Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung dle materiálu ZK-02-2020-65, př. 4.


Usnesení 0142/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mandátní smlouvy dle vzoru v materiálu ZK-02-2020-66, př. 4.

schvaluje

zapojení Kraje Vysočina do společného projektu „Education for Sustainable Development“ Kraje Vysočina a regionů Grand Est, Tampere a Dolní Rakousko dle materiálů ZK-02-2020-66, př. 1, ZK-02-2020-66, př. 2 a ZK-02-2020-66, př. 3;


Usnesení 0143/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč Českému svazu ledního hokeje z.s., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 00536440;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-67, př. 1.


Usnesení 0144/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

neposkytnout organizaci NAMASKAR, z.s., se sídlem Hrubčická 495, 798 12 Kralice na Hané, IČO: 22890475, dotaci ve výši 1 476 300 Kč na projekt Anglické gramatické hry I-VII pro 4 677 studentů a 61 středních škol Kraje Vysočina.


Usnesení 0145/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • záměr převést vzdělávací činnost Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, na město Třebíč dnem 1. 1. 2023 za podmínky vytvoření prostorových předpokladů pro vzdělávání žáků v prostorách města v rekonstruované budově v areálu Cyrilometodějská 22;
 • záměr vytvořit prostorové podmínky pro vzdělávání žáků Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, v prostorách v majetku města Třebíč v rekonstruované budově v areálu Cyrilometodějská 22, dle materiálu ZK-02-2020-69;

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o budoucí Smlouvě o převzetí vzdělávací činnosti, kterou vykonává příspěvková organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 a o závazcích souvisejících dle materiálu ZK-02-2020-69, př. 1.


Usnesení 0146/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • sloučit příspěvkovou organizaci Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, IČO: 70842612 s příspěvkovou organizací Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, IČO:  48461636 dnem 1. 7. 2020 dle materiálu ZK-02-2020-64, př. 1;
 • schválit Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu ZK-02-2020-64, př. 2.


Usnesení 0147/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o mezinárodní spolupráci dle materiálu ZK-02-2020-70, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování projektu „Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0148/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-71, př. 2.


Usnesení 0149/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-72, př. 2.


Usnesení 0150/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,7 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu těchto projektů.


Usnesení 0151/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-02-2020-74, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 400 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0152/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,66 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.


Usnesení 0153/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 16 177 470 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK-02-2020-76, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2020-76, př. 2;
 • neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“ dle materiálu ZK-02-2020-76, př. 3.


Usnesení 0154/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 1;
 • neposkytnout dotace z programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2020-77, př. 3.


Usnesení 0155/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-78, př. 1.


Usnesení 0156/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „Regionální kultura 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-79, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Regionální kultura 2020“ ve složení:

ČSSD - Josef Komínek (ZR); Pavla Kučerová (PE);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE); Jaroslav Hrubý (TR);

ODS – Jaroslav Makovec (PE); Bohuslava Krpálková (JI);

KSČM – Monika Jordánová (JI); Pavel Hodáč (PE);

SPV – Jana Kiesewetterová (TR);

ANO 2011 – Pavel Švec (ZR); Marek Holoubek (HB);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); František Zítka (ZR);

 • Evu Požárovou (JI, SPV) předsedkyní řídicího výboru Programu „Regionální kultura 2020“, garantem Programu „Regionální kultura 2020“ odbor kultury, památkové péče a  cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0157/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-80, př. 1;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ ve složení:

ČSSD - Jaromír Pospíchal (ZR); Petr Běhunek (JI);

KDU-ČSL – František Němec (HB); Pavla Krejzlová (ZR);

ODS – Jiří Hormandl (PE); Martina Bártová (TR);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR); Milan Plodík (HB);

SPV - Zdeňka Marková (ZR); Pavel Hrala (PE);

ANO 2011 – Pavel Franěk (TR); Marie Jarošová (PE);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR);

 • Ctibora Čepičku (JI, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH  2020“;
 • garantem Programu „INVESTUJME V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 2020“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Mgr. Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Mgr. Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0158/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-81, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ ve složení: 

ČSSD - Michal Musil (JI);

KDU-ČSL – Vladislav Hynk (JI); Pavel Janoušek (ZR);

ODS – Helena Hinková (JI); Petr Staněk (ZR);

KSČM – Jaroslav Píša (ZR); Helena Novotná (PE);

SPV – Marie Černá (TR); Zdeněk Navrátil (ZR);

ANO 2011 - Jaromír Munia (HB); Miloš Hrůza(TR);

SPD + SPO - Romana Vyhnanovská (JI); Bohumil Trávník (ZR);

 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“,
 • garantem Programu „VENKOVSKÉ PRODEJNY 2020“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0159/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ZEMĚDĚLSKÉ AKCE 2020“ dle materiálu ZK-02-2020-82, př. 1;

jmenuje

 • řídící výbor Programu ,,Zemědělské akce 2020" ve složení:

  Matějek Josef – člen zemědělské komise

  Švec Pavel, Ing. – člen zemědělské komise

  Veleba Jan, Ing. – předseda zemědělské komise

  Hyský Martin, Ing. Bc. – radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí

 • garantem Programu „Zemědělské akce 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Lenku Vondrovou s právem hlasovacím a Marcelu Rosickou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0160/02/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

zápisy o provedení kontroly č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 a 4/2019, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů ZK-02-2020-83, př. 1, ZK-02-2020-83, př. 2, ZK-02-2020-83, př. 3, ZK-02-2020-83, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz