Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 02/2021

Usnesení 0082/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

umožnit distanční účast dvou členek zastupitelstva kraje – náměstkyně hejtmana Mgr. Hany Hajnové a Bc. Blanky Lednické - na zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 23. 03. 2021 při splnění následujících podmínek:

 • zastupitelka je plnohodnotně audiovizuálně připojena;
 • v případě nedostatečného či nekvalitního připojení je zastupitelka považována za nepřítomnou na zasedání;
 • o nepřítomnosti zastupitelky z důvodu nedostatečného či nekvalitního připojení rozhodne hejtman kraje;
 • zastupitelce za distanční účast na zasedání zastupitelstva nenáleží tzv. „paušální náhrada“ dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.


Usnesení 0083/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0084/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0085/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-04, př. 1.


Usnesení 0086/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu ZK-02-2021-05, př. 1.


Usnesení 0087/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci SH ČMS – Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 2 200 000 Kč dle materiálu ZK-02-2021-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-06, př. 3.


Usnesení 0088/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

usnesení 0538/07/2017/ZK;

rozhoduje

 • poskytovat s účinností od 24. 3. 2021:
  • odměny předsedům a místopředsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 1300 Kč za účast na jednom zasedání;
  • odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva Kraje Vysočina, ve výši 800 Kč za účast na jednom zasedání;
 • uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina zajištění vyplácení poskytnutých odměn vždy zpětně v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl nárok na odměnu;

schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2020 - 23. 3. 2021 dle materiálu ZK-02-2021-07, př. 1upr1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2020 - 23. 3. 2021 dle materiálu ZK-02-2021-07, př. 2upr1.


Usnesení 0089/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

vypovědět memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Provincií Hubei dle materiálu ZK-02-2021-08, př.  2.


Usnesení 0090/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

pozastavit společné aktivity s Minskou oblastí Běloruska.


Usnesení 0091/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

ukončit členství ve sdružení EUREGHA dle materiálu ZK-02-2021-08, př. 3.


Usnesení 0092/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • vyhradit si podle ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky integrovaného záchranného systému dle přílohy ZK-02-2021-69, př. 1;
 • uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při zřízení republikového výcvikového a vzdělávacího centra pro složky integrovaného záchranného systému dle přílohy ZK-02-2021-69, př. 1.


Usnesení 0093/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí zbývající části výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“ dle materiálu ZK-02-2021-09, př. 5;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 19 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 19 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na předfinancování zbývající části výdajů projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;

ukládá

ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky, kopie akceptačních protokolů bez výhrad (za dílčí položky, etapy), případně kopie akceptačních protokolů s výhradami a/nebo doklady dokazující uplatnění sankcí, a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě“.


Usnesení 0094/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 15 795 698,88 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 15 795 698,88 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na úhradu výdajů spojených s pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 15 795 698,88 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem;

ukládá

řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení zdravotnických přístrojů a vybavení mobiliáře pro rozšířený urgentní příjem včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí.


Usnesení 0095/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s realizací plánovaných projektů Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace „Ostatní vybavení operačních sálů v NTR – ICT“ a „Ostatní vybavení operačních sálů v NTR“ do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;

schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválené projekty v souladu s materiály ZK-02-2021-11, př. 1 a ZK-02-2021-11, př. 2, které budou předkládány do nového investičního nástroje REACT-EU v celkové výši 5 545 091,40 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektů před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že budou projekty schváleny řídícím orgánem.


Usnesení 0096/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s realizací plánovaných projektů Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace „Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů“ a „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“ do investičního nástroje REACT-EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu;

schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválené projekty „Rozvoj a modernizace pracovišť v návaznosti na standardizovanou síť urgentních příjmů“ a „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“ v celkové výši 175 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.


Usnesení 0097/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem dle materiálu ZK-02-2021-13, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí jednat o snížení počtu lůžek ZDVOP v Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, pro pokrytí potřeb Kraje Vysočina.


Usnesení 0098/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČ 002 67 449, se sídlem Havlíčkovo nám. 57, 580 01 Havlíčkův Brod;
 • nabýt úplatně pozemky dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 350 Kč/m2;

schvaluje

 • Dodatek č. 2120 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 4;
 • Dodatek č. 2121 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2021-14, př. 5.


Usnesení 0099/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-15, př. 1 od vlastníků pozemků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy, za cenu 125 Kč/m2, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín, část 1. a část 2.“;
 • nabýt darem pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-15, př. 2 z vlastnictví obce Dalečín, se sídlem Dalečín 30, 592 41 Dalečín, IČ 002 94 179 a z vlastnictví obce Unčín, se sídlem Unčín 24, 592 42 Unčín, IČ 005 99 905, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín, část 1. a část 2.“


Usnesení 0100/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2021-16, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0101/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2600/31 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 42 mv k. ú. a obci Horní Cerekev z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

technické podmínky převodu dle materiálu ZK-02-2021-17, př. 1.


Usnesení 0102/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 6221/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

technické podmínky převodu dle materiálu ZK-02-2021-18, př. 1.


Usnesení 0103/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 1231/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 73 m2 a par. č. 1231/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 881 m2 v k. ú. Vlásenice u Pelhřimova a obci Pelhřimov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 709 94 234, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

technické podmínky převodu dle materiálu ZK-02-2021-19, př. 1.


Usnesení 0104/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-02-2021-20, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Větrný Jeníkov;

schvaluje

Dodatek č. 2122 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2021-20, př. 2.


Usnesení 0105/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem geometrickým plánem č. 338-287/2020 nově vzniklé pozemky par. č. 2314/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 a par. č. 2314/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 4 m2 oddělené z pozemku par. č. 2314 v k. ú. Brzkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Brzkov;

schvaluje

Dodatek č. 2123 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2021-21, př. 1.


Usnesení 0106/02/2021/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0107/02/2021/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0108/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 2125/16 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 mv k.ú. a obci Budkov z vlastnictví obce Budkov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Dětského domova Jemnice, Třešňová 748 (IČO 60418516) dle materiálu ZK-02-2021-24, př. 2.


Usnesení 0109/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 2128 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-25, př. 1;
 • Dodatek č. 2129 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-25, př. 2.


Usnesení 0110/02/2021/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0111/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-27, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-27, př. 2, z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2130 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-27, př. 3;
 • Dodatek č. 2131 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-27, př. 4.


Usnesení 0112/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Horní Heřmanice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 145-188/2013 z pozemků KN par. č. 1551 a par. č. 1561/2 v k.  ú. Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

schvaluje

Dodatek č. 2132 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-28, př. 3.


Usnesení 0113/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v k. ú. Hvězdoňovice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-29, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 173-47078/2019 z pozemku KN par. č. 701/1 v k. ú. Hvězdoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hvězdoňovice;

schvaluje

Dodatek č. 2133 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2021-29, př. 3.


Usnesení 0114/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou silnici III/34737 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - bývalou  silnici III/34737 včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2  v k. ú. Kochánov u Lipničky z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

schvaluje

Dodatek č. 2134 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-02-2021-30, př. 1.


Usnesení 0115/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Hrotovice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „II/152 Hrotovice – Dukovany – I. etapa" darovat části pozemků v k. ú. Hrotovice v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-31, př. 1, které budou zastavěné stavebním objektem SO 120  - komunikace pro pěší Hrotovice, městu Hrotovice a město Hrotovice se zaváže tyto pozemky přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0116/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky v k. ú. Radňov u Rynárce v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-32, př. 1 z vlastnictví města Pelhřimov, IČ: 00248801, se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0117/02/2021/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0118/02/2021/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0119/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2021-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krasíkovice, se sídlem Krasíkovice 28, 393 01 Pelhřimov, IČ: 005 83 472;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2021-35, př. 2 z vlastnictví obce Krasíkovice, se sídlem Krasíkovice 28, 393 01 Pelhřimov, IČ: 005 83 472, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2136 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2021-35, př. 3.


Usnesení 0120/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1212/66 ostatní plocha, silnice o výměře 2969 m2 v katastrálním území Velká Ves a obci Lukavec nacházející se pod silničním tělesem silnice III/1273 z vlastnictví České republiky - Lesy České republiky, státní podnik, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2137 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2021-36, př. 2.


Usnesení 0121/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2021-37, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.


Usnesení 0122/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 623/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1686 m2 v k. ú. Nové Sady u Velké Bíteše, par. č. 1212/111 - ost. plocha, silnice o výměře 93 m2, par. č. 1212/113 - ost. plocha, silnice o výměře 1 m2, oba v  k.ú. Velká Ves a par. č. 245/13 - ost. plocha, silnice o výměře 40 m2 v k. ú. Květinov z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0123/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-02-2021-39, př. 1 v  k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí, Březské a Světlá nad Sázavou, od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy, a to za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0124/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2138 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-40, př. 1.


Usnesení 0125/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – prosinec 2020 dle materiálu ZK-02-2021-41, př. 1.


Usnesení 0126/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2020 do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-42, př. 1.


Usnesení 0127/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
mění

usnesení 0580/08/2021/ZK v části „ukládá radě kraje zpracovat do 31. 3. 2021 úpravu rozpočtu kraje, která bude reagovat na legislativní změny účinné po 1. 1. 2021 a která bude odrážet další možné vlivy s dopadem do rozpočtu kraje“ tak, že slova „31. 3. 2021“ budou nahrazena slovy „30. 6. 2021“.


Usnesení 0128/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městysem Opatov dle materiálu ZK-02-2021-43, př. 1.


Usnesení 0129/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací, dle materiálu ZK-02-2021-44, př. 1.


Usnesení 0130/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
uděluje

Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny autorovi a nakladateli knihy, která bude vybrána odbornou porotou soutěže „O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu“ vyhlašované v rámci 31. Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.


Usnesení 0131/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-46, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“ dle materiálu ZK-02-2021-46, př. 3;

schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 33 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 33 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování výdajů projektu „Muzeum Vysočiny Jihlava – modernizace expozic“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
 • závazek kraje na krytí finanční spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. max. do výše 3 300 000 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 0132/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 138 317,40 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0133/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 34 422,87 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0134/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-49, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2021, dle materiálu ZK-02-2021-49, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 150 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2021, dle materiálu ZK-02-2021-49, př. 3;


Usnesení 0135/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství: 

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-50, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2021, dle materiálu ZK-02-2021-50, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 150 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2021, dle materiálu ZK-02-2021-50, př. 3;


Usnesení 0136/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2021-51, př. 1.


Usnesení 0137/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 7 620 000 Kč při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 620 000 Kč na realizaci programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2021-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2021-52, př. 2.


Usnesení 0138/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z  programu KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2021-53, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-02-2021-53, př. 2.


Usnesení 0139/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2019/2020 a kalendářní rok 2020 dle materiálu ZK-02-2021-54, př. 1;
 • shrnutí výroční zprávy dle materiálu ZK-02-2021-54, př. 2.


Usnesení 0140/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže spolku Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., IČO 26524783 ve výši 360 000 Kč na jeho činnost;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-55, př. 1.


Usnesení 0141/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu Education for Sustainable Development podle vzoru v českém jazyce dle materiálu ZK-02-2021-56, př. 1 s českými partnery a podle vzoru v anglickém jazyce dle materiálu ZK-02-2021-56, př. 2 se zahraničními partnery uvedenými v materiálu ZK-02-2021-56, př. 3.


Usnesení 0142/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0009 s THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. dle materiálu ZK-02-2021-57, př. 2.


Usnesení 0143/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodování o poskytování darů obcím do výše 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání č. 02/18 ze dne 6. 2. 2018;

rozhoduje

poskytnout finanční dary obcím v celkové výši 11 519 400 Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání dle materiálu ZK-02-2021-58, př. 2 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu ZK-02-2021-58, př. 3.


Usnesení 0144/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 474 388 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 474 388 Kč na poskytnutí dotace;
 • poskytnout dotaci ve výši 1 474 388 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „Softbalové hřiště – přístavba šaten pro MS a ME“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-59, př. 1.


Usnesení 0145/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 273 676 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 273 676 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 1 273 676 Kč spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 na realizaci projektu „Přístavba provozního objektu víceúčelové sportovní haly“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-70, př. 1.


Usnesení 0146/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 257,2 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-02-2021-60, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.


Usnesení 0147/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu ZK-02-2021-61, př. 4;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 - Ostatní záležitosti zahraničního obchodu na kofinancování projektu „Evropský region Dunaj-Vltava 2021“ dle materiálu ZK-02-2021-61, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-02-2021-61, př. 2.


Usnesení 0148/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2021 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-02-2021-62, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-02-2021-62, př. 2.


Usnesení 0149/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021“ dle materiálu ZK-02-2021-63, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 7 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 7 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „VENKOVSKÉ SLUŽBY 2021“.


Usnesení 0150/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „INOVAČNÍ VOUCHERY 2021“ dle materiálu ZK-02-2021-64, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „INOVAČNÍ VOUCHERY 2021“ ve složení:

ČSSD - Aleš Urban (JI)

KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR);

ODS+STO – Jaroslav Huňáček (JI);

KSČM – Josef Zahradníček (TR);

STAN+SNK ED – Martin Mrkos (ZR);

ANO – Vladimír Malec (ZR);

Piráti - Václav Honzl (PE);

 • Aleše Urbana (ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „INOVAČNÍ VOUCHERY 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0151/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „REGIONÁLNÍ KULTURA 2021" dle materiálu ZK-02-2021-65, př. 1.

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2021“ ve složení:

ČSSD - Marie Kružíková (JI);

KDU-ČSL – Petr Kesl (PE);

ODS+STO – Jana Fischerová (HB);

KSČM – Monika Jordánová (JI);

STAN+SNK ED – Eva Požárová (JI);

ANO – Marie Jarošová (PE);

Piráti - Roman Pašek (TR);

 • Petra Kesla (KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2021“,

souhlasí 

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0152/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2399 – Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 3 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 3 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“;

vyhlašuje

Program „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“ dle materiálu
ZK-02-2021-66, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“ ve složení:

ČSSD - Dagmar Zvěřinová (ZR);

KDU-ČSL – František Němec (HB);

ODS+STO – Oldřich Mrázek (TR);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR);

STAN+SNK ED – Bohumír Nikl (HB);

ANO – František Novák (PE);

Piráti - Pavla Marušová (TR);

 • Oldřicha Mrázka (ODS+STO) předsedou řídicího výboru Programu „PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2021“;

souhlasí 

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0153/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-67, př. 1.


Usnesení 0154/02/2021/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-02-2021-68, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz