Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 03/2018

Usnesení 0378/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0379/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0380/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 6 170 224 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-03-2018-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-04, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 6 170 224 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 170 224 Kč.


Usnesení 0381/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 300 500 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu ZK-03-2018-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-05, př. 3;
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 Kč při současném snížení § 5529 – Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému o částku 500 Kč.


Usnesení 0382/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2018-06, př. 1.


Usnesení 0383/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352240) o částku 31 370 823  Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a  přístroje do NMR“ a  převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0384/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 9 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ na rok 2018 o částku 9 000 000 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, s určením na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí pracoviště přípravy cytostatik.


Usnesení 0385/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2018 dle materiálu ZK-03-2018-09, př. 1.


Usnesení 0386/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 2 z vlastnictví obce Salačova Lhota do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1700 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 4;
 • dodatek č. 1701 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-10, př. 5.


Usnesení 0387/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2018-11, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1702 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-11, př. 3.


Usnesení 0388/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-12, př. 1 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0389/03/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0390/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 1 z vlastnictví městyse Bobrová do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 3 z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 2 a část silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č.  2673/6 a par. č. 2681/6 v k. ú. Horní Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 4 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
schvaluje
 • dodatek č. 1703 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 5;
 • dodatek č. 1704 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-14, př. 6.
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu části silnice II/388 ve staničení 24,140 - 24,210 km situované na pozemcích nově označených jako par. č. 2673/6 a par. č.  2681/6 v k. ú. Horní Bobrová;


Usnesení 0391/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt koupí pozemek par. č. 5671/40 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy BOSCH DIESEL s.r.o., se sídlem Pávov 121, 586 01 Jihlava, IČ 469 95 129 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 4 000 Kč;
 • nabýt koupí dle GP č. 6763-123/2015 nově oddělený pozemek par. č. 5662/300 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví firmy Moravia Lacto a.s., se sídlem Jiráskova 2430/94, 586 01 Jihlava, IČ 499 69 897 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 14 300 Kč.


Usnesení 0392/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 140/7 o výměře 28 m2, par. č. 1535/2 o výměře 232 m2,  par. č.  1535/3 o výměře 90 m2, par. č. 1535/4 o výměře 96 m2, par. č. 1552/7 o výměře 66 m2, par. č.  1552/9 o výměře 72 m2, par. č. 1552/11 o výměře 20 m2 a par. č. 1552/12 o výměře 20 m2 z  vlastnictví í Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vladislav;

schvaluje

dodatek č. 1705 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-16, př. 1.


Usnesení 0393/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a statutárním městem Jihlava na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO 153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO  205 Most přes silnici II/602 v km 1,269, SO 382 Meliorační potok v km 3,500, vybudované v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“, podle materiálu ZK-03-2018-17, př. 1.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření budoucí smlouvy darovací na převod pozemních komunikací vybudovaných v rámci stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ jako stavební objekty SO 126 Místní komunikace k zahrádkářské kolonii, SO 127 Místní komunikace Kosovská, SO 128 Účelová komunikace v km 4,833 – 4,915 silnice II/602, SO 151 Polní cesta II, SO 152 Polní cesta III, SO  153 Polní cesta IV, SO 154 Polní cesta V, SO 201 Most přes silnici II/602 v km 0,082, SO  205 Most přes silnici II/602 v km 1,269 a stavebního objektu SO 382 Meliorační potok v km 3,500;


Usnesení 0394/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost mezi Sdružením Krajina, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího  na převod části pozemku par. č. 929/4 v rozsahu cca 33 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0395/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-19, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-19, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
 • dodatek č. 1706 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 3;
 • dodatek č. 1707 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-19, př. 4.


Usnesení 0396/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 23. 11. 2012 na základě usnesení č. 0445/05/2012/ZK mezi městysem Bobrová a Krajem Vysočina z důvodu nerealizace stavby rodinného domu na par. č. 490/1 v k. ú. Horní Bobrová pro akci  „Transformace USP Křižanov II“.


Usnesení 0397/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Brtnice zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“ darovat část pozemku KN par. č. 2248/2, zastavěného zastávkovým zálivem, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Brtnice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Zastávka IDOS Brtnice“  darovat části pozemků KN par. č. 2158/1 a par. č. 2158/10, zastavěných chodníkem, do vlastnictví města Brtnice a město Brtnice se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0398/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2721/38 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2 a par. č.  2721/39 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 35 m2 vzniklé dle GP č. 385-8119/2017, vše v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;

schvaluje

dodatek č. 1708 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-22, př. 1.


Usnesení 0399/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č.  1509/40 o výměře 596 m2, oddělený geometrickým plánem č.  414-426/2017 z pozemků par. č. 1509/40 a par. č. 1509/45 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

schvaluje

dodatek č. 1709 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-23, př. 1.


Usnesení 0400/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. Kozlov u Jihlavy  a obci Kozlov dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;

schvaluje

dodatek č. 1710 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-24, př. 2.


Usnesení 0401/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 1911/12 o výměře 129 m2 v k. ú. a obci Strážek z  vlastnictví městyse Strážek do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1711 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-25, př. 1.


Usnesení 0402/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • dodatek č. 1712 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 1;
 • dodatek č. 1713 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 2;
 • dodatek č. 1714 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 3;
 • dodatek č. 1715 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 4;
 • dodatek č. 1716 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-26, př. 5.


Usnesení 0403/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina u pozemku par. č. 2190 v k. ú. a obci Nové Veselí.


Usnesení 0404/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů  pravomoc rozhodnout o darování pozemní komunikace - vyřazené silnice III/3791a;

rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš:

 • pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/3791a včetně všech součástí a příslušenství;
 • pozemky par. č. 128, ostatní plocha silnice o výměře 846 m2, par. č. 3007/13, ostatní plocha silnice o výměře 1 716 m2 a par. č. 3011/33 ostatní plocha silnice o výměře 1 444 m2 všechny v k. ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství;
schvaluje

dodatek č. 1717 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-29, př. 1.


Usnesení 0405/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1718 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-30, př. 1.


Usnesení 0406/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu pozemní komunikace - bývalé silnice III/3531 vyřazené ze silniční sítě včetně všech součástí a příslušenství;

rozhoduje

převést darem těleso pozemní komunikace - bývalou silnici III/3531 vyřazenou ze silniční sítě včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 1446/2 o výměře 5159 m2 v k.ú. a obci Velký Beranov touto silnicí zastavěný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velký Beranov;

schvaluje

dodatek č. 1719 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-31, př. 1.


Usnesení 0407/03/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0408/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2018-33, př. 1 z  vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina. 


Usnesení 0409/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 474/5 o výměře 23 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F.  A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 750 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady za znalecký posudek ve výši 1 000 Kč;

schvaluje

dodatek č. 1720 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-34, př. 1.


Usnesení 0410/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. st. 149 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž a pozemek par. č. 136/1 zahrada o výměře 3727 m2, vše v  k.ú. a obci Těchobuz z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Těchobuz, včetně zřízení věcného práva předkupního k pozemku par. č. 136/1 zahrada v k.ú. a obci Těchobuz na dobu určitou tj. 10-ti let a za kupní cenu ve výši 1 Kč ve prospěch Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2018-35, př. 3.


Usnesení 0411/03/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0412/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2018-37, př. 1 z vlastnictví ČR a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká  1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 013 12 774, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů ZK-03-2018-37, př. 2 a ZK-03-2018-37, př. 3.


Usnesení 0413/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 434/7 – ostatní plocha, silnice o  výměře 594 m2 v k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0414/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky  st. par. č. 1022/1 - zastavěná plocha a  nádvoří o výměře 488 m2, st. par. č. 1021/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 389 m2, par. č. 47/16 - ost. plocha, zeleň o  výměře 229 m2 a par. č. 47/19 - ost. plocha, zeleň o výměře 41  m2, vše v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 22 Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední uměleckoprůmyslové školy Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-03-2018-39, př. 1.


Usnesení 0415/03/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0416/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jejíž znění bude řešit úplatné nabytí pozemků dle GP č. 1104-27/2017 par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č.  1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799 do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.“, s platností na dobu určitou, a to do 31. 12. 2019 dle materiálu ZK-03-2018-41, př. 1.


Usnesení 0417/03/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0418/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/15219;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a  obcí Lhotice na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/15219 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 826/7 – ost. plocha, silnice o výměře 2 768 m2   a části pozemku par. č. 826/5  - ost. plocha, silnice zastavěného tělesem silnice III/15219 v k. ú. Lhotice u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice.


Usnesení 0419/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 2. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně prodávajícího a společností B.R.A. Technology, IČO 02337100, se sídlem Studánková 514, Újezd, 149 00 Praha 4 na straně kupujícího dle materiálu ZK-03-2018-80, př. 4.


Usnesení 0420/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 15 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-03-2018-81, př. 1.


Usnesení 0421/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu č. 2 Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina (včetně jejího šířkového uspořádání) dle materiálu ZK-03-2018-42, př. 1.


Usnesení 0422/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a CROSS Zlín, a.s. dle materiálu ZK-03-2018-43, př. 1.


Usnesení 0423/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod názvem „Veřejná doprava Vysočiny“ tj. jízdní řády v linkové a drážní dopravě, vzorové oběhy vozidel v linkové dopravě a jejich rozdělení do oblastí dle materiálu ZK-03-2018-44, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zahájit kroky vedoucí k vypsání veřejné zakázky na linkové dopravce se členěním dle rozdělených oblastí v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1;

pověřuje

odbor dopravy a silničního hospodářství prováděním drobných úprav v návrzích jízdních řádů uvedených v materiálu ZK-03-2018-44, př. 1 z dopravně technologických důvodů.


Usnesení 0424/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převzít ručitelské závazky Kraje Vysočina za závazky Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2018;

souhlasí

s uzavřením dodatku ke Smlouvě č. 566S/2018, kterým se zvýší částka příspěvku ze SFDI o 358 414 000 Kč za podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů v roce 2018.


Usnesení 0425/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-46, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-46, př. 2.


Usnesení 0426/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-47, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-47, př. 2.


Usnesení 0427/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 dle materiálu ZK-03-2018-48, př. 3.


Usnesení 0428/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-49, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-49, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-49, př. 2.


Usnesení 0429/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2018-50, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2018-50, př. 2.


Usnesení 0430/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2018-51, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-51, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.


Usnesení 0431/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2018-52, př. 4.


Usnesení 0432/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o partnerství dle materiálu ZK-03-2018-53, př. 1.


Usnesení 0433/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1;

schvaluje

pro financování sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1 ve stejném rozsahu jako u ostatních služeb téhož druhu podmínku zvýšení souhrnné dotace MPSV;

vyhrazuje si

si právo v případě nedostatečné souhrnné dotace MPSV financovat sociální služby a navýšené kapacity sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1 ve snížené míře;

rozhoduje

o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 2;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálů ZK-03-2018-54, př. 1 a ZK-03-2018-54, př. 2 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina;

ukládá

odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb v Kraji Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2018 dle materiálu ZK-03-2018-54, př. 1.


Usnesení 0434/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu ZK-03-2018-55, př. 1.


Usnesení 0435/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší

nominaci Ing. Josefa Pavlíka jako člena Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;

nominuje

za Kraj Vysočina Ing. Martina Kuklu členem Regionální stále konference pro území Kraje Vysočina.


Usnesení 0436/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-57, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-03-2018-57, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2018-57, př. 2.


Usnesení 0437/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0438/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2017 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př.  1 a  právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2018-59, př. 2.


Usnesení 0439/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů „Revitalizace EVL Hodíškovský rybník“ dle materiálu ZK-03-2018-60, př. 1, „Trvalé zábrany pro obojživelníky u Kacíře“ dle materiálu ZK-03-2018-60, př. 2 a „Revitalizace koryta Pstružného potoka“ dle materiálu ZK-03-2018-60, př. 3.


Usnesení 0440/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bere na vědomí


Usnesení 0441/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2018 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2018-62, př. 3.


Usnesení 0442/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 300 000 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4b;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 5;
 • neposkytnout dotaci organizaci vykonávající činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy v celkové výši 230 400 Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2018-63, př. 4, tabulka 4d.


Usnesení 0443/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách - modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků - cizinců z třetích zemí v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2018-64, př. 1.


Usnesení 0444/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 450 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-65, př. 1.


Usnesení 0445/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2018-66, př. 1.


Usnesení 0446/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017 – Excelence základních a  středních škol 2017 – Modul SŠ v celkové výši 1 566 018 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2018-67, př. 1.


Usnesení 0447/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0448/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0449/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy o částku 6 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a  rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 mil. Kč za účelem pořízení vybavení pro novou budovu B Střední průmyslové školy Třebíč.


Usnesení 0450/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace městu Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 2;
 • převést darem:
  • pozemek par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895  m2, jehož součástí je stavba hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
  • pozemek par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240  m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
  • pozemek par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;

schvaluje

dodatek č. 19 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 4.


Usnesení 0451/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu "Učíme se ze života pro život", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s partnery uvedenými v materiálu ZK-03-2018-72, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-03-2018-72, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  ZK-03-2018-72, př. 3.


Usnesení 0452/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 2.


Usnesení 0453/03/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 0454/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-75, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ ve složení:
ČSSD – Soňa Olivová (TR); Jaromír Pospíchal (ZR);
KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Pavla Krejzlová (ZR);
ODS – Petr Staněk (ZR);
KSČM – Josef Zahradníček (TR); Stanislav Lecjaks (PE);
SPV – David Filip (ZR); Petr Novotný (TR);
ANO 2011 – Miloš Hrůza (TR); Petra Nováčková (ZR);
SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Ctibor Čepička (JI);
 • Martinu Bártovou (TR, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“;
 • garantem grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ odbor sekretariátu hejtmana a  zástupce garanta Bc. Andreu Pohanovou s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0455/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „EDICE VYSOČINY 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-76, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“ ve složení:
ČSSD – Marie Bohuslavová (HB); Pavla Kučerová (PE);
KDU-ČSL – Jaroslav Poborský (HB); Jana Houšková (PE);
ODS – Petr Adam (HB); Alena Kukrechtová (PE);
KSČM – Helena Vrzalová (JI); Lenka Vytisková (PE);
SPV – Eva Požárová (JI); Marie Černá (TR);
ANO 2011 - Ivana Čepičková (JI);
SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Iva Švehlíková (JI);
 • Václava Nováka (JI, ANO 2011) předsedou řídicího výboru grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“,
 • garantem grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním; 
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0456/03/2018/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Rozvoj podnikatelů 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-77, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“ ve složení:
ČSSD – Michal Musil (JI); Vít Šimon (HB);
KDU-ČSL – Miroslav Vrbka (TR); Radek Pátek (ZR);
ODS – Hana Kryčová (JI); Petra Trnková (HB);
KSČM – Pavel Hodač (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
SPV – Zdeněk Tůma (HB);
ANO 2011 – Pavel Švec (TR); Renata Smíšková (ZR);
SPD + SPO - Tomáš Sáblík (ZR); Michal Suchý ml. (JI);
 • Jiřího Hodinku (PE, SPV) předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“;
 • garantem grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
souhlasí
s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz