Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 03/2019

Usnesení 0159/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0160/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0161/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci programu Prevence kriminality 2019 subjektům, na projekty a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-04, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-04, př. 5;
 • neposkytnout dotaci v rámci  programu Prevence kriminality 2019 subjektu, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-04, př. 4.


Usnesení 0162/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 600 000 Kč dle materiálu ZK-03-2019-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-03-2019-05, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ Městu Velká Bíteš na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 30 000 Kč dle materiálu ZK-03-2019-05, př. 3.


Usnesení 0163/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 499 070 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-03-2019-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2019-06, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  499 070 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 499 070 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0164/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2019-07, př. 1.


Usnesení 0165/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 1 543 833 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na pořízení vybavení zrekonstruované budovy č. 13 a na vybavení rekonstruovaných gynekologických operačních sálů a oddělení perinatologie a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0166/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením přístrojového vybavení oddělení ORL.


Usnesení 0167/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení ve výši 7 200 000 Kč dle materiálu ZK-03-2019-10, př. 2;

schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 7 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 400 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 5 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 400 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového CT přístroje radiologického oddělení.


Usnesení 0168/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2019-11, př. 1.


Usnesení 0169/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2019 dle materiálu ZK-03-2019-12, př. 1.


Usnesení 0170/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 2036/6 o výměře 113 m2, ostatní plocha, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví fy INDIGOTEAM s.r.o., se sídlem Josefa Vávry 42/33, 664 91 Ivančice, IČO 05709016, za kupní cenu 111 000 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední odborné školy Nové Město na Moravě, dle materiálu ZK-03-2019-13, př. 4.


Usnesení 0171/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní smlouvu v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-03-2019-14, př. 1 mezi Krajem Vysočina, investorem stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ a Lesy České republiky, s.p., vlastníkem části opevnění koryt vodních toků potřebných pro realizaci této stavby;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1409/24 v k. ú. Čáslavsko z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina za podmínek smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-14, př. 2.


Usnesení 0172/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0173/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-16, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu ZK-03-2019-16, př. 2;

schvaluje

Dodatek č. 1833 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-16, př. 3.


Usnesení 0174/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. st. 97/1 o výměře 4 m2 v k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu a obci Věž z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věž;

schvaluje

Dodatek č. 1834 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-17, př. 1.


Usnesení 0175/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0176/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 904/9 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 v k. ú. Olešná u Pelhřimova a obci Olešná z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-19, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 1837 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-19, př. 2.


Usnesení 0177/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2019-20, př. 1 v k. ú. a obci Horní Dubenky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Dubenky;

schvaluje

Dodatek č. 1838 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-20, př. 2.


Usnesení 0178/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2019-21, př. 1 v k. ú. a obci Markvartice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Markvartice;

schvaluje

Dodatek č. 1839 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-21, př. 2.


Usnesení 0179/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 881/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2 a par. č. 881/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 29 m2, vše v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

Dodatek č. 1840 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-22, př. 1.


Usnesení 0180/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0181/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-24, př. 1 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Uhřínov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-24, př. 2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví obce Uhřínov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1842 Zřizovací listiny krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-24, př. 3;
 • Dodatek č. 1843 Zřizovací listiny krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-24, př. 4.


Usnesení 0182/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1844 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-25, př. 1.


Usnesení 0183/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem nemovité věci v rozsahu a dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-26, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, IČO 002 95 647;
 • převést darem nemovité věci v rozsahu a dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Křoví se sídlem Křoví 32, IČO 005 45 406;

schvaluje

Dodatek č. 1845 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-26, př. 1.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci  - úsek vyřazené silnice II/379, včetně součástí a příslušenství a stavební objekty v rozsahu materiálů ZK-03-2019-26, př. 2 a ZK-03-2019-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velká Bíteš a obce Křoví;


Usnesení 0184/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0185/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. a obci Okrouhlice dle materiálu ZK-03-2019-28, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;

schvaluje

Dodatek č. 1847 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-28, př. 3.


Usnesení 0186/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0187/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 5915/3 o výměře 1002 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1212-44993/2018 z pozemku par. č. 5915/1,  par. č. 6019/6 o výměře 327 m2 a pozemek par. č. 6019/12 o výměře 498 m2, oddělené geometrickým plánem č. 1211-44992/2018 z pozemků par. č. 6019/4 a par. č. 6019/6 vše v k.ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městysu Kamenice;

schvaluje

Dodatek č. 1849 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-30, př. 3.


Usnesení 0188/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem část pozemku KN parcela číslo 822/1,  dle geometrického plánu číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601 označenou jako parcela číslo 822/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 11 m2 v k. ú. a obci Jeřišno, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jeřišno;
 • nabýt darem pozemek par. č. 822/9, ostatní plocha, silnice, o  výměře 32 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 454-1337/2018, PGP-46/2019-601 z pozemků KN v k. ú. Jeřišno v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-31, př. 1, z vlastnictví obce Jeřišno do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1850 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-31, př. 3;
 • Dodatek č. 1851 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-31, př. 4.


Usnesení 0189/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 395/9-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2 v k. ú. Horní Újezd u Třebíče, oddělený geometrickým plánem číslo 245-65/2018 PGP-76/2019-710 z pozemku KN par. č. 395/3  ostatní plocha, silnice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Újezd;

schvaluje

Dodatek č. 1852 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-32, př. 2.


Usnesení 0190/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-33, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 160-810/2017, PGP-1388/2017-707 z pozemků KN par. č. 452/1 ostatní plocha, ostatní komunikace a par. č. 465/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Částkovice u Hostětic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hostětice;

schvaluje

Dodatek č. 1853 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-33, př. 3.


Usnesení 0191/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 4559/6-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 238-117/2018 PGP-78/2019-601 z pozemku KN par. č. 4559/2 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Příjemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 1854 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-34, př. 2.


Usnesení 0192/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 1259/4 o výměře 75 m2 zaměřený geometrickým plánem č. 359-16/2018 z pozemků par. č. 1259/1 díl "a" a par. č. 971/3 díl "b" v k. ú. Dolní Březinka a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za  celkovou kupní cenu 9375 Kč zjištěnou znaleckým posudkem znalce Ing. Jaromíra Hose jako cenu obvyklou;

schvaluje

Dodatek č. 1855 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2019-35, př. 1.


Usnesení 0193/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 104-14/2007 a geometrickým plánem č. 162-21/2018, PGP-540/2018-714 z pozemku KN par. č. 1526/1 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Kněževes nad Oslavou, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněževes;

schvaluje

Dodatek č. 1856 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-36, př. 3.


Usnesení 0194/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky  par. č. 4201/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 115 m2, par. č. 4201/8 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 50 m2 a  par. č. 5204/1 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 244 m2 v  k.ú. Moravské Budějovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice;

schvaluje

Dodatek  č. 1857 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-37, př. 1.


Usnesení 0195/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 733/25 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 78 m2  a par. č. 733/26 -  ost. plocha, ost. komunikace o výměře 164 m2, oddělené GP č. 249-128/2018 z pozemku par. č. 733/1 a dále pozemky par. č.  733/27 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 51 m2 a par. č. 733/28 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, oddělené dle téhož GP z pozemku par. č. 733/10 v k.ú. a obci Hodíškov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hodíškov;

schvaluje

Dodatek č. 1858 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2019-38, př. 1.


Usnesení 0196/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje 

 • převést darem hmotné nemovité věci - pozemky a díly pozemků v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-39, př. 1;
 • nabýt darem díl "t" o výměře 4 m2 pozemku par. č. 101 - ost. plocha, ost. komunikace a díl "c1" o výměře 176 m2 pozemku par. č. 2215/17 - ost. plocha, ost. komunikace, oba sloučené dle GP č. 2409-176/2018 do pozemku par. č. 2215/20 - ost. plocha, silnice v k.ú. a obci  Ledeč nad Sázavou z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.

schvaluje

Dodatek č. 1859 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2019-39, př. 2

Dodatek č. 1860 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2019-39, př. 3.


Usnesení 0197/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem díl "a" o výměře 1 m2 pozemku par. č. 341/1 a dílu "d" o výměře 3 m2 pozemku par. č. 4006, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, oddělené dle geometrického plánu č. 7565-1073/2016, sloučené tímto GP do pozemku par. č. st. 1924/1, z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 dle materiálu ZK-03-2019-40, př. 2


Usnesení 0198/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2019-41, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0199/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2019-42, př. 1 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0200/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0201/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0202/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0203/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0204/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu ZK-03-2019-47, př. 1.


Usnesení 0205/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0206/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
souhlasí

s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu ZK-03-2019-49, př. 2, které budou financovány z rozpočtu SFDI v roce 2019, po jeho schválení Vládou ČR, a to do výše 150 mil. Kč.


Usnesení 0207/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2018 dle materiálu ZK-03-2019-50, př. 3.


Usnesení 0208/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o akci Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2019-51, př. 1;

schvaluje

 • závazek kraje na předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání“ do výše 6 375 000 Kč poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů, tj. max. do výše 637 500 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 0209/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO  2019 dle materiálu ZK-03-2019-52, př. 1


Usnesení 0210/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0211/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-54, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-54, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z grantového programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-54, př. 3.


Usnesení 0212/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0213/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-56, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-56, př. 5.


Usnesení 0214/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu „MATEŘSKÁ CENTRA 2019“ subjektu na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-57, př. 1.


Usnesení 0215/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 500 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, na spolufinancování investičního projektu „Centrum sociálních služeb Žižkova“ ve výši 2 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2019-58, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2019-58, př. 2.


Usnesení 0216/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o vyřazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 1;
 • o zařazení sociálních služeb a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 2;
 • o nezařazení sociálních služeb a požadavků na navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 3;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 2 a dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 3 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;

ukládá

 • odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 1 a dle materiálu ZK-03-2019-59, př. 2;
 • odboru sociálních věcí zpracovat aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, zejména s ohledem na nově formulované podmínky zařazování do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.


Usnesení 0217/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Koncesní smlouvě Projektování, výstavba, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec dle materiálu ZK-03-2019-87, př. 1.


Usnesení 0218/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 835 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-03-2019-60, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2019.


Usnesení 0219/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2019-61, př. 1.


Usnesení 0220/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2019-62, př. 1.


Usnesení 0221/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2019 v celkové výši 3 830 601 Kč dle materiálu ZK-03-2019-63, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2019-63, př. 3.


Usnesení 0222/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 – Excelence středních škol 2018 v celkové výši 1 533 058 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2019-64, př. 1.


Usnesení 0223/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2019-65, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2019-65, př. 2.


Usnesení 0224/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt EduSTEM organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 7 000 000 Kč a spolufinancovat projekt EduSTEM do výše 1 194 745 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr EduSTEM;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt DigiMe organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace ve výši 5 000 000 Kč a spolufinancovat projekt DigiMe do výše 848 902 Kč odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů projektu za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr DigiMe.


Usnesení 0225/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 1 430 197 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Střednímu odbornému učilišti technickému Chotěboř, IČO 60126671, na předfinancování projektu „Vybavení centra moderních technologií“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0226/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 598 910 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 598  910 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 598 910 Kč Tělovýchovné jednotě Jiskra Havlíčkův Brod z.s., se sídlem Ledečská 3028, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 00529672 na realizaci projektu „výstavba budovy pro zázemí organizačního výboru, tiskového střediska, technickou komisi a rozhodčí v souvislosti s MS v softbalu 2019“;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02789.0001 dle materiálu ZK-03-2019-68, př. 1.


Usnesení 0227/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 300 000 Kč společnosti PRO – HOCKEY Cz., s.r.o., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 25062689;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2019-69, př. 1.


Usnesení 0228/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru;

rozhoduje

poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., se sídlem Jiráskova 2603/69, 58601 Jihlava, IČO: 26217350 dle materiálu ZK-03-2019-70, př.  1.


Usnesení 0229/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • důvodovou zprávu dle materiálu ZK-03-2019-71, př. 1;
 • zohlednění připomínek dle materiálu ZK-03-2019-71, př. 2 – Textová část odůvodnění Aktualizace č. 3 ZÚR KrV – kapitola 1.5 – str. 50 – 58;

rozhoduje

o námitce dle materiálu ZK-03-2019-71, př. 3;

vydává

Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v ZK-03-2019-71, př. 2;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění: 

 • zpracování čistopisu Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
 • vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.


Usnesení 0230/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

aktualizovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina dle postupu uvedeného v materiálu ZK-03-2019-72, př. 1.


Usnesení 0231/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-73, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-73, př. 2.


Usnesení 0232/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-74, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-74, př. 2.


Usnesení 0233/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 2141 – Vnitřní obchod žadateli Vodárenská akciová společnost, a.s., IČO: 49455842 ve výši 1 170 000 Kč na realizaci projektu „Materiálová transformace čistírenských kalů na registrované hnojivo“ dle materiálu ZK-03-2019-75, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2019-75, př. 2.


Usnesení 0234/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
deklaruje

že na řešení kůrovcové kalamity a sucha bude využito až 100 mil. Kč z Fondu strategických rezerv;

schvaluje

mimořádné Řešení kůrovcové kalamity a sucha v lesích na území Kraje Vysočina v roce 2019 dle materiálu ZK-03-2019-76.


Usnesení 0235/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Cenu Zastupitelstva Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2018 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2019-77, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2019-77, př. 2.


Usnesení 0236/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 1,3 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu dle materiálu ZK-03-2019-78, př. 1 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu.


Usnesení 0237/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ dle materiálu ZK-03-2019-79, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu „Asanační opatření v PR a EVL Havranka“ dle materiálu ZK-03-2019-79, př. 1.


Usnesení 0238/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-03-2019-80, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-03-2019-80, př. 1.


Usnesení 0239/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-03-2019-81, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-03-2019-81, př. 1.


Usnesení 0240/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-82, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-82, př. 2.


Usnesení 0241/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • vyhradit si právo rozhodovat o navržených dotacích, u kterých je částka do 200 000Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-03-2019-83, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2019-83, př. 3;
 • neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-03-2019-83, př. 2.


Usnesení 0242/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-84, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2019-84, př. 5;
 • neposkytnout dotace z programu „Čistá voda 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2019-84, př. 6.


Usnesení 0243/03/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ dle materiálu ZK-03-2019-85, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ ve složení:

ČSSD - Marie Rubišarová Medová (JI); Michal Musil (JI);

KDU-ČSL – Radek Pátek (ZR); Miroslav Vrbka (TR);

ODS – Martina Šlosrová (HB); Jaroslav Huňáček (JI);

KSČM – Pavel Hodáč (PE); Kamil Vejvoda (ZR);

SPV – Jiří Hodinka (PE); Zdeněk Tůma (HB);

ANO 2011 - Pavel Švec (ZR); Pavel Švec (TR);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR);

 • Ctibora Čepičku (JI, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“;
 • garantem Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0244/03/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz