Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 03/2020

Usnesení 0163/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0164/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0165/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 400 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-03-2020-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 400 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0166/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městysu Kamenice, IČO 00286079 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-03-2020-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0167/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 6 500 000 Kč na realizaci krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle materiálu ZK-03-2020-06, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-06, př. 4;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 6 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0168/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 11 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 000 000 Kč (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 10 000 000 Kč a § 5213 – Krizová opatření ve výši 1 000 000 Kč) určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 0169/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 584 500 Kč dle materiálu ZK-03-2020-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-03-2020-08, př. 2.


Usnesení 0170/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-09, př. 2.


Usnesení 0171/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 0172/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2020-92, př. 1.


Usnesení 0173/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 908 335,22 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0174/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 ze dne 10. 12. 2019, o poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle materiálů ZK-03-2020-11, př. 1ZK-03-2020-11, př. 2.


Usnesení 0175/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – březen 2020 dle materiálu ZK-03-2020-12, př. 1.


Usnesení 0176/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 308 300 Kč;
 • převést pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava za kupní cenu 36 960 Kč;

schvaluje

 • dodatek č. 30 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 3;
 • dodatek č. 31 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 4.


Usnesení 0177/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně do vlastnictví kraje pozemky zastavěné krajskými silnicemi v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-14, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy.


Usnesení 0178/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 2 z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2000 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-15, př. 3;
 • dodatek č. 2001 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-15, př. 4.


Usnesení 0179/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v  katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-03-2020-16, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0180/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.


Usnesení 0181/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemek par. č. 2046/68 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 v obci a k. ú. Čáslavsko z vlastnictví obce Čáslavsko do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0182/03/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0183/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt dle GP č. 661-18/2019 nově oddělený pozemek par. č.  1190 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 075 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0184/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-22, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0185/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu ZK-03-2020-23, př. 1 z  vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-03-2020-23, př. 2, ZK-03-2020-23, př. 3, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 4, ZK-03-2020-23, př. 5, ZK-03-2020-23, př. 6, ZK-03-2020-23, př. 7, ZK-03-2020-23, př. 8, ZK-03-2020-23, př. 9, ZK-03-2020-23, př. 10;

schvaluje

 • dodatek č. 2003 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 11;
 • dodatek č. 2004 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 12;
 • dodatek č. 2005 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 13;
 • dodatek č. 2006 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 14;
 • dodatek č. 2007 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 15;
 • dodatek č. 2008 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 16;
 • dodatek č. 2009 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 17;
 • dodatek č. 2010 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 18;
 • dodatek č. 2011 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-23, př. 19.


Usnesení 0186/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v  likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 2012 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-24, př. 3.


Usnesení 0187/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 126/6 v k.ú. Olešná u Pelhřimova zastavěný stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba.


Usnesení 0188/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemek par. č. 4638/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 13 m2 v k. ú . Jihlava z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 dle Smlouvy o  bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami dle materiálu ZK-03-2020-26, př. 1.

schvaluje

dodatek č. 7 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-26, př. 2.


Usnesení 0189/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti k částem pozemků par. č. st. 218 a par. č. 150/1 ve vlastnictví města Třebíč ve prospěch pozemku par. č. 6639 (vlastník Kraj Vysočina) spočívající v  umístění ocelové lávky a v právu chůze na ní;

rozhoduje

 • nabýt darem z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina díly "a" a "b" o výměře 3 m2 oddělené z pozemku par. č. 1461/7 v k.ú. Třebíč dle geometrického plánu č. 6518-66/2019;
 • uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 18 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 2.


Usnesení 0190/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

dodatek č. 2013 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-28, př. 2.


Usnesení 0191/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 2014 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 5.


Usnesení 0192/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

dodatek č. 2015 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 3.


Usnesení 0193/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku KN par. č. 3432/15 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nové Město na Moravě, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

schvaluje

dodatek č. 2016 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 3


Usnesení 0194/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 1979/3 o výměře 16 m2 oddělený geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Pavlov dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 1 z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2017 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 2;
 • dodatek č. 2018 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 3.


Usnesení 0195/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Černá dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 1  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2019 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 3;
 • dodatek č. 2020 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 4.


Usnesení 0196/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/2 v k. ú. Řásná z vlastnictví obce Řásná do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2021 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 4;
 • dodatek č. 2022 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 5.


Usnesení 0197/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017 z pozemků par. č. 2986/1, par. č.  2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a geometrickým plánem č. 149-19100/2017  z pozemku par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 2, oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017 z pozemků par. č. 2981/1, par. č. 3033/6 v k. ú. Kněžice u Třebíče a geometrickým plánem č. 149-19100/2017 z pozemku par. č. 440/4 v k. ú. Víska u Kněžic z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2023 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 5;
 • dodatek č. 2024 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 6.


Usnesení 0198/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 230/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 2025 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 4;
 • dodatek č. 2026 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 5.


Usnesení 0199/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Číhošť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery" darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov, v rozsahu cca 8 m2, zastavěnou touto stavbou, do vlastnictví obce Číhošť a obec Číhošť se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0200/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat  část pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, v rozsahu cca 1190 m2, zastavěnou parkovištěm, do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem a město Bystřice nad Pernštejnem se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0201/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 794 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nárameč mezi Římskokatolickou farností Budišov u  Třebíče jako budoucím prodávajícím a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím podle materiálu ZK-03-2020-39, př. 1.


Usnesení 0202/03/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0203/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Věž dodatek č. 1 smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva uzavřené dne 13. 4. 2018 dle materiálu ZK-03-2020-41, př. 1.


Usnesení 0204/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 tak, že materiál ZK-07-2019-32, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2020-42, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 2027 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-42, př. 3.


Usnesení 0205/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0439/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019 tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-03-2020-43, př. 1."


Usnesení 0206/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt pozemky par. č. 1650/75 - ost. plocha, silnice o výměře 901 m2, par. č. 1650/212 - ost. plocha, silnice o výměře 146 m2 v k.ú. Hroznatín z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ: 469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;
 • nenabýt   z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ:  469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 1629/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 114 m2 v k. ú. Hroznatín z důvodu nezastavěnosti krajskou komunikací;

schvaluje

dodatek č. 2028 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-44, př. 1.


Usnesení 0207/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-45, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0208/03/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0209/03/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0210/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 359/28 o výměře 53 m2, oddělený geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za kupní cenu 3 013 Kč zjištěnou dle znaleckého posudku;

schvaluje

dodatek č. 2030 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-48, př. 1.


Usnesení 0211/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 2031 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-49, př. 1.


Usnesení 0212/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0213/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování a způsobu provozování záměru výstavby parkovacího domu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-50, př. 2.


Usnesení 0214/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu ZK-03-2020-51, př. 1.


Usnesení 0215/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0042/01/2020/ZK tak, že materiál ZK-01-2020-39, př. 2 bude nahrazen materiálem ZK-03-2020-52, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,5 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-03-2020-52, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0216/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2020-53, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-53, př. 2.


Usnesení 0217/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o projektových záměrech Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-03-2020-54, př. 1, ZK-03-2020-54, př. 3ZK-03-2020-54, př. 5;

schvaluje

závazek kraje na:

 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu" do výše 497 058 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu", tj. max. do výše 49 706 Kč z rozpočtu kraje;
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“ do výše 369 875 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“, tj. max. do výše 55 481 Kč z rozpočtu kraje;
 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" do výše 2 761 425 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“, tj. max. do výše 276 142,50 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 0218/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout městům Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou dotace z Programu UNESCO 2020 podle materiálu ZK-03-2020-55, př. 1;


Usnesení 0219/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0220/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 6;
 • neposkytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 4.


Usnesení 0221/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020" subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-58, př. 3.


Usnesení 0222/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0046 dle materiálu ZK-03-2020-59, př. 3.


Usnesení 0223/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 300 000 Kč dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-60, př. 2.


Usnesení 0224/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2019 dle materiálu ZK-03-2020-61, př. 3.


Usnesení 0225/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2020-63, př. 1 ve výši max. 70 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0226/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Efektivním využitím zdrojů ke zvýšení kvality sociálních služeb v Kraji Vysočina" v maximální výši 1 260 096,28 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0227/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu "Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina" ve výši max. 572 762,50 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0228/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro třetí kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů ZK-03-2020-66, př. 1 a ZK-03-2020-66, př. 2.


Usnesení 0229/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Family Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-93, př. 4;


Usnesení 0230/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství:

- Městu Havlíčkův Brod ve  výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Havlíčkův Brod pro rok 2020 dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 1;

- Městu Třebíč ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Třebíč pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 2;

- Městu Žďár nad Sázavou ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Žďár nad Sázavou pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 3;

- Městu Pelhřimov ve výši 180 000 Kč na provoz Senior Pointu Pelhřimov pro rok 2020, dle materiálu ZK-03-2020-94, př. 4;


Usnesení 0231/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-67, př. 3.


Usnesení 0232/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2020-68, př. 1.


Usnesení 0233/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 v celkové výši 1 568930 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2020-69, př. 1.


Usnesení 0234/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových finančních prostředků v celkové výši 2 983 000 Kč organizacím dle materiálu ZK-03-2020-70, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT pro rok 2020.


Usnesení 0235/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 574 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 679 000 Kč na rok 2020 na realizaci Rozvojového programu „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“.


Usnesení 0236/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2020-72, př. 1.


Usnesení 0237/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2020 v celkové výši 4 021 413 Kč dle materiálu ZK-03-2020-73, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2020-73, př. 3.


Usnesení 0238/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „Učíme se venku“ příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, ve výši 300 000 Kč formou zápůjčky za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „Učíme se venku“.


Usnesení 0239/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2020-75, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2020-75, př. 2.


Usnesení 0240/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k memorandu dle materiálu ZK-03-2020-76, př. 1.


Usnesení 0241/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě s partnerem projektu Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč (IČO 60418460) dle materiálu ZK-03-2020-77, př. 1.


Usnesení 0242/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Územní plánování 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-78, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-78, př. 2.


Usnesení 0243/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

postup Krajského úřadu Kraje Vysočina při vyhodnocování a návazné administraci programů Fondu Vysočiny a realizaci podpořených projektů z Fondu Vysočiny dle uzavřených smluv o poskytnutí dotace v souvislosti s opatřeními ve vazbě na COVID-19.


Usnesení 0244/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-80, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-80, př. 2.


Usnesení 0245/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů ZK-03-2020-81, př. 1ZK-03-2020-81, př. 2;

ukládá

Radě Kraje Vysočina zpracovat Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 a aktualizaci Profilu Kraje Vysočina a předložit je na zasedání zastupitelstva kraje dne 8. 9. 2020.


Usnesení 0246/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit Cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2019 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2020-82, př. 2.


Usnesení 0247/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0151/02/2020/ZK tak, že materiál ZK-02-2020-74, př. 2 nahrazuje materiálem ZK-03-2020-83, př. 1.


Usnesení 0248/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-84, př. 2.


Usnesení 0249/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 3;

bere na vědomí

 • přehled podpořených subjektů radou kraje z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 4;
 • přehled nepodpořených subjektů radou kraje z programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-85, př. 5.


Usnesení 0250/03/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0251/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 5;
 • neposkytnout dotace z programu „Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-87, př. 6.


Usnesení 0252/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ZZ02387.0007 dle materiálu ZK-03-2020-88, př. 3.


Usnesení 0253/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "EDICE VYSOČINY 2020" dle materiálu ZK-03-2020-89, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Edice Vysočiny 2020“ ve složení:

ČSSD - Marie Rubišarová Medová (JI); Jitka Průžová (ZR);

KDU-ČSL - Jana Houšková (PE); Pavla Krejzlová (ZR);

ODS - Jana Fischerová (HB); Rostislav Novák (TR);

KSČM - Helena Novotná (PE);

SPV - Jiří Antonů (JI); Bohumír Nikl (HB);

ANO 2011 - Marek Holoubek (HB); Michaela Šinkorová (ZR);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Romana Vyhnanovská (JI);

 • Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „Edice Vysočiny 2020“, garantem Programu „Edice Vysočiny 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupcem garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru.


Usnesení 0254/03/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ dle materiálu ZK-03-2020-90, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ ve složení:

  ČSSD - Jaroslav Bártl (JI); Libor Joukl (HB);

  KDU-ČSL - Magda Vaňková (JI);

  ODS - Martina Šlosrová (HB); Jaroslav Huňáček (JI);

  KSČM - Kamil Vejvoda (ZR); Marek Nevoral (TR);

  SPV - Marie Černá (TR); Milan Kunst (PE);

  ANO 2011 - Jaromír Munia (HB); Vlastimil Forst (ZR);

  SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Ctibor Čepička (JI);

 • Miroslava Krupicu (TR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“;
 • garantem Programu „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2020“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz