Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 04/2018

Usnesení 0459/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0460/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0461/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 5 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč na zajištění nákupu speciálních vozidel pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací v tomto provozu.


Usnesení 0462/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 1;

rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 447 557,50 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2018 dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-05, př. 3.


Usnesení 0463/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 600 266,31 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-04-2018-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2018-06, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 600 266,31 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 600 266,31 Kč.


Usnesení 0464/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace v Zakarpatské oblasti, adresa: 88000, Zakarpatská oblast, m. Užhorod, ul. Bulharská 2, dle materiálu ZK-04-2018-07, př. 1.


Usnesení 0465/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018 dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 2;
bere na vědomí
 • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 3;
 • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2018-08, př. 4.


Usnesení 0466/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadatelem dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2018“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2018-09, př. 3.


Usnesení 0467/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 2;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Infrastruktura ICT 2018 žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2018-10, př. 3.


Usnesení 0468/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • projektovou smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-11, př. 1;
 • spolufinancování projektu ze zdrojů kraje a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 9 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu NIX-ZD.CZ II. s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0469/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-12, př. 1.


Usnesení 0470/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

jedenáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;

bere na vědomí

text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2018-13, př. 1.


Usnesení 0471/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2018 dle materiálu ZK-04-2018-14, př. 1.


Usnesení 0472/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2017 bez výhrad;

schvaluje

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-15, př. 1.


Usnesení 0473/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2017.


Usnesení 0474/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 1;

bere na vědomí
 • rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021 dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 2;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2018-17, př. 3.


Usnesení 0475/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Kozlov, se sídlem Kozlov 68, 588 21, IČ 008 39 591, smlouvu o budoucí směnné smlouvě v rozsahu a znění dle materiálu ZK-04-2018-18, př. 1.


Usnesení 0476/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek dle GP č. 168-83/2013 par. č. 441/6 díl „g+h“ o výměře 223 m2 v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koroužné, se sídlem Koroužné 33, 593 01, IČ 005 45 686;

schvaluje

Dodatek č. 1722 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-19, př. 1.


Usnesení 0477/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 2 z vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470 do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v k. ú. Klášter u Vilémova v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov se sídlem Vilémov č. 1, 582 83, IČ 002 68 470;
schvaluje
 • Dodatek č. 1723 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 4;
 • Dodatek č. 1724 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-20, př. 5.


Usnesení 0478/04/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0479/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 268 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 237 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky;

schvaluje

Dodatek č. 1725 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-22, př. 1.


Usnesení 0480/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 332/6 o výměře 199 m2, oddělený geometrickým plánem č. 127-107/2016 z pozemku par. č. 332/1 v k. ú. Utín a obci Přibyslav  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;

schvaluje

Dodatek č. 1726 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-23, př. 1.


Usnesení 0481/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2018-24, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 1727 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-24, př. 2.


Usnesení 0482/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně převést pozemek par. č. 858/2 o výměře 2236 m2, oddělený geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti mezi Rybářstvím Lipnice a. s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová za jednorázovou úhradu ve výši 20 Kč/m2;
schvaluje

Dodatek č. 1728 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-25, př. 1.

si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích  v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy budoucí o smlouvě na zřízení služebnosti spočívající v provozování stavby silnice III/40611  včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku par. č. 858/2, odděleného geometrickým plánem č. 72-8051/2017 z pozemku par. č. 858 v k. ú. a obci Kostelní Myslová;


Usnesení 0483/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem Swoboda CZ s.r.o., Hruškové Dvory 60, 586 01 Jihlava smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor Swoboda CZ s.r.o. zaváže po realizaci stavby „Swoboda CZ – nový závod v Polné“ darovat části pozemků KN  par. č. 2111/130 (cca 51 m2), par. č. 2111/131 (cca 42 m2), par. č. 2111/132 (cca 35 m2 ), par. č. 2111/133 (cca 43 m2), par. č. 2111/137 (cca 24 m2) v k. ú. Polná, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a  Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0484/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a investorem ACO Industries k. s., smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se investor ACO Industries k. s., Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav, zaváže po realizaci stavby „Nová skladová hala, ACO Přibyslav - dopravní napojení“ darovat části pozemků KN par. č. 536/39 (rozsah cca 99 m2), par. č. 536/40 (cca 460 m2) par. č. 701/1 (cca 17 m2), par. č. 694/14 (cca 223 m2), par. č. 694/7 (část pozemku mimo vlastní komunikační napojení), par. č. 694/34 (cca 268 m2) v k. ú. Přibyslav, zastavěných rozšířenou silnicí, včetně součástí a příslušenství, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků v k. ú. Přibyslav přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0485/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2201/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6781 m2 a par. č. 2226/9 ostatní plocha, silnice o výměře 198  m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;

schvaluje

Dodatek č. 1729 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-28, př. 2.


Usnesení 0486/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0476/06/2017/ZK ze dne 7. 11. 2017 tak, že text:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 138/15 o výměře 94 m2, oddělený geometrickým plánem 577-23/2015 z pozemku par. č. 138/1, v katastru nemovitostí bude pozemek par. č. 138/15 oddělen z pozemků par. č. 138/20 a par. č. 138/12 a pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina"

se nahrazuje textem:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem

 • pozemek par. č. 1093/30 o výměře 3 m2 
 • pozemek par. č. 138/20 o výměře 92 m2, oddělený ze stávajícího pozemku par. č. 138/20 dle geometrického plánu č. 629-13/2018
 • pozemek par. č. 138/21 o výměře 6 m2, oddělený z pozemku par. č. 138/12 dle geometrického plánu č. 629-13/2018

v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví městyse Sněžné do vlastnictví Kraje Vysočina";

schvaluje

Dodatek č. 1730 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-29, př. 1


Usnesení 0487/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0588/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 tak, že materiál ZK-08-2016-28, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2018-30, př. 1.


Usnesení 0488/04/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0489/04/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrany zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0490/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/405 Brtnice“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-04-2018-33, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0491/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálů ZK-04-2018-34, př. 1, ZK-04-2018-34, př. 3, ZK-04-2018-34, př. 4, ZK-04-2018-34, př. 5 a ZK-04-2018-34, př. 6 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a společností Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551/2, 588 51 Batelov, IČ 469 78 94 jako budoucím prodávajícím ve znění dle materiálu ZK-04-2018-34, př. 2 za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci akce „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“.


Usnesení 0492/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1 a ZK-04-2018-35, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů ZK-04-2018-35, př. 1 a ZK-04-2018-35, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.


Usnesení 0493/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č.  739/20 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 90 m2, oddělený geometrickým plánem č. 121-18/2018 z pozemku par. č. 739/1 v k. ú. Veselá u Sedletína a obci Sedletín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín;

schvaluje

Dodatek č. 1731 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-36, př. 2.


Usnesení 0494/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-04-2018-37, př. 2ZK-04-2018-37, př. 3;

schvaluje
 • Dodatek č. 1732 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 4;
 • Dodatek č. 1733 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-37, př. 5.


Usnesení 0495/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi vlastníky dotčených pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a v k. ú. Jihlava dohodu o parcelaci dle materiálu ZK-04-2018-38, př. 1.


Usnesení 0496/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek dle GP 2138-42051/2017 par.č. 572/16 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 228 m2 v k.ú. Podklášteří z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

schvaluje

Dodatek č.  1734 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-39, př. 1.


Usnesení 0497/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 2175/34 o výměře 493 m2 v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1735 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-40, př. 1.


Usnesení 0498/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a:

 • obcí Dolní Lažany, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice  III/36078 v rozsahu 5,430 - 8,167 km  včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 483/8 - ost. plocha, silnice, par. č. 499 - ost. plocha, silnice  v k. ú. Dolní Lažany;
 • obcí Lesonice, na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v  rozsahu 8,167 - 9,072 km včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 88 - ost. plocha, silnice v k. ú. Horní Lažany u Lesonic a par. č. 559 - ost. plocha, silnice v  k. ú. Lesonice.
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod části silnice III/36078 v úseku 5,430 km - 9,072 km;


Usnesení 0499/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem nově oddělené pozemky dle GP č. 444-414/2017 a 442-414/2017 a to par. č. 1824/6 o výměře 459 m 2, par. č. 1824/7 o výměře 41 m, par. č. 1824/4 o výměře 215  m2 - oddělené z pozemku par. č. 1824/1 a nově oddělený pozemek par. č.  1824/5 o  výměře 119 m 2 - oddělený z pozemků par. č. 1824/2 a par. č. 363/6 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a obci Ruda   z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ruda;
 • nabýt darem  nově oddělený pozemek par. č. 600/3 o výměře 2 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 444-414/2017 z pozemku par. č. 600/1 z vlastnictví obce Ruda do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje

Dodatky č. 1736 a č. 1737 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-04-2018-42, př. 2, ZK-04-2018-42, př. 3.


Usnesení 0500/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Chotěboř na straně budoucího obdarovaného na převod silnice III/34531 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 673/11 - ost. plocha, silnice o  výměře 12 105 m2 v k. ú. Střížov u Chotěboře.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod  silnice III/34531;


Usnesení 0501/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Jaroměřice nad Rokytnou na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a částí pozemků touto silnicí zastavěných  par. č. 202/8 a par. č. 3227/1 v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou.


Usnesení 0502/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1738 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-45, př. 1.


Usnesení 0503/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-46, př. 1, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 173/2 a pozemek par. č. 175/2, v k.ú. a obci Třebíč;
 • Dodatek č. 6 Zřizovací listiny GymnáziaTřebíč dle materiálu ZK-04-2018-46, př. 2, kterým je předáván k hospodaření pozemek par. č. 175/3 v k.ú. a obci Třebíč.


Usnesení 0504/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-04-2018-47, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“.


Usnesení 0505/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2018-48, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba garáže.


Usnesení 0506/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu ZK-04-2018-49, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nemovitost - nově pořízená stavba kioskové trafostanice.


Usnesení 0507/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 21/2 o výměře 1125 m2 oddělený z pozemku par. č. 21 a pozemek par. č. 954/2 o výměře 1236 m2 oddělený z pozemku par. č. 954, dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. plánu 238-25/2018, vše v k. ú. Kámen u Pacova,  z vlastnictví obce Kámen do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-50, př. 2.


Usnesení 0508/04/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0509/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 778/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 191 m2, oddělený dle geometrického plánu č. 170-781/2012 z pozemku par. č.  778/1 v k. ú. Kundratice u Křižanova a obci Kundratice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kundratice;

schvaluje

Dodatek č. 1740 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2018-52, př. 1.


Usnesení 0510/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2018-53, př. 1 v k. ú. Útěchovičky od vlastníků uvedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0511/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami o částku 1 560 000 Kč určenou na dofinancování základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 560 000 Kč;

ruší

usnesení č. 0328/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018;

stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2018:

- ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;

- ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 314 463 649 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,26 mil. počtu ujetých vlkm.


Usnesení 0512/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-04-2018-55, př. 1.


Usnesení 0513/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar statutárnímu městu Jihlava ve výši 1 541 821,08 Kč dle materiálu ZK-04-2018-56, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve snížení § 2212 – Silnice, přílohy D2 – Investice v dopravě o částku 1 541 821,08 Kč při současném zvýšení § 2212 – Silnice o  částku 1 541 821,08 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 0514/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0315/04/2017/ZK tak, že materiál ZK-04-2017-79, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2018-57, př. 1.


Usnesení 0515/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0009 dle materiálu ZK-04-2018-58, př. 2.


Usnesení 0516/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV01987.0016 dle materiálu ZK-04-2018-59, př. 2.


Usnesení 0517/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-60, př. 2.


Usnesení 0518/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/379 Velká Bíteš - SZ obchvat dle materiálu ZK-04-2018-61, př. 1.


Usnesení 0519/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-04-2018-62, př. 1.


Usnesení 0520/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městysem Nové Veselí dle materiálu ZK-04-2018-63, př. 1.


Usnesení 0521/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" mezi statutárním městem Jihlava a  Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2018-64, př. 1.


Usnesení 0522/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít "Smlouvu darovací a o převodu licence k užití autorského díla" dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 1;
 • uzavřít "Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů" dle materiálu ZK-04-2018-65, př. 2.


Usnesení 0523/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1741 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-89, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi Krajem Vysočina a  Dobročinným fondem ViZa dle materiálu ZK-04-2018-89, př. 2.


Usnesení 0524/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4350 – Domovy pro seniory o částku 23 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 23 000 000 Kč na vybavení objektu přístavby Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 6 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o 5 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o 1 000 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, s určením na dovybavení a obnovu části varny stravovacího zařízení.


Usnesení 0525/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-67, př. 1;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2018-67, př. 2.


Usnesení 0526/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2018-68, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu „Investujme v sociálních službách 2018“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2018-68, př. 2.


Usnesení 0527/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu povinen pro službu Komunitní tým – sociální rehabilitace Havlíčkův Brod FOKUSu Vysočina, z. ú. dle materiálu ZK-04-2018-69, př. 1.


Usnesení 0528/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

prodloužit platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina do 31. 12. 2020;

schvaluje

aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 - 2020 dle materiálu ZK-04-2018-70, př. 1.


Usnesení 0529/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0530/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0531/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na realizaci projetu „Malé granty 2018, mimořádná podpora projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina“ dle materiálu dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-71, př. 2.


Usnesení 0532/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje spolku KOUS Vysočina, z.s. Žižkova 98, 586 01 Jihlava, IČO: 22734686 ve výši 350 000 Kč na realizaci projektu „Krajské koordinační a  servisní středisko pro NNO v Kraji Vysočina“ dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-72, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.


Usnesení 0533/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 5 000 000 Kč Statutárnímu městu Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČO: 00286010 dle materiálu ZK-04-2018-73, př. 1.


Usnesení 0534/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02508.0001 dle materiálu ZK-04-2018-75, př. 2.


Usnesení 0535/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Výroční monitorovací zprávu za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-76, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu ZK-04-2018-76, př. 2.


Usnesení 0536/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší

usnesení č. 0220/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017 ve znění „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 39 mil. Kč, (z  toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 21 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby“;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.


Usnesení 0537/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2018-78, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2018-78, př. 1.


Usnesení 0538/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2018 v celkové výši 3 625 043 Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2018-79, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-79, př. 3.


Usnesení 0539/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

pravomoc schvalovat Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025;

schvaluje

Plán rozvoje sportu Kraje Vysočina na období 2018 - 2025 dle materiálu ZK-04-2018-74, př. 1.


Usnesení 0540/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2018-80, př. 1.


Usnesení 0541/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2018-81, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2018-81, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2018-81, př. 2.


Usnesení 0542/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálů ZK-04-2018-83, př. 1, ZK-04-2018-83, př. 2, ZK-04-2018-83, př. 3 a ZK-04-2018-83, př. 4;

ukládá

radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Programu rozvoj Kraje Vysočina za rok 2018 do 30. června 2019.


Usnesení 0543/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2017 dle materiálu ZK-04-2018-84, př. 1.


Usnesení 0544/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Územní energetickou koncepci Kraje Vysočina – aktualizace 2017 - 2042 při zohlednění podmínek uvedených v souhlasném stanovisku SEA dle materiálu ZK-04-2018-82, př. 1.


Usnesení 0545/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Statut účelového Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-85, př. 1 a Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-04-2018-85, př. 2.


Usnesení 0546/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437;
 • poskytnout dar obci Vepříkov, se sídlem Vepříkov 53, 583 01 Vepříkov, IČO: 00268437, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-04-2018-92, př. 2.


Usnesení 0547/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bere na vědomí

přehled poskytnutých dotací subjektům na projekt a ve výši schválené radou kraje v materiálu ZK-04-2018-86, př. 4;


Usnesení 0548/04/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-04-2018-87, př. 1.


Usnesení 0549/04/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz