Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 04/2019

Usnesení 0247/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0248/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0249/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 2;

bere na vědomí

 • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 3;
 • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 4;
 • vzdání se odměny Milana Vojty, MBA, M.A., za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-04-2019-04, př. 5.


Usnesení 0250/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle matriálu ZK-04-2019-05, př. 1.


Usnesení 0251/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu ZK-04-2019-06, př. 1;


Usnesení 0252/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 800  000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2019-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2019-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 800 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0253/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši  1 286 780 Kč dle materiálu ZK-04-2019-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-04-2019-08, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 222 999 Kč dle materiálu ZK-04-2019-08, př. 3.


Usnesení 0254/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-09, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-09, př. 3.


Usnesení 0255/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

dvanáctý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;

bere na vědomí

text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2019-10, př. 1.


Usnesení 0256/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 50 % z předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení ve výši 5 566 000 Kč dle materiálu ZK-04-2019-11, př. 2;

schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 5 566 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 566 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 566 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 5 566 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 5 566 000 Kč za účelem úhrady maximálně 50 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového skiagraficko-skiaskopického RTG přístroje radiodiagnostického oddělení.


Usnesení 0257/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 8 820 190 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 820 190 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 8 820 190 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra.


Usnesení 0258/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 17 395 697,70 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0259/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu ZK-04-2019-14, př. 2.


Usnesení 0260/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
deklaruje

v návaznosti na Strategii paliativní péče v Kraji Vysočina finanční podporu části investičních nákladů spojených s výstavbou lůžkového hospice odpovídající maximálně 30 % projektovaných investičních nákladů a části nákladů na projektovou dokumentaci dle materiálu ZK-04-2019-15, př. 1, za předpokladu, že bude projekt ze strany Ministerstva zdravotnictví podpořen rozhodnutím o přidělení dotace, maximálně však do výše 20 150 tis. Kč uvolňovaných dle skutečné realizace projektu.


Usnesení 0261/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2018 bez výhrad;

schvaluje

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu ZK-04-2019-16, př. 1.


Usnesení 0262/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2018.


Usnesení 0263/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu ZK-04-2019-18, př. 1;

bere na vědomí

 • rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu ZK-04-2019-18, př. 2;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2019-18, př. 3.


Usnesení 0264/04/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0265/04/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0266/04/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0267/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-24, př. 1 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žirovnice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 3650/14, ostatní plocha silnice o výměře 2 m2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví města Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1864 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-24, př. 2;
 • dodatek č. 1865 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-24, př. 3.


Usnesení 0268/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-25, př. 1 v k. ú. Myslůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černíč;

schvaluje

dodatek č. 1866 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-25, př. 2.


Usnesení 0269/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" a části přilehlé silnice II/129 v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-04-2019-26, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0270/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2019-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5220/8 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1867 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2019-27, př. 2;
 • dodatek č. 1868 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2019-27, př. 3.


Usnesení 0271/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem dle GP č. 4691-40648/2016 nově oddělené pozemky par. č. 5621/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 185 m2 a par. č. 5621/3 - ostatní plocha, zeleň o výměře 17 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2019-28, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

 • dodatek č. 1869 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-28, př. 2;
 • dodatek č. 1870 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-28, př. 3.


Usnesení 0272/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nabýt pozemky par. č. 1588/16 o výměře 869 m2 a par. č. 1588/17 o výměře 204 m2 v k. ú. Kostelec u Jihlavy z vlastnictví společnosti Kostelecké uzeniny a. s., se sídlem Kostelec 60, 588 61, IČ 469 00 411 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní  cenu 100 Kč/m2 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované akci „II/406 Kostelec – křiž. s II/639“;
 • uzavřít Dohodu o ukončení smluvního vztahu - budoucí kupní smlouvy - uzavřené s vlastníkem – Družstvo vlastníků Batelov, se sídlem Příčná 551, 588 51 Batelov, IČ 469 78 941, uzavřené v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/406 Kostelec – křiž. s II/639 a evidované v evidenci smluv krajského úřadu pod ID 118 325, ve znění materiálu ZK-04-2019-29, př. 3;

schvaluje

dodatek č. 1871 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-29, př. 4.


Usnesení 0273/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0562/08/2012/ZK tak, že materiál ZK-08-2012-26, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2019-30, př. 1.


Usnesení 0274/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2019-31, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2019-31, př. 2 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1872 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-31, př. 3;
 • dodatek č. 1873 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-31, př. 4.


Usnesení 0275/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky: 

 • dle materiálu ZK-04-2019-32, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • dle materiálu ZK-04-2019-32, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu obvyklou v celkové výši 498 000 Kč, tj. 240 Kč/m2, stanovenou znaleckým posudkem.


Usnesení 0276/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nepřevést pozemek par. č. 584/31 o výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví í CTP Invest, spol. s r. o. se sídlem Central Trade Park D1, 396 01 Humpolec;
 • převést darem pozemek par. č. 584/31 o  výměře 184 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 1874 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-33, př. 1.


Usnesení 0277/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2293/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 850 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7971-1336/2018 PGP-1784/2018-601  z pozemku KN par. č. 2293/2  ostatní plocha, silnice v katastrálním území Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;

schvaluje

dodatek č. 1875 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-34, př. 2.


Usnesení 0278/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;

rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - ze silniční sítě vyřazený úsek silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2 oddělený geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;

schvaluje

dodatek č. 1876 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-35, př. 3.


Usnesení 0279/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 565-13/2018,  PGP-238/2019-710  z pozemků KN par. č. 672 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-36, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 565-13/2018,  PGP-238/2019-710 z pozemků KN par. č. 52/12, 692/2 v k. ú. Studenec u Třebíče z vlastnictví obce Studenec do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1877 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-36, př. 4;
 • dodatek č. 1878 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-36, př. 5.


Usnesení 0280/04/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0281/04/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0282/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • bezúplatně nabýt pozemky par. č. 311/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 35 134 m2 v k. ú. Rokytno na Moravě a par. č. 21/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 v k. ú. Horní Rožínka z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • změnit usnesení č. 0408/03/2018/ZK tak, že materiál ZK-03-2018-33, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2019-39, př. 1.


Usnesení 0283/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2019-40, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0284/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky: 

 • par. č. 2180 o výměře 130 m2 v k. ú. a obci Červená Lhota
 • par. č. 524/4 o výměře 290 m2, par. č. 524/8 o výměře 213 m2 a par. č. 524/12 o výměře 1234 m2 v k. ú. a obci Útěchovičky
 • par. č. 1212/65 o výměře 318 m2 v k. ú. Velká Ves a obci Lukavec 

od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smluv dle materiálů ZK-04-2019-41, př. 1 a ZK-04-2019-41, př. 2.


Usnesení 0285/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1881 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-42, př. 1.


Usnesení 0286/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1882 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-43, př. 1.


Usnesení 0287/04/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0288/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Ústí smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Oprava chodníku na par. č. 1088/10, 1099/1 v k. ú. Ústí u  Humpolce“  darovat části pozemků KN par. 1088/10 a par. č. 1099/1 v k. ú. Ústí u Humpolce, zastavěných chodníky, do vlastnictví obce Ústí a obec Ústí se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0289/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/01931 z vlastnictví Kraje Vysořina do vlastnictví města Pelhřimov;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a  městem Pelhřimov na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - části silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice o  výměře 1 236 m2 vzniklého dle GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k.ú. Pejškov.


Usnesení 0290/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/0394 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerekev;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městysem Dolní Cerekev na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/0394 v rozsahu km 0,000 - 3,946 a pozemků  par. č.  2800/14 – ost. plocha, ost. komunikace o výměře  793 m2, par. č.  2800/1 5– ost. plocha, ost. komunikace o výměře  86 m2, par. č. 2800/16– ost. plocha, ost. komunikace o výměře 66 m2, par. č.  3724/1 - orná půda o výměře 921 m2,, par. č.  3724/2 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 27 m2, všechny v k.ú. Dolní Cerekev, par. č.  710/1 - ost. plocha, ost. komunikace  o výměře 9 587 m2, par. č. 710/3 - ost. plocha ost. komunikace o výměře 408 m2, par. č.  722/1 - ost. plocha, silnice  o výměře 2 862 m2, par. č.  722/2 - ost. plocha, silnice  o výměře 16 954 m2, všechny v k.ú. Spělov a par. č. 2216/3 - trvalý travní porost o výměře 755 m2 v k.ú. Batelov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Dolní Cerekev.


Usnesení 0291/04/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0292/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • dodatek č. 18 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2019-49, př. 3, kterým se vyjímá část pozemků z hospodaření školy dle GP na vyznačení budovy v KN;
 • dodatek č. 27 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-49, př. 4, kterým se předává do hospodaření nově pořízená stavba „Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou“.


Usnesení 0293/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle ZK-04-2019-50, př. 1 z vlastnictví České republiky, s  právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-04-2019-50, př. 2, ZK-04-2019-50, př. 3, ZK-04-2019-50, př. 4, ZK-04-2019-50, př. 5;

schvaluje

 • dodatek č. 1885 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-50, př. 6;
 • dodatek č. 1886 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-50, př. 7;
 • dodatek č. 1887 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-50, př. 8;
 • dodatek č. 1888 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2019-50, př. 9.


Usnesení 0294/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem  nemovité věci - pozemky  v k.ú. a obci Vysoké Studnice  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Vysoké Studnice  v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-51, př. 1;
 • nabýt darem nemovité věci - pozemky v k.ú. a obci  Vysoké Studnice z vlastnictví obce Vysoké Studnice do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-51, př. 2;

schvaluje

 • dodatek č. 1889  Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2019-51, př. 3;
 • dodatek č. 1890  Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2019-51, př. 4


Usnesení 0295/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 1. úplatně převést pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, včetně součástí a  příslušenství vše  v k. ú. a obci Třebíč, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., se sídlem Slunná 1138, Podklášteří, 674 01 Třebíč , IČO 05899150 za kupní cenu 16 080 000 Kč;
 2. v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností LUMEN asociace pro rodinu s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 1,  úplatně převést pozemek par. č. st. 2388 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1222 m2, jehož součástí je stavba Horka-Domky č.p. 890, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5285 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1117 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. st. 5286 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost, pozemek par. č. 887/4 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha  o výměře 2402 m2, včetně součástí a příslušenství vše  v k. ú. a obci Třebíč,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) společnosti TTS energo  s.r.o., se sídlem Třebíč, Průmyslová 163, PSČ 674 01, IČO 60724692, za kupní cenu 16 070 000 Kč; 

schvaluje

dodatek č. 16 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč, dle materiálu ZK-04-2019-21, př. 4.


Usnesení 0296/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje 0666/07/2018/ZK převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2, ke dni účinnosti kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2019-76, př. 5;
 • rozhodnout převést hmotné nemovité věci v rozsahu dle materiálu ZK-04-2019-76, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-04-2019-76, př. 5.


Usnesení 0297/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky pro stavbu „II/360 Trnava - Rudíkov“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-04-2019-23, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0298/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-52, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-52, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-52, př. 2.


Usnesení 0299/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV02433.0013 dle materiálu ZK-04-2019-53, př. 2.


Usnesení 0300/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV01987.0016 dle materiálu ZK-04-2019-54, př. 2.


Usnesení 0301/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • převod finančních prostředků v celkové výši 100 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování nově zařazených oprav silnic II. a III. tříd a oprav mostů do přílohy D1A rozpočtu kraje (částka 75 000 000 Kč) dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 2 a investic k realizaci z přílohy D1B rozpočtu kraje (částka 25 000 000 Kč) dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 3;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 75 000 000 Kč na nově zařazené akce do přílohy D1A dle seznamu ZK-04-2019-55, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu ZK-04-2019-55, př. 3.


Usnesení 0302/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce s  Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ dle materiálu ZK-04-2019-56, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 600 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 600 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ dle materiálu ZK-04-2019-56, př. 3.


Usnesení 0303/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 510,80 Kč v souvislosti s druhou splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0304/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií společnosti DOC.DREAM services s.r.o., IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč dle materiálu ZK-04-2019-58, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2019-58, př. 2.


Usnesení 0305/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-04-2019-59, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2019-59, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0306/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku 4 236 779 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Střední škole řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069, na předfinancování a spolufinancování projektu "Modernizace výuky technických oborů" (ve výši 2 200 779 Kč) a Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702, na předfinancování projektu "Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů" (ve výši 2 036 000 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0307/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2019-61, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2019-61, př. 1.


Usnesení 0308/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Výroční monitorovací zprávu za rok 2018 dle materiálu ZK-04-2019-62, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu ZK-04-2019-62, př. 2.


Usnesení 0309/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-63, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-63, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2019“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2019-63, př. 2.


Usnesení 0310/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálu ZK-04-2019-77, př. 1upr1.


Usnesení 0311/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2019-64, př. 1;
 • Průvodní zprávu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2019-64, př. 3;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2019-64, př. 5.


Usnesení 0312/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 18 366 460 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční posílení programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotací, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-04-2019-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2019-65, př. 3;
 • neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019“ dle materiálu ZK-04-2019-65, př. 2.


Usnesení 0313/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-66, př. 2.


Usnesení 0314/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

pořídit návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě návrhu oprávněného investora ČEPS, a.s. Navrhovaný obsah Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uveden v materiálu ZK-04-2019-67, př. 1;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajistit uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.


Usnesení 0315/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech ZK-04-2019-68, př. 1 a ZK-04-2019-68, př. 2.


Usnesení 0316/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálů ZK-04-2019-69, př. 1, ZK-04-2019-69, př. 2, ZK-04-2019-69, př. 3 a ZK-04-2019-69, př. 4;

ukládá

radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoj Kraje Vysočina za rok 2019 do 30. června 2020.


Usnesení 0317/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • udělit v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275;
 • poskytnout dar obci Sobíňov, se sídlem, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, IČO: 00268275, z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dle materiálu ZK-04-2019-70, př. 2.


Usnesení 0318/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2019-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2019-71, př. 2.


Usnesení 0319/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0320/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2018 dle materiálu ZK-04-2019-73, př. 1.


Usnesení 0321/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ dle materiálu ZK-04-2019-74, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ ve složení:

ČSSD - Jana Nováková Hotařová (JI);

KDU-ČSL - Pavla Krejzlová (ZR); Čeněk Jůzl (HB);

ODS - Martina Bártová (TR); Alena Kukrechtová (PE);

KSČM - Jaroslav Píša (JI); Milan Plodík (HB);

SPV – Eva Požárová (JI); Zdeněk Souček (TR);

ANO 2011 - Pavel Nejedlý (JI); Vlastimil Forst (ZR);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); Milan Mokrý (ZR);

 • Milana Stránského (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“;
 • garantem Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Karolinu Smetanovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0322/04/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II. dle materiálu ZK-04-2019-75, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz