Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 04/2020

Usnesení 0257/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0258/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Statutárnímu městu Jihlava, IČO: 00286010, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava ve výši 1 320 000 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-81, př. 2upr1;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 320 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 320 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0259/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0260/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městu Žirovnice, IČO 00249505 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2020-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0261/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 626 985 Kč dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 68 139 Kč dle materiálu ZK-04-2020-05, př. 3.


Usnesení 0262/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Hořice, IČO: 00248223, ve výši 3 000 000 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-06, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0263/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 2 700 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 2 700 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 700 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0264/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu ZK-04-2020-08, př. 1
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2019 – 31. 5. 2020 dle materiálu ZK-04-2020-08, př. 2.


Usnesení 0265/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0266/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-10, př. 2.


Usnesení 0267/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020" subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 2;
 • neposkytnout dotaci z programu „Informační a komunikační technologie 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-11, př. 3.


Usnesení 0268/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

vyhlášení třináctého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice“;

bere na vědomí

text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-04-2020-12, př. 1.


Usnesení 0269/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 26 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 1;
 • Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 2;
 • Dodatek č.  30 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-13, př. 3.


Usnesení 0270/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
podporuje

v souladu s usnesením č. 0260/04/2019/ZK  finanční spoluúčast na projektu výstavby lůžkového hospice částkou ve výši 20 209 tis. Kč, která odpovídá 30% nákladů projektu „Lůžkový hospic Mezi stromy“. Finanční prostředky budou uvolňovány dle skutečné realizace projektu. Požadavek na doložení zařazení finanční částky ve výši 20 209 tis. Kč do rozpočtu roku 2021 je v první polovině roku 2020, kdy ještě nebyla započata ani první jednání o rozpočtu na rok 2021, nereálný. Do návrhu rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021 bude částka zařazena.


Usnesení 0271/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – duben 2020 dle materiálu ZK-04-2020-14, př. 1.


Usnesení 0272/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření na pokrytí nepříznivého vývoje plnění daňových příjmů kraje v roce 2020 dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 1;
 • snížení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční příspěvek u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-15, př. 2.


Usnesení 0273/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas

s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2019 bez výhrad;

schvaluje

Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu ZK-04-2020-16, př. 1.


Usnesení 0274/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2019.


Usnesení 0275/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu ZK-04-2020-18, př. 1;

bere na vědomí

 • Střednědobý výhled rozpočtu bez předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty Kraje Vysočina na roky 2021 až 2023 dle materiálu ZK-04-2020-18, př. 2;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2020-18, př. 3.


Usnesení 0276/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 1 z vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč, se sídlem Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč;

schvaluje

 • Dodatek č. 2032 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 3;
 • Dodatek č. 2033 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-19, př. 4.


Usnesení 0277/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 1 z vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí, se sídlem Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí;

schvaluje

 • Dodatek č. 2034 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 3;
 • Dodatek č. 2035 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-20, př. 4.


Usnesení 0278/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálů ZK-04-2020-21, př. 1 a ZK-04-2020-21, př. 2 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0279/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-04-2020-22, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 + cenu porostů na těchto pozemcích zjištěnou podle znaleckého posudku.


Usnesení 0280/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek oddělený dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5496/2, nově označený jako par. č. 5496/5 o výměře 1m2 - trvalý travní porost v k.ú. Velké Meziříčí.


Usnesení 0281/04/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0282/04/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0283/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-26, př. 1 z vlastnictví obce Putimov, se sídlem Putimov 47, 393 01 Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č.  2037 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-26, př. 2.


Usnesení 0284/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2020-27, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu ZK-04-2020-27, př. 2;

schvaluje

Dodatek č. 2038 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-27, př. 3.


Usnesení 0285/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2020-28, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř, se sídlem Stránecká Zhoř 35, 594 42 Měřín;

schvaluje

dodatek č. 2039 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-28, př. 2.


Usnesení 0286/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/14 a par. č. 3510/1 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 4811-73/2018 z pozemků KN par. č. 3388/3, par. č. 3510/4, par. č. 3510/2 a již existující pozemek par. č. 3510/6 v k. ú. Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2040 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 4;
 • Dodatek č. 2041 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-29, př. 5.


Usnesení 0287/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • dodatek č. 2042 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-30, př. 1;
 • dodatek č. 2043 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-30, př. 2.


Usnesení 0288/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 320/32 - orná půda o výměře 197 m2 v k.ú. Antonínův Důl z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

schvaluje

Dodatek č. 2044 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-04-2020-31, př. 1.


Usnesení 0289/04/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0290/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 61/2 o výměře 30 m2 oddělený geometrickým plánem č. 40,141-90/2013 z pozemku par. č. 61 v k. ú. Borovec a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2046 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-33, př. 1.


Usnesení 0291/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Radešín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku par. č. 197 v k. ú. Radešín nad Bobrůvkou, zastavěnou chodníkem, do vlastnictví obce Radešín a obec Radešín se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0292/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství, vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

rozhoduje

 • převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/3454 v km 4,186 - 4,286 v délce 100 m včetně součástí a příslušenství vyřazené pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 28. 4. 2020, čj. KUJI 40967/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;
 • převést darem pozemek par. č. 599/3 o výměře 882 m2, oddělený geometrickým plánem č. 156-12/2020 z pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

schvaluje

Dodatek č. 2047 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-35, př. 1.


Usnesení 0293/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt pozemky v k. ú. Rantířov a pozemky v k. ú. Horní Kosov z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2 v rozsahu dle materiálu ZK-04-2020-36, př. 1;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Rantířov z vlastnictví obce Rantířov do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-36, př. 2;

schvaluje

Dodatek č. 2048 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2020-36, př. 5.


Usnesení 0294/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0203/03/2020/ZK tak, že materiál ZK-03-2020-41, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2020-37, př. 1.


Usnesení 0295/04/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0296/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Humpolec - obchvat" dle materiálu ZK-04-2020-39, př. 1.


Usnesení 0297/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • převod finančních prostředků ve výši 180 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle  materiálu ZK-04-2020-40, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;

ukládá

řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu ZK-04-2020-40, př. 2 přednostně z  prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020 a nevyčerpané prostředky poskytnuté krajem vrátit do rozpočtu Kraje Vysočina nejpozději do 30.11.2020. 


Usnesení 0298/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 1
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Bezpečná silnice 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-41, př. 2.


Usnesení 0299/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0300/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Infrastruktura cestovního ruchu 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-43, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-43, př. 4.


Usnesení 0301/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02734.0048 dle materiálu ZK-04-2020-44, př. 3.


Usnesení 0302/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 793 248,68 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0303/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 222 700,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0304/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 13 465,39 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0305/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací, na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu ZK-04-2020-48, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 497 058 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, § 2143 – Cestovní ruch za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 497 058 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ dle materiálu ZK-04-2020-48, př. 3.


Usnesení 0306/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o projektovém záměru Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2020-49, př. 1;

schvaluje

závazek kraje na:

 • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras" do výše 500 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace ve výši 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Zmírnění dopadů krizí na cestovní ruch prostřednictvím chytrých turistických tras“, tj. max. do výše 125 000 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 0307/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu dle materiálu ZK-04-2020-50, př. 1.


Usnesení 0308/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 9 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu ZK-04-2020-51, př. 1.


Usnesení 0309/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2020-52, př. 1;
 • zařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb uvedené v materiálech ZK-04-2020-52, př. 2 a ZK-04-2020-52, př. 3 do projednávání o Krajské síti sociálních služeb Kraje Vysočina na podzim roku 2020;

schvaluje

 • stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-04-2020-52, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – aktualizaci pro rok 2021 dle materiálu ZK-04-2020-52, př. 4.


Usnesení 0310/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 1;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 3 940 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-04-2020-53, př. 2.


Usnesení 0311/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-54, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-54, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Investujme v sociálních službách 2020“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-04-2020-54, př. 2.


Usnesení 0312/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02725.0077 na projekt dle materiálu ZK-04-2020-55, př. 3.


Usnesení 0313/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02942.0002 dle materiálu ZK-04-2020-56, př. 2.


Usnesení 0314/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Výroční monitorovací zprávu za rok 2019 dle materiálu ZK-04-2020-57, př. 1;

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu ZK-04-2020-57, př. 2.


Usnesení 0315/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0316/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 2;

rozhoduje

 • uzavřít s městem Humpolec smlouvu o převzetí vzdělávací činnosti dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 1;
 • uzavřít s městem Humpolec darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 3;
 • poskytnout finanční dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání městu Humpolec ve výši 440 000 Kč a uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-59, př. 4.


Usnesení 0317/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, Dům dětí a mládeže Třebíč, Active - Středisko volného času Žďár nad Sázavou a AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času, které zřizují obce, v celkové výši 1 868 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu ZK-04-2020-60, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2020-60, př. 2.


Usnesení 0318/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost ve výši 1 700 000 Kč Nadačnímu fondu regionální fotbalové Akademie Kraje Vysočina se sídlem Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava, IČO: 04417909 dle materiálu ZK-04-2020-61, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-61, př. 1.


Usnesení 0319/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci městu Ledeč nad Sázavou, se sídlem Husovo náměstí 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 00267759 ve výši 1 380 412 Kč na přístavbu šaten zimního stadionu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-62, př. 1.


Usnesení 0320/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci pobočnému spolku Orel jednota Nové Město na Moravě, se sídlem Hájkova 403, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 48895920 ve výši 929 250 Kč na výstavbu víceúčelového sportovního areálu;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-63, př. 1.


Usnesení 0321/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Horácký tenisový klub Třebíč, z.s., se sídlem Janáčkovo stromořadí 156, Jejkov, 674 01 Třebíč, IČO: 26615151 ve výši 2 502 192 Kč na výstavbu víceúčelové sportovní haly;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-64, př. 1.


Usnesení 0322/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku Třebíč Nuclears z.s., se sídlem Na Hvězdě 1388, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 26596792 ve výši 954 528 Kč na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu Na Hvězdě v Třebíči;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-65, př. 1.


Usnesení 0323/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku TJ Slavoj Pacov, z.s.., se sídlem nám. Svobody 320, 395 01 Pacov, IČO: 00477036 ve výši 3 763 555 Kč na modernizaci sportovního areálu Za Branou;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-66, př. 1.


Usnesení 0324/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci spolku THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s. se sídlem Čeloudova 1117/56, Horka-Domky, 674 01 Třebíč, IČO: 70816387 ve výši 2 228 188 Kč na rekonstrukci stávajícího objektu na Sportovní centrum Třebíč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-67, př. 1.


Usnesení 0325/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost městu Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 00294900 ve výši 6 851 141 Kč na výstavbu sportovní haly;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2020-68, př. 1.


Usnesení 0326/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

program Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-69, př. 1;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 10 000 000 Kč na realizaci programu ve Fondu Vysočiny „Marketing v cestovním ruchu 2020“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj,  § 2143 ‑ Cestovní ruch o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů.


Usnesení 0327/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Krajskou přílohu RIS3 strategie Kraje Vysočina na období 2021+ dle materiálu ZK-04-2020-70, př. 1upr1.


Usnesení 0328/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2020-71, př. 3.


Usnesení 0329/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálů ZK-04-2020-72, př. 1, ZK-04-2020-72, př. 2, ZK-04-2020-72, př. 3 a ZK-04-2020-72, př. 4;

ukládá

radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2020 do 30. června 2021.


Usnesení 0330/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech ZK-04-2020-73, př. 1 a ZK-04-2020-73, př. 2.


Usnesení 0331/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2019 dle materiálu ZK-04-2020-74, př. 1.


Usnesení 0332/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-75, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-75, př. 2.


Usnesení 0333/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 4;
 • neposkytnout dotaci z programu NAŠE ŠKOLA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-76, př. 5.


Usnesení 0334/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2020-77, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2020-77, př. 2.


Usnesení 0335/04/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0336/04/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje

vyhlašuje

Program „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ dle materiálu ZK-04-2020-79, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ ve složení:

ČSSD - Silvie Tomšíková (ZR); Jana Nováková Hotařová (JI);

KDU-ČSL – Eva Krejzlová (ZR); Jana Houšková (PE);

ODS – Martina Šlosrová (HB);

KSČM – Monika Jordánová (JI); Jaroslav Píša (ZR);

SPV – Eva Požárová (JI); Jan Burda (TR);

ANO 2011 – Jaroslav Drahoš (JI); Pavel Švec (ZR);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Iva Švehlíková (JI);

 • Josefa Nedvěda (JI, ODS) předsedou řídicího výboru Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“;
 • garantem Programu „JEDNORÁZOVÉ AKCE 2020“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Bc. Janu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Karolinu Smetanovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz