Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 05/2018

Usnesení 0552/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2018 dle materiálu ZK-05-2018-02, př. 1;
schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2018-02, př. 1.


Usnesení 0553/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0554/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 2 128 883 Kč na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 1;
 • zamítnout žádosti obcí o dotaci na pořízení technického zařízení do vybavení JPO obcí dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-04, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 128 883 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 128 883 Kč.


Usnesení 0555/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 7 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany a na výstavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-05-2018-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-05, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 7 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o  částku 7 800 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0556/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městu Svratka, IČO 00295531 ve výši 500 000 Kč a Městysi Bohdalov, IČO 00294004 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2018-06, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-06, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0557/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálu ZK-05-2018-07, př. 1.


Usnesení 0558/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2018-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 dle materiálu ZK-05-2018-08, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Prevence kriminality 2018 subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2018-08, př. 5.


Usnesení 0559/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-05-2018-09, př. 1.


Usnesení 0560/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-05-2018-10, př. 1.


Usnesení 0561/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na pořízení vybavení rekonstruovaného oddělení hematologie a transfuziologie včetně pracoviště hemodialýzy interního oddělení dle materiálu ZK-05-2018-101, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce ke krytí výdajů na opravu CT přístroje a  pořízení nových kogeneračních jednotek dle materiálu ZK-05-2018-101, př. 3.


Usnesení 0562/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2018 dle materiálu ZK-05-2018-11, př. 1.


Usnesení 0563/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0564/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 235/30 o výměře 8 m2 oddělený geometrickým plánem č. 163-31/2018 z pozemku par. č. 235/13 v k. ú. a obci Rybné z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rybné;

schvaluje

dodatek č. 1742 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-13, př. 1.


Usnesení 0565/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0566/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 935/62 o výměře 2367 m2 v k. ú. a obci Skřinářov z vlastnictví obce Skřinářov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1744 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-15, př. 1.


Usnesení 0567/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 703/2 o výměře 2043 m2 v k. ú. a obci Chlumětín z vlastnictví obce Chlumětín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1745 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,  dle materiálu ZK-05-2018-16, př. 1.


Usnesení 0568/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 433/17 o  výměře 11 m2, oddělený geometrickým plánem č. 160-36/2018 z pozemku par. č. 433/8 v k. ú. a obci Nová Buková z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Buková;

schvaluje

dodatek č. 1746 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-17, př. 1.


Usnesení 0569/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 2 z vlastnictví obce Košetice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1747 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 4;
 • dodatek č. 1748 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-18, př. 5.


Usnesení 0570/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2094/13 o výměře 104 m2 oddělený dle geometrického plánu č.  1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/14 o výměře 551 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č. 2094/15 o výměře 155 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1, pozemek par. č.  2094/16 o  výměře 4 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 2094/1 a  pozemek par. č. 678/18 o výměře 567 m2 oddělený  dle geometrického plánu č. 1286-63/2017 z par. č. 678/16  v katastrálním území Brtnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice;

schvaluje

dodatek č. 1749 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-19, př. 1.


Usnesení 0571/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina darem pozemky z vlastnictví obce Křoví se sídlem Křoví 32, PSČ 594 54, IČO 00545406 a města Velká Bíteš se sídlem Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš, PSČ 595 01, IČO 00295647 v rozsahu materiálu ZK-05-2018-20, př. 1.


Usnesení 0572/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 5635/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 010 m2, par. č. 5635/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 334 m2 a par. č. 5636/44 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 v k. ú. Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0573/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1100/8 o výměře 53 m2, par. č. 1100/9 o výměře 11  m2, par. č.  1100/10 o výměře 173 m2, par. č. 1100/11 o výměře 134 m2, par. č. 1100/12 o výměře 3 m2, par. č. 1100/13 o výměře 185 m2, par. č. 1100/18 o výměře 207 m2, par. č. 1100/19 o výměře 38  m2, par. č. 1100/20 o výměře 67 m2 a par. č. 1100/21 o výměře 628 m2 v k. ú. a  obci Příštpo z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Příštpo;

schvaluje

dodatek č. 1750 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-22, př. 1.


Usnesení 0574/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 620/8 o výměře 106 m2, par. č.  620/9 o výměře 145 m2, par. č.  620/10 o výměře 41 m2, par. č. 620/11 o výměře 2 m2, par. č.  620/12 o výměře 5 m2, par. č.  620/15 o výměře 13 m2, par. č. 620/16 o výměře 133 m2, par. č.  620/17 o výměře 85 m2, par. č. 620/18 o výměře 95 m2, par. č. 621/2 o výměře 48 m2, par. č.  621/12 o výměře 5 m2, par. č.  621/13 o výměře 13 m2, par. č. 621/14 o výměře 38 m2, par. č.  621/16 o výměře 177 m2, par. č. 621/21 o výměře 235 m2 a par. č. 699/4 o výměře 50 m2 v k.  ú. a obci Slavětice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice;

schvaluje

dodatek č. 1751 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-23, př. 1.


Usnesení 0575/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2018-24, př. 1 z vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0576/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 1 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 2 v k. ú. Kaliště u Horních Dubenek  z vlastnictví obce Kaliště do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1752 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 3;
 • dodatek č. 1753 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-25, př. 4.


Usnesení 0577/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 44/1 o výměře 315 m2, par. č. 663/4 o výměře 615 m2, par. č.  1010/7 o výměře 446 m2, par. č. 273/15 o výměře 6 m2 a par. č.  302/3 o  výměře 6 m2 v k. ú. a  obci Polnička z vlastnictví obce Polnička do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1754 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-26, př. 1.


Usnesení 0578/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0579/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0580/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2578 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 815 m2, par. č. 2580/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 907 m2, par. č. 2581/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 609 m2, par. č. 2587 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 474 m2 a par. č. 2593 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 69 m2 v k. ú. Dolní Bobrová a obci Bobrová z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Bobrová.


Usnesení 0581/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatně pozemek par. č. 5636/22 - ostatní plocha, silnice o výměře 760 m2 v k. ú. Velké Meziříčí a dále pozemky par. č.  1136/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 424 m2 a par. č.  1136/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 59 m2 v k. ú. Dolní Heřmanice z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0582/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0583/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1759 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-32, př. 1.


Usnesení 0584/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0585/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0586/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0587/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice:

  • pozemky par. č. 695/37, par. č. 695/38, par. č. 695/39, par. č. 695/40, par. č. 695/41, par. č. 695/42, par. č. 695/43, par. č. 695/44, par. č. 695/45, par. č. 1248/18, par. č.  1248/19, par. č. 1407/3, par. č. 1407/4, par. č. 1408/4, par. č. 1408/5, par. č.  1408/6, par. č. 1410/4, par. č. 1410/5, par. č. 1411/3, par. č. 1413/3, par. č.  1414/3, par. č. 1415/92, par. č. 1415/93, par. č. 1415/94, par. č. 1415/95, par. č.  1415/96, par. č. 1419/3, par. č. 1427/2, par. č. 1502/2, par. č. 2061/29, par. č.  2061/31, par. č. 2061/34, par. č. 2061/63, par. č. 2083, par. č. 2084, par. č.  1417/3, podíl 7/8 pozemku par. č. 1418/3, pozemek par. č. 2007/1 oddělený dle GP č. 326-86/2018 z par. č. 2007/1, všechny v katastrálním území Příseka;
  • pozemky par. č. 143/4, par. č. 143/6, par. č. 636/2, všechny v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy;
  • pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice II/405 od křižovatky se silnicí III/4053 (uzlový bod 2341A035) po křižovatku s přeložkou silnice II/405 (uzlový bod 2341A088) tj. km 1,077 až 2,833 provozního staničení silnice II/405H k  1. 1. 2018 včetně všech součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 405-002;
  • nově vybudované stavební objekty v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ SO 105 Přeložka polní cesty km 5,620, SO 106 Souběžná polní cesta, SO 107 Přeložka polní cesty km 6,154, SO 108.1 Připojení Příseky km 6,825, SO 108.2 Přeložka polní cesty km 6,825;
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o převodu  pozemní komunikace - vyřazeného úseku silnice II/405 a  stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby "II/405 Příseka obchvat";

schvaluje

dodatek č. 1765 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-36, př. 1.


Usnesení 0588/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č.  st.  143 zastavěná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Dobrá Voda u  Pelhřimova oddělený geometrickým plánem č. 156-136/2017 z pozemku par. č. 421/1 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobrá Voda;

schvaluje

dodatek č. 1766 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-37, př. 2.


Usnesení 0589/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0590/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 951/4 o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Přibyslav z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1768 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-39, př. 1.


Usnesení 0591/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky par. č. 837/20 o výměře 263 m2 a par. č. 837/22 o  výměře 74 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov a pozemek par. č. 1730/9 o výměře 30 m2 v  k.  ú. Vintířov a  obci Obrataň z  vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ  500  08 do vlastnictví  Kraje Vysočina dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu ZK-05-2018-40, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 1769 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-40, př. 2.


Usnesení 0592/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemek par. č. 410/13 o výměře 525 m2 v k. ú. Leštinka u  Světlé nad Sázavou a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví České republiky, právo hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálu ZK-05-2018-41, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 1770 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-41, př. 2.


Usnesení 0593/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1771 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-42, př. 1.


Usnesení 0594/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 840/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 65 m2 a par. č. 840/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 20 m2, oddělené geometrickým plánem č. 199-49/2014 z  pozemku par. č. 840/1 v k. ú. Víska u Chotěboře a obci Víska z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Víska;

schvaluje

dodatek 1772 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-43, př. 2.


Usnesení 0595/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0596/05/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0597/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par.č. 2423 - ost. plocha, silnice o výměře 6 474 m2 v k. ú. Vysoké Popovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;

schvaluje

dodatek č. 1773 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-46, př. 1.


Usnesení 0598/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1810/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 55 m2 v k.ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kostelec;

schvaluje

dodatek 1774 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-47, př. 2.


Usnesení 0599/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 1547/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4648 m2 a par. č. 1547/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 330  m2 v k.ú. a obci Vladislav z vlastnictví městyse Vladislav do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

dodatek č. 1775 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-48, př. 2.


Usnesení 0600/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k.ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 1 z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1776 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 4;
 • dodatek č. 1777 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-49, př. 5.


Usnesení 0601/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákon ač. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod  silnice III/35018 v úseku km 0,000 - 1,418;

rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Velká Losenice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/35018 v  úseku km 0,000 - 1,418 včetně součástí a příslušenství a pozemku par.č. 4226 - ost. plocha, silnice o výměře 14 758 m2 v k. ú. Velká Losenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velká Losenice.


Usnesení 0602/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městysem Mrákotín smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci staveb „Chodník k zahrádkám Mrákotín“ a “Chodník směr k Částkovicím Mrákotín“ darovat části pozemků KN par. č. 2550, par. č. 2554/1 v  k. ú. Mrákotín u Telče, zastavěných chodníky, do vlastnictví Městyse Mrákotín a Městys Mrákotín se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0603/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1498/1 - ost. plocha, silnice o výměře 1 895 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

schvaluje

dodatek č. 1778 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-52, př. 1.


Usnesení 0604/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt úplatně z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu, za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př.  1;
 • nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek v rozsahu a za podmínek dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-54, př. 2.


Usnesení 0605/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/4103 v délce 1, 515 km včetně součástí a příslušenství, zejména mostu ev. č. 4103-1 a pozemky par. č. 3900/15 - ost. plocha, silnice o výměře 3 373 m2 v k. ú. Stařeč, par. č. 443 - ost. plocha, silnice o výměře 9 213 m2 a par. č. 450/2 - ost. plocha, silnice o výměře 2 527 m2, oba v k. ú. Kracovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;

schvaluje

dodatek č 1779 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-55, př. 1.

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - vyřazenou silnici III/4103 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Stařeč;


Usnesení 0606/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2018-56, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v  době uzavírání kupních smluv do vlastnictví  Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0607/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2018-57, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2018-57, př. 2 z vlastnictví obcí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníkem  ZD Výčapy, družstvo smlouvu o budoucí kupní smlouvě, ve které se ZD Výčapy, družstvo zaváže po zúžení předmětu zástavního práva na pozemku KN par. č. 295/5 uzavřít kupní smlouvu na část pozemku KN par. č. 295/5, dle GP označenou jako  par. č. 295/26 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou, za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 a Kraj Vysočina se zaváže tento pozemek za tuto kupní cenu odkoupit;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Střítež smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Obec Střítež zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1168/1 v k. ú. Střítež u Třebíče  v rozsahu cca 20 m2, zastavěného silnicí II/360, do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0608/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 15 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2018-58, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba „Pavilonu B“.


Usnesení 0609/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít  mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod Smlouvu o vzájemném finančním vypořádání v souvislosti s realizací akce Krajská knihovna Vysočiny - budova KKV dle materiálu ZK-05-2018-53, př. 2.


Usnesení 0610/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt hmotné nemovité věci - pozemky par. č. 358 o výměře 109 m2, par. č. 359 o výměře 109  m2, par. č. 360 o výměře 118 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 502, par. č. 361 o  výměře 202 m2 a par. č. 362 o výměře 143 m2, jehož součástí je rodinný dům č. p. 474, v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy, 69, 583 01 Chotěboř, IČ  002 67 538 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 760 000 Kč + 21% DPH, celkem 919 600  Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-59, př. 1.


Usnesení 0611/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nepožadovat od města Brtnice spolufinancování dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby „II/405 Brtnice“.


Usnesení 0612/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

požadovat po obcích příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci navržených jízdních řádů dle projektu Veřejná doprava Vysočina, a to ve výši 70 Kč za občana obce/rok.


Usnesení 0613/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o  částku 5 000 000 Kč s určením pro KSÚSV na obnovu a doplnění dopravního značení v  roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u KSÚSV pro rok 2018 o  celkovou částku 5 000 000 Kč na obnovu a doplnění dopravního značení.


Usnesení 0614/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2018 dle materiálu ZK-05-2018-63, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-63, př. 2.


Usnesení 0615/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Rámcovou smlouvu o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" se statutárním městem Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČO: 00286010, dle materiálu ZK-05-2018-64, př. 1.


Usnesení 0616/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice o částku 20 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na opravy převáděných komunikací v roce 2018 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2018 o celkovou částku 20 000 000 Kč na zajištění oprav komunikací, následně předávaných obcím, uvedených v materiálu ZK-05-2018-65, př. 2.


Usnesení 0617/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-66, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2018-66, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „REGIONÁLNÍ KULTURA 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-66, př. 2.


Usnesení 0618/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci příjemci DOC.DREAM services s.r.o., se sídlem Jana Masaryka 1662/16, 586 01 Jihlava, IČO: 05386551, ve výši 350 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3313 – Filmová tvorba, distribuce, kniha a shromažďování audiovizuálních archiválií, na podporu aktivit Centra dokumentárního filmu v Jihlavě v roce 2018 dle materiálu ZK-05-2018-67, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-67, př. 2.


Usnesení 0619/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2018-68, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Edice Vysočiny 2018“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2018-68, př. 2.


Usnesení 0620/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu ZK-05-2018-69, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 14 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 14 000 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ dle materiálu ZK-05-2018-69, př. 3.


Usnesení 0621/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-70, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 16 965 980 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 16 965 980 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice“ dle materiálu ZK-05-2018-70, př. 3.


Usnesení 0622/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění

text usnesení č. 0397/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 tak, že text: 

Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na:

 • předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 33 905 000 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 3 390 500 Kč z rozpočtu kraje“

  se nahrazuje textem:

Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje na:

 • předfinancování akce Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ do výše 34 256 588 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů akce poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů akce „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“, tj. max. do výše 3 425 659 Kč z rozpočtu kraje“;
rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČO 00090735, za účelem realizace projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu ZK-05-2018-71, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 34 256 588 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 34 256 588 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava“ dle materiálu ZK-05-2018-71, př. 3.


Usnesení 0623/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2018-72, př. 1.


Usnesení 0624/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Koncepci podpory státní památkové péče v Kraji Vysočina na období 2018-2023 dle materiálu ZK-05-2018-73, př. 1.


Usnesení 0625/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 350 000 Kč firmě ODDYVY, a.s., IČ 05620554, se sídlem Táborská 266, 664 51 Kobylnice na obnovu kulturní památky „Cikháj, vodní mlýn“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-74, př. 3.


Usnesení 0626/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0002 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0023 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 4;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0025 dle materiálu ZK-05-2018-75, př. 5.


Usnesení 0627/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Házené Vysočina s.r.o., Žďárská 158, 59214 Nové Veselí, IČO: 06374204 dle materiálu ZK-05-2018-76, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2018-76, př. 1.


Usnesení 0628/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2018-77, př. 2.


Usnesení 0629/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2018 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2018-78, př. 1.


Usnesení 0630/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2018-79, př. 1.


Usnesení 0631/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0632/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-05-2018-81, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „C4PE“ organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2018-81, př. 2;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 – Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 200 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu „C4PE“;
 • převod finančních prostředků ve výši 5 050 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 5 050 000 Kč s určením pro organizaci Vysočina Education na předfinancování projektu „C4PE“;
 • závazek kraje na krytí finanční spoluúčasti organizace Vysočina Education, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „C4PE“ maximálně ve výši 945 544 Kč z rozpočtu kraje, po vyúčtování projektu.


Usnesení 0633/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvy o partnerství s níže uvedenými partnery za účelem realizace projektu s názvem „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ dle materiálů ZK-05-2018-82, př. 2 a ZK-05-2018-82, př. 3:

 • Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Žižkova 1939/20, 58601 Jihlava, IČO 75140349, PIC 947694851;
 • TAMPERE, ALEKSIS KIVEN KATU 14-16, 33100 TAMPERE, Finland, National ID 02116752, PIC 998829080;
 • LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE HUGUES LIBERGIER, 55 Rue Libergier, 51100, Reims, France, National ID 195100359, PIC 949023169;
 • Lycée Polyvalent Stéphane Hessel, 8 rue Godart Roger, Post code 51331, France, National; ID 195100680, PIC 949554923;
 • Rectorat de l'académie de Reims, 1 rue navier, 51082 Reims, France, National ID 175 104 306, PIC 933425957;
 • Land Niederösterreich, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten,  representing Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Wissenschaft und Forschung, Landhausplatz 1, 3109 St. Pölten, Austria, National ID DVR: 0059986, PIC 907064364;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu „Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe“ ve výši max. 1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí 63 tis. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 0634/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů ZK-05-2018-83, př. 1 a ZK-05-2018-83, př. 2.


Usnesení 0635/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít smlouvu o spolupráci a darovací dle materiálu ZK-05-2018-84, př. 1;
 • poskytnout finanční dar ve výši 8 000 000 Kč městu Havlíčkův Brod, se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2, IČO: 00267449 dle materiálu ZK-05-2018-84, př. 1;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost o částku 8 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 0636/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dohodu o vzájemné spolupráci dle materiálu ZK-05-2018-85, př. 1.


Usnesení 0637/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 500 tis. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 500 tis. Kč určenou na dofinancování mobilní specializované paliativní péče;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 320 000 Kč na dofinancování služeb Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč a domácí péče s vazbou na mobilní specializovanou paliativní péči dle materiálu ZK-05-2018-86, př. 4;
 • Domácímu hospici Vysočina, o. p. s., IČO: 70803978 ve výši 600 000 Kč na dofinancování služby Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě dle materiálu ZK-05-2018-86, př. 5;


Usnesení 0638/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 1 567 812 Kč Městu Ledeč nad Sázavou, IČ 00267759, na úhradu nákladů v rámci rekonstrukce čističky odpadních vod Háj - Ledeč, dle materiálu ZK-05-2018-87, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2018-87, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 1 567 812 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 567 812 Kč.


Usnesení 0639/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

„Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019“ dle materiálu ZK-05-2018-88, př. 2.


Usnesení 0640/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině č. 06/16 ze dne 13. 9. 2016.


Usnesení 0641/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_17_007 dle materiálu ZK-05-2018-90, př. 2.


Usnesení 0642/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2018-91, př. 1 a ZK-05-2018-91, př. 2;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 7 539 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2018-91, př. 1 a ZK-05-2018-91, př. 2;
 • uzavřít dodatky k veřejnoprávním smlouvám a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2018-91, př. 3.


Usnesení 0643/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. V ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 1;
 • Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu ZK-05-2018-92, př. 2.


Usnesení 0644/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 6 721 637 Kč ze zvláštního účtu projektu dle materiálu ZK-05-2018-93, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2018-93, př. 2.


Usnesení 0645/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

grantový program „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ dle materiálu ZK-05-2018-94, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ ve složení:

ČSSD - Petr Krčál (ZR); Ivana Mojžyšková (HB);

KDU-ČSL - Karel Křivánek (JI); Pavel Pípal (PE);

ODS - Helena Hinková (JI); Marta Stolínová (HB);

KSČM - Milan Plodík (HB); Kamil Vejvoda (ZR);

SPV - Zdena Marková (ZR); Eva Požárová (JI);

ANO 2011 - Pavel Franěk (TR); Pavel Švec (ZR);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI);

 • Jana Velebu (ZR, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“;
 • garantem grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta JUDr. Věru Švarcovou s právem hlasovacím a Mgr. Stanislavu Holbovou s právem poradním;

vyslovuje

souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0646/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0647/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0648/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje – Program obnovy venkova Vysočiny dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2018-97, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-05-2018-97, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2018-97, př. 2.


Usnesení 0649/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smluv o spolupráci a veřejnoprávních smluv při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ dle materiálu ZK-05-2018-98, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Revitalizace Hodíškovského rybníka“ dle materiálu ZK-05-2018-98, př. 1.


Usnesení 0650/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2018-99, př. 1.


Usnesení 0651/05/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace FV01959.0033 a FV01959.0061 dle materiálů  ZK-05-2018-100, př. 3  a  ZK-05-2018-100, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz