Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 05/2019

Usnesení 0325/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rezignaci pana Radovana Necida na funkci člena Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 8. 2019 dle materiálu ZK-05-2019-78, př. 1;

stanoví

10. 9. 2019, jako den, od kterého se poskytuje odměna panu Zdeňku Geistovi, novému členu zastupitelstva kraje.


Usnesení 0326/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

členkou Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Janu Fischerovou, CSc., členku Zastupitelstva Kraje Vysočina.


Usnesení 0327/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2019 dle materiálu ZK-05-2019-02, př. 1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2019-02, př. 1.


Usnesení 0328/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0329/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městysu Štoky, IČO 00268356 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2019-04, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-04, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.


Usnesení 0330/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 5 362 840 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na stavbu požární zbrojnice dle materiálu ZK-05-2019-05, př. 4;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 5 362 840 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 362 840 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0331/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-06, př. 1.


Usnesení 0332/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost dle ZK-05-2019-07, př. 2.


Usnesení 0333/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 100 000 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 100 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 21 472 000 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 28 564 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 331 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 12 958 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 18 675 000 Kč,

za účelem úhrady rostoucích provozních nákladů, které nebudou vykryty výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči dle úhradové vyhlášky na rok 2019.


Usnesení 0334/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 13 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 13 000 000 Kč  za účelem částečné úhrady výdajů spojených s navýšením osobních nákladů.


Usnesení 0335/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce na financování generální opravy planární gamakamery ve výši 2 292 950 Kč dle materiálu ZK-05-2019-10, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 2 292 950 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 292 950 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s generální opravou planární gamakamery oddělení nukleární medicíny.


Usnesení 0336/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 80 057 676,10 Kč v souvislosti se splátkou zápůjček poskytnutých:

 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace ZP v oborech poskytujících návaznou péči, zřízení pracoviště MR a jednotky NIP“, částka 59 761 359,57 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“, částka 6 899 482,79 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“, částka 13 396 833,74 Kč;

 a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0337/05/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana jiných než osobních údajů vyplývající ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách (bankovní tajemství).


Usnesení 0338/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2019 dle materiálu ZK-05-2019-13, př. 1.


Usnesení 0339/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/150 Pavlíkov – Leštinka“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2019-14, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0340/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 6307 o výměře 93 m2 - orná půda a dle geometrického plánu číslo 4457-30/2016 z pozemku par. č. 5517/20 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 5517/24 o výměře 2053 m2 - orná půda, oba v k.ú. Velké Meziříčí.


Usnesení 0341/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést úplatně pozemek dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019  nově označený jako par. č. 2307/19 - o výměře 1 m2 a pozemek KN par. č. 2307/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví NPK Europe Mfg. s.r.o., č.p. 85, 59441 Uhřínov za dohodnutou cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt úplatně pozemky dle geometrického plánu č. pl. 385-44/2019  nově označené jako par. č. 4903/3 - o výměře 42 m2 a par. č. 4903/1 - o výměře 138 m2 v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí z vlastnictví NPK Europe Mfg. s.r.o., č.p. 85, 59441 Uhřínov do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou cenu 100 Kč/m2;

schvaluje

 • Dodatek č. 1891 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-16, př. 2;
 • Dodatek č. 1892 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-16, př. 3.


Usnesení 0342/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek parcela číslo 6955/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 4446-94/2019, PGP-453/2019-714 z pozemku KN par. č. 6955/1 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, za cenu ve výši 9 000 Kč bez DPH (10 890 Kč včetně 21 % DPH), z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Hettich ČR k. s., IČ: 494 37 283, se sídlem Jihlavská 2190/3, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou;

schvaluje

Dodatek č. 1893 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-17, př. 2.


Usnesení 0343/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 2430/11 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Osová Bítýška;
 • nabýt darem díl „m“ par. č. 2430/11 o výměře 1 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 873-381/2018, PGP-8/2019-746 z pozemku KN par. č. 143/2 v k. ú. Osová Bítýška z vlastnictví obce Osová Bítýška do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1894 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 3;
 • Dodatek č. 1895 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-18, př. 4.


Usnesení 0344/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemku KN par. č. 4546/2 v k. ú. Budišov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Budišov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 1066-43625/2018, PGP-845/2018-710 z pozemků KN par. č. 1674/1 a par. č. 4527/2 v k. ú. Budišov z vlastnictví městyse Budišov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1896 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 4;
 • Dodatek č. 1897 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-19, př. 5.


Usnesení 0345/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 5958/30 - ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 7473-17/2019, PGP-547/2019-707 z pozemku KN par. č. 5958/1 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

schvaluje

Dodatek č. 1898 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-20, př. 2.


Usnesení 0346/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0504/04/2018/ZK ve znění usnesení 0033/01/2019/ZK tak, že v materiálu ZK-01-2019-34, př. 2, se pozemky pod pořadovými čísly 20, 22 a 24 v k. ú. Krahulov a pozemky pod pořadovým číslem 57 v k.ú. Okříšky  nahrazují pozemky dle materiálu ZK-05-2019-21, př. 1.


Usnesení 0347/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 1320/3 v k. ú. Samšín o výměře 1 m2 z vlastnictví obce Samšín, se sídlem Samšín č. 38, 395 01 Pacov, IČ 002 49 025, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1899 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-22, př. 1.


Usnesení 0348/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/1 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 1850-3415/2017, PGP-1681/2018-710 z pozemku KN par. č. 1118/4 z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1900 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 4;
 • Dodatek č. 1901 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-23, př. 5.


Usnesení 0349/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemek par. č. st. 2005 v k. ú. Humpolec bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost k hospodaření s majetkem státu pro Stání pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0350/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1902 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2019-25, př. 1.


Usnesení 0351/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2185/30 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1379 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 1390-9/2018, PGP-537/2018-601, z pozemku KN par. č. 2185/1, ostatní plocha, silnice, v k. ú. Golčův Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Golčův Jeníkov;

schvaluje

Dodatek č. 1903 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-26, př. 2.


Usnesení 0352/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - vyřazený úsek silnice č. III/3912 v rozsahu staničení km 1,515-1,680 včetně součástí a příslušenství a pozemek KN par. č. 419/15 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 118 m2 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové, obec Křižanov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;

schvaluje

Dodatek č. 1904 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2019-27, př. 2.


Usnesení 0353/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatně pozemek par. č. 4560/22 - vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 3 m2 v k. ú. Lukavec u Pacova z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0354/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1149/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 307 m2 v k. ú. Cerekvička z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0355/05/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0356/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/0029;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Jabloňov na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/0029 včetně součástí a příslušenství a pozemku par. č. 1782/5 o výměře 11691 m2 v k.ú. Jabloňov u Velkého Meziříčí.


Usnesení 0357/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k.ú. a obci Cetoraz dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cetoraz;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Cetoraz dle materiálu ZK-05-2019-32, př. 1 z vlastnictví obce Cetoraz do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatky č. 1905 a č. 1906 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-05-2019-32, př. 4, ZK-05-2019-32, př. 5.


Usnesení 0358/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku par. č. 878/47 - ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0359/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 204/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 4706 m2 a par. č. 290/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 2628 m2, oba v k. ú. Studnice u Rokytna z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0360/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/39215;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kladeruby nad Oslavou na straně budoucího obdarovaného na převod  pozemní komunikace - silnice III/39215 v rozsahu km 0,000 - 0,517 včetně součástí a příslušenství a pozemků  par. č. 648/2 - ost. plocha, silnice o výměře 4 863 m2 a par. č. 648/3 - ost. plocha, zeleň o výměře 1 015 m2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kladeruby nad  Oslavou.


Usnesení 0361/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 413/40 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 874 m2 a par. č. 413/41 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 8 m2 oddělené GP č. 1422-166/2018 z pozemku par. č. 413/7 v k. ú. Ždírec nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ždírec nad Doubravou;

schvaluje

Dodatek č. 1907 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-05-2019-36, př. 1.


Usnesení 0362/05/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0363/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1909 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v rozsahu dle materiálu ZK-05-2019-38, př. 1.


Usnesení 0364/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1910 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-39, př. 1.


Usnesení 0365/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky:

 • dle materiálu ZK-05-2019-40, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2;
 • dle materiálu ZK-05-2019-40, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 80 Kč/m2.


Usnesení 0366/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina id. 3/12 pozemku par. č. 582/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 79 m2 v k. ú. Zhoř u Jihlavy a obci Zhoř od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv za  kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 100 Kč/m2, respektive nabýt tento spoluvlastnický podíl bezúplatně z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v případě, že v probíhajícím dědickém řízení připadne do vlastnictví České republiky.


Usnesení 0367/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2019-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0368/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1911 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-43, př. 1.


Usnesení 0369/05/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0370/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1913 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-45, př. 1upr1.


Usnesení 0371/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu ZK-05-2019-46, př. 1.


Usnesení 0372/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2019-47, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nově pořízené stavby.


Usnesení 0373/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2019-48, př. 1, kterým se předává do hospodaření organizace nově pořízená stavba.


Usnesení 0374/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15  o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti;

rozhoduje

 • úplatně převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2 tyto pozemky: 
 • par.č. 836/7  o výměře 982 m2 oddělený GP č. 527-45789/2019 z pozemku par.č. 836/1 v k.ú. Čáslavice;
 • par.č. 1069/3 o výměře 843 m2 oddělený GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic;
 • par. č. 453/14 o výměře 568 m2 oddělený GP č. 181-8533/2019 z pozemku par.č. 453/1, par. č. 453/15 o výměře 28 m2 oddělený GP č. 185-8596/2018 z pozemku par.č. 453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov;
 • par.č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev;

 • uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě  zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování krajských silnic a vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 836/7 o výměře 982 m2 odděleného GP č. 527-45789/2019 2019 z pozemku par. č. 836/1 v k.ú. Čáslavice, par. č. 1069/3 o výměře 843 m2 odděleného GP č. 133-45787/2019 z pozemku par. č. 1069 v k.ú Meziříčko u Moravských Budějovic, par. č. 453/14 o výměře 568 m2 odděleného GP č. 181-8533/2019 z pozemku par. č. 453/1, par. č. 453/15 o výměře 28 m2 odděleného GP č. 185-8596/2018 z pozemku par. č.453/3 a par. č. 453/2 o výměře 456 m2 v k.ú. Ŕídelov a par. č. 2608/3 o výměře 983 m2 v k.ú. Horní Cerekev mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2.

schvaluje

dodatek č. 1914 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2019-49, př. 1.


Usnesení 0375/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o právu provést stavbu v rámci připravované akce III/36051 Křižanov - Vídeň dle materiálu ZK-05-2019-50, př. 1.


Usnesení 0376/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1  par.č. 7424/4 v k.ú. Telč a dále na pozemku par.č. 595/7 vzniklého dle GP č. 108-8551/2019 z pozemku par .č. 595 v k.ú. Olší u Telče;

rozhoduje

 • převést díl "a" pozemku par. č. 7424/1 a díl "b" pozemku par. č. 7424/4, sloučené do nově vzniklého pozemku par. č. 7424/10 - odst. plocha, silnice  o výměře 1 742 m2  vzniklého dle GP č. 2385-8534/2019 v k.ú. Telč a dále GP č. 108-8551/2019 nově oddělený pozemek par. č. 595/7 - ost. plocha, silnice o výměře 1 457 m2 v k.ú. Olší u Telče, obec Olší z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2;
 • uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemcích par. č. 7424/10 o výměře 1 742 m2 vzniklého GP č. 2385-8534/2019 z pozemků par. č. 7424/1  par. č. 7424/4 v  k.ú. Telč a dále na pozemku par.č. 595/7 vzniklého dle GP č. 108-8551/2019 z pozemku par. č. 595 v k.ú. Olší u Telče za jednorázovou úhradu 20 Kč/m2;

schvaluje

dodatek č. 1915 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2019-51, př. 1.


Usnesení 0377/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky par. č. 187/46 o výměře 649 m2, par. č. 187/47 o výměře 200 m2, par. č. 1311/9 o výměře 739 m2, par. č. 1311/13 o výměře 416 m2 a par. č. 1311/14 o výměře 1 210 m2 v k. ú. Měřín za kupní cenu ve výši 2 249 800 Kč + 472 458 Kč DPH, tzn. celkem 2 722 258 Kč z vlastnictví městysu Měřín se sídlem Náměstí 106, 594 42 Měřín, IČ 00294799, do vlastnictví Kraje Vysočina, v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.


Usnesení 0378/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

udělit cenu krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. – 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2019 dle materiálu ZK-05-2019-53, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-05-2019-53, př. 2.


Usnesení 0379/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblasti Brněnsko, Boskovicko a Jihovýchod“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-05-2019-54, př. 1.


Usnesení 0380/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0381/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 210 159,02 Kč v souvislosti s třetí  splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0382/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př. 1;
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova ve Věži, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př. 2;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-05-2019-57, př. 3.


Usnesení 0383/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

„Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2020“ dle materiálu ZK-05-2019-58, př. 2.


Usnesení 0384/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 113 696 610 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 2;
 • uzavřít Dodatky č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 3;

schvaluje

maximální výši příspěvku na provoz pro poskytovatele sociálních služeb příspěvkovým organizacím kraje na období od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2020 ve výši 3 891 100 Kč pro Psychocentrum – manželskou a rodinnou poradnu a od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 3 267 340 Kč pro Domov Kopretina Černovice a Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2019-59, př. 1.


Usnesení 0385/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč a schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví;

schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2019-77, př. 2ZK-05-2019-77, př. 3 a ZK-05-2019-77, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče a zdravotnictví o celkovou částku 35 265 000 Kč dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 2, který bude čerpán pouze na úhradu osobních nákladů vzniklých při poskytování základních činností sociálních služeb;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 27 735 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-05-2019-77, př. 3 a ZK-05-2019-77, př. 4;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2019-77, př. 5.


Usnesení 0386/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – 2. etapa právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2019-60, př. 1.


Usnesení 0387/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-05-2019-61, př. 1.


Usnesení 0388/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.


Usnesení 0389/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0390/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2019-64, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2019-64, př. 2.


Usnesení 0391/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 22 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2019-65, př. 1.


Usnesení 0392/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o zápůjčce dle materiálu ZK-05-2019-66, př. 3.


Usnesení 0393/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 9 294 424 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 9 294 424 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 9 294 424 Kč městu Světlá nad Sázavou, se sídlem náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321 na realizaci projektu „Sportovní hala Světlá nad Sázavou“;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2019-67, př. 1.


Usnesení 0394/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) celkem o částku 4 028 168 Kč v souvislosti s vrácením zápůjček poskytnutých Gymnáziu Třebíč, IČO 60418435, na předfinancování a spolufinancování projektu "Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání" (ve výši 2 855 168 Kč) a Hotelové škole Světlá a Střední odborné škole řemesel Velké Meziříčí, IČO 48895377, na předfinancování projektu "Zvýšení kompetencí žáků" (ve výši 1 173 000 Kč) a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0395/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2019-69, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-05-2019-69, př. 2.


Usnesení 0396/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0397/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 4,3 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-05-2019-71, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů.


Usnesení 0398/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-05-2019-72, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka dle materiálu ZK-05-2019-72, př. 1.


Usnesení 0399/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v  EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-05-2019-73, př. 1;

rozhoduje

o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura lávka v EVL Šlapanka a Zlatý potok dle materiálu ZK-05-2019-73, př. 1.


Usnesení 0400/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo rozhodnout o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Velká a Malá olšina dle materiálů ZK-05-2019-74, př. 1, ZK-05-2019-74, př. 2, ZK-05-2019-74, př. 3, ZK-05-2019-74, př. 4, ZK-05-2019-74, př. 5;

rozhoduje

o uzavření smluv zakládajících právo provést stavbu k projektu Návštěvnická infrastruktura – PR Velká a Malá olšina dle materiálů ZK-05-2019-74, př. 1, ZK-05-2019-74, př. 2, ZK-05-2019-74, př. 3, ZK-05-2019-74, př. 4, ZK-05-2019-74, př. 5.


Usnesení 0401/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 Smluv o poskytnutí dotace ID FV02429.0027, FV02429.0042, FV02429.0045 a FV02429.0064 dle materiálů ZK-05-2019-75, př. 3, ZK-05-2019-75, př. 6, ZK-05-2019-75, př. 9ZK-05-2019-75, př. 12.


Usnesení 0402/05/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 dle materiálu ZK-05-2019-76, př. 4.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz