Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 05/2020

Usnesení 0339/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

 • Zprávu o činnosti rady kraje;
 • Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2020 dle materiálu ZK-05-2020-02, př. 1;

schvaluje

navrhovaná řešení dle materiálu ZK-05-2020-02, př. 1.


Usnesení 0340/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu. 


Usnesení 0341/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

prodloužit platnost Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina do konce roku 2022  dle materiálu ZK-05-2020-04, př. 2.


Usnesení 0342/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Roční zprávu o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu ZK-05-2020-05, př. 1.


Usnesení 0343/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu ZK-05-2020-06, př. 1.


Usnesení 0344/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci Městysu Větrný Jeníkov, IČO 00286842 ve výši 500 000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-05-2020-07, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-07, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0345/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 4 800 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-05-2020-08, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-08, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 4 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 800 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0346/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout finanční dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina, IČO 72052147 dle materiálu ZK-05-2020-09, př. 2;
 • zařadit druhou polovinu požadované částky 10 000 000 Kč do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč na poskytnutí finančního daru.


Usnesení 0347/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
odvolává

předsedy, místopředsedy a členy: 

 • Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina; 

s účinností k 3. 10. 2020;

ruší

 • Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina; 

s účinností k 3. 10. 2020.


Usnesení 0348/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2020-11, př. 1.

schvaluje

mezinárodní spolupráci dle materiálu ZK-05-2020-11, př. 1.


Usnesení 0349/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání dle materiálu ZK-05-2020-12, př. 1;
 • Dohodu o spolupráci krajů při pořízení a provozu IS Digitální technické mapy dle materiálu ZK-05-2020-12, př. 2.


Usnesení 0350/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-13, př. 2.


Usnesení 0351/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-14, př. 2.


Usnesení 0352/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-15, př. 2.


Usnesení 0353/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
pověřuje

hejtmana kraje k podpisu grantové smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-16, př. 1.


Usnesení 0354/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

podpořit investiční záměr  na výstavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě s celokrajským dopadem včetně přiměřeného podílu kraje na případném financování;

žádá

statutární město Jihlava o pravidelné informování o jednáních o vícezdrojovém financování Horácké multifunkční arény v Jihlavě a o podmínkách jejího následného provozování tak, aby byl v dostatečné míře respektován požadavek na využívání pro celokrajsky významné aktivity.


Usnesení 0355/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

poskytnutí věcného daru Dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-05-2020-17, př. 1.


Usnesení 0356/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu projektu Paliatr Vysočina v roce 2020 dle materiálu ZK-05-2020-18, př. 1.


Usnesení 0357/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 30 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci ve výši 599 700 Kč dle materiálu ZK-05-2020-19, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 599 700 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 599 700 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového ultrazvukového přístroje pro gynekologickou ambulanci.


Usnesení 0358/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny v maximální výši 10 000 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-20, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT na Oddělení nukleární medicíny.


Usnesení 0359/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2020-21, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-05-2020-21, př. 2.


Usnesení 0360/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – červenec 2020 dle materiálu ZK-05-2020-22, př. 1.


Usnesení 0361/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 1123 - Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Ostatní finanční operace, §  6399 - Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku 3 813 350 Kč.


Usnesení 0362/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-24, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 16300 Praha 6, do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv uvedených v materiálech ZK-05-2020-24, př. 2 a ZK-05-2020-24, př. 3;

schvaluje

 • Dodatek č. 2049 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-24, př. 4;
 • Dodatek č. 2050 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-24, př. 5.


Usnesení 0363/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • směnit pozemky v k. ú. Dobrá Voda u Jedlé, Kamenice u Herálce a Souboř, uvedené v materiálu ZK-05-2020-25, př. 1 v celkové výměře 6775 m2 ve vlastnictví Kraje Vysočina za pozemek par. č. 3102/2 o výměře 2979 m2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové s tím, že cenový rozdíl směňovaných pozemků podle znaleckého posudku č. 3098/418/2019 vyhotoveného znalcem Milošem Šimkem ve výši 71 149 Kč uhradí Česká republika, Lesy ČR, s. p., Kraji Vysočina v souladu se Směnnou smlouvou č. S 546/18/155 uvedenou v materiálu ZK-05-2020-25, př. 2;
 • uzavřít Dohodu o úhradě nákladů souvisejících s realizací směnné smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 3;

schvaluje

 • Dodatek č. 2051 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 4;
 • Dodatek č. 2052 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-25, př. 5.


Usnesení 0364/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 243-97/2019  z pozemku  par. č. 340/20 v k. ú. Branišov nad Pernštejnem, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zvole;
 • nabýt darem pozemek par. č. 340/6 a část pozemku par. č. 340/3, odděleného geometrickým plánem číslo 244-32/2020 z pozemku par. č. 340/3, v k. ú. Branišov nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 2, z vlastnictví obce Zvole do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2053 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 5;
 • Dodatek č. 2054 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-26, př. 6.


Usnesení 0365/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 470/8 o výměře 44 m2, oddělený geometrickým plánem č. 145-1077/2018 z pozemku par. č. 470/5 v k. ú. a obci Radonín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Radonín;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Radonín zaměřené geometrickým plánem č. 145/1077/2018 dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 1 z vlastnictví obce Radonín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2055 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 2;
 • Dodatek č. 2056 Zřizovací listiny Krajské  správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-27, př. 3.


Usnesení 0366/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-28, př. 1;
 • nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-28, př. 2.


Usnesení 0367/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-29, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0368/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Chotěboř, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 2 z vlastnictví města Chotěboř  do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2057 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 5;
 • Dodatek č. 2058 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-30, př. 6.


Usnesení 0369/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Žižkovo Pole;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Žižkovo Pole, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 2, z vlastnictví obce Žižkovo Pole do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2059 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 3;
 • Dodatek č. 2060 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-31, př. 4.


Usnesení 0370/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Světlá nad Sázavou, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 2, z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2061 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 3upr1;
 • Dodatek č. 2062 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-32, př. 4.


Usnesení 0371/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-33, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-33, př. 2 z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2063 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-33, př. 3;
 • Dodatek č. 2064 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-33, př. 4.


Usnesení 0372/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 327-178/2019 z pozemku KN par. č. 746/1 v k. ú. Svinný z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;

schvaluje

Dodatek č. 2065 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-34, př. 3.


Usnesení 0373/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Dobronín, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-35, př. 1, oddělené na základě geometrického plánu č. 902-49/2019 z pozemků KN par. č. 190/44, par. č. 190/48, par. č. 1818/3 v k. ú. Dobronín, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín;

schvaluje

Dodatek č. 2066 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-35, př. 3.


Usnesení 0374/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Nové Syrovice, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-36, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;

schvaluje

Dodatek č. 2067 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-36, př. 3.


Usnesení 0375/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Horní Rápotice, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-37, př. 1, oddělené z pozemků KN par. č. 884/44, 884/68, 884/92, 884/109, 884/112, 884/119 v k. ú. Horní Rápotice na základě geometrického plánu č. 233-466/2019, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Rápotice;

schvaluje

Dodatek č. 2068 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-37, př. 3.


Usnesení 0376/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v katastrálním území Kaliště, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-38, př. 1, oddělené z pozemků KN par. č. 1029, 1048/1, 1215 v k. ú. Kaliště na základě geometrického plánu č. 403-45/2020, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kaliště;

schvaluje

Dodatek č. 2069 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-38, př. 3.


Usnesení 0377/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0378/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 1099/4 zahrada o výměře 4 m2 a  par. č. 1099/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

Dodatek č. 2071 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-40, př. 2.


Usnesení 0379/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 2389 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 a par. č. 2576 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 133 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;

schvaluje

Dodatek č. 2072 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-41, př. 1.


Usnesení 0380/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Světlá nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/34737 v rozsahu km 0,000 - 0,612 včetně součástí a  příslušenství a pozemku par. č. 461 - ost. plocha, silnice o výměře 4 429 m2 v k.ú. Kochánov u Lipničky.


Usnesení 0381/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár.


Usnesení 0382/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0383/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0384/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0385/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést pozemek par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, oddělený GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemek par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělný z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělný z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemek par. č. 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 2076 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-47, př. 1;

si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek;

rozhoduje

uzavřít mezi Rybářstvím Lipnice, a s., na straně budoucího povinného a Krajem Vysočina, na straně budoucího oprávněného ze služebnosti; smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti spočívající v umístění, provozování, vstupu a vjezdu za účelem údržby, oprav a úprav krajských silnic na pozemku par. č. 571/5 - ost. plocha, silnice o výměře 1 143 m2, odděleného GP č. 370-45788/2019 z pozemku par. č. 571/1 v k.ú. Lesonice a dále na pozemku par. č. 1202/5 - ost. plocha, silnice o výměře 971 m2, oddělného z pozemku par. č. 1202/2 a par. č. 1227/2 - ost. plocha, silnice o výměře 107 m2 oddělného z  pozemku par. č. 1227, a to dle GP č. 183-337/2019 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek a dále na pozemku par. č 1212/38 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 77 m2 v k.ú. Kaliště u Horních Dubenek za jednorázovou náhradu ve výši 25,- Kč/m2.


Usnesení 0386/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0387/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemek par. č. 1578/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 860 m2 v k. ú. Humpolec z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem s tím, že před uzavřením převodní smlouvy budou Státnímu pozemkovému úřadu uhrazeny náklady, které vynaložil na ocenění pozemku.


Usnesení 0388/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Brtnice obchvat“ pozemek par. č. 2379/8 o výměře 4024 m2 v katastrálním území Brtnice za cenu stanovenou dohodou ve výši 200 Kč/m2 od vlastníka aktuálně vedeného v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy.


Usnesení 0389/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby „II/351 Třebíč – křižovatka s II/399, 2. stavba“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-05-2020-51, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.


Usnesení 0390/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemek par. č. 872/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 319 m2 v k. ú. Věž za kupní cenu ve výši 395 700,- Kč + 83 097 Kč DPH, tj. celkem 478 797,- Kč z vlastnictví obce Věž se sídlem Věž č. p. 17, 582 56 Věž, IČ 00268453, do vlastnictví Kraje Vysočina, pro realizaci projektu "Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2".


Usnesení 0391/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0392/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0393/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2080 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-55, př. 1.


Usnesení 0394/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 662/18 trvalý travní porost o výměře 287 m2 v k.ú. Svinný a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2081 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-56, př. 2.


Usnesení 0395/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hněvkovice;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Hněvkovice na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace - silnice III/01825 v rozsahu km 0,000 - 1,315 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 800 - ost. plocha, silnice o výměře 6270 m2, par. č. 799 - ost. plocha, silnice o výměře 500 m2, oba v k.ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou a pozemku par. č. 835 - ost. plocha, silnice o výměře 4012 m2 v  k.ú. Zahájí u Hněvkovic.


Usnesení 0396/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-58, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.


Usnesení 0397/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít s vlastníkem aktuálně evidovaným v katastru nemovitostí ke dni podpisu smlouvy smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky zahrnuté do trvalého záboru, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 1, ve které se vlastník pozemků zaváže po vyhotovení geometrického plánu a po zúžení předmětu zástavního práva, uzavřít kupní smlouvu na pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 1, za kupní cenu dle znaleckého posudku a Kraj Vysočina se zaváže tyto pozemky za tuto kupní cenu odkoupit;
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Telč smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Telč zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Telč, zahrnuté do trvalého záboru, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-59, př. 2, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0398/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0492/04/2018/ZK tak, že do materiálu ZK-04-2018-35, př. 2 se vkládá text: "Pozemky par. č. 2046/9, par. č. 2046/10 a par. č. 2046/88 v k. ú. Čáslavsko ve vlastnictví České republiky - Lesy ČR, s.p. budou vykoupeny za kupní cenu 57 500 Kč plus daň z přidané hodnoty v sazbě dle předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy."


Usnesení 0399/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0400/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-05-2020-62, př. 1 z vlastnictví obce Trnava do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-05-2020-62, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava;

schvaluje

 • Dodatek č. 2084 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-62, př. 3;
 • Dodatek č. 2085 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-62, př. 4.


Usnesení 0401/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout zřídit ve prospěch kraje bezúplatné věcné břemeno ve znění dle Článku V. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;
 • zřídit ve prospěch Kraje Vysočina bezúplatné věcné břemeno ve znění dle Článku V. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4, přičemž Kraj Vysočina bude oprávněným z věcného břemene;

 • úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-05-2020-63, př. 1ZK-05-2020-63, př. 2 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy a to za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;

 • nabýt darem do vlastnictví kraje pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 3 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;

 • úplatně nabýt do vlastnictví kraje pozemky par. č. 332/12 a 332/13 v k. ú. Ledeč nad Sázavou za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2 dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;

 • souhlasit se sjednáním Závazku ze smlouvy dle Článku VI. Smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 4;

schvaluje

Dodatek č. 2086 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-63, př. 8.


Usnesení 0402/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky včetně součástí a příslušenství od vlastníků aktuálně evidovaných v  katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-05-2020-64, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.


Usnesení 0403/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0404/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0108/02/2020/ZK ze dne 17.3.2020 tak, že text: 

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po vyhotovení geometrického plánu převést darem část pozemku KN par.   č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, v rozsahu dle materiálu ZK-02-2020-33, př. 1, do vlastnictví obce Okrouhlička a obec Okrouhlička se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví“ 

se nahrazuje textem: 

„Zastupitelstvo kraje rozhoduje neuzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě s obcí Okrouhlička, na část pozemku KN par. č. 1528/1 v k. ú. Okrouhlička, dle geometrického plánu číslo 429-50/2020 nově označenou jako pozemek par. č. 1528/3 – ostatní plocha o výměře 179 mv k. ú. Okrouhlička".


Usnesení 0405/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zrušit usnesení 0114/012/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-05-2020-67, př. 1, oddělené geometrickým plánem č.  678-93/2019 z pozemku par. č. 207/3 v k. ú. a obci Světnov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Světnov;

schvaluje

Dodatek č. 2087 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-67, př. 2.


Usnesení 0406/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít: 

 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava, dle materiálu ZK-05-2020-69, př. 1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Vysočina, dle materiálu ZK-05-2020-69, př. 2.


Usnesení 0407/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-70, př. 1.


Usnesení 0408/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 15 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-71, př. 1.


Usnesení 0409/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská knihovna Vysočiny dle materiálu ZK-05-2020-72, př. 1.


Usnesení 0410/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Trnava: 

 • stavbu účelové komunikace na pozemcích par. č. 6260 a par. č. 4868/37 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně pozemků par. č. 6260 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 380 m2 a par. č. 4868/37 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 716 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavbu účelové komunikace na pozemku par. č. 5415/1 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně pozemku par. č. 5415/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 948 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • stavbu přeložky účelové komunikace na pozemku par. č. 4950/3 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava, a to včetně  pozemku par. č. 4950/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 908 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;
 • pozemky par. č. 4868/46 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 108 m2 a par. č. 4868/47 - ostatní plocha, zeleň o výměře 157 m2 v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava;

schvaluje

Dodatek č. 2088 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-73, př. 1.


Usnesení 0411/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout: 

 • nabýt darem nový úsek silnice III/13018 v délce 0,209 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení silnice III/13018 a konec v km 2,080 nového provozního staničení včetně součástí a příslušenství, zařazený pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem část pozemní komunikace - vyřazené silnice III/13018 v délce 0,148 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení a konec v km 2,019 původního provozního staničení, vyřazenou pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;

rozhoduje

 • nabýt darem nový úsek silnice III/13018 v délce 0,209 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení silnice III/13018 a konec v km 2,080 nového provozního staničení včetně součástí a příslušenství, zařazený pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí dle materiálu ZK-05-2020-74, př. 1 z vlastnictví obce Kožlí do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem část pozemní komunikace vyřazené silnice III/13018 v délce 0,148 km, jehož začátek je v km 1,871 provozního staničení a konec v km 2,019 původního provozního staničení, vyřazenou pravomocným Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 19. 6. 2020, čj. KUJI 57481/2020 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;
 • převést darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 560-537/2019 v k. ú. a obci Kožlí dle materiálu ZK-05-2020-74, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožlí;

schvaluje

 • Dodatek č. 2089 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-74, př. 3;
 • Dodatek č. 2090 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-74, př. 4.


Usnesení 0412/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-75, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.


Usnesení 0413/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-76, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.


Usnesení 0414/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-05-2020-77, př. 1 z vlastnictví města Pacov, se sídlem  nám. Svobody 320, 395 01 Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0415/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2020-78, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0416/05/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0417/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Čejov dle materiálu ZK-05-2020-79, př. 1.


Usnesení 0418/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-05-2020-80, př. 1.


Usnesení 0419/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Nové Město na Moravě a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko dle materiálu ZK-05-2020-81, př. 1.


Usnesení 0420/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-05-2020-84, př. 1.


Usnesení 0421/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Jemnice a společností Vodovody a kanalizace dle materiálu ZK-05-2020-87, př. 1.


Usnesení 0422/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Světlá nad Sázavou a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a. s. dle materiálu ZK-05-2020-88, př. 1.


Usnesení 0423/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít "Dodatek č. 1 Rámcové smlouvy o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV" s městem Třebíč, Karlovo náměstí 104/55, Vnitřní město, 674 01 Třebíč 1, IČO: 00290629, dle materiálu ZK-05-2020-82, př. 1.


Usnesení 0424/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-83, př. 1.


Usnesení 0425/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • neprodloužit termín realizace projektu č. FV01987.0016;
 • neuzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace projektu č. FV01987.0016.


Usnesení 0426/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 650 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu „EDUBIM II“ s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.


Usnesení 0427/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převzít ručitelský závazek Kraje Vysočina za závazky příjemce, jak je uvedeno ve Smlouvě č. 566S/2020, která je přílohou ZK-05-2020-89, př. 2.


Usnesení 0428/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci odboru dopravy a silničního hospodářství o zpracování podkladů pro dokumentaci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od prosince roku 2021"

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství v lednu 2021 předložit materiál radě kraje k rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby "Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na území Kraje Vysočina od prosince roku 2021".


Usnesení 0429/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

usnesení zastupitelstva kraje č. 0612/05/2018/ZK ze dne 11. 9. 2018 a nepožadovat po obcích Kraje Vysočina příspěvek na financování veřejné dopravy v rámci Veřejné dopravy Vysočiny;

rozhoduje

převzít od obcí jejich objednávku regionální linkové dopravy v pracovních dnech a o víkendech a to vybrané spoje o sobotách a nedělích sloužící převážně k dopravě za turistickými cíli, do zaměstnání a  do školských zařízení. Současně v systému Veřejná doprava Vysočiny navýšit finanční prostředky ze strany Kraje Vysočina na financování dopravní obslužnosti. 


Usnesení 0430/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-05-2020-92, př. 3;
 • neposkytnout dotace z programu REGIONÁLNÍ KULTURA 2020 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2020-92, př. 2.


Usnesení 0431/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-93, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0432/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02734.0054 dle materiálu ZK-05-2020-94, př. 3.


Usnesení 0433/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 47 394,94 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu "Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0434/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-05-2020-96, př. 2.


Usnesení 0435/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-05-2020-97, př. 2.


Usnesení 0436/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02740.0011 dle materiálu ZK-05-2020-98, př. 3.


Usnesení 0437/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 671 462,21 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0438/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Horácké galerie v Novém Městě na Moravě dle materiálu ZK-05-2020-100, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2020-100, př. 2.


Usnesení 0439/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0440/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-05-2020-102, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-05-2020-102, př. 2.


Usnesení 0441/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-103, př. 5.


Usnesení 0442/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0443/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. O02942.0006 dle materiálu ZK-05-2020-105, př. 2.


Usnesení 0444/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní sportovní činnost o částku 2 012 250 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 012 250 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní sportovní činnost dotaci Městu Chotěboř, se sídlem Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, IČO: 00267538 ve výši 3 402 984 Kč na dostavbu zázemí zimního stadionu pod tribunou;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-05-2020-106, př. 1.


Usnesení 0445/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám dle materiálů ZK-05-2020-107, př. 1 a ZK-05-2020-107, př. 2.


Usnesení 0446/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Učíme se venku příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 dle materiálu ZK-05-2020-108, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 300 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 300 000 Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na předfinancování projektu Učíme se venku.


Usnesení 0447/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-05-2020-109, př. 1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-109, př. 2.


Usnesení 0448/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky k partnerským smlouvám s Tampeeren kaupunki (město Tampere), Rectorat de l'académie de Reims (remešský rektorát), Lycée Stéphane Hessel (lyceum v Éperney), Lycée Hugues Libergier (lyceum v Remeši), Amt der NÖ Landesregierung Abteilung Wissenschaft und Forschung (oddělení vědy a výzkumu zemského úřadu spolkové země Dolní Rakousko) a Vysočinou Education, školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediskem služeb školám, příspěvkovou organizací dle materiálu ZK-05-2020-110, př. 2.


Usnesení 0449/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

projektový záměr projektu „Učíme se ze života pro život 2“ dle materiálů ZK-05-2020-111, př. 3ZK-05-2020-111, př. 4;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2020-111, př. 5;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu zajistit předložení žádosti projektu „Učíme se ze života pro život 2“ dle materiálu ZK-05-2020-111, př. 3 a ZK-05-2020-111, př. 4 poskytovateli dotace MŠMT ČR a zapracovat do projektové žádosti projektu případné připomínky poskytovatele dotace;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu „Učíme se ze života pro život 2“ ve výši max. 11 000 000 Kč. Finanční prostředky budou převáděny dle potřeby.


Usnesení 0450/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 s Obcí Nová Ves u Chotěboře k Darovací smlouvě na finanční dar ve výši 10 900 Kč dle materiálu ZK-05-2020-112, př. 1.


Usnesení 0451/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vydává

rozhodnutí o sloučení Domova Lidmaň, příspěvkové organizace s Domovem Kopretina Černovice, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-05-2020-113, př. 1;

bere na vědomí

předpokládaný harmonogram procesu sloučení obou organizací dle materiálu ZK-05-2020-113, př. 2.


Usnesení 0452/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dokument „Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2021“ dle materiálu ZK-05-2020-114, př. 2.


Usnesení 0453/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

prodloužení platnosti Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina do roku 2022.


Usnesení 0454/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • závazek financovat realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev", id. č. EDS 013D313006901;
 • zahrnutí nákladů na realizaci projektu "Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev" do přípravy rozpočtu na rok 2021, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci (stavební práce) a do kapitoly Sociální věci (vybavení objektu a zahradní úpravy).


Usnesení 0455/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-05-2020-117, př. 1 ve výši max. 20 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0456/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 23 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-118, př. 1;
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2020-118, př. 2.


Usnesení 0457/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 056 777 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Domovu Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Revitalizace zámecké zahrady Domova důchodců Onšov pro terapeutické účely“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0458/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zamítnout žádost o poskytnutí dotace na vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 města Ždírec nad Doubravou ve výši 19 710,- Kč.


Usnesení 0459/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • zařadit nové a navýšené kapacity sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 1;
 • nezařadit návrhy na nové služby a navýšení kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 2;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-05-2020-121, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů.


Usnesení 0460/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 13 876 234 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2020-122, př. 1;
 • uzavřít Dodatky č. I ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů ZK-05-2020-122, př. 2 a ZK-05-2020-122, př. 3.


Usnesení 0461/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 13 718  000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 13 718 000 Kč;

rozhoduje


Usnesení 0462/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro čtvrté kolo poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálu ZK-05-2020-140, př. 1.


Usnesení 0463/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 32 931 620 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu ZK-05-2020-123, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-05-2020-123, př. 2.


Usnesení 0464/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID FV02742.0034 dle materiálu ZK-05-2020-124, př. 3.


Usnesení 0465/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2020-125, př. 1.


Usnesení 0466/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 1,691 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.


Usnesení 0467/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 680 tis. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektu a pokud nebude převod schválen, projekt nebude realizován.


Usnesení 0468/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci Fondu Vysočiny spočívající ve zvýšení § 2510 - Podpora podnikání o částku 13 323 195 Kč při současném snížení § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 13 323 195 Kč na realizaci programu „Rozvoj podnikatelů 2020“.


Usnesení 0469/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálu ZK-05-2020-129.


Usnesení 0470/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálů ZK-05-2020-130, př. 1ZK-05-2020-130, př. 2;

bere na vědomí

návrh prioritních opatření Strategie rozvoje Kraje Vysočina na období 2021 až 2027 dle materiálu ZK-05-2020-130, př. 3;

ukládá

Radě Kraje Vysočina předložení aktualizace Profilu Kraje Vysočina do 31. 12. 2021.


Usnesení 0471/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny 2020 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-05-2020-131, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-05-2020-131, př. 2.


Usnesení 0472/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0473/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dokument uvedený v materiálu ZK-05-2020-133, př. 1;

rozhoduje

o jeho aplikaci od 1. 1. 2021.


Usnesení 0474/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 6 mil Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu projektů zaměřených na snižování energetické náročnosti budov.


Usnesení 0475/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozhoduje

o řešení námitek dle materiálu ZK-05-2020-135, př. 3;

vydává

Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, dle materiálu ZK-05-2020-135, př. 2;

ukládá

odboru ÚPSŘ zajištění vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina po provedené aktualizaci.


Usnesení 0476/05/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

výběr varianty B – Leskovice jako nejvhodnější varianty řešení návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Návrh Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je přiložen v materiálu ZK-05-2020-136, př. 1.

ukládá

odboru ÚPSŘ zajistit vyhotovení návrhu Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro veřejné projednání.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz