Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 06/2019

Usnesení 0405/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0406/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0407/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

stanovení důležitých termínů na rok 2020 dle materiálu ZK-06-2019-04upr1.


Usnesení 0408/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 794 635 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-06-2019-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1 794 635 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 794 635 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0409/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-06, př. 3.


Usnesení 0410/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3539 – Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 2 422 561 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 422 561 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 2 422 561 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s provozováním protialkoholní záchytné služby pro území Kraje Vysočina.


Usnesení 0411/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – září 2019 dle materiálu ZK-06-2019-08, př. 1.


Usnesení 0412/06/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0413/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-06-2019-10, př. 2 a ZK-06-2019-10, př. 3;

schvaluje

 • dodatek č. 1917 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 4;
 • dodatek č. 1918 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-10, př. 5.


Usnesení 0414/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

požádat o výmaz předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina na pozemku par. č. 1275/1 v k. ú. a obci Bohdalec.


Usnesení 0415/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 1667/14 o výměře 33 m2, oddělený geometrickým plánem č. 4995-501/2019 z pozemku par. č. 1667/3 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu 49 500 (1 500 Kč/m2) + DPH v sazbě platné při uzavírání smlouvy.


Usnesení 0416/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky par. č. 842/45 o výměře 147 m2 a par. č. 842/46 o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
 • nabýt darem pozemky par. č. 842/23 o výměře 20 m2, par. č. 842/37 o výměře 34 m2, par. č. 854/36 o výměře 130 m2  a par. č. 842/29 o výměře 55 m2 z vlastnictví obce Pikárec do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1919 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-13, př. 1;
 • dodatek č. 1920 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-13, př. 2.


Usnesení 0417/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky oddělené geometrickým plánem č. 1919-193/2018 z pozemku par. č. 2596 v k. ú. a obci Pacov dle materiálu ZK-06-2019-14, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pacov;

schvaluje

dodatek č. 1921 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-14, př. 2.


Usnesení 0418/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky par. č.  par. č. 5969/8 o výměře 100 m2 a par. č. 5969/9 o výměře 81 m2,  oddělené geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č. 5969/5 a pozemek par. č. 6021/2 o výměře 79 m2 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice;
 • nabýt darem pozemek par. č. 5986/91 o výměře 190 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1272-19703/2019 z pozemku par. č.  5986/3 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví městyse Kamenice do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1922 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-15, př. 1;
 • dodatek č. 1923 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-15, př. 2.


Usnesení 0419/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 1089/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou;
 • nabýt darem části pozemků par. č. 30/3 a par. č. 1102 (v GP veden jako par. č. st. 13/1) dle GP č. 316-10/2012 nově oddělené jako pozemky par. č. 30/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2 a par. č. 1099 - ostatní plocha, silnice o výměře 173 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou  z vlastnictví městyse Štěpánov nad Svratkou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1924 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-16, př. 1;
 • dodatek č. 1925 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-16, př. 2.


Usnesení 0420/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky par. č. 2433/27 – ostatní plocha, silnice o výměře 537 m2 a par. č. 3433/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 77 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-06-2019-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

 • dodatek č. 1926 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-17, př. 2;
 • dodatek č. 1927 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-17, př. 3.


Usnesení 0421/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1928 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-19, př. 1.


Usnesení 0422/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-20, př. 1 z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s. p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smluv o bezúplatném převodu nemovitých věcí dle materiálů ZK-06-2019-20, př. 2 a ZK-06-2019-20, př. 3;

schvaluje

 • dodatek č. 1929 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-20, př. 4;
 • dodatek č. 1930 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-20, př. 5.


Usnesení 0423/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 2616/4 v k. ú. Telč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0424/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451 na straně zatíženého z práva stavby a Krajem Vysočina, IČO: 708 907 49, na straně stavebníka smlouvu o zřízení práva stavby dle materiálu ZK-06-2019-23, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 14 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-06-2019-23, př. 1.


Usnesení 0425/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 288-19505/2018, PGP-406/2019-707 z pozemku KN par. č. 1597/1 v katastrálním území Jihlávka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jihlávka;

schvaluje

dodatek č. 1931 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-24, př. 3.


Usnesení 0426/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1551/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 351 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 167-200/2018 z pozemku KN par. č. 1551 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Horní Heřmanice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Heřmanice;

schvaluje

dodatek č. 1932 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-25, př. 2.


Usnesení 0427/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0740/08/2018/ZK ze dne 11.12.2018 tak,  že text:  

Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv, 

se nahrazuje textem:  

Zastupitelstvo kraje rozhoduje převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-06-2019-26, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018 a geometrickým plánem číslo 753-1299/2019 z pozemků KN par. č. 1276, par. č. 1386/1 a par. č. 1352/15 v k. ú. Želiv  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1933 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-26, př. 3.


Usnesení 0428/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 965/2 zastavěná plocha o výměře 1 m2, oddělený dle GP č. 773-84/2019 z pozemku par. č. 965 v k.ú. Větrný Jeníkov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví firmy ZEVAR, s. r. o., Větrný Jeníkov 147, PSČ 558 42, IČO 255 44 101 za kupní cenu 100 Kč plus DPH;

schvaluje

dodatek č. 1934 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-27, př. 2.


Usnesení 0429/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 856/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 804 m2, oddělený geometrickým plánem č. 256-4/2019 z pozemku par. č. 856/1 v k.ú. a obci Kuklík z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kuklík;

schvaluje

dodatek č. 1935 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-28, př. 2.


Usnesení 0430/06/2019/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0431/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 1937 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-30, př. 1.


Usnesení 0432/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0556/07/2017-ZK tak, že materiál ZK-07-2017-28, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2019-31, př. 2.


Usnesení 0433/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0513/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015.


Usnesení 0434/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0272/04/2013/ZK ve znění usnesení 0430/05/2015/ZK tak, že materiál ZK-05-2015-69, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-06-2019-33, př. 2.


Usnesení 0435/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem pozemky dle materiálu ZK-06-2019-34, př. 1 od České republiky, s právem hospodaření pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy v materiálu ZK-06-2019-34, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 1938 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-34, př. 3.


Usnesení 0436/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-06-2019-35, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2.


Usnesení 0437/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na část opevnění koryt vodních toků v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 1;
 • uzavřít kupní smlouvu mezi Krajem Vysočina a Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, na zatrubnění koryta vodního toku v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-06-2019-36, př. 2.


Usnesení 0438/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. st. 146 o výměře 5 m2 v k.ú.  a obci Písečné, oddělený geometrickým plánem č. 206-36/2019 z pozemku par. č. 620 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Velké Janovice;

schvaluje

dodatek č. 1939 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-37, př. 2.


Usnesení 0439/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2.


Usnesení 0440/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod pozemní komunikace - silnice III/15248 v k.ú. Dukovany a  pozemní komunikace - části silnice III/0395 v délce 580 m v k.ú. Cejle;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a: 

 • obcí Dukovany, na straně budoucího obdarovaného, na převod pozemní komunikace - silnice III/15248, včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 659/6 - ost. plocha, ost. komunikace  a  par. č. 659/12 - orná půda v k.ú. Dukovany;
 • obcí Cejle, na straně budoucího obdarovaného,  na převod pozemní komunikace - části silnice III/0395 v rozsahu 580 m ( uzel 2323A095 - uzel 2323A094) a části pozemku par. č. 1422/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Cejle.              


Usnesení 0441/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smluv o budoucích darovacích smlouvách na převod úseků silnic II/602, II/523 a III/03824;

rozhoduje

uzavřít smlouvy o budoucích darovacích smlouvách dle materiálů ZK-06-2019-18, př. 1ZK-06-2019-18, př. 2 a jejich příloh dle materiálů ZK-06-2019-18, př. 3 a ZK-06-2019-18, př. 4.


Usnesení 0442/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • pořadí zájemců dle výsledku výběrového řízení na určení pořadí dle materiálu ZK-06-2019-22, př. 4;
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu ZK-06-2019-22, př. 6;

rozhoduje

 • úplatně převést pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti EK Partners, s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 04599624 za kupní cenu 7 800 000 Kč;
 • v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím společností EK Partners, s.r.o., ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina, úplatně převést pozemek par. č. 3519 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 235 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 1724, bydlení a pozemek par. č. 3522/3 ostatní plocha o výměře 638 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) společnosti 7 Stones Investments, a.s., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03816451 za kupní cenu 7 750 000 Kč.


Usnesení 0443/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou“ uzavřené s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu ZK-06-2019-40, př. 1.


Usnesení 0444/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a BERGER BOHEMIA a. s. dle materiálu ZK-06-2019-41, př. 1.


Usnesení 0445/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650, dle materiálu ZK-06-2019-42, př. 1.


Usnesení 0446/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke "Smlouvě o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky" s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO:  70892822, dle materiálu ZK-06-2019-43, př. 1.


Usnesení 0447/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 70891095, dle materiálu ZK-06-2019-44, př. 1.


Usnesení 0448/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 267 021,25 Kč v souvislosti s třetí splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0449/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 769 938 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Naplňování národních marketingových témat a zavedení turistické karty na Vysočině“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0450/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 16 214,93 Kč v souvislosti se čtvrtou splátkou části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldviertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0451/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 17 395,53 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0452/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451– Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 12 755,02 Kč v souvislosti se čtvrtou splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0453/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Telč, IČO: 00286745, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč ve výši 1 629 826 Kč;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-06-2019-48, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 629 826 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 629 826 Kč na poskytnutí dotace.


Usnesení 0454/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 6 541 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 541 000 Kč dle materiálů ZK-06-2019-51, př. 1 a ZK-06-2019-51, př. 2;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti se změnami ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 3;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci v souvislosti s vratkami dotací z důvodu zapojení vybraných sociálních služeb od 1. 10. 2019 do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI. dle materiálu ZK-06-2019-51, př. 4;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením o částku 25 000 000 Kč, § 4350 - Domovy pro seniory o částku 12 820 000 Kč a § 4358 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče o částku 180 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 38 000 000 Kč na dokrytí chybějících finančních prostředků pro příspěvkové organizace zřizované krajem poskytující sociální služby;

rozhoduje


Usnesení 0455/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 21 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-52, př. 1;
 • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2019-52, př. 2.


Usnesení 0456/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o zařazení sociální služby a navýšených kapacit sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1 po dobu realizace projektů, nejdéle do 30. 6. 2022;

schvaluje

stanoviska k jednotlivým žádostem, stanovené kapacity a podmínky zařazení dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1 jako závazné pro aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a pro informování žadatelů;

ukládá

odboru sociálních věcí aktualizaci přílohy č. 1 – Krajská síť sociálních služeb Kraje Vysočina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na roky 2016 – 2020 dle materiálu ZK-06-2019-53, př. 1.


Usnesení 0457/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359  - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 300 000 Kč  při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnost  ve zdravotnictví o částku 2 300 000 Kč;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče v celkové výši 3 340 000 Kč na dofinancování domácí hospicové péče a geriatrického komunitního dohledu dle materiálu ZK-06-2019-66, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-66, př. 3.


Usnesení 0458/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce, dle materiálu ZK-06-2019-54, př. 1 a dle tabulky 2 materiálu ZK-06-2019-54, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-06-2019-54, př. 2.


Usnesení 0459/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2019 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2019-55, př. 1.


Usnesení 0460/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-06-2019-56, př. 1.


Usnesení 0461/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2019-57, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-06-2019, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2019“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-06-2019-57, př. 2.


Usnesení 0462/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-58, př. 2.


Usnesení 0463/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-06-2019-59, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-06-2019-59, př. 2.


Usnesení 0464/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020 v Karlovarském kraji dle materiálu ZK-06-2019-60, př. 1.


Usnesení 0465/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0389/05/2019/ZK tak, že materiál ZK-05-2019-63, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-06-2019-67, př. 1.


Usnesení 0466/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02714.0628 dle materiálu ZK-06-2019-61, př. 2.


Usnesení 0467/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-06-2019-62, př. 2.


Usnesení 0468/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2020;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-63, př. 2.


Usnesení 0469/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0014 dle materiálu ZK-06-2019-64, př. 3.


Usnesení 0470/06/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 10 708 010 Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II.“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“ dle materiálu ZK-06-2019-65, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-06-2019-65, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz