Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 06/2020

Usnesení 0479/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

hejtmanem Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka, MBA.


Usnesení 0480/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

 • náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Hanu Hajnovou;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novotného;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Miroslava Houšku;
 • náměstkem hejtmana Kraje Vysočina Ing. Lukáše Vlčka;
 • dalšími členy Rady Kraje Vysočina RNDr. Jana Břížďalu, Mgr. Jana Tourka, Mgr. Karla Janouška, Mgr. Romana Fabeše;

stanoví

počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 9 (devět).

stanoví

 • Mgr. Vítězslava Schreka, MBA uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • Mgr. Hanu Hajnovou uvolněnou členkou rady kraje pro funkci náměstkyně hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • Ing. Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • Ing. Miroslava Houšku uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • Ing. Lukáše Vlčka uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 18. 11. 2020;
 • RNDr. Jana Břížďalu uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020;
 • Mgr. Jana Tourka uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020;
 • Mgr. Karla Janouška uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020;
 • Mgr. Romana Fabeše uvolněným členem rady kraje s účinností od 18. 11. 2020;

určuje

v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náměstkyní hejtmana, která zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, Mgr. Hanu Hajnovou.


Usnesení 0481/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, s účinností od 18. 11. 2020;

bere na vědomí

že v případě souběhu funkcí pobírá neuvolněný člen Zastupitelstva Kraje Vysočina pouze měsíční odměnu za výkon funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, a to ve výši nejvyšší sazby odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění.


Usnesení 0482/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
zřizuje

  • Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21;
  • Výbor regionálního rozvoje;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;

volí

předsedou Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Ing. Bc. Martina Hyského;

stanoví

funkci předsedy Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 uvolněnou funkcí s účinností od 18. 11. 2020.


Usnesení 0483/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.


Usnesení 0484/06/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

stanovení termínů zasedání zastupitelstva kraje na listopad a prosinec 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz