Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 07/2018

Usnesení 0658/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0659/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0660/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas

s textem vyjadřujícím stanoviska a požadavky organizací Energetické Třebíčsko, Energoregion 2020, Ekoregion 5, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina a Občanská bezpečnostní komise při EDU, dle materiálů ZK-07-2018-55 a ZK-07-2018-55, př. 1;

vyjadřuje podporu

projektu výstavby jednoho až dvou nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Dukovany, a to opakovaně, s dlouhodobou kontinuitou;

požaduje

po vládě České republiky a Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby zajistily naplňování Státní energetické koncepce České republiky v aktuálním znění tohoto strategického dokumentu (aktualizovaná verze z roku 2015) a aby zajistily řádné a včasné plnění všech úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v České republice (z roku 2015), a to v zájmu občanů České republiky, udržení její energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti, dlouhodobého zajištění stability dodávek elektrické energie, v zájmu nezvyšování nežádoucí geopolitické závislosti země a zachování její konkurenceschopnosti, v zájmu ochrany životního prostředí a plnění závazků státu v oblasti opatření proti změnám klimatu, jakož i  v zájmu budování důvěry občanů ve stát a obecněji ve veřejnou moc;

ukládá

hejtmanu Kraje Vysočina MUDr. Jiřímu Běhounkovi sdělit toto stanovisko předsedovi vlády České republiky Ing. Andreji Babišovi a ministryni průmyslu a obchodu Ing. Martě Novákové.


Usnesení 0661/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání dle materiálu ZK-07-2018-05.


Usnesení 0662/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2018-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-06, př. 2;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu ZK-07-2018-06, př. 4;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0663/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-07, př. 2.


Usnesení 0664/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 35 257 676,96 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0665/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve zvýšení § 3533 – Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 4 000 000 Kč při současném snížení § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5901 – Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 4 000 000 Kč za účelem částečné úhrady zvýšených osobních nákladů.


Usnesení 0666/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2.


Usnesení 0667/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu ZK-07-2018-10, př. 1.


Usnesení 0668/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce určené ke krytí celkových (investičních) výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu ZK-07-2018-11, př. 2.


Usnesení 0669/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 25 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 1;
 • Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-12, př. 2.


Usnesení 0670/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálů ZK-07-2018-13, př. 1 a ZK-07-2018-13, př. 2 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0671/07/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0672/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt koupí pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-07-2018-15, př. 1;
 • nabýt darem pozemek od obce Žižkovo Pole dle materiálu ZK-07-2018-15, př. 1,

do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0673/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky, Státního pozemkového úřadu, do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-16, př. 1.


Usnesení 0674/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Polná uvedené v materiálu ZK-07-2018-17, př. 2 z vlastnictví města Polná do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1780 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-17, př. 3;
 • Dodatek č. 1781 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-17, př. 4.


Usnesení 0675/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem od České republiky - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 6259/8 o výměře 1179 m2 oddělený z par. č. 108/1 dle geometrického plánu č. 169‑98/2017 v katastrálním území Sasov, pozemek par. č. 312/12 o výměře 91 m2 oddělený z par. č. 108/8 dle geometrického plánu č. 207-114/2016 v katastrálním území Kosov u Jihlavy, pozemky par. č. 707/8 o výměře 369 m2 a par. č.  707/9 o výměře 293 m2 oddělené z par. č. 325/32 dle geometrického plánu č. 222-114/2016 v katastrálním území Studénky.


Usnesení 0676/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 2 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 1 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice;
schvaluje
 • Dodatek č. 1782 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 3;
 • Dodatek č. 1783 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-20, př. 4.


Usnesení 0677/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemních komunikací - silnic III/02325 a III/36065;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Třebíč, na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/02325 a pozemků par. č. 974/6 – orná půda o výměře  110 m2, par. č. 1030/10 - lesní pozemek o výměře 39 m2, par. č. 1519/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 a par. č. 1519/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 22 693 m2  v k. ú Ptáčov a dále silnice III/36065 a pozemku par. č. 532/42 -  ost. plocha, o výměře 11 148 m2 a část pozemku par. č. 530/34 v k. ú. Slavice.


Usnesení 0678/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky par. č. 324/1 o výměře 198 m 2, par. č. 324/2 o výměře 246 m2, par. č. 324/3 o výměře 936 m2 a par. č. 325 o výměře 2701 m2 v k.ú. Helenín a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;

schvaluje

Dodatek č. 12 Střední  uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-22, př. 3.


Usnesení 0679/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k.ú a obci Humpolec dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
 • nabýt darem pozemky v k.ú. a obci Humpolec dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 1 z vlastnictví města Humpolec do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 1784 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 4;
 • Dodatek č. 1785 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-23, př. 5.


Usnesení 0680/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-26, př. 1 od vlastníků, aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni podpisu kupní smlouvy,  za cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0681/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem díl "a" o výměře 973 m2 oddělený z pozemku par. č. 675 v k. ú. Valeč u  Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Valeč;
 • nabýt darem díl "g" o výměře 606 m2 oddělený z pozemku par. č. 137/2, díl "j" o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 138, díl "h" o výměře 24 m2 oddělený z pozemku par. č. 139/1, díl "f" o výměře 10 m2 oddělený z pozemku par. č. 666/7 a díl "i" o výměře 41 m2 oddělený z pozemku par. č. 669/1 v k. ú Valeč u Hrotovic a obci Valeč z vlastnictví obce Valeč do vlastnictví Kraje Vysočina,

vše dle geometrického plánu č. 624-117/2017.

schvaluje
 • Dodatek č. 1786 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-27, př. 1;
 • Dodatek č. 1787 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-27, př. 2.


Usnesení 0682/07/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0683/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 1788 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 1;
 • Dodatek č. 1789 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 2;
 • Dodatek č. 1790 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 3;
 • Dodatek č. 1791 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 4;
 • Dodatek č. 1792 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-30, př. 5.


Usnesení 0684/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 1 z vlastnictví společnosti  České dráhy, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 18 192 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 1793 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2018-31, př. 3.


Usnesení 0685/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2018-32, př. 1 od vlastníků  vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0686/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem podíl ve výši id. ½ pozemku par. č. 589/9 v k. ú. Petráveč z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0687/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a Městem Třešť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Město Třešť zaváže po realizaci stavby darovat části pozemků v k. ú. Třešť v rozsahu dle materiálu ZK-07-2018-18, př. 1, zastavěné silnicí II/406, do vlastnictví Kraje Vysočina. Kraj Vysočina se zaváže tyto části pozemků přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0688/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - části silnice III/35315 ve staničení 1,9 - 3,9 km;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Nové Město na Moravě na straně budoucího obdarovaného na převod části silnice III/35315 v rozsahu km 1,9 - 3,9 km včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných části par. č. 335 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě a par. č. 3909 v k.ú. Nové Město na Moravě.


Usnesení 0689/07/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0690/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • pořadí zájemců dle výsledku výběrového řízení na určení pořadí dle materiálu ZK-07-2018-28, př. 3 na prodej pozemku par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Jihlava;
 • Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava dle materiálu ZK-07-2018-28, př. 6;
rozhoduje
 1. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 1 výsledku výběrového řízení) společnosti 7S Pebble Two, s.r.o., se sídlem Na Maninách 1590/29, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 03976726, za kupní cenu 15 900 000 Kč;
 2. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 2 výsledku výběrového řízení) Magdalény Průchové, Wolkerova č.p. 1738/14, 586 01 Jihlava, za kupní cenu 15 800 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 1;
 3. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 3 výsledku výběrového řízení) společnosti Home Money s.r.o., se sídlem Arbesovo náměstí 314/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 02823250, za kupní cenu 15 400 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 2;
 4. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 4 výsledku výběrového řízení) Karlovi Olišarovi, Hálkova 2929/18, 586 01 Jihlava, za kupní cenu 13 800 000 Kč a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 3;
 5. úplatně převést pozemek par. č. 5054/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1030 m2, jehož součástí je stavba Jihlava č.p. 2335, občanská vybavenost, včetně součástí a  příslušenství v k. ú. a obci Jihlava, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví (zájemce v pořadí č. 5 výsledku výběrového řízení) společnosti TERRADOS s.r.o., se sídlem Kollárova 5481/1a, 586 01 Jihlava, IČO 28305817, za kupní cenu 12 200 000 Kč, a to v případě neuzavření kupní smlouvy kupujícím ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení oznámení - rozhodnutí Zastupitelstva Kraje Vysočina dle bodu 4.


Usnesení 0691/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt nově vzniklý pozemek par. č. 774/90 - orná o výměře 1741 m2, oddělený dle GP č. 837-119/2016 z pozemku par. č. 774/3 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 2  250 Kč/m2 + DPH, t. j. celkem 4 739 872,50 Kč pro realizaci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0692/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Třešť dle materiálu ZK-07-2018-35, př. 1.


Usnesení 0693/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-07-2018-36, př. 1.


Usnesení 0694/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Jihomoravského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro oblasti Bystřicko a Velkomeziříčsko, Třebíč východ, Jihlavsko východ, Jemnicko a  Telčsko“ s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO:  70888337, dle materiálu ZK-07-2018-37, př. 1.


Usnesení 0695/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-38, př. 1.


Usnesení 0696/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout zápůjčku v celkové výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČO 00091766, za účelem realizace projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu ZK-07-2018-39, př. 3;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 8 572 853 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Kultura, § 3315 – Činnost muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 8 572 853 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na financování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ dle materiálu ZK-07-2018-39, př. 3.


Usnesení 0697/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2018-40, př. 1.


Usnesení 0698/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2018-41, př. 2.


Usnesení 0699/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, dle materiálu ZK-07-2018-42, př. 1;
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, dle materiálu ZK-07-2018-42, př. 2.


Usnesení 0700/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č.  O02508.0001 dle materiálu ZK-07-2018-43, př. 2.


Usnesení 0701/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu ZK-07-2018-44, př. 1.


Usnesení 0702/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 793 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, IČO 48895512 na předfinancování projektu „Maturitu zvládneme“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0703/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu „Učíme se ze života pro život“ na realizaci dalších aktivit projektu ve výši max. 10 000 000 Kč.


Usnesení 0704/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Zdravotnictví, § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 1 mil. Kč, určenou na dofinancování nákladů na provoz domácí ošetřovatelské péče;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a  činnosti v oblasti sociální péče o částku 1 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 mil. Kč;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
  • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu ZK-07-2018-47, př. 5;
  • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče dle materiálu ZK-07-2018-47, př. 6;
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče:
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 2 030 tis. Kč na dofinancování služeb Bárka – Charitní domácí hospicová péče a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-xx, př.  5;
 • Diecézní charitě Brno, IČO: 44990260 ve výši 770 tis. Kč na dofinancování služeb Domácí hospicová péče Žďár nad Sázavou a ošetřovatelská péče dle materiálu RK-30-2018-xx, př.  6;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů ZK-07-2018-47, př.  5 a  ZK-07-2018-47, př. 6.


Usnesení 0705/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2018-48, př. 1.


Usnesení 0706/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt VI dle materiálů ZK-07-2018-49, př. 2, ZK-07-2018-49, př. 3ZK-07-2018-49, př. 4 a ZK-07-2018-49, př. 5.


Usnesení 0707/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2018-54, př. 1 a ZK-07-2018-54, př. 2;

rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 632 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 1;

 • schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 2;

 • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu ZK-07-2018-54, př. 3.


Usnesení 0708/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 43,2 mil. Kč na zvláštní účet projektů uvedených v materiálu ZK-07-2018-50, př. 1 s  tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány.


Usnesení 0709/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 88 300 000 Kč na zvláštní účet projektu „Nemocnice Nové Město na Moravě – pavilon dětského oddělení“.


Usnesení 0710/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč Stanici Pavlov, o. p. s., IČO 28771028, na zajištění provozu Stanice Pavlov, o. p. s. v roce 2019;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2018-52, př. 2.


Usnesení 0711/07/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1031 – Pěstební činnost o  částku 1 551 270 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 551 270 Kč určenou na poskytnutí dotací;

rozhoduje
 • vyhradit si právo rozhodnout v souladu s § 37 zákona o krajích o poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 2 a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace;
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na hospodaření v lesích dle materiálů ZK-07-2018-53, př. 1 a ZK-07-2018-53, př. 2;
 • uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace se žadateli dle materiálu ZK-07-2018-53, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz