Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 07/2019

Usnesení 0473/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0474/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0475/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina za rok 2019 dle materiálu ZK-07-2019-04, př. 1;

schvaluje

Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-07-2019-04, př. 2.


Usnesení 0476/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2019-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0477/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

s účinností od 1. 1. 2020 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.


Usnesení 0478/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-07, př. 2.


Usnesení 0479/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-08, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2019 – 30. 11. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-08, př. 2.


Usnesení 0480/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-09, př. 1.


Usnesení 0481/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Smlouvu o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem dle materiálu ZK-07-2019-10, př. 1;

ukládá

odboru zdravotnictví a odboru sociálních věcí jednat o snížení počtu lůžek ZDVOP v Trojlístku – centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci, pro pokrytí potřeb Kraje Vysočina.


Usnesení 0482/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů dle materiálu ZK-07-2019-11, př. 3.


Usnesení 0483/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 34 466 487 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0484/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zápůjčce k předfinancování výdajů projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvem “Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ dle materiálu ZK-07-2019-13, př. 2.


Usnesení 0485/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 5 215 052,34 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0486/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2292 – Dopravní obslužnost spočívající ve zvýšení výdajů o částku 7 000 000 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné drážní osobní dopravy při současném snížení výdajů o částku 7 000 000 Kč z prostředků na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy;

ruší

 • usnesení č. 0046/01/2019/ZK ze dne 29. 01. 2019; 
 • usnesení č. 0752/08/2018/ZK ze dne 11. 12. 2018;

stanoví

základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2019: 

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 388 789 915 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 18,5 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 332 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlkm.


Usnesení 0487/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o celkovou částku 120 588 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) dle materiálu ZK-07-2019-15, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019, části daňové příjmy o částku 250 000 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0488/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2019 dle materiálu ZK-07-2019-16, př. 1.


Usnesení 0489/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2019-17, př. 1 – Rozpočet kraje 2020;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2020 materiálu ZK-07-2019-17, př. 1 (Rozpočet kraje 2020, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2019 do rozpočtu kraje na rok 2020, kapitoly Evropské projekty;
 • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2020;
 • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2019 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2020;

svěřuje

radě kraje provádění: 

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech. 

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.


Usnesení 0490/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-07-2019-18, př. 2 z vlastnictví obce Okrouhlice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Okrouhlice v rozsahu materiálu ZK-07-2019-18, př. 3 z vlastnictví osob aktuálně evidovaných v KN ke dni podání návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí za dohodnutou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2;

schvaluje

 • Dodatek č. 1940 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 5;
 • Dodatek č. 1941 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 6.
 • Dodatek č. 1942 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-18, př. 7.


Usnesení 0491/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina od České republiky – Státního pozemkového úřadu bezúplatným převodem pozemek par. č. 1787/22, orná půda o výměře 14  m2 v katastrálním území Kejžlice.


Usnesení 0492/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky par. č. 1628/5 o výměře 42 m2 a par. č. 1628/6 o výměře 67 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví  Kraje Vysočina do vlastnictví obce Čechtín;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1670 o výměře 66 m2 v katastrálním území a obci Čechtín z vlastnictví obce Čechtín do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1943 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-20, př. 1.


Usnesení 0493/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 684/1, ostatní plocha o výměře 1141 m2, v k.ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod.


Usnesení 0494/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Číhošť;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Číhošť, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/13010 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 482 v k. ú. Zdeslavice a obci Číhošť.


Usnesení 0495/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhradit si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, v platném znění pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Leškovice;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina, jako budoucím dárcem a obcí Leškovice, jako budoucím obdarovaným na převod části pozemní komunikace - silnice III/3454 včetně součástí a příslušenství a části pozemku par. č. 599/1 v k. ú. a obci Leškovice.


Usnesení 0496/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

ve smyslu § 37 zákona č. 129/200 Sb., o krajích, v platném znění, pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;

rozhoduje

 • převést darem pozemek stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy o výměře 490 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • uzavřít smlouvu o bezúplatném zřízení služebnosti mezi městem Havlíčkův Brod, na straně povinného a Krajem Vysočina, na straně oprávněného, spočívající v umístění a provozování stavby silnice III/03814, včetně údržby, stavebních úprav a oprav na pozemku stavební parcela číslo 243 v k. ú. Termesivy, odděleném geometrickým plánem číslo 487-88/2019 z pozemku par. č. 618 v k. ú. Termesivy a obci Havlíčkův Brod;

schvaluje

Dodatek č. 1944 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-24, př. 3.


Usnesení 0497/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-25, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 593-15/2019 z pozemků KN par. č. 674/1 a par. č. 681/24 v katastrálním území Studenec u Třebíče z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Studenec;

schvaluje

Dodatek č. 1945 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-25, př. 3.


Usnesení 0498/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek par. č. 172/5 o výměře 1491 m2, oddělený geometrickým plánem č. 91-333/2018 z pozemku par. č. 172/1 v k. ú. Dobrá  Voda u Jedlé a obci Jedlá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jedlá;
 • nabýt darem pozemek par. č. 451/2 o výměře 179 m2 v k. ú. a obci Jedlá z vlastnictví obce Jedlá do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1946 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-26, př. 1;
 • Dodatek č. 1947 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-26, př. 2.


Usnesení 0499/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nepřevést pozemky pod stavbami řadových garáží, dle materiálu ZK-07-2019-27, př. 1, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví jednotlivých žadatelů - vlastníků staveb řadových garáží.


Usnesení 0500/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2019-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0501/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 340-58/2018 z pozemku KN par. č. 2130/1 v katastrálním území Bobrůvka z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Bobrůvka;

schvaluje

Dodatek č. 1948 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-30, př. 3.


Usnesení 0502/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 7080/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 324 m2 v k. ú. Telč, obec Telč z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 1949 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-31, př. 2.


Usnesení 0503/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188 v katastrálním území Měřín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín;

schvaluje

Dodatek č. 1950 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 3.


Usnesení 0504/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-33, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 304-114/2019 z pozemku KN par. č. 593 v katastrálním území Nové Sady u Velké Bíteše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Sady;

schvaluje

Dodatek č. 1951 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-33, př. 3.


Usnesení 0505/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 497-156/2019 z pozemku KN par. č. 1516/2 v k. ú. Martinice u Velkého Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Martinice;

schvaluje

Dodatek č. 1952 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-34, př. 3.


Usnesení 0506/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 203-19/2019 z pozemku KN par. č. 411/1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;

schvaluje

Dodatek č. 1953 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-35, př. 3.


Usnesení 0507/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č.  23/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 v k.ú. a obci Ujčov  firmě DŘEVOSPOL - výroba násad, s. r. o., Ujčov 44, PSČ 592 62, IČ 449 63 998 za kupní cenu v místě a čase obvyklou, tedy 14 940 Kč a úhradu nákladů za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 800 Kč;

schvaluje

Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2019-36, př. 2.


Usnesení 0508/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Třešť dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 1 z vlastnictví města Třešť do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • dodatek č. 1954 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 4;
 • dodatek č. 1955 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-37, př. 5.


Usnesení 0509/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemku KN par. č. 1504/36 v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Krupá;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 2, oddělené geometrickým plánem číslo 466-59/2019  z pozemků KN par. č. 132/1, par. č. 132/6, par. č. 1491/39  v k. ú. Dolní Krupá u Havlíčkova Brodu z vlastnictví obce Dolní Krupá do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1956 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 4;
 • Dodatek č. 1957 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-38, př. 5.


Usnesení 0510/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1115/1 v k. ú. Rouchovany  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Rouchovany;
 • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 700-563/2015  z pozemku KN par. č. 1110/1 v k. ú. Rouchovany z vlastnictví obce Rouchovany do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 1958 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 4;
 • Dodatek č. 1959 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-39, př. 5.


Usnesení 0511/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-40, př. 1.


Usnesení 0512/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1960 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-41, př. 1.


Usnesení 0513/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 28 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-42, př. 1.


Usnesení 0514/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-07-2019-43, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.


Usnesení 0515/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálů ZK-07-2019-44, př. 1 a ZK-07-2019-44, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálů ZK-07-2019-44, př. 1 a ZK-07-2019-44, př. 2 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby „II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje“ dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.


Usnesení 0516/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě uzavřené mezi Krajem Vysočina na straně dárce a obcí Želiv na straně obdarovaného ze dne 10. 6. 2019 dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 1961 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2019-45, př. 2.


Usnesení 0517/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • vyhradit si pravomoc rozhodnout převést veřejné osvětlení z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře;
 • nabýt darem z vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky zastavěné stavbou silnice II/345 a mostu ev. č. 345-005 v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 1 dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 2;
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře pozemky a  veřejné osvětlení v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 3 dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 4;

schvaluje

 • Dodatek č. 1962 Zřizovací listiny  Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou nabyté pozemky předány do hospodaření  dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 5;
 • Dodatek č. 1963 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým budou pozemky vyjmuty z hospodaření dle materiálu ZK-07-2019-46, př. 6.


Usnesení 0518/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

rozhoduje

převést darem pozemní komunikaci - úsek vyřazené silnice III/01931 v rozsahu km 0,692 - 1,031, včetně součástí a příslušenství a pozemek par. č. 452/1 - ost. plocha, silnice o výměře 1 239 m2, oddělený GP č. 68-257/2017 z pozemku par. č. 452 v k.ú. Pejškov, obec Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

Dodatek č. 1964 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2019-47, př. 1.


Usnesení 0519/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 012 12 774, pozemky uvedené v materiálu ZK-07-2019-48, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0520/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem část pozemku par. č. 475/3 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava, dle GP č. 374-106/2017 nově oddělenou jako pozemek par. č. 475/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlavy do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0521/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 2;

rozhoduje

 • uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce II/360 Velké Meziříčí - JV obchvat dle materiálu ZK-07-2019-29, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Velké Meziříčí na straně budoucího obdarovaného na převod úseku pozemní komunikace - silnice II/360 a stavebních objektů v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu dle materiálu dle ZK-07-2019-29, př. 2.


Usnesení 0522/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a městem Pacov dle materiálu ZK-07-2019-50, př. 1.


Usnesení 0523/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a společností Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, dle materiálu ZK-07-2019-51, př. 1.


Usnesení 0524/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi Krajem Vysočina a PROfi Jihlava spol. s r.o. dle materiálu ZK-07-2019-52, př. 1.


Usnesení 0525/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Pardubického kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Pardubického kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu ZK-07-2019-53, př. 1.


Usnesení 0526/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2020: 

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 534 810 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 0527/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o spolupráci na přípravě a realizaci projektu "Letiště Jihlava - dostavba zpevněné dráhy" dle materiálu ZK-07-2019-100, př. 1


Usnesení 0528/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

prodloužit platnost Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-55, př. 1.


Usnesení 0529/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2020 - 2022 dle materiálu ZK-07-2019-56, př. 1.


Usnesení 0530/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2019-57, př. 2.


Usnesení 0531/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2019-58, př. 1 ve výši max. 50 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.


Usnesení 0532/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina v celkové výši max. 8 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.


Usnesení 0533/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1;
 • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1;

ukládá

ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace, vrátit vyplacené finanční prostředky z příspěvku na provoz z důvodu jeho snížení dle materiálu ZK-07-2019-60, př. 1 na účet kraje v termínu do 11. 12. 2019.


Usnesení 0534/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2019-101, př. 3;

rozhoduje

 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, 4350 Domovy pro seniory společnosti SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o., IČO: 08169306, ve výši 1 973 000 Kč na financování sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2019-101, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-07-2019-101, př. 2.


Usnesení 0535/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID  FV02718.0001 dle materiálu ZK-07-2019-102, př. 2.


Usnesení 0536/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 748 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, IČO 48895598, na předfinancování projektu "Laboratoř elektrotechnických měření" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0537/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 7 352 000 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, IČO 60418460, na předfinancování projektu "Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení" a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0538/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2019 dle materiálu ZK-07-2019-63, př. 1.


Usnesení 0539/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-64, př. 1.


Usnesení 0540/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0536/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 tak, že text: „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu“ se nahrazuje textem „Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 62,1 mil. Kč (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 44,1 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby. Z uspořených prostředků na spolufinancování lze hradit nezbytné neuznatelné náklady projektu.“


Usnesení 0541/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení č. 0388/05/2019/ZK ze dne 10. 9. 2019 tak, že text: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby." se nahrazuje textem: "Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 28 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 5,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby."


Usnesení 0542/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1;

vyhlašuje

soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2019“ dle materiálu ZK-07-2019-67, př. 1.


Usnesení 0543/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2019-68, př. 1.


Usnesení 0544/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu ZK-07-2019-69, př. 3upr1.


Usnesení 0545/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 21 871 990 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II“ dle materiálu ZK-07-2019-70, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2019-70, př. 2.


Usnesení 0546/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02716.0068 dle materiálu ZK-07-2019-71, př. 2.


Usnesení 0547/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

neposkytnout dotaci z programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2019-72, př. 3.


Usnesení 0548/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech ZK-07-2019-73, př. 1 a ZK-07-2019-73, př. 2.


Usnesení 0549/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů ZK-07-2019-74, př. 1 a ZK-07-2019-74, př. 2.


Usnesení 0550/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PREVENCE KRIMINALITY 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-75, př. 1;

jmenuje

řídicí výbor Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2020“ ve složení: 

Mgr. Petr Horký (Krajský úřad Kraje Vysočina); 

Bc. Monika Havelková (Krajský úřad Kraje Vysočina); 

Bc. Jiří Kafka (Krajský úřad Kraje Vysočina); 

Mgr. Lumír Bartů (Krajský úřad Kraje Vysočina); 

Mgr. Martina Bártová (STŘED, z.ú.); 

Mgr., mjr. JUDr. Dana Čírtková (Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina); 

 • Mgr. Martinu Bártovou předsedou řídicího výboru Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2020“;
 • garantem Programu „PREVENCE KRIMINALITY 2020“ odbor sekretariát hejtmana a zástupce garanta Mgr. Andreu Pohanovou s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0551/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 dle materiálu ZK-07-2019-76, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 ve složení: 

Ladislav Seidl (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

Petr Stejskal (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

Tomáš Čihák (Vysočina Tourism, příspěvková organizace) 

Jana Caklová (Vysočina Tourism, příspěvková organizace) 

 • Ladislava  Seidla předsedou řídicího výboru Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020;
 • garantem Programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Veroniku Švarcovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0552/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "PAMÁTKY 2020" dle materiálu ZK-07-2019-77, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „PAMÁTKY 2020“ ve složení: 

  Gabriela Kaščáková (Národní památkový ústav) 

  David Pavlata (Národní památkový ústav) 

  Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

  Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina)  

 • Davida Pavlatu předsedou řídicího výboru Programu „PAMÁTKY 2020“; 
 • garantem Programu „PAMÁTKY 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0553/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-78, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ ve složení:

ČSSD - Bohumil Novák (JI); Zdeněk Ryšavý (TR);

KDU-ČSL – Petr Piáček (JI); Pavla Krejzlová(ZR);

ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Martina Šlosrová (HB);

KSČM – Ladislav Nováček (PE);

SPV – Jan Burda (TR); Jiří Antonů (JI);

ANO 2011 - Marek Hurda (JI); Miloš Hrůza (TR);

SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Romana Vyhnanovská (JI);

 • Jaroslava Jirků (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „CYKLODOPRAVA A  CYKLOTURISTIKA 2020“;
 • garantem Programu „CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2020“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Zuzanu Vondrákovou s právem hlasovacím a Petra Stejskala s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0554/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 dle materiálu ZK-07-2019-79, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 ve složení:

ČSSD - Marie Kružíková (JI); Ivana Mojžyšková (HB);

KDU-ČSL – Josef Mach (ZR);

ODS – Václav Průša (HB); Karel Müller (TR);

KSČM – Helena Vrzalová (JI); Lenka Vytisková (PE);

SPV – Pavlína Zábranská (JI); Jiří Antonů (JI);

ANO 2011 – František Smažil (ZR); Ivana Čepičková (JI);

SPD + SPO - Milan Mokrý (ZR); Ctibor Čepička (JI);

 • Vladislava Hynka (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020;
 • garantem Programu INFRASTRUKTURA CESTOVNÍHO RUCHU 2020 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Petra Stejskala s právem hlasovacím a Zuzanu Vondrákovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0555/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UNESCO 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-80, př. 1.


Usnesení 0556/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Postupové přehlídky v kultuře 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-81, př. 1.


Usnesení 0557/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program “SVOZ KLIENTŮ DO DENNÍCH STACIONÁŘŮ A CENTER DENNÍCH SLUŽEB 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-82, př. 1.


Usnesení 0558/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-83, př. 1.


Usnesení 0559/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-84, př. 1.


Usnesení 0560/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „DOBROVOLNICTVÍ 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-85, př. 1.


Usnesení 0561/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-86, př. 1.


Usnesení 0562/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-87, př. 1.


Usnesení 0563/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-88, př. 1.


Usnesení 0564/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-89, př. 1.


Usnesení 0565/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-90, př. 1.


Usnesení 0566/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-91, př. 1;

jmenuje

 • řídící výbor Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ ve složení: 

Mgr. Antonín Veselý 

PaedDr. Jaroslav Ptáček 

Mgr. Roman Křivánek 

Ing. Luboš Stejskal 

 • Mgr. Antonína Veselého předsedou řídícího výboru Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“; 
 • garantem Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2020“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Mgr. Hanu Koudelovou s právem hlasovacím a Bc. Zdeňku Hlouškovou s právem poradním;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0567/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPORTOVIŠTĚ 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-92, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „SPORTOVIŠTĚ 2020“ ve složení:

ČSSD - Ivo Přibyl (JI); Jiří Novotný (HB);

KDU-ČSL – Josef Dvořák (ZR); Jiří Štercl (PE);

ODS – Jiří Servít (ZR);

KSČM – Ladislav Brož (PE); Milan Plodík (HB);

SPV – Bohumír Nikl (HB); Zdeněk Jirsa (JI);

ANO 2011 – Pavel Franěk (TR); Bohumila Kobrlová (PE);

SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Michal Suchý ml. (JI);

 • Helenu Hinkovou (JI, ODS) předsedkyní řídicího výboru Programu „SPORTOVIŠTĚ 2020“;
 • garantem Programu „SPORTOVIŠTĚ 2020“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0568/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program  „Sportujeme a volný čas 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-93, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Sportujeme a volný čas 2020“ ve složení:

ČSSD - Jana Nováková Hotařová (JI); Alena Jandová (HB);

KDU-ČSL – Ondřej Pavlas (HB); Petr Žák (TR);

ODS – Petr Staněk (ZR); Pavel Hejtmánek (HB);

KSČM – Milan Pekař (PE); Kamil Vejvoda (ZR);

SPV – Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);

ANO 2011 - Radek Procházka (PE);

SPD + SPO - Bohumil Trávník (ZR); Michal Suchý ml. (JI);

 • Vlastimila Forsta (ZR, ANO 2011) předsedou řídicího výboru Programu „Sportujeme a volný čas 2020“;
 • garantem Programu „Sportujeme a volný čas 2020“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0569/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-94, př. 1.


Usnesení 0570/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-95, př. 1.


Usnesení 0571/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ ve složení:

ČSSD - Vladimír Černý (TR); Josef Komínek (ZR);

KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR); Pavel Janoušek (ZR);

ODS – Oldřich Mrázek (TR); Ivo Rohovský (ZR);

KSČM – Hana Hodáčová (PE); Jan Zimmermann (HB);

SPV – Zdeněk Jirsa (JI);

ANO 2011 - Josef Kott (PE); Lucie Vichrová (JI);

SPD + SPO - Petr Bašta (TR); Iva Švehlíková (JI);

 • Pavla Hájka (PE, SPV) předsedou řídicího výboru Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“;
 • garantem Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0572/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ dle materiálu ZK-07-2019-97, př. 1;

jmenuje

 • řídicí výbor Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ ve složení:

ČSSD - Jaroslav Bártl (JI); Bohuslav Kůrka (HB);

KDU-ČSL – Čeněk Jůzl (HB); Jan Kasal (PE);

ODS – Jakub John (TR); Ludmila Straková (JI);

KSČM – Marek Řezáč (PE); Helena Novotná (PE);

SPV – Eva Požárová (JI); Bohumír Nikl (HB);

ANO 2011 - Radek Kourek (JI); Ludmila Řezníčková (ZR);

SPD + SPO - František Zítka (ZR);

 • Ctibora Čepičku (JI, SPD + SPO) předsedou řídicího výboru Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“;
 • garantem Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2020“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ivetu Křivánkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0573/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICÉ PÉČE 2020 dle materiálu ZK-07-2019-98, př. 1.


Usnesení 0574/07/2019/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-07-2019-103, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz