Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 07/2020

Usnesení 0487/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0488/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0489/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-04, př. 2.


Usnesení 0490/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 3 600 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-07-2020-05, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-05, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 600 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 600 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0491/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout dar dle materiálu ZK-07-2020-06, př. 1.


Usnesení 0492/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-58, př. 2.


Usnesení 0493/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout, podle §  35 odst. 2 písm. r) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náhradu za nevyčerpanou dovolenou náležející za rok 2020 MUDr. Jiřímu Běhounkovi dle materiálu ZK-07-2020-59, př. 1, Mgr. Pavlovi Fraňkovi dle materiálu ZK-07-2020-59, př. 2, Ing. Martinu Kuklovi dle materiálu ZK-07-2020-59, př. 3, Ing. Janě Fialové, MBA, dle materiálu ZK-07-2020-59, př. 4.


Usnesení 0494/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 10 000 000 Kč dle materiálu ZK-07-2020-07, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.


Usnesení 0495/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-08, př. 1upr1.


Usnesení 0496/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2020 dle materiálu ZK-07-2020-60, př. 1.


Usnesení 0497/07/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0498/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/129 Želiv - most ev. č. 129-007 a ev. č. 129-008" bezúplatným převodem pozemek par. č. 1356/22 ostatní plocha, silnice o výměře 90 m2 v katastrálním území Želiv z vlastnictví České republiky - Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0499/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

o zániku předkupního práva ve prospěch Kraje Vysočina zapsaného na pozemcích par. č. 160/3, par. č. 1275/16, par. č. 1275/33 a par. č. 1286/3 v k. ú. a obci Bohdalec, vedených u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví 1 v k. ú. a obci Bohdalec pro obec  Bohdalec.


Usnesení 0500/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • úplatně nabýt díly pozemků včetně součástí a příslušenství zaměřené geometrickým plánem č. 613-51/2020 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu dle materiálu ZK-07-2020-12, př. 1;
 • nabýt darem díl "a" o výměře 16 m2 oddělený z pozemku par. č. 1106/5 dle geometrického plánu č.  613-51/2020 v k. ú. a obci Úsobí z vlastnictví obce Úsobí do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0501/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Střítež darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2020-13, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 2092 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-13, př. 2.


Usnesení 0502/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky: 

 • Par. č. 778/85 trvalý travní porost o výměře 400 m2
 • Par. č. 2305/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2
 • Par. č. 789/9 ostatní plocha, zeleň o výměře 128 m2
 • Par. č. 3899 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 212 m2
 • Par. č. 789/11 zahrada o výměře 105 m2
 • Par. č. 789/12 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 124 m2
 • Par. č. 778/102 trvalý travní porost o výměře 6 m

všechny v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0503/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně převést pozemky par. č. st. 382/6 o výměře 26 m2 a par. č. 1467/19 o výměře 44 m2 v k. ú. a obci Želetava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ZEPOD, spol. s.r.o., Podolí 320, 675 26 Želetava za kupní cenu 125 Kč/m2;

schvaluje

Dodatek č. 2093 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-15, př. 1.


Usnesení 0504/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2020-16, př. 2 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2020-16, př. 1 v k. ú. a obci Rokytnice nad Rokytnou z vlastnictví městyse Rokytnice nad Rokytnou do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

 • Dodatek č. 2094 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-16, př. 3;
 • Dodatek č. 2095 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-16, př. 4.


Usnesení 0505/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2096 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-17, př. 1.


Usnesení 0506/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky dle materiálu ZK-07-2020-18, př. 1 zaměřené geometrickým plánem č. 280-22/2018 v k. ú. a obci Jezdovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice;

schvaluje

Dodatek č. 2097 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-18, př. 2.


Usnesení 0507/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-07-2020-19, př. 1 z vlastnictví města Horní Cerekev, se sídlem nám. T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev, IČO 002 48 185, do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2098 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-19, př. 2.


Usnesení 0508/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2020-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0509/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 514/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. Velká Rovná a obci Pacov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 708 89 953, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0510/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2293/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 153 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6 - Řepy, IČO 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0511/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit usnesení 0212/03/2020/RK tak, že v materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 se pozemek s číslem pořadí 34 nahrazuje materiálem ZK-07-2020-23, př. 1.


Usnesení 0512/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

změnit text usnesení 0381/05/2020/ZK tak, že text: 

"Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje 

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou; 

rozhoduje 

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/1- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár" 

se nahrazuje textem: 

"Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje 

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod pozemní komunikace - části silnice III/35421 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Žďár nad Sázavou; 

rozhoduje 

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Žďár nad Sázavou na straně budoucího obdarovaného na převod pozemní komunikace -  části silnice III/35421 v rozsahu km 0,000 - 1,578 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 5041/1 - ost. plocha, silnice o výměře 14 451 m2 a par. č. 8602/16- ost. plocha, silnice o výměře 11 m2 oba v k.ú. Město Žďár".


Usnesení 0513/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2017/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 211 m2, oddělený GP č. 592-85/2020 z pozemku par. č. 2017 v k. ú. Libice nad Doubravou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Libice nad Doubravou;

schvaluje

Dodatek č. 2099 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-25, př. 1.


Usnesení 0514/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek  par. č. 1520/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2 v k.ú. a obci Netín z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;

schvaluje

Dodatek č. 2100 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-26, př. 2.


Usnesení 0515/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky  v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2020-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

Dodatek č. 2101 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-27, př. 2.


Usnesení 0516/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2498/31- ost. plocha, silnice o  výměře 24 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0517/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemky par. č. 880/2 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2, par. č. 880/3 ostatní plocha, silnice o výměře 146 m2, par. č. 880/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a par. č. 880/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 všechny v katastrálním území Měšín,  nacházejících se pod  silničním tělesem komunikace II/352 a nadjezdem ev. č. D1-150 a k tomuto rozhodnout uzavřít mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jako dárcem a Krajem Vysočina, jako obdarovaným darovací smlouvu dle materiálu ZK-07-2020-29, př. 1.


Usnesení 0518/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Lidmaň Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 1143/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. a obci Lidmaň dle materiálu ZK-07-2020-30, př. 1.


Usnesení 0519/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemek oddělený z pozemku par. č. 375/23 geometrickým plánem číslo 482-303/2014, nově označený jako par. č. 375/36 - ostatní plocha o výměře 48 m2 v k.ú. Okrouhlice z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Správa železnic s.o. za kupní cenu 13 000 Kč.


Usnesení 0520/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2292 – Dopravní obslužnost o částku 87 717 878 Kč na pokrytí prokazatelných ztrát provozovatelů veřejné linkové osobní dopravy při současném snížení §  2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o částku 87 717 878 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na financování neinvestičních akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2 o částku 92 282 122 Kč při současném převodu finančních prostředků ve výši 92 282 122 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu ZK-04-2020-40, př. 2;

ruší

usnesení č. 0526/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019;

stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2020:

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 626 864 878 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 20 mil. počtu ujetých km;

 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 460 520 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,5 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 0521/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 022 483,67 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0522/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 489 515,72 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace poskytnuté na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0523/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 77 603,91 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0524/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace FV02740.0027 a FV02740.0012 dle materiálu ZK-07-2020-37, př. 3.


Usnesení 0525/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 24 308,36 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0526/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV02757.0009 dle materiálu ZK-07-2020-62, př. 3.


Usnesení 0527/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID FV102752.0037 dle materiálu ZK-07-2020-63, př. 4.


Usnesení 0528/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Krajské knihovny Vysočiny dle materiálu ZK-07-2020-36, př. 1upr1.


Usnesení 0529/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-38, př. 1;
 • Dodatek č. 28 Zřizovací listiny Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2020-38, př. 2.


Usnesení 0530/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace o částku 321 000 Kč dle materiálu ZK-07-2020-39, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-07-2020-39, př. 1;

rozhoduje

 • schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-07-2020-39, př. 1;
 • uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace a změn ve výši dotace na jednotlivé služby dle materiálu ZK-07-2020-39, př. 2.


Usnesení 0531/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • snížit dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 12 028 371 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-07-2020-40, př. 1;
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb, které Kraj Vysočina nezřizuje, ve výši 18 682 805 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI dle materiálu ZK-07-2020-40, př. 1;
 • uzavřít Dodatky č. II ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) dle materiálů ZK-07-2020-40, př. 2, ZK-07-2020-40, př. 3, ZK-07-2020-40, př. 4 a ZK-07-2020-40, př. 5.


Usnesení 0532/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 43xx o částku 16 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 16 000 000 Kč.


Usnesení 0533/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-42, př. 2.


Usnesení 0534/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-43, př. 2.


Usnesení 0535/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-44, př. 2.


Usnesení 0536/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2020-45, př. 1.


Usnesení 0537/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2020-46, př. 1.


Usnesení 0538/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2020-47, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2020-47, př. 2.


Usnesení 0539/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích právnickým osobám vykonávajícím činnost mateřských škol a základních škol dle materiálu ZK-07-2020-49, př. 1 (mateřské školy) a dle materiálu ZK-07-2020-49, př. 2 (základní školy).


Usnesení 0540/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích, Modul C právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizují obce, dle tabulky 2 materiálu ZK-07-2020-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost středních škol, které zřizuje kraj, dle tabulky 1 materiálu ZK-07-2020-50, př. 1.


Usnesení 0541/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2020-48, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-07-2020-48, př. 3;
 • neposkytnout dotaci z programu „Jednorázové akce 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-07-2020-48, př. 2.


Usnesení 0542/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-51, př. 3.


Usnesení 0543/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na kapitolu Evropské projekty na zvláštní účet určený na financování projektu Education for Sustainable Development ve výši max. 800 tis. Kč na předfinancování projektu (z toho předpokládané spolufinancování kraje činí cca 27 tis. Kč). Finanční prostředky budou převáděny postupně dle potřeby.


Usnesení 0544/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program „Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů a dětských domovů se školou za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid – 19“ právnickým osobám vykonávajícím činnost dětských domovů a dětských domovů se školou dle materiálu ZK-07-2020-53, př. 1.


Usnesení 0545/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-54, př. 2.


Usnesení 0546/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02727.0014 dle materiálu ZK-07-2020-55, př. 2.


Usnesení 0547/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

členy Výboru Regionální rady regionu Soudržnosti Jihovýchod: 

 • Petra Bártu, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • MUDr. Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Hanu Hajnovou, členku Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Josefa Klementa, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Ing. Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Pavla Pacala, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Mgr. Pavla Fraňka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina;
 • Josefa Zahradníčka, člena Zastupitelstva Kraje Vysočina.


Usnesení 0548/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV02778.0079 dle materiálu ZK-07-2020-56, př. 2.


Usnesení 0549/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci ve výši 1 300 000 Kč na zajištění provozu Stanice Pavlov, o.p.s. v roce 2021;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-57, př. 1.


Usnesení 0550/07/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • o převodu finančních prostředků ve výši 13 580 530 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do Fondu Vysočiny na finanční zajištění programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“;
 • vyhradit si právo rozhodovat o předkládaných dotacích, u kterých je částka do 200 000 Kč;
 • poskytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu ZK-07-2020-65, př. 1;
 • neposkytnout dotace z programu „HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020“ dle materiálu ZK-07-2020-65, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-07-2020-65, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz