Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 08/2018

Usnesení 0714/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0715/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0716/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

s účinností od 1. 1. 2019 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.


Usnesení 0717/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018 dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 2upr1;
bere na vědomí
 • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 3;
 • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2018-05, př. 4.


Usnesení 0718/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví

s účinností od 12. 12. 2018 počet uvolněných členů Rady Kraje Vysočina na 8 s tím, že neuvolněným členem rady ve funkci náměstka hejtmana kraje bude Pavel Pacal.


Usnesení 0719/08/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0720/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu ZK-08-2018-08, př. 1;

rozhoduje

schválit Program Prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-08, př. 2.


Usnesení 0721/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 850 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu ZK-08-2018-09, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2018-09, př. 2;
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 850 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 850 000 Kč na poskytnutí dotací.


Usnesení 0722/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Zastupitelstvo kraje (ÚZ 00018) ve výši 300 000 Kč spolku SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s., Vlachovická 1200, Nové Město na Moravě, IČ: 43378480, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce FIS OPA CUP – Evropský pohár v klasickém lyžování dle materiálu ZK-08-2018-10, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2018-10, př. 2.


Usnesení 0723/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-08-2018-11, př. 1.


Usnesení 0724/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-08-2018-12, př. 1.


Usnesení 0725/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352210) o částku 22  857 384,60 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na předfinancování druhé etapy projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0726/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 8 850 000 Kč a položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 000 Kč při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 9 250 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč za účelem krytí provozních výdajů akce dle materiálu ZK-08-2018-14, př. 5.


Usnesení 0727/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden – říjen 2018 dle materiálu ZK-08-2018-15, př. 1.


Usnesení 0728/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  celkovou částku 105 941 009,28 Kč v souvislosti s přijatými splátkami poskytnutých zápůjček od:

 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (ORG 352220), na předfinancování projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ ve výši 50 472 299,60 Kč;
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (ORG 352230), na předfinancování projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ ve výši 21 908 574,62  Kč;
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 352240), na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ ve výši 33 538 637,28 Kč;
 • Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace (ORG 331570), na předfinancování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ ve výši 21 497,78 Kč a převedení těchto finančních prostředků do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0729/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2018-16, př. 1 – Rozpočet kraje 2019;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2019 materiálu ZK-08-2018-16, př. 1 (Rozpočet kraje 2019, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2018 do rozpočtu kraje na rok 2019, kapitoly Evropské projekty;
svěřuje

radě kraje provádění:

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a  v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:

a) ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;

b) ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:

b.a) příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;

b.b) příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,

kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;

c) ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;

d) ke změně rozpočtu kraje, kdy:

d.a) dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;

d.b) příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;

 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.


Usnesení 0730/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu a za podmínek dle Smlouvy o  bezúplatném převodu dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 1 z vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno dle Darovací smlouvy dle materiálu ZK-08-2018-17, př. 2.


Usnesení 0731/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného ze služebnosti dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 2;

rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-08-2018-18, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Rybářství Lipnice a.s. se sídlem Lipnice 20, Český Rudolec, IČO 499 69 111 a zřídit bezúplatnou služebnost ve prospěch Kraje Vysočina jako oprávněného ze služebnosti na pozemcích dle Darovací smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 2;

schvaluje

dodatek č. 1794 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-18, př. 1.


Usnesení 0732/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, na straně vlastníka pozemku a  Krajem Vysočina, na straně investora stavby "Krajský úřad Kraje Vysočina, administrativní budova E", smlouvu o budoucí kupní smlouvě na převod části pozemku par. č. 3942/1 - ost. plocha, manipulační plocha  v k .ú. Jihlava v rozsahu cca 1,5 m2 dle materiálu ZK-08-2018-19, př. 1.


Usnesení 0733/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o  budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby darovat část pozemku KN par. č. 1118/1 v  k. ú. Rouchovany, zastavěnou chodníky, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.


Usnesení 0734/08/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0735/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN p. č. 94/1, ostatní plocha, silnice v katastrálním území Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Zubří;
 • nabýt darem pozemek par. č. 137/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 4 m2, oddělený geometrickým plánem číslo 452-11/2018, PGP-371/2018-714 z pozemku KN par. č. 137/1 v k. ú. Zubří u Nového Města na Moravě z vlastnictví obce Zubří do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1796 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 3;
 • dodatek č. 1797 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-22, př. 4.


Usnesení 0736/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Hněvkovice u Humpolce v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo  323-1822/2017, PGP-1173/2017-304 ze dne 18.12.2017 z pozemků KN par. č. 786/18, par. č. 786/28, par. č.  786/30 v k. ú. Hněvkovice u  Humpolce z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 1798 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,  dle materiálu ZK-08-2018-24, př. 3.


Usnesení 0737/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Krasoňov v rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 452-85/2016, PGP-968/2016-304 z pozemku KN par. č. 899/1 v k. ú. Krasoňov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 1799 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-25, př. 3.


Usnesení 0738/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek KN par. č. 1656/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 397 m2 v k. ú. Libkova Voda, obec Libkova Voda z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda;

schvaluje

dodatek č. 1800 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-26, př. 2.


Usnesení 0739/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt úplatně pozemek KN par. č. 295/26 ostatní plocha, silnice, o výměře 6 m2 v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou od vlastníka ZD Výčapy, družstvo za cenu 100 Kč/m2.


Usnesení 0740/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v k. ú. Želiv  rozsahu dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 720-968/2018, PGP-688/2018-304 a  geometrickým plánem č. 721-968/2018, PGP-710/2018-304 z pozemků KN par. č. 1276, 1386/1, 1352/15, 1351/1 v k. ú. Želiv,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;

schvaluje

dodatek č. 1801 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-28, př. 4.


Usnesení 0741/08/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0742/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 729/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2, oddělený geometrickým plánem č. 403-1166/2018 z pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň;

schvaluje

dodatek č. 1803 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-30, př. 3.


Usnesení 0743/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky par. č. 2354/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m2, par. č.  2354/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 a par. č. 2354/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, vše v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví Lesy České republiky, s.p. do vlastnictví Kraje Vysočina, dle smlouvy dle materiálu ZK-08-2018-31, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 1804 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-31, př. 2.


Usnesení 0744/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-08-2018-32, př. 1 z  vlastnictví České republiky a  příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.


Usnesení 0745/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt pozemky par. č. 582/3 o výměře 43 m2, par. č. 582/4 o  výměře 299 m2 a par. č. 583/3 o výměře 241 m2 zaměřené geometrickým plánem č. 313-677/2016 v k. ú. a obci Dalečín od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 100 Kč/m2.  


Usnesení 0746/08/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0747/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatek č. 17 Zřizovací listiny Střední školy průmyslové, technické a  automobilní Jihlava, dle materiálu ZK-08-2018-35, př. 1, kterým se předávají do hospodaření organizace nemovité věci - nově pořízené stavby kioskových trafostanic.


Usnesení 0748/08/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0749/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec dle materiálu ZK-08-2018-36, př. 1.


Usnesení 0750/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina a obcí Stránecká Zhoř dle materiálu ZK-08-2018-37, př. 1.


Usnesení 0751/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů  mezi Krajem Vysočina, městem Havlíčkův Brod a společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. dle materiálu ZK-08-2018-38, př.  1.


Usnesení 0752/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 maximálně do 325 370 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,3 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 0753/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít „Smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina a Jihočeského kraje na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky“ s Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO:  70890650, dle materiálu ZK-08-2018-40, př. 1.


Usnesení 0754/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

dodatky zřizovacích listin dle materiálů ZK-08-2018-41, př. 2, ZK-08-2018-41, př. 3, ZK-08-2018-41, př. 4, ZK-08-2018-41, př. 5, ZK-08-2018-41, př. 6.


Usnesení 0755/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02381.0039 dle materiálu ZK-08-2018-42, př. 3.


Usnesení 0756/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o  částku 8 534,20 Kč v souvislosti s první splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a  převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0757/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2018 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 505 949,91 Kč v souvislosti s první splátkou  části zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy-Vysočina-Waldwiertel-Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0758/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace FV02430.0021 dle materiálu ZK-08-2018-45, př. 3.


Usnesení 0759/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o akci Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-46, př. 1;

schvaluje
 • závazek kraje na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“ do výše 600 000 Kč poskytnutím zápůjčky;
 • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov – Eggenburg“, tj. max. do výše 90 000 Kč z rozpočtu kraje.


Usnesení 0760/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 20 Zřizovací listiny Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-47, př. 1.


Usnesení 0761/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 dle materiálu ZK-08-2018-48, př. 2.


Usnesení 0762/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vydává

rozhodnutí o sloučení Domova důchodců Onšov, příspěvkové organizace s  Domovem Jeřabina Pelhřimov, příspěvkovou organizací, dle materiálu ZK-08-2018-49, př. 1;

schvaluje

Dodatek č. 22 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2018-49, př. 2.


Usnesení 0763/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2018“ subjektům uvedeným v materiálu ZK-08-2018-50, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-08-2018-50, př. 2.


Usnesení 0764/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje

rozhodnout schválit úpravu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ  13 305) u vybraných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče;

schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 1;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 925 000 Kč a zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (ÚZ 13 305) u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace o částku 1 084 000 Kč dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 1;
 • v rámci závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ (UZ 13305) přesun finančních prostředků mezi jednotlivými sociálními službami u vybraných příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2018 za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-08-2018-51, př. 2.


Usnesení 0765/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018 dle materiálu ZK-08-2018-52, př. 1.


Usnesení 0766/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3127 – Střední školy, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost) o částku 9 000 000 Kč na poskytnutí dotace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ o částku 9 000 000 Kč u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, IČO 60545941 na pokrytí dotace městu Telč;
rozhoduje

poskytnout dotaci městu Telč, IČO 00286745 ve výši 9 000 000 Kč na realizaci akce „Sportovní areál Hradecká, Telč“ dle Smlouvy o poskytnutí dotace, ID O02568.0001.


Usnesení 0767/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu ZK-08-2018-54, př. 1.


Usnesení 0768/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu ZK-08-2018-55, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu ZK-08-2018-55, př. 2.


Usnesení 0769/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje


Usnesení 0770/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo cizích zdrojů ve výši max. 100  000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu tohoto projektu.


Usnesení 0771/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

výstupy Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018 dle materiálu ZK-08-2018-58, př. 1.


Usnesení 0772/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1;

vyhlašuje

soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2018“ dle materiálu ZK-08-2018-59, př. 1.


Usnesení 0773/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2018-60, př. 1.


Usnesení 0774/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-08-2018-61, př. 1.


Usnesení 0775/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Strategii rozvoje Kraje Vysočina na období 2015 až 2020 dle materiálu ZK-08-2018-62, př. 1.


Usnesení 0776/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rámec tematického zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-63, př. 1.


Usnesení 0777/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-64, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019" ve složení:
  • Ladislav Seidl (Krajský úřad Kraje Vysočina),
  • Petr Stejskal (Krajský úřad Kraje Vysočina),
  • Tomáš Čihák (Vysočina Tourism, příspěvková organizace),
  • Jana Caklová (Vysočina Tourism, příspěvková organizace),
 • Ladislava Seidla předsedou řídicího výboru Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019";
 • garantem Programu "TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2019" odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Veroniku Švarcovou s právem hlasovacím a Zuzanu Vondrákovou s právem poradním;
pověřuje

radu  kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0778/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UNESCO 2019" dle materiálu ZK-08-2018-65, př. 1.


Usnesení 0779/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "PAMÁTKY 2019" dle materiálu ZK-08-2018-66, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „PAMÁTKY 2019“ ve složení:

  Jana Musilová (Národní památkový ústav)

  David Pavlata (Národní památkový ústav)

  Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina)

  Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina) 

 • Janu Musilovou předsedkyní řídicího výboru Programu „PAMÁTKY 2019“; 
 • garantem Programu „PAMÁTKY 2019“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0780/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V KULTUŘE 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-67, př. 1.


Usnesení 0781/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „DOBROVOLNICTVÍ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-68, př. 1.


Usnesení 0782/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program “Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-69, př. 1.


Usnesení 0783/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PEĆĚ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-70, př. 1.


Usnesení 0784/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH 2019 dle materiálu ZK-08-2018-71, př. 1.


Usnesení 0785/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POŘÁDÁNÍ MISTROVSTVÍ ČR, EVROPY, SVĚTA A SVĚTOVÉHO POHÁRU 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-72, př. 1.


Usnesení 0786/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Celoroční aktivity handicapovaných 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-73, př. 1.


Usnesení 0787/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ÚČAST NA MISTROVSTVÍ EVROPY A SVĚTA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-74, př. 1.


Usnesení 0788/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPORTOVIŠTĚ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-75, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“ ve složení:

ČSSD - Milan Stránský (HB);

KDU-ČSL – Ondřej Pavlas (HB); Josef Dvořák (ZR);

ODS – Jaroslav Vymazal (JI); Petr Adam (HB);

KSČM – Marek Řezáč (JI); Jaroslav Píša (JI);

SPV – Eva Požárová (JI); Bohumír Nikl (HB);

ANO 2011 – Jaromír Munia (HB); Václav Novák (TR);

SPD + SPO - Josef Matula (JI); Jarmila Mahelová (ZR);

 • Alenu Vidlákovou (ZR, ČSSD) předsedkyní řídicího výboru Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“,
 • garantem Programu „SPORTOVIŠTĚ 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Zdeňka Beneše s právem hlasovacím a Mgr. Petra Horkého s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0789/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Sportujeme a volný čas 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-76, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „Sportujeme a volný čas 2019“ ve složení:

ČSSD - Ivana Mojžyšková (HB); Jana Nováková Hotařová (JI);

KDU-ČSL – Magda Vaňková (JI); Petr Žák (TR);

ODS – Alena Kukrechtová (PE); Petr Staněk (ZR);

KSČM – Roman Ondrušek (PE);

SPV – Jan Burda (TR); Pavlína Zábranská (JI);

ANO 2011 - Radek Procházka (PE); Pavel Švec (ZR);

SPD + SPO - Michal Suchý ml. (JI); Jiří Kaštan (ZR);

 • Kamila Vejvodu (ZR, KSČM) předsedou řídicího výboru Programu „Sportujeme a volný čas 2019“;
 • garantem Programu „Sportujeme a volný čas 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Ing. Milana Kastnera s právem hlasovacím a Kateřinu Němcovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0790/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-77, př.  1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ ve složení:

         Mgr. Antonín Veselý

         PaedDr. Jaroslav Ptáček

         Mgr. Roman Křivánek

         Ing. Luboš Stejskal

 • Mgr. Antonína Veselého předsedou řídicího výboru Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“;
 • garantem Programu „UČEBNÍ POMŮCKY ZUŠ 2019“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Mgr. Hanu Koudelovou s právem hlasovacím a Bc. Zdeňku Hlouškovou s právem poradním;
pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0791/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „POSTUPOVÉ SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY PRO DĚTI A MLÁDEŽ 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-78, př. 1.


Usnesení 0792/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-79, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ ve složení:

ČSSD - František Kučera (PE); Martin Hyský (JI);

KDU-ČSL – Josef Herbrych (TR);

ODS – Ivo Rohovský (ZR); Josef Nedvěd (JI);

KSČM – Hana Hodáčová (PE); Jan Zimmermann (HB);

SPV – Zdeněk Jirsa (JI); Pavel Hájek (PE);

ANO 2011 – Lucie Vichrová (JI); Martin Kukla (PE);

SPD + SPO - Ctibor Čepička (JI); Emil Dračka (TR);

 • Karla Voldána (JI, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru Programu „Stavby ve vodním hospodářství 2019“,
 • garantem Programu „Stavby ve vodním hospodářství“ odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Radka Zvolánka s právem hlasovacím a Ing. Martina Drápelu s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0793/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-80, př. 1;

jmenuje
 • řídicí výbor Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ ve složení:

ČSSD - Vladimír Černý (TR); Jaroslav Bártl (JI);

KDU-ČSL – Lenka Koláčná (JI); Petr Kesl (PE);

ODS – Jan Švaříček (TR);

KSČM – Ladislav Brož (PE); Helena Vrzalová (JI);

SPV – Pavlína Buršíková (TR); Bohumír Nikl (HB);

ANO 2011 – Radek Kourek (JI); Jaroslav Drahoš (JI);

SPD + SPO - Iva Švehlíková (JI); František Zítka (ZR);

 • Helenu Hinkovou (JI, ODS) předsedkyní řídicího výboru Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“,
 • garantem Programu „ODPADY A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2019“ odbor životního prostředí a  zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Ivetu Křivánkovou s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0794/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-81, př. 1.


Usnesení 0795/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-82, př. 1upr1.


Usnesení 0796/08/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0797/08/2018/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0798/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-85, př. 1.


Usnesení 0799/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává

Ladislava Meda z funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina k 31. 12. 2018;

volí

Leopolda Bambulu do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina s účinností od 1. 1. 2019.


Usnesení 0800/08/2018/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2019 dle materiálu ZK-08-2018-88, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz