Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Usnesení zastupitelstva kraje 08/2020

Usnesení 0553/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

umožnit distanční účast zastupitele – náměstka hejtmana Ing. Miroslava Houšky na zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2020 při splnění následujících technických podmínek: 

 • zastupitel je plnohodnotně audiovizuálně připojen,
 • v případě nedostatečného či nekvalitního připojení je zastupitel považován za nepřítomného na zasedání,
 • o nepřítomnosti zastupitele z důvodu nedostatečného či nekvalitního připojení rozhodne hejtman kraje,
 • zastupiteli za distanční účast na zasedání zastupitelstva nenáleží tzv. „paušální náhrada“ dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina, kterými se stanoví pravidla pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva.


Usnesení 0554/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Zprávu o činnosti rady kraje.


Usnesení 0555/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.


Usnesení 0556/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

s účinností od 1. 1. 2021 neuvolněným členům Zastupitelstva Kraje Vysočina, kteří jsou podnikajícími  fyzickými osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, poskytování náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce ve výši 250 Kč za 1 hodinu (nejvýše 8 000 Kč/1 kalendářní měsíc), v rozsahu nejvýše 8  hodin/1 den, nejvýše 32 hodin/1 kalendářní měsíc, nejvýše 160 hodin/1 kalendářní rok.


Usnesení 0557/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 dle materiálu ZK-08-2020-05, př. 1
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2020 – 30. 11. 2020 dle materiálu ZK-08-2020-05, př. 2;

bere na vědomí

 • vzdání se odměny Ing. Miloše Štěpanovského za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2020-05, př. 3;
 • vzdání se odměny Ing. Martina Uhlíře, MBA, za činnost v Komisi Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, dle materiálu ZK-08-2020-05, př. 4.


Usnesení 0558/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
volí

 • předsedy a členy těchto výborů:
  • Finanční výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina;
  • Výbor pro udělování medailí Kraje Vysočina;
 • členy tohoto výboru: 
  • Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina; 

 dle materiálu ZK-08-2020-06, př. 1upr1, s účinností od 22. 12. 2020.


Usnesení 0559/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu ZK-08-2020-07, př. 1;

schvaluje

Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu ZK-08-2020-07, př. 2.


Usnesení 0560/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 – Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-08-2020-08, př. 1.


Usnesení 0561/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

návrhy termínů jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina na 1. pololetí roku 2021 dle materiálu ZK-08-2020-53.


Usnesení 0562/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

předložení dokladů o tom, že pominul důvod neslučitelnosti funkcí Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, hejtmana Kraje Vysočina a Mgr. Jana Tourka, člena Rady Kraje Vysočina, dle materiálů ZK-08-2020-09, př. 1 a ZK-08-2020-09, př. 2.


Usnesení 0563/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 9 368 040 Kč v souvislosti se splátkami zápůjček od Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, poskytnutých na předfinancování výdajů spojených s pořízením vybavení rekonstruovaného interního pavilonu a na pořízení hybridního přístroje SPECT/CT pro komplexní onkologické centrum a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0564/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny ve výši 9 200 000 Kč dle materiálu ZK-08-2020-11, př. 2;

schvaluje

převod finančních prostředků ve výši 9 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 9 200 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje - SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny.


Usnesení 0565/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 2102 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2020-12, př. 1.


Usnesení 0566/08/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0567/08/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0568/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

 • převést darem pozemky v k.ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu ZK-08-2020-15, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
 • nabýt darem pozemek v k. ú. Vrbka u Ledče nad Sázavou a obci Kozlov dle materiálu ZK-08-2020-15, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatky č. 2106 a č. 2107 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-08-2020-15, př. 4, ZK-08-2020-15, př. 5.


Usnesení 0569/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 2775/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m2 v k.ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Gymnázia Velké Meziříčí, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-08-2020-16, př. 2.


Usnesení 0570/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-08-2020-17, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 879-755/2020 z pozemků par. č. 2527/2 a par. č. 2527/5 v katastrálním území Kožichovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice;

schvaluje

Dodatek č. 2108 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2020-17, př. 3.


Usnesení 0571/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

s ohledem na zánik předkupního práva dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádat Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov o výmaz předkupního práva zřízeného ve prospěch Kraje Vysočina v rozsahu pozemků dle materiálu ZK-08-2020-18, př. 1.


Usnesení 0572/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

nabýt darem pozemek par. č. 377/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Pacov z vlastnictví města Pacov do vlastnictví Kraje Vysočina;

schvaluje

Dodatek č. 2109 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-08-2020-19, př. 1.


Usnesení 0573/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

úplatně nabýt pozemky par. č. 375/48, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/49, ostatní plocha, silnice o výměře 5 m2, par. č. 375/50, ostatní plocha, silnice o výměře 2 m2, par. č. 375/51, ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 z vlastnictví společnosti České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-08-2020-20, př. 1 v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků po realizované stavební akci kraje s názvem „II/150 Okrouhlice – most ev. č. 150-022“;

schvaluje

Dodatek č. 2110 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace,dle materiálu ZK-08-2020-20, př. 5.


Usnesení 0574/08/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.


Usnesení 0575/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • uzavření Dodatku č. 31 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2020-22, př. 1;
 • uzavření Dodatku č. 20 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-08-2020-22, př. 2.


Usnesení 0576/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Rovečné, Rovečné 40, dle materiálu ZK-08-2020-23, př. 1.


Usnesení 0577/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 24 Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2020-24, př. 1.


Usnesení 0578/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2020-25, př. 1.


Usnesení 0579/08/2020/ZK
Neveřejný materiál
Důvod neveřejnosti:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.


Usnesení 0580/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2021 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2020-27, př. 1 – Rozpočet kraje 2021;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2021 materiálu ZK-08-2020-27, př. 1 (Rozpočet kraje 2021, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši dle bankovních výpisů k 31. 12. 2020 do rozpočtu kraje na rok 2021, kapitoly Evropské projekty;
 • zapojení zůstatku Fondu Vysočiny ve výši dle bankovního výpisu ke dni 31. 12. 2020 do rozpočtu Fondu Vysočiny na rok 2021;
 • zapojení zůstatků dosud nečerpaných zápůjček, které byly schváleny příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v zastupitelstvu kraje, do rozpočtu kraje na rok 2021;

svěřuje

radě kraje provádění: 

 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • všech rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s rozpočty příspěvkových organizací zřizovaných krajem včetně úprav závazných ukazatelů těchto organizací;
 • rozpočtového opatření týkajícího se daně z příjmů placené Krajem Vysočina;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech. 

Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, kromě všech rozpočtových opatření týkajících se financování výdajů na řešení havárií, živelných pohrom, pandemií, apod., které může schvalovat rada kraje s povinností podání informace na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje;

ukládá

radě kraje zpracovat do 31. 3. 2021 úpravu rozpočtu kraje, která bude reagovat na legislativní změny účinné po 1. 1. 2021 a která bude odrážet další možné vlivy s dopadem do rozpočtu kraje.


Usnesení 0581/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč dle materiálu ZK-08-2020-28, př. 1.


Usnesení 0582/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
stanoví

rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2021: 

 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 591 427 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 473 014 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.


Usnesení 0583/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Program ZDRAVÍ 2030 pro Kraj Vysočina na období 2021 – 2025 dle materiálů ZK-08-2020-30, př. 1 a ZK-08-2020-30, př. 2.


Usnesení 0584/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci ze dne 8. 11. 2019 dle materiálu ZK-08-2020-31, př. 2.


Usnesení 0585/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 93 088,75 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Muzejní přeshraniční partnerství Pelhřimov - Eggenburg“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0586/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 63 209,89 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnutou Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).


Usnesení 0587/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-08-2020-34, př. 1.


Usnesení 0588/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina dle materiálu ZK-08-2020-35, př. 1.


Usnesení 0589/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu ZK-08-2020-36, př. 1.


Usnesení 0590/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02742.0039 dle materiálu ZK-08-2020-37, př. 3.


Usnesení 0591/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID  FV02767.0069 dle materiálu ZK-08-2020-38, př. 3.


Usnesení 0592/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-08-2020-39, př. 1;

vyhlašuje

soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem „SKUTEK ROKU 2020“ dle materiálu ZK-08-2020-39, př. 1.


Usnesení 0593/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

 • nominace MUDr. Jiřího Běhounka, Ing. Miroslava Houšky, Ing. Martina Kukly, Josefa Číže a RNDr. Miloše Vystrčila jako členů Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina a nominace Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Tomáše Kučery, Mgr. Pavla Fraňka, Milana Plodíka a Ing. Jaroslava Vymazala jako náhradníků členů Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina za Kraj Vysočina;
 • nominaci Mgr. Pavla Pacala jako zástupce strategie inteligentní specializace a Mgr. Romana Fabeše jako jeho náhradníka;

nominuje

za Kraj Vysočina:

 • Mgr. Vítězslava Schreka, MBA, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Petra Bártu jeho náhradníkem;
 • MUDr. Jiřího Běhounka, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Bc. Martina Hyského jeho náhradníkem;
 • Ing. Lukáše Vlčka, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. Romana Fabeše jeho náhradníkem;
 • Ing. Miroslava Houšku, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Ing. Pavla Janouška jeho náhradníkem;
 • Ing. Martina Kuklu, členem Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina, Mgr. et Mgr. Bohumilu Kobrlovou jeho náhradnicí;
 • Mgr. Hanu Hajnovou, zástupcem strategie inteligentní specializace, Mgr. Milana Daďourka jejím náhradníkem.


Usnesení 0594/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
ruší

 • nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • nominaci Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;

nominuje

 • Mgr. Hanu Hajnovou členkou Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina;
 • Mgr. Hanu Hajnovou členkou Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČO: 70857555, za Kraj Vysočina; 

a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina.


Usnesení 0595/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí

informace uvedené v materiálech ZK-08-2020-42, ZK-08-2020-42, př. 1, ZK-08-2020-42, př. 2, ZK-08-2020-42, př. 3 a ZK-08-2020-42, př. 4.


Usnesení 0596/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-08-2020-43, př. 2.


Usnesení 0597/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro přípravu, tvorbu a realizaci programů pro poskytování dotací z Fondu Vysočiny dle materiálu ZK-08-2020-44, př. 2.


Usnesení 0598/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
schvaluje

věcné zaměření Fondu Vysočiny včetně návrhu jednotlivých finančních alokací dle materiálů ZK-08-2020-45, př. 1 a ZK-08-2020-45, př. 2.


Usnesení 0599/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021“ dle materiálu ZK-08-2020-46, př. 1.


Usnesení 0600/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PODPORA ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021" dle materiálu ZK-08-2020-47, př. 1.


Usnesení 0601/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „PROVOZOVÁNÍ DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE 2021“ dle materiálu ZK-08-2020-48, př. 1.


Usnesení 0602/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „CELOROČNÍ AKTIVITY HANDICAPOVANÝCH 2021“ dle materiálu ZK-08-2020-49, př. 1.


Usnesení 0603/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021" dle materiálu ZK-08-2020-50, př. 1;

jmenuje

• řídicí výbor Programu „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021“ ve složení:

ČSSD – Vladimír Malý (TR);

KDU-ČSL – František Němec (HB);

ODS+STO – Petr Staněk (ZR);

KSČM – Kamil Vejvoda (ZR);

STAN+SNK ED – Jan Burda (TR);

ANO - Otto Vopěnka (HB);

• Jana Švaříčka (TR, Piráti) předsedou řídicího výboru Programu „SPORTUJEME A VOLNÝ ČAS 2021“;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.


Usnesení 0604/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program „KRAJSKÁ CENTRA TALENTOVANÉ MLÁDEŽE 2021“ dle materiálu ZK-08-2020-51, př. 1.


Usnesení 0605/08/2020/ZK

Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje

Program "PAMÁTKY 2021" dle materiálu ZK-08-2020-52, př. 1;

jmenuje

 • řídící výbor Programu "PAMÁTKY 2021" ve složení: 

Gabriela Kaščáková (Národní památkový ústav)

David Pavlata (Národní památkový ústav)

Olga Čermáková (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Jana Zadražilová (Krajský úřad Kraje Vysočina)

Vít Hrbek (Krajský úřad Kraje Vysočina)

 • Davida Pavlatu předsedou řídícího výboru Programu "PAMÁTKY 2021";

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz