Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0094/02/2019/RK

Usnesení: 0094/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-11
Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí celkových výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ dle materiálu RK-02-2019-11, př. 5;
  • schválit převod finančních prostředků ve výši 60 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 60 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na předfinancování celkových výdajů projektu „Modernizace a  obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz