Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0101/02/2019/RK

Usnesení: 0101/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-71
Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 – Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 15 000 Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním opakovaného hlasování a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz