Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0102/02/2019/ZK

Usnesení: 0102/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-22
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městysem Křižanov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže převést darem část tělesa pozemní komunikace - silnice č. III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a  příslušenstvím a pozemek KN par. č. 419/15, ostatní plocha, ostatní komunikace o  výměře 118 m2, v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové,  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov a městys Křižanov se zaváže  tuto část pozemní komunikace se všemi součástmi a příslušenstvím  a pozemek KN par. č. 419/15 přijmout do svého vlastnictví.

si vyhrazuje

v souladu s ust. § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - silnice č.  III/3912 v rozsahu staničení cca km 1,515-1,859, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz