Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0105/02/2019/ZK

Usnesení: 0105/02/2019/ZK
Materiál: ZK-02-2019-25
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rouchovany smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Úprava autobusové zastávky  Rouchovany“ převést darem část pozemku KN par. č. 1115/1 v  k. ú. Rouchovany a  obci Rouchovany, zastavěnou upravenou autobusovou zastávkou, do vlastnictví obce Rouchovany a obec Rouchovany se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz