Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0109/02/2019/RK

Usnesení: 0109/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-25
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky II/353 Velký Beranov - obchvat dle materiálu RK-02-2019-25, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Společnost Velký Beranov ECS + COLAS, Společník č. 1: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00  Praha 1, odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČO 45274924, společník č. 2: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO 26177005, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-25, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz