Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0110/02/2019/RK

Usnesení: 0110/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-26
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek veřejné zakázky Stavební preference na komunikaci Hradební - Brněnská, Jihlava dle materiálu RK-02-2019-26, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČO 43005560, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v souladu s materiálem RK-02-2019-26, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz