Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0114/02/2019/RK

Usnesení: 0114/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-30
Rada kraje
schvaluje

pořadí nabídek pro jednotlivé části veřejné zakázky Koordinátor BOZP 02-2018, dopravní stavby dle materiálu RK-02-2019-30, př. 1;

rozhoduje

vybrat k uzavření smluv na jednotlivé části veřejné zakázky účastníky zadávacího řízení, jejichž nabídky byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledků hodnocení nabídek, v  souladu s materiálem RK-02-2019-30, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smluv s vybranými dodavateli pro jednotlivé části veřejné zakázky.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz