Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0117/02/2019/RK

Usnesení: 0117/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-33
Rada kraje
rozhoduje

zahájit zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku II/602 Stránecká Zhoř - průtah formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění, v  souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-33, př. 1;

ukládá

odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/602 Stránecká Zhoř - průtah dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-02-2019-33, př. 1;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-02-2019-33, př. 2;

stanoví

že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz