Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0122/02/2019/RK

Usnesení: 0122/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-38
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a společností BUWOL  METAL s. r. o., se sídlem Osvobození 703, 588 22 Luka nad Jihlavou, IČ 262 31 956 na straně pronajímatele smlouvu nájemní na část pozemku par. č. 131/5 v k. ú. Otín nad Jihlavou o výměře 63 m2 a to na dobu osmi měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby „II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602“ za cenu 7 Kč/m2/rok.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz