Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0138/02/2019/RK

Usnesení: 0138/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-54
Rada kraje
bere na vědomí

převod nevyčerpaných prostředků ve výši 2 598 329,48 Kč na zvláštním účtu projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II“, registrační číslo projektu CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000012, č. ú.: 4211071093/6800, na účet MPSV, č. ú.: 6015-2229001/0710, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty;

schvaluje

převod konečného zůstatku a připsaných úroků na projektovém účtu Potravinová pomoc II do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz