Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0141/02/2019/RK

Usnesení: 0141/02/2019/RK
Materiál: RK-02-2019-57
Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2122 – Odvody příspěvkových organizací) a výdajů (kapitola Evropské projekty, zvláštní účet „SPŠ Třebíč – st. úpravy B“) rozpočtu kraje o částku 966 790 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Odvod z fondu investic“ u Střední průmyslové školy Třebíč, IČO 66610702 o částku 966 790 Kč na krytí nákladů spojených s pořízením dataprojektorů v rámci veřejné zakázky „SPŠT – dodávka dataprojektorů pro Pavilon B“, které budou využity pro výukové účely ve škole;
ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč provést uložený odvod z fondu investic na zvláštní účet „SPŠ Třebíč – st. úpravy B“, č. bankovního účtu: 4211080571/6800 ve výši 966 790 Kč nejpozději do 31. 1. 2019.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz