Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0199/05/2018/RK

Usnesení: 0199/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-15
Rada kraje
rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky par. č. 657/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 a par. č. 657/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2, oddělené geometrickým plánem č.610-134/2016  z pozemku par. č. 657/1 v k.ú. Petrkov a  obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 657/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m2 a  par. č. 657/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 oddělené geometrickým plánem č.610-134/2016  z pozemku par. č. 657/1 v k.ú. Petrkov a obci Lípa z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa.



Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz