Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0200/05/2018/RK

Usnesení: 0200/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-16
Rada kraje
rozhoduje

  • zveřejnit záměr darování  pozemku par. č. 5969/7 o výměře 32 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 1029-51/2017 z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice na úřední desce krajského úřadu;
  • uzavřít s městysem Kamenice na straně oprávněného ze služebnosti a Krajem Vysočina na straně povinného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti užívání části pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 5969/7 o výměře 32 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 1029-51/2017 z pozemku par. č. 5969/5 v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Kamenice.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz