Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 0209/05/2018/RK

Usnesení: 0209/05/2018/RK
Materiál: RK-05-2018-27
Rada kraje
rozhoduje

  • vydat souhlas se stavebními záměry na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-05-2018-27, př. 1;
  • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obcí Nová Ves u Chotěboře budoucí darovací smlouvu na převod částí pozemků KN par. č. 2062, par. č. 2063/11 a par. č. 2071/1 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, zastavěných chodníky, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Chotěboře.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz